Ajax-loader

Mátyás Antal könyvei a rukkolán


Mátyás Antal - A ​polgári közgazdaságtan története az 1870-es évektől napjainkig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mátyás Antal - A ​korai közgazdaságtan története
Ahhoz, ​hogy a közgazdaságtan mint önálló tudományág létrejöhessen, a gazdasági tevékenységnek ki kellett lépnie a naturálgazdálkodás keretei közül, amely a kapitalizmus előtti társadalmi-gazdasági rendszereket jellemezte. Naturálgazdálkodás körülményei között minden gazdaság önálló egység, amely saját maga állítja elő a szükséges javak legnagyobb részét. A munkamegosztás, a piaci kapcsolatok fejletlenek, az áru- és pénzviszonyok csak szórványosak, a figyelem elsősorban az egyes gazdaságokon belül végbemenő folyamatokra irányul. A prekapitalista idők gazdasági tárgyú műveinek jelentős része csupán a háztártással szoros egységben levő termelő gazdaság vezetésére ad útmutatást. A naturálgazdálkodás keretein túlmutató egyes gazdasági jelenségek magyarázatával, az áru és pénz vizsgálatával jórészt erkölcsi, politikai, jogi problémákhoz kapcsolódva persze már a tőkés társadalom létrejötte előtt is találkozhatunk. Hiányzik azonban még a gazdasági élet egészét felölelő vizsgálódás. Fejlett munkamegosztás és árutermelés viszonyai között viszont az egyes termelőegységek bizonyos jószágfajták termelésére specializálják magukat. Termékeik eladása, a szükséges javak beszerzése, gazdasági helyzetük, felvirágzásuk, hanyatlásuk a társadalom gazdasági helyzetének, a piaci viszonyok alakulásának válik függvényévé. A munkamegosztás, az árutermelés ezer szállal fűzi össze a korábban önellátó gazdaságokat. D. Ricardo szemléletesen írja le, hány ember munkája kapcsolódik az egyén által fogyasztott javak bármelyikéhez. (részlet a bevezetőből)

Mátyás Antal - A ​modern közgazdaságtan története
Az ​olvasó áttekintheti a modern közgazdasági gondolkodás fejlődését az 1870-es évek marginális forradalmától az újabb mikroökonómiai felfogásokig. A könyv szinte a teljesség igényével íródott, bemutat minden lényeges áramlatot, jelentősebb gondolatkört. A jobb megértést segítendő, az újabb elméleteket az előzőek bírálata nyomán mutatja be, ezzel egységes egészbe ágyazva a közgazdasági gondolkodás fejlődéstörténetét. Böhm-Bawerk, Walras, Alfred Marshall elméleteivel indul a kötet, majd a határtermelékenységi elméletet járja körül. Az átalakulás egyensúlyi elméleteit olyan nevek fémjelzik, mint Hicks, Edgeworth, Pareto és Leontieff. Ezek után a piaci formák modern elméleteiről, elsősorban a monopólium sajátosságairól esik szó. Majd az időtényező, illetve a pénz szerepének vizsgálatára kerül sor. Szó esik a neoklasszikus konjunktúra-modellekről, majd Cobb-Douglas segítségével az ökonometriába is betekintést nyerhetünk. A keynesi elméletek elemzése előtt az intézményi iskola, majd a gazdasági növekedés, befejezésül a mai közgazdaságtan vizsgálata következik a Phillips-doktrínától a legújabb mikroökonómiai tételekig és ezek bírálatáig. A kötet végén névmutató segíti az eligazodást és a kutatáscélú felhasználást.

Mátyás Antal - Fejezetek ​a közgazdasági gondolkodás történetéből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók