Ajax-loader

Németh György könyvei a rukkolán


Németh György - Lelki ​egészségünk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Foki Tamás - Németh György - Készüljünk az írásbeli érettségi vizsgára történelemből!
Ez a könyv a történelem érettségi vizsga legnehezebb részére, az esszéfeladatok megoldására készít fel. A kötet 8 problémamegoldó (rövid) és 9 elemző (hosszú) esszéfeladatot tartalmaz és azok megoldásait. A feladatmegfogalmazások és a források az érettségi feladatokat mintázzák, kidolgozásuk, terjedelmük igazodik az érettségin előírtakhoz. Vannak kronológikus, tematikus és összehasonlító esszéfeladatok. A feladatokhoz kapcsolódó szerzői megjegyzések felhívják a figyelmet a lehetséges problémákra és hasznos gyakorlati tanácsokat tartalmaznak a jó esszét megírásához, pl. hogyan lehet elkerülni a fölösleges, pontot nem érő mondatokat, a hiányos esszét; hogyan lehet felkészülni a tankönyvek és az atlasz segítségével az esszéíráshoz. A kötet végén összesítés található a 2005-2012 közötti történelem érettségi vizsgák középszintű esszéfeladatairól, a leggyakrabban előforduló esszétémákról, a helyesírási szempontból problémás történelmi személynevekről és földrajzi nevekről.

Süli Attila - Hermann Róbert - Ács Tibor - Németh György - Jankó Annamária - Kedves Gyula - Vajda László - Tóth Orsolya - Tóth László - Klinghammer István - Tóth Ágoston honvéd ezredes, a katona és a térképész 1812-1889
2012-ben az MH Geoinformációs Szolgálat és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiállítást és konferenciát szervezett a 19. századi katonai térképészet és a hadászat tudósa, illetve az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc jeles ezredese, Tóth Ágoston születésének 200. évfordulóját ünnepelve – A polihisztor térképész címmel. Jelen kötet gazdagon illusztrálva fűzi össze a konferencia előadásait, Tóth Ágoston 1848–1849-es leveleit és jelentéseit, illetve a kiállítási katalógust, bemutatva a tudós sokszínű életművét.

Németh György - Görög-római ​szöveggyűjtemény
Az ​ókori görög és római történelem írásos forrásai három módon maradtak ránk: kőre vagy fémre vésett feliratok formájában; a többnyire Egyiptom homokjában megőrzött papirusztekercseken; valamint - a középkori kódexmásolóknak köszönhetően - kéziratos könyvek, vagyis kódexek szövegeként. A tankönyvhöz szorosan illeszkedő forrásgyűjtemény bő válogatást nyújt mindhárom forráscsoport reprezentatív darabjaiból. A kötet összeállításánál arra törekedtünk, hogy a görög és római történelem meghatározó eseményeit legalább egy-egy rövidebb forrás érzékeltesse, a jelentősebb szemályiségek (pl. Periklés, Caesar, Augustus, Diocletianus) tetteit azonban több dokumentum segítségével világítsuk meg. Egy-egy gyakori vagy fontos történelmi toposz különféle változatait és ezek fejlődését is bemutatjuk. A magyar olvasók e forrságyűjteményben olvashatják először Muwattalli hettita uralkodó Wilusát, vagyis Tróját megemlítő levelét, valamint több kisebb felirat és papirusz fordítását.

Németh György - Sötét ​varázslatok
Ha ​egy szép nőre azt mondják, bájos, eszünkbe sem jut, hogy a szó a bűbájból, a varázslatból származik, és eredetileg azt jelentette, hogy a szépség, mint a mágia, elbűvölt, elbájolt minket. Az ókori görög–római világban a mágikus eszközök használata a napi gyakorlat része volt. Ez a kötet betekintést nyújt az antik sötét varázslatok világába, és azt is bemutatja, milyen eszközökkel kívánták kivédeni a rontást azok, akik attól tartottak, hogy egy mágus célpontjává váltak. A fejezetekbe beépített fordítások az ókori varázsszövegek eddigi legbőségesebb válogatását adják magyar nyelven. Németh György (1956) ókortörténész, epigráfus, az ELTE BTK Ókortörténeti Tanszékének tanszékvezető professzora. Fő kutatási területei a görög társadalomtörténet, a felirattan, a papyrológia és az antik mágia.

Németh György - Karthágó ​és a só
Németh ​György legújabb könyve olyan ókori történeteket tárgyal sajátos nézőpontból, melyek annyira közismertek, hogy szinte közhellyé váltak. Mindenki úgy tudja például, hogy Karthágót a rómaiak porig rombolták, majd a helyét sóval behintették, hogy Drakón hírhedetten kegyetlen törvényeket hozott, hogy Julius Caesar, miközben átkelt a Rubiconon, azt mondta: "a kocka el van vetve" és hogy Attilát hármas koporsóban temették el a Tisza medrében. És mindenki rosszul tudja! Ez persze nem az olvasók, sokkal inkább az ókori tárgyú könyvek, tankönyvek, lexikonok, valamint azok szerzőinek hibája. Az eredeti források a legtöbb esetben nemhogy nem erősítik meg ezeket a közkeletű vélekedéseket, de homlokegyenest ellenkezőt állítanak vagy éppen egy szót sem szólnak róluk. Nem könnyű tehát kibogozni és rekonstruálni, mi is történt valójában.

Németh György - Kovács Péter - Bevezetés ​a görög és a római felirattanba
Electa. ​A görög és római városok lakóit feliratok sokasága vette körül. A forumok és agorák, a szentélyek és városi utcák a napi hirdetményektől az örökkévalóságnak szánt monumentális feliratokig kínáltak olvasnivalót a járókelőknek. Mit akartak ezek az emberek egymásnak, az isteneknek vagy éppen a jövőnek üzenni? Hogyan jutottak el az első ákombákom feliratoktól a kisebb könyv terjedelmű hivatalos dokumentumokig? Ezt az utat mutatja be a nagyközönségnek és a kezdő epigráfusoknak e bevezetés, amely a legújabb eredményeket is megosztja olvasóival. Nincs még egy forrásanyag, ami olyan gyorsan gyarapodik, mint a görög és római feliratok gyűjteménye. E források feldolgozása évről évre átrajzolja az ókor történetét, néha alapvető változásokat hozva. A két szerző munkásságának középpontjában áll a feliratok világa, ezért megbízható vezetők azok számára, akik első lépéseiket teszik meg ezen az úton.

Németh György - Gazdasági ​és jogi ismeretek I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kádár Zoltán - Németh György - Tompos Erzsébet - A ​Hagia Szophia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hegyi Dolores - Kertész István - Németh György - Sarkady János - Görög ​történelem
A ​Görög történelem a kezdetektől Kr. e. 30-ig című tankönyv a bronzkortól az utolsó önálló hellénisztikus monarchia, Egyiptom bukásáig tekinti át a görög világ politikai és gazdaságtörténetét. Külön fejezet foglalkozik a görög történelem forrásaival (történetírók, feliratok, papiruszok), a görög történelem kutatóival az ókortól napjainkig, valamint a görög időszámítással. A kötet négy szerzője a korszak kiváló ismerője, és egyetemi tanárként diákok nemzedékeinek oktatója. A mutatókkal, kronológiával, térképekkel, genealógiai táblázatokkal ellátott, bőséges irodalomjegyzéket tartalmazó tankönyvet minden magyarországi és határon túli magyar nyelvű felsőoktatási intézményben használják.

Németh György - Ókori ​játékok könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh György - Ritoók Zsigmond - Sarkady János - Szilágyi János György - Görög ​művelődéstörténet
A ​először 1967-ben, majd átdolgozott formában 1981-ben megjelent A görög kultúra aranykora című kötet szerzői, Ritoók Zsigmond, Sarkady János és Szilágyi János György - szakterületük nemzetközileg is elismert kutatói - azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a mai olvasókkal megismertessék az ókori görögség művelődéstörténetét. A Görög művelődéstörténet Németh Györggyel kiegészült szerzőgárdája ugyanezt teszi, de jóval nagyobb terjedelemben és kitágítva az időhatárokat a bronzkortól a Kr. e. 4. századig tartó ezer évre. A szerzők a legújabb kutatások eredményeit is felhasználják, hírt adnak például a 2005-ben megtalált Sapphó- és Archilochos-papiruszokról is. A történelmi, művészet- és irodalomtörténeti fejezeteken kívül a könyv beható filozófia- és gazdaságtörténetet is ad, és megismertet a hétköznapi élet világával, a nők, a gyerekek és a polgárjoggal nem rendelkező rétegek életével is. A képekkel gazdagon illusztrált kötetet részletes kronológia és névmutató teszi könnyen használhatóvá.

Frankl András - Németh György - Forma-1 ​sztorik
1994, ​a Forma-1 fekete éve Tragédiák sorozata Ayrton Senna halála Új szabályok Eltiltások A legújabb pletykák és hátterük A legnagyobb sztárok A leghíresebb csapatok Az elmúlt 25 év leghíresebb sztorijai

Németh György - A ​polisok világa
Ez ​a könyv nem azzal a céllal készült, hogy a "hagyományos" görög történelem újabb vázlatát kínálja. Sem háborúkat, sem csatákat nem talál benn az olvasó. Szerzője - Németh György, számos ismeretterjesztő és szakkönyv írója, a budapesti és debreceni tudományegyetem tanára -, arra keresi a választ, hogy a mykénéi kor összeomlása után, hogyan alakul ki az archaikus és koraklasszikus kori Hellasban az ún. "görög csoda". A könyv az említett korszakok hétköznapjaival, társadalomtörténetével foglalkozik. Így helyet kaptak benne olyan érdekes problémák is mint a homoszexualitás, a prostitúció, az öregek megölése, amelyeken keresztül a görögség ezidáig ismeretlen képe tárul az olvasó elé.

Németh György - A ​zsarnokok utópiája
„A ​hősök közül egyesek lovaglással, mások birkózással, néhányan játéktáblával, vagy lanttal szereznek örömet maguknak. Mellettük a tökéletes boldogság szép virága virít. A kedves vidék fölött örökös illat lebeg... Az istenek oltárán lobogó, messze világító tűz kavarog... A másik oldalon a sötét éjszaka lomha folyói örök homályt párállanak." Ha a valóság nem volt elég tökéletes, kisebb korrekciókkal segíteni lehetett rajta. Így jelent meg az athéni, majd az egész görög irodalomban: Spárta helyett az ideális Spárta, Perzsia helyett az ideális Perzsia s Egyiptom helyett az ideális Egyiptom. (Ismertető a kiadó honlapjáról - Atlantisz Könyvkiadó )

Havas László - Németh György - Szabó Edit - Római ​történeti kézikönyv
A ​vaskos kézikönyv a Római Birodalom históriájára vonatkozó valamennyi fontos adatot, tényt és fogalmat közli, éspedig négy nagy fejezetben. Az első rész, a Fogalomtár voltaképp hagyományos, alfabetikus rendű lexikon, amelynek magyar és latin címszavai - illetve ezek adatgazdag kifejtései - nem csupán a fogalmak magyarázatait adják meg, de rendre utalnak a kapcsolódó fogalmakra és a vonatkozó szakirodalomra is. A római élet minden mozzanatára, részletére kitérnek a szerkesztők: az acta diurna című hivatalos (kézzel másolt) közlönytől a hadköteles férfit jelentő evocatuson át a ziláig, aki az etruszk városok legfőbb tisztségviselője volt. A kronológia - ahol lehetséges - hónapról hónapra pontosan beszámol a birodalom alakulásának, fénykorának és hanyatlásának eseményeiről, a város alapításának hagyományos dátumától, Kr.e. 753-tól Nagy Theoderich haláláig, Kr.u. 526-ig. A kronológiában természetesen nem csak Itália, de a provinciák történései is megjelennek, kiemelten Pannóniáé. Hangsúllyal szerepelnek a császárok uralkodásának kezdő- és végpontjai, nemkülönben a művelődéstörténet fontos dátumai (pl. az ókereszténység alapvető adatai). A harmadik fejezetben A római történelem forrásai magyarul cím alatt, tematikus és időrendi csoportosításban soroltatik föl a birodalom életére vonatkozó valamennyi magyar fordításban megjelent forráskiadás, ezek között chrestomathiák éppen úgy vannak, mint ókori történetírók vagy szépírók munkái. Mindazonáltal utókori földolgozás nem szerepel az összeállításban. A római császári dinasztiák genealógiai táblázatai zárják a minden fejezete élén rövidítésjegyzéket és szakirodalmi jegyzéket közlő lexikont, amely - ez utóbbi révén - szakbibliográfia funkcióját is betölti.

Németh György - Mesék ​Thészeuszról
Századunk ​első évtizedeiben tárták föl Krétán és a környező szigeteken az elsüllyedt minósi korszak emlékeit. A paloták romjait élénk színű falfestmények díszítették, amelyek segítségével pontos képet alkothatunk ennek a világnak szokásairól, viseletéről. Ehhez a környezethez kapcsolódik az ismert görög mitológiai mese, az athéni hős, Thészausz és a krétai királylány, Ariadné találkozása, majd a Minótaurusz elpusztítása. Német György kisgyerekeknek dolgozta föl a kalandos, fordulatos történetet. Képeskönyvünkhöz Felsmann Tamás eredeti krétai festmények alapján rajzolta meg a színpompás illusztrációkat.

Németh György - Iszméné ​tükre
A ​számos művelődéstörténeti elemet felvonultató verseskötet a posztmodern neoklasszicizmus érdekes példája.

Németh György - Ókori ​gyermekjátékok
E ​könyv nem kevesebb, mint 99 ókori görög és római gyermekjáték leírását tartalmazza. Két részből áll: a Játékok könyvét teljes egészében a játékos kedvű gyerekeknek szántam, a Magyarázatok könyvét és az utószót azonban csak a nagyon kíváncsi, nagyobb gyerekeknek, elsősorban azonban a szülőknek és az érdeklődő felnőtteknek, tanároknak, szakembereknek. A kötet végén bőséges irodalomjegyzéket talál az olvasó. Az _Ókori gyermekjátékok_ egy korábbi könyvem, az 1994-ben megjelent _Ókori játékok könyve_ című munkám javított, bővített kiadása. Ahány játék csak ebben a könyvben szerepel, azt ma is éppúgy el lehet játszani, ahogyan azt kétezer-kétezerötszáz éve tették. Minden olvasómnak jó szórakozást és vidám játékostársakat kívánok.

Németh György - Gál ​Sándor honvédezredes 1848-1849-es tevékenysége
Németh ​György történész évek óta foglalkozik a Csíkszentgyörgyön született Gál Sándor személyével, élettörténetének feltárásával és olyan jelentős adatkiigazításokat is elvégez, amelyeket nemcsak Gál személyét helyezik más megvilágításba, hanem fényt derítenek a 48-as forradalom csapatmozgásaira, ütközeteire és nem kevésbé azok meghatározó vezetőire, Gál katonai rangjára. A könyvben külön fejezet foglalkozik Gál Sándor szakírói tevékenységével. A köztudatban szinte ismeretlen az a tény, hogy Gál a magyar katonai szaknyelv egyik legfontosabb népszerűsítője sőt alkotója volt. Gál Sándor életének utolsó hónapjait magányosan töltötte. Utolsó szavai állítólag ezek voltak: " Midőn az első ágyú eldördül, lent lészek Erdélyben."

Németh György - A ​József Attila Kör története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh György - Gál ​Sándor honvédezredes 1848-1849-es tevékenysége
Németh ​György történész évek óta foglalkozik a Csíkszentgyörgyön született Gál Sándor személyével, élettörténetének feltárásával és olyan jelentős adatkiigazításokat is elvégez, amelyeket nemcsak Gál személyét helyezik más megvilágításba, hanem fényt derítenek a 48-as forradalom csapatmozgásaira, ütközeteire és nem kevésbé azok meghatározó vezetőire, Gál katonai rangjára. A könyvben külön fejezet foglalkozik Gál Sándor szakírói tevékenységével. A köztudatban szinte ismeretlen az a tény, hogy Gál a magyar katonai szaknyelv egyik legfontosabb népszerűsítője sőt alkotója volt. Gál Sándor életének utolsó hónapjait magányosan töltötte. Utolsó szavai állítólag ezek voltak: " Midőn az első ágyú eldördül, lent lészek Erdélyben."

Németh György - A ​Mozgó Világ története 1971-1983
A ​régi Mozgó Világ, a hetvenes-nyolcvanas évek radikalizálódó értelmiségének és művésztársadalmának folyóirata mindeddig inkább a személyes-szenvedélyes visszaemlékezések révén élt a köztudatban. Több évnyi levéltári kutatásra, sajtó- és magándokumentációkra, valamint interjú-anyagokra alapozva Németh György (1963) történelemtanár, szociológus feldolgozta a lap történetét. Kötete sajtótörténeti unikum, eleven, izgalmas korkép, Helle Mária egykori riportfotóival illusztrálva.

Kollekciók