Ajax-loader

Ismail Kadare könyvei a rukkolán


Ismail Kadare - The ​Fall of the Stone City
It ​is 1943, and the Second World War is ravaging Europe. Mussolini decides to pull out of his alliance with the Nazis, and withdraws the Italian troops occupying Albania. Soon after, Nazi forces invade Albania from occupied Greece. The first settlement in their path is the ancient stone city of Gjirokastër, an Albanian stronghold since the fourteenth century. The townsfolk have no choice but to surrender to the Nazis, but are confused when they see that one of the town’s residents, a certain Dr. Gurameto, seems to be showing the invading Nazi Colonel great hospitality. That evening, strains of Schubert from the doctor’s gramophone waft out into the cobbled streets of the city, and the sounds of a dinner party are heard. The sudden disappearance of the Nazis the next morning leaves the town wondering if they might have dreamt the events of the previous night. But as Albania moves into a period of occupation by the Nazis, and then is taken over by the communists, Dr. Gurameto is forced to answer for what happened on the evening of the Nazi’s invasion, and finally explain the events of that long, strange night. Dealing with themes of resistance in a dictatorship, and steeped in Albanian folklore and legend, The Fall of the Stone City shows Kadare at the height of his powers.

Ismail Kadare - Spring ​Flowers, Spring Frost
From ​behind the closed door, the man shouts, 'Be on your way - you have no business here!' 'Open up, I am the messenger of Death'. As spring arrives in the Albanian mountain town of B, some strange things are emerging in the thaw. Bank robbers strike the National Bank. Old terrors are dredged up from the shipwreck of history. And ultra-explosive state secrets are threatening to flood the entire nation. Mark, an artist, finds the peaceful rhythms of his life turned upside down by ancient love and modern barbarism and by the particular brutality of a country surprised and divided by its new freedom.

Ismail Kadare - Aiszkhülosz, ​a nagy vesztes
Ha ​egy októberi napon – ami kifejezetten arra való, hogy egy klasszikust újra elolvassunk – levesszük a könyvespolcról az Aiszkhülosz-kötetet, nyomban kiderül, hogy megtaláltuk-e vagy sem az erre alkalmas napot. Mert Aiszkhülosz azok közé a szerzők közé tartozik, akik nem valók bármelyik napra. Különleges hangulatot igényel. Ennek pedig az az egyszerű magyarázata, hogy kora ifjúságunk óta ismerjük, tanultuk az iskolában, hallottunk róla a televízió kulturális műsoraiban stb., szóval egyáltalán nem vagyunk kíváncsiak rá, úgyhogy olvasása vagy pontosabban újraolvasása önmagában véve „választékos cselekedet”. Valójában az „olvasás” vagy az „újraolvasás” szó ebben az esetben pontatlannak tűnik. Egy Aiszkhülosz-kötet lapozgatása inkább meditáció, mint olvasás, sőt az volna a természetes, ha olvasása közben a könyv inkább csukva lenne, mint nyitva. De köztudomású,, hogy az ilyesmihez különleges lelkiállapotra van szükség, ami nem alakul ki egykönnyen és bármikor. És ha az ember úgy érzi, hogy ez a nap nem az igazi, akkor jobb, ha a könyvet visszateszi a polcra és kivárja az igazi pillanatot. Most következő feljegyzéseimet Aiszkhüloszról különböző időpontokban vetettem papírra. Abból, hogy mekkora érdeklődést keltenek, lemérhetem majd, hogy mennyire voltak alkalmasak vagy alkalmatlanok a napok, amelyeken papírra vetettem őket.

Ismail Kadare - Kettétört ​április
Az ​évek óta Nobel-díj esélyes albán író döbbenetes erejű regénye egy vérbosszú történetén keresztül vetíti elénk a Balkán semmihez sem hasonlítható világát. Gjorg, a regény főhőse huszonhat esztendősen a vérbosszú kegyetlen törvényeinek foglyává válik: meggyilkolt bátyja gyilkosát kell meggyilkolnia. S aztán azzal a tudattal élni tovább, hogy a gyilkosból áldozattá vált férfi családját is kötelezi a vérbosszú. Így lép be Gjorg fiatal élete legkeményebb hónapjába. Az ősi törvények révén 30 napot kap, mielőtt a bosszúra kijelölt elkezdene vadászni rá. Gjorg hónapja április 15-én ér véget. Kettétört április... "Éppen a kávét itta, amelyet az anyja elébe rakott, amikor kintről meghallotta az első kiáltást: -Berisháék Gjorgja lelőtte Zef Kryeqyqe-t. A sajátosan kongó hang egyszerre emlékeztetett egy kikiáltó rikoltására és egy régi zsoltárénekes kántálására. Az embertelen hang néhány pillanatra felrázta kábulatából. Olyasmit érzett, mintha a neve különvált volna testétől, mellétől, bőrétől, és irgalmatlanul zúdulna végig a falun. Most először érzett ilyet. Berisháék Gjorgja, ismételte magában az érzéketlen hírnök kiáltását. Huszonhat éves volt, és neve, mint a függőón, most először szállt alá az élet mélységeibe. Odakinn a halál hírnökei mindenhová szétvitték ezt a nevet, mintha szárnyakon szállnának."

Ismail Kadare - Chronicle ​in Stone
The ​Second World War is about to start, but life for a young boy in a small town in Albania is still a game. Yet, as the country falls to the Italians, then the Greeks, then eventually to the Nazis, and is mercilessly bombed by the British, the boy grows up.

Ismail Kadare - A ​fellegvár
Egy ​évvel a gyászos emlékű rigómezei ütközet után, 1449-ben játszódik Ismail Kadare regénye. Miután Hunyadi János magyar és Kasztrióta György (Szkander bég) albán hadseregének tervezett egyesülése és a Balkán török alóli felszabadítása ezzel a csatavesztéssel meghiúsult, a drinápolyi szultáni udvar időlegesen elhalasztja mind a bizánci birodalom fővárosának, Konstantinápolynak döntő ostromát, mind a Magyarország elleni hadjáratot, és az 1443 óta hadi sikert hadi sikerre halmozó Kasztrióta György ellen összpontosítja katonai erejét. 1449 tavaszán, Turszun Tundzsaszlán pasa vezetésével, a kor leghatalmasabb hadserege özönli el Albániát. A háború kimenetele aligha lehet kétséges. Az oszmán hadigépezet mindent feldúlva, fölégetve, elpusztítva tör az ország szíve, Kruja felé. Ám Kruja fellegvára, Szkander bég sasfészke alatt megtorpan a gigászi sereg. A néhány naposra tervezett ostrom több hónapos keserves várvívássá válik... A hatvanas években feltűnt s _A halott hadsereg tábornoka_ című regényével egy csapásra európai rangot és hírnevet szerző albán író 1970-ben megjelent történelmi regénye - mely a magyar olvasónak óhatatlanul is az _Egri csillagok_at idézi - filmszerűen pergő, sodró és látványos cselekményű, első sorától az utolsóig feszült drámaiságot árasztó alkotás. Különös, olykor a balkáni legendákra emlékeztető balladás, naiv hangvétele sajátos, modern látásmóddal, nemegyszer fanyar brechti leleményekkel elegyedik, feszes, dísztelen stílusa keményen ragyog, személytelen költészete az albán hegyek szigorú szépségét sugározza.

Ismail Kadare - A ​halott hadsereg tábornoka
A ​regény hőse egy olasz tábornok, aki húsz évvel a háború után azt a megbízást kapja a kormánytól, hogy gyűjtse össze és szállítsa haza az Albániában elesett olasz katonák hamvait. Ennek a halott hadseregnek lett tehát a tábornoka. Kutatásai során feléled a múlt - olasz katonák és albán partizánok emléke támad fel, drámai helyzetek alakulnak, lépten-nyomon folyik a szembesítés és egyben a leszámolás is. Noha a háború árnyéka vetődik a regény cselekményére, ezt az árnyékot átragyogja az igazság fénye. Ennek az igazságnak a fényében tragikomikus figurává válik az olasz tábornok, valamint a hasonló megbízást teljesítő német altábornagy, akik semmit sem tanultak a múltból, és semmit sem értenek a jelenből.

Ismail Kadare - Az ​Álmok Palotája
A ​Franciaországba emigrált világhírű albán író – akárcsak az Ulpius-ház gondozásában megjelent előző két könyvében, a Kettétört április-ban és A háromlyukú híd-ban – most is a bennünket körülvevő realista, hétköznapi világot szövi át – a szó szoros értelmében – szürrealista álommá. Az Álmok Palotája a diktatúrák működési mechanizmusának könyörtelen leleplezése, nem véletlen hát, hogy megjelenésekor rögtön évekre betiltották. A történelmi parabolában ősi regék, mitikus idők emlékei keverednek kafkai víziókkal, s a végletekig fokozott parancsuralmi rendszer ördögi modellje tárul elénk, melyben a birodalmi gépezet észrevétlenül bedarál mindenkit, a jó szándékúakat, a naivakat, az ártatlanokat egyaránt. Mark-Alem, a regény főszereplője azt hiszi, hogy az Álmok Palotájában majd szép csendesen meghúzhatja magát. Csakhogy ez a diktatúrákban aligha lehetséges, s amikor szembekerül az álommal, amely egész családja sorsát megpecsételi, kiderül, hogy nincs menekvés, és ő maga is a gátlástalan manipulációk áldozatául esik. A számtalan irodalmi díjjal jutalmazott és többször is Nobel-díjra jelölt albán író könyveit már negyven országban adták ki. Kritikusai Kertész Imrével, Milan Kunderával, Umberto Ecóval, Günter Grass-szal, José Saramagóval együtt az európai irodalom vezető alakjai közé sorolják.

Ismail Kadare - A ​háromlyukú híd
Ismail ​Kadare, a Nobel-díjra jelölt albán író a kortárs világirodalom egyik legkiemelkedőbb alakja. A háromlyukú híd című remekművének egyik pillére egy régi ballada - alapmotívuma a magyar népköltészetből is ismert -, mely elbeszéli, hogy emberáldozatra van szükség, ha az építők azt akarják, hogy ne dőljön le a vár, amelynek épp felhúzzák a falait. A befalazott balladája azonban a hiszékeny, babonás nép hallgatólagos segítségével arra szolgál, hogy a hídépítő társaság legyőzze riválisát, a Kompok és Tutajok egyesületét, s egyeduralkodóvá váljon az átkozott Ujante folyó fölött. "Hogyan leszel képes Ázsia részeként létezni, ó, én szép Arberiám?" "...most a holdfényben az a benyomásom támadt, hogy a körülöttem elterülő egész hatalmas síkság vérben úszik, és a hegyek porrá omlanak. Láttam a török hordákat, ahogy végigdúlják Európát, hogy egészen az óceánig kiterjesszék az iszlám határait. Láttam a tüzeket, a felcsapó lángokat és a hamut, emberek és krónikák elszenesedett maradványait. És láttam nagyszerű táncainkat, zenénket, ruháinkat és nyelvünket, ahogy kétségbeesetten menekülnek a hegyekbe... Ez a sors vár az albán nyelvre, a hegyek közé kell rejtőznie, kitéve a mennydörgés, a villámok és a lavinák pusztító erejének, a völgyek és a síkságok elnémulnak."

Ismail Kadare - A ​piramis
Kheopsz ​fáraó trónra kerülése után bejelentette, nem építtet magának piramist. Hamiunu főpap vezetésével az állam hatalmasságai kihallgatást kértek az ifjú uralkodótól. A bölcs főpap előadta, az építkezést sosem a királyi temetkezés indokolta. - Különös, suttogta maga elé a fáraó. Hemiunu folytatta: régen, egy válságos korszakban megingott a hatalom Egyiptomban. A válságot a bőség idézte elő, amely az embereknek szabadságot, szellemüknek függetlenséget biztosít, az egyetlen helyes védekezés ellene a nép energiáit igába fogni. Valami olyan feladattal, amely éppoly nélkülözhetetlen a hatalom, amennyire szükségtelen az alattvalók számára. Kheopsz döntött. Alig szivárgott ki a hír, a thébai ostorgyárak be sem várva a felsőbb utasítást, megsokszorozták termelésüket. Aztán ezrek indultak a kőbányákba, az építési területre, s a gigászi munka elkezdődött. A munkálatok már folytak, minkor a fővárosban suttogni kezdték: összeesküvést lepleztek le. Alig születtek meg az ítéletek, tömegek jelentkeztek önkéntesen munkára; mikor az árulást leleplező Hemiunut is elfogták, a hatalom tudtára adta a népnek, a tény, hogy a feljelentő is az állam ellensége volt, nem jelenti azt, hogy a vád nem volt igaz. Maga Kheopsz szólt alattvalóihoz: Ellenségeinket elkeseríti a piramisépítés, ám minél több rosszat mondanak róla, annál magasabbra emeljük, ha kell, az égig!

Kollekciók