Ajax-loader

Halász Gábor könyvei a rukkolán


Halász Gábor - Fedics Mihály mesél
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Halász Gábor - Az ​értelem keresése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Halász Gábor - Magyar ​századvég
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Halász Gábor - Halász ​Gábor válogatott írásai
Korai ​és tragikus halál szakította félbe a magyar esszéirodalom egyik legnagyobb mesterének pályáját 1945 márciusában. Az életmű, amelyet Halász Gábor az utókorra hagyott, terjedelmét tekintve nem nagy: beleférne két vaskosabb kötetbe. De valamennyi tanulmányában, kritikájában, esszéjében és vitacikkében sugárzó értelem, kivételes műveltség és tárgyszeretet, érzékeny, finom ízlés és naprakész tájékozottság ragadja meg olvasót. Bár az értékérzők fáradságos és kevéssé látványos munkáját vállalta magára: a hagyományok fölkutatását, óvását és kifejlesztését, a kor igényeihez való alkalmazását - a kortárs irodalom legfrissebb kísérleteinek és irányainak is mindvégig értő, figyelmes méltatója maradt. S ha akadnak is olyan megállapításai és feltételezései, amelyeket nem igazolt a történelem és az irodalom fejlődése - munkásságának egésze méltán lehet mérték és példa a magyar esszéirodalom és irodalmi gondolkodás számára. Válogatott írásaink új kötetével Halász Gábor születésének 75. évfordulójáról emlékezik meg a Kiadó.

Halász Gábor - A ​tiltakozó nemzedék
Ez ​a kötet Halász Gábor műveinek legteljesebb, életműve javát felölelő gyűjteménye, amely a korábbi kiadások, válogatások teljes anyagát is tartalmazza. Néhány korai tanulmány kivételével - amelyek a szerző még erősen konzervatív szemlélete miatt a mai olvasót csak zavarnák - a jelentősebb írásokat közöljük. Felvettünk több - a korábbi bibliográfiában sem szereplő - cikket is. Elhagytuk viszont a pályakezdés inkább csak elejtett megjegyzésekben, utalásokban érdekes apróbb bírálatait. Nem tartalmazza a kötet a Babitscsal közösen elgondolt Európai irodalmi olvasókönyv tervezetét sem, amely a közelmúltban Gáli István gondozásában már megjelent. Sajnos elveszettnek kell tekintenünk A magyar politikai gondolat a XIX. században című kéziratát, amelyre 1944. január 13-án már szerződést is kötött az Athenaeum Kiadóval és a kéziratot is átadta. A kötet ciklusait a művek főbb témakörei szerint állítottuk össze. A ciklusok első részében az írások - ahogy az anyag megkívánta - a történeti sorrendet, később a megjelenés időpontját követik. A fejezetcímeket mi adtuk. Címnek a - kicsit jelképesnek is érzett - Tiltakozó nemzedék-et választottuk, amely utolsó, még életében publikált írása.

Faragó Sándor - Halász Gábor - A ​SZÁMALK és elődei
Az ​NJSZT Informatika Történeti Fóruma keretében 2010-ben útjára indult egy rendezvénysorozat, amelynek célja, visszatekinteni és bemutatni a magyar számítástechnika néhány nagy jelentőségű, "bölcső" szerepet betöltő intézményének történetét, munkáját. A rendezvénysorozat keretében bemutatkozott a KFKI, az MTA SZTAKI, a KERSZI, és az SZKI, továbbá a tervek szerint sorra kerül az EMG is. E sorozat keretében 2011. május 25-én a Számalk és elődintézményei (INFELOR, SZÁMKI, SZÁMOK, OSZV) foglalják össze történelmüket. Kívánatosnak tartottuk azonban azt, hogy a múltról ne csak szóban emlékezzünk, de írásban is rögzítsük, már csak azért is, mert az "alapító atyák" generációja lassan végleg elköszön, a történések dokumentumai pedig az idő múltával többségükben elenyésztek, elenyésznek.

Fischer Andrea - Halász Gábor - A ​tanulási eredmények alkalmazása a felsőoktatási intézményekben
A ​tanulási eredményeken alapuló megközelítés megértése és integrálása az egyik fontos középtávú cél a hazai felsőoktatás fejlesztésében. A tanulmány előzetes eredményeket ad közre a témában folyó kutatásról. Célja, hogy bepillantást nyerjünk a hazai felsőoktatásban zajló programfejlesztési folyamatokba, és megismerjük, hogy a tanulási eredményeket hogyan határozzák meg és hogyan érvényesítik intézményi szinten az alap- és mesterképzési programok követelményeiben, tartalmában és szervezésében.

Halász Gábor - Fazekas Ágnes - A ​tudás keletkezése
A ​tudás keletkezése szokatlan műfajú könyv: fikció formájában megírt tudományos munka. Regényszerű írás, mely tudományos tartalmat közvetít. Az iskolai oktatás és a pedagógia világába viszi az olvasót, Magyarországra és a világ több más pontjára. Címzettjei elsősorban azok a pedagógusok, akik szeretnének kiemelkedni a mindennapos rutinból, akikben elevenen él a szakmai kíváncsiság, és nap mint nap kitalálnak új dolgokat, melyekkel a munkájukat eredményesebbé próbálják tenni. Szól azokhoz is, akik az iskolák világát kutatják, vagy pedagógusok tanulását segítik. Olvasható regényként, de kézikönyvként is használható, melyben válaszok találhatók azokra a kérdésekre, melyek az osztálytermi pedagógiai munka, az iskolák és a nemzeti oktatási rendszerek jobbításán dolgozókat leginkább foglalkoztatják. Fazekas Ágnes az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának egyetemi adjunktusa, doktori fokozatát a neveléstudományok területén szerezte. A Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet oktatója. Több országos szintű program tervezésében és megvalósításában vett részt. Kutatási területe az oktatásfejlesztési programok implementálása és az oktatási innováció. Halász Gábor az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának tanára, az egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Szakértőként több országban dolgozott az Európai Bizottság, az OECD, a Világbank, az Európa Tanács és más nemzetközi szervezetek felkérésére (személyes honlapja: http://halaszg.elte.hu). Az Oktatás és társadalom sorozat új kötete.

Halász Gábor - A ​magyar közoktatás az ezredfordulón
A ​XXI. század első éveiben különösen nagy súllyal vetődik fel az a kérdés, vajon közoktatásunk milyen irányban fejlődjék tovább. Egy évtizeddel a politikai és gazdasági rendszer átalakulását követően lassan véget ér az a szakasz, melyben a közoktatás változásait a társadalmi, gazdasági és politikai környezet drámai mértékű és gyorsaságú átalakulása determinálta. Minden jel szerint a végéhez közeledik az a gazdasági válságperiódus, amelyben gondolkodásunkat a túlélés, az átvészelés kényszerei határozták meg. A gazdasági növekedés elindulása és tartósnak bizonyulása együtt jár azzal, hogy a "válságmenedzselés" helyét a jövőben kihívásokra való felkészülés, a tervezés és a perspektívák latolgatása veszi át. Ez a könyv elsősorban a közoktatás jövőjéről, a jövőbeni teendőkről szól, de kiindulópontja a jelen bemutatása és értékelése. Olvasása nemcsak pedagógusoknak, a közoktatásban dolgozó szakembereknek és a tanári pályára készülőknek ajánlható, hanem mindenkinek, akit érdekel az oktatás jelene és jövője, és többet szeretne tudni a terület hazai és nemzetközi fejlődési trendjeiről.

Kollekciók