Ajax-loader

Varga Domokos könyvei a rukkolán


Covers_3901
elérhető
0

Varga Domokos - Ipiapacs
Gyerekkorom ​kedvenc játéka volt az ipiapacs. Hányszor számoltam magam is fennhangon, tízesével ezerig, a pincénk ajtaja felé fordulva! Hányszor elkiabáltam a végén, hogy zengett az udvar: "Aki bújt, bújt, aki nem bújt, nem bújt, aki nem bújt, az lesz a kumó!" De hogy egyszer Ipiapacs címmel írok regényt? Nekem nem kellett gyerekfejjel az erdőbe vennem be magam, s ott lappanganom - távol a felnőttek világától -, mint könyvem négy hősének, Ferkónak, Lackónak, Kobaknak és Pocoknak. Nem ismertem az árvaság kínjait. De idővel egyre több gyerek fájdalma visszhangzott bennem, akiket nem szerettek eléggé, akiket nem értettek, akiket bántottak. "Aki bújt, bújt, aki nem bújt, nem bújt, aki nem bújt, az lesz a kumó!" Ez már egy másik fajta ipiapacs volt: az igazi félelmükben rejtőzködő gyerekeké. A történet, amit róluk írtam, mégse olyan egészen szomorú. Sírni is lehet rajta, de sokszor nevetni is tiszta szívvel, sőt itt-ott teli szájjal. S végül eltűnődni: milyen is az élet?

Varga Domokos - Tisztelt ​család-om, -od, -ja
A ​köztudat szerint a családban a szülők nevelik a gyerekeket. Valójában: a családi közösség neveli - több-kevesebb sikerrel - a szülőket is, a gyerekeket is. A család tagjai szerencsés esetben egymásra hangolódnak, s termékeny érzelmi-szellemi-erkölcsi kapcsolatba lépnek. Még szerencsésebb esetben ez a termékeny kapcsolat a serdülőkor éveiben is megmarad szülők és gyerekek között. Kamaszodik a kölyök - vagy a kölyöklány -, de "kamaszodnak" a szülők is. Nem öltik föl a tévedhetetlen felnőttábrázatot, nem játsszák a bölcs prédikátort, a szigorú erkölcsbírát, nem siránkoznak, nem üvöltöznek, nem pofozkodnak. Győzik kedéllyel a közös életet: hol halk, hol harsogó humorral, hol önmagukat is meg-megcsipkedő iróniával, de ha kell őszinte szomorúsággal, sőt elkeseredéssel is. Vagy nem minden szülő győzi? Ez a baj! Ezért van annyi elvadult serdülő, aki tétován keres az életben más fix pontokat az elveszített - s már nem is igen kívánt - szülői szeretet helyett. Ez a könyv leginkább nekik szól, akiknek bajuk van a tisztelt családjukkal. Vagy úgy is mondhatnám: azoknak, akikkel bajuk van a tisztelt családjuknak.

Varga Domokos - A ​mogyeriektől Mohácsig
Hosszú ​idő óta először jelenik meg a magyar nemzet története népszerű-tudományos, olvasmányos formában. Ez a történeti esszékre emlékeztető szórakoztató történelemkönyv főképp az ifjú olvasókra számít: arra a 10-16 éves olvasóközönségre, amelyet mindig is inkább érdekeltek a történelem izgalmas, színes eseményekben bővelkedő fordulatai, nagy emberek cselekedetei, királyok, hősök magatartása, mint a száraz tények és adatok. A könyv azzal a szándékkal íródott, hogy ezt az igényt szolgálja.

Covers_516731
elérhető
5

Varga Domokos - Íróiskola
Íróiskolánk ​- amelynek különben tanárok és diákok, újságírók és más betűvetők is jó hasznát vehetik - tőlük ellesett tanulságokkal van teli. Emellett a magam jóval szerényebb tollforgatói pályájának a tapasztalatai sem hiányoznak belőle. Mindebbe azonban nem kell izzadva, nyögve ásnia bele magát bárkinek. Olyan iskola ez, ahol inkább vidám beszélgetés folyik. No, nem lefetyelés. Nem olcsó duma. Ide csak annak érdemes jönnie, aki az eleven eszmecseréből, a fel- felszikrázó gondolatokból okulni is akar: hogyan adhatná át ő is minél elevenebben, szikrázóbban a maga eszméit, gondolatait, szíve sejtelmeit-sugallatait.

Varga Domokos - Nem ​születtünk szülőnek
"Egyikünk ​sem született szülőnek, s később sem igen tanultuk ezt a mesterséget. Csak úgy belejöttünk valahogy - már aki belejött - az anyaságba-apaságba - mondja az író. Ő a nagyapaságba is bőven belejött azóta. Irigykedhetünk a 7 gyerek és a 23 unoka láttán, mondván: hát igen! Neki adott az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét ahhoz, hogy belenőjön a családfő szerepébe, adott neki olyan feleséget, aki mellett belejöhetett az íróságba is! Most már könnyen beszél... Van magához való emberi, nevelői szíve és esze, van képessége hozzá, hogy hosszú évtizedek összegyűjtött tapasztalatiból, töprengéseiből leszűrje a tanulságokat és tudása kiérlelt kincseit átadja nekünk. Szembesüljünk hát szülői, nagyszülői, gondolkodásra késztető mivoltunkkal e helyenként megrendítő, felemelően szép könyv olvastán. Csak arra vigyázzunk - hangzik az intelem -, hogy "a nevelésben ne a magunk igaza legyen a legfontosabb. Hisz épp ezzel ronthatjuk el leginkább a dolgot: gyerekeink dolgát. Ne feledjük: »Aki felmagasztalja magát, megaláztatik. aki megalázza magát felmagasztaltatik.« S van-e az életben annál keservesebb, mint a saját felnövő gyerekeiben alázódnia meg az embernek?" Hiszen ha tudnánk követni e folyton hanyatt fekve írót, e nagy család példáját, magatartását, szellemét! Reménykedjünk: könyvek által is előrébb megy a világ. S ha nem születtünk is szülőnek, még nevelődhetünk. Jobb apává, anyává tehetnek a saját gyerekeink. Hiszen épp ez a legfőbb tanulsága Varga Domokos e sokakhoz szóló mesteri művének.

Varga Domokos - Irodalmi ​olvasókönyv 5.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga Domokos - Kölyökkóstolgató
"Érett ​ésszel mondom, őszülő fejjel, bármilyen bajos sokszor a kicsi gyerekekkel, utólag az ember majdnem mindig úgy gondol vissza a velük átvergődött évekre: soha annyi örömben, nevetésben, boldogságban nem volt része. Nem mintha elfelejtené a rosszat. Én se felejtem el, mikor egyik-másik negyvenfokos lázban égett. De azt se: hogy bújt akkor is az ölembe, s nyomta hozzám a tüzes arcát."

Varga Domokos - Késsél ​soká, örök tél!
Álmodom: ​nyitok be és a banda röhögve-ríva ugrik nyakamba, köztük Kismagdus, akit pólyásan hagytam ott, hogy két évig ne lássam, s most körültáncol s irtó kíváncsi, ki ez a szőrös, nagyorrú bácsi... S a többi hasát fogva kacagja, Hát ki, te buta, hát ez az apja! Így lesz? Félek, nem. Fájó okoknak miatta állnak csak és zokognak, feldereng bennük a semmivé lett, rettentő boldog hajdani élet, most sejtik csak meg, jaj, mit vesztettek, testük az iszonyattól reszket meg, s szemükben két év kínja, haragja sikoltoz némán: Rossz, rossz, rossz apja! (1957. dec. 24., a börtönben)

Varga Domokos - Édesanyám ​sok szép szava
Késő ​öregségében, kilencvenöt évesen halt meg a hajdani Magay Mariska, de regénybeli vallomásait még annál is később, századik születésnapjának éjszakáján mondja el író-fiának. Szellemárnyként őt ekkor már nem köti sem társadalmi konvenció, sem családi tapintat, sem személyes szégyen: úgy eleveníthet meg mindent, ahogy a maga idején élte át, vagyis gyerek és kislány és nagylány korában. Nyíltan szól önmagáról is, külső-belső kibontakozásáról, egészen a nászéjszakájáig. De családja történetét és a békebeli - majd az első világháborúba sodródó - kisvárosi magyar világot is szinte karnyújtásnyi közelségbe hozza. Különös varázslatnak lehetünk részesei. Magay Mariska szellemárnya egy idestova száz esztendeje elsüllyedt korba vezet el minket.

Varga Domokos - Erdőkerülőben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga Domokos - Vekerdi László - A ​világ kereke
„Gondoljunk ​az óra számlapjára, amelyen a nagymutató egy óra alatt teszi meg a teljes kört. Ötvenkilenc perce ennek az órának az élelemgyűjtők, a paleolit kori vadember állapotát jelzi. Csak a legutolsó előtti percben látjuk az embert Lascaux, Altamira és Niaux falait festeni. Csak a legutolsó perc elején indul meg a növények termesztése és az állattenyésztés… S legfeljebb ha az utolsó fél percre esnek azok a társadalmi, anyagi és kulturális változások, amelyeket összefoglaló néven civilizációnak nevezünk.” _Glyn_ _Daniel_

Varga Domokos - Magyarország ​virágzása és romlása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga Domokos - Emlékezzünk ​eleinkről
Ez ​a könyv olyan olvasmány, amely – főleg az ifjú olvasók számára – az első tömör összefoglalás lehet hazánk történelméről. Az író, Varga Domokos hangsúlyozottan törekedett arra, hogy az ismerkedés örömteli és izgalmas legyen a vélhetőleg 8-13 éves gyermekeknek. Népünk története itt szinte dióhéjba foglalt eseménysor. Ennek ellenére nem elnagyolt, nem vázlatos. Ellenben fölkeltheti az érdeklődést a megismert királyok, hadvezérek, egyszerű népi hősök iránt, további olvasmányokra ösztönözve. Sajátságos, de számos felnőtt korosztály olvasmányaiból is kimaradt a nemzeti történelem eseményes, színes, kaleidoszkópszerű ábrázolása. Ezért bízunk benne, hogy gyermek és felnőtt olvasó egyaránt találhat kedvére való újat, érdekeset olvasgatás közben.

Varga Domokos - Vizek ​könyve
Varga ​Domokos új könyvében hazai vizeink felfedezésére vállalkozik, nem kisebb szeretettel, hozzáértéssel és elhivatottsággal, mint az előz szociográfiája, az Erdőkerülőben tett tanúságot. Átfogó képet rajzol az utolsó két évszázad változásairól - a mocsárlecsapolási, folyószabályozási, csatornázási munkákról, víztározók, duzzasztók építéséről -, s e változások természeti, társadalmi, gazdasági következményeiről. Természetesen - a műfaj hagyományai szerint -, a kötet középpontjában a jelen kérdései állnak. a "vizes problémák" valamennyiünket érintenek, saját bőrünkön kell tapasztalni rohamos szaporodásukat, súlyosbodásukat. Romlik az ivóvíz minősége, és csökken a mennyisége. A folyók árhullámai egyre újabb rekordokat állítanak fel, a nyári kánikulában viszont vízhiánnyal küszködünk. Szép tavaink elöregszenek: iszapossá, hínarassá válnak, halállományuk kipusztul. A vizek szennyezettsége a természet biológiai egyensúlyának megbomlásával fenyeget. Ilyen és hasonló gondokkal viaskodunk, s ezeket tárja fel Varga Domokos szépítés és túlzások nélkül. A Vizek könyve súlyos témája ellenére regényesen olvasmányos irodalmi szociográfia. Az adatok mellett fontos szerepet kapnak benne a szerző személyes élményei, az eleven népi emlékezés, a megélők és tanúk vallomásai, beszámolók a múltról és jelenről, álmokról, tervekről, reményekről. Halászok, horgászok, hajósok, parasztok, kubikosok, telektulajdonosok és vízügyi szakemberek nyilatkoznak. Szubjektív, sokszor indulatos, szélsőséges véleményük az író tollán reális egységbe rendeződik, s így a kötet a vízzel kapcsolatos problémákon túlmutatva az egész országról, az emberek életéről, a fejlődés lehetséges irányairól vall.

Varga Domokos - Jó ​játék a fény, az árnyék
Hogyan ​is lehet a fénnyel vagy az árnyékkal játszani? - kérdezheted. Hiszen egyiket sem foghatod meg, veheted a kezedbe. De nem is kell ez azokhoz a játékokhoz, amelyeket ebben a könyvben találsz. Először is jó játék akárcsak megfigyelni a fénycsíkban táncoló porszemeket vagy a vízbe cseppent olajfolt szivárványszíneit. Aztán kipróbálhatod a könyvbeli színes kockák, fekete küllők segítségével, hogy vajon mindig hihetsz-e a szemednek. Fényképezhetsz is fényképezőgép nélkül, árnyjátékkal szórakoztathatod a többieket, készíthetsz napórát és sokféle más játékot e kötet útmutatásai nyomán. A fény természetét bemutató érdekes könyvet Hegyi-Füstös László rajzaival adjuk közre.

Varga Domokos - Kutyafülűek
Varga ​Domokos, Kossuth-díjas író varázslatos műve a Kutyafülűek. Varázslatos, mind tartalmát, mind keletkezésének körülményeit tekintve. A könyvben az író saját családjáról, feleségéről és hat gyermekéről mesél, végtelen egyszerűséggel és túláradó szeretettel.Szívből ajánljuk ezt a kedves írást fiatal és kezdő szülőknek, és... mindenkinek."Ma már nyíltan bevallhatom, hogy a Kutyafülűek, amelyet a fanyar humoráért becsülnek sokan, halni hurcolt életek nyögéseinek, nyöszörgéseinek hallatán fogant a budapesti Gyűjtőfogház úgynevezett Kisfogházában. Rövid kis kezdőfejezetét még szabadlábon írtam ugyan, valamikor 1956 nyarán, de magát a könyvet csak két évvel később kezdtem papírra vetni ott, abban az emeletes épületben, amelynek a tövében naponta folytak akkoriban az akasztások. A halálraítéltek néhány földszinti cellában várták sorsuk beteljesedését. Én úgynevezett "kisítéletes" voltam, mégis teli aggodalommal: kibírja-e családom azt az időt, amíg hazajutok innen, hiszen hat kicsi gyerekkel maradt magára a feleségem. Az elítélt írók ekkor már papírt és ceruzát kaphattak, dolgozhattak. Ez nekem is kijárt. Ilyen körülmények között fogtam hozzá a könyvíráshoz, idéztem magam elé otthoni életünket, miközben "halálhörgés, siralom" hangzott felém az épület földszintjéről, és szinte személyesen éltem át az újabb és újabb kivégzések borzalmát. Hogyan lett mindebből fanyar humor? Könnyek és kacagás különös összhangja? Ez az én számomra is megmagyarázhatatlan. Annyit tudok: csak az a mélységes megrendülés válthatta ki belőlem, amely még akkor is hatott, mikor a félig kész könyvvel végre hazatértem, s megírtam az utolsó néhány fejezetet."

Varga Domokos - Aranyhomok
Árvalányhajas ​puszták, lódobogás, hallgatag pásztorok, szelíden fodrozódó homok világa ez, és pezsgő városoké, homokot megkötő szőlődugványoké, virágzó kerteké, többet és jobbat akaró embereké. A kötet hű képet ad a Duna és Tisza közének látnivalóiról, másfél száz fényképével jó útitársunk Petőfi szülőföldjén.

Varga Domokos - Varga Domokos György - Kutyafülűek ​/ És így tovább...
Varga ​Domokos: Kutyafülűek Ma már nyíltan bevallhatom, hogy a Kutyafülűek, amelyet a fanyar humoráért becsülnek sokan, halni hurcolt életek nyögéseinek, nyöszörgéseinek hallatán fogant a budapesti Gyűjtőfogház úgynevezett Kisfogházában. Rövid kis kezdőfejezetét még szabadlábon írtam ugyan, valamikor 1956 nyarán, de magát a könyvet csak két évvel később kezdtem papírra vetni ott, abban az emeletes épületben, amelynek a tövében naponta folytak akkoriban az akasztások. Apró-cseprő civódások, irigykedések, csínytevés utáni megszeppenések, a kitörő életkedv szertelenségei, a hetedik szomszédig zengő szülői dorgálás álharagja, az igazságtevés fájdalma és reménytelensége, ami mégiscsak mindig bizakodásba fordul - ebből a számtalan hangból áll össze ennek a novellafüzérnek a családi kórusa. Ki kit szeret jobban és még jobban és legjobban a két szülővel együtt immár nyolctagú, szűkebb családban, amely az unokatestvéreket hozzászámítva, valóságos, kisebbfajta nemzetséget alkot? Nagy elemzőkedvvel, átéléssel, finom humorral, látszólag könnyed, szórakoztató módon, valójában felmérő pontossággal írja meg észleleteit a szerző mindezekről. A könyv lenyűgöző hatása semmit se csökkent első kiadása, 1966 óta: fikarcnyi érzelgősség sincs benne, mégis minduntalan lefegyverzi a legellenállóbb olvasót is tisztán sugárzó érzelmeivel. Végtelen szeretettel és tudással, hozzáértéssel és művészi gonddal elemzi a gyermekkor látszólag egyszerű, de mégis oly gubancos világát. Varga Domokos György: És így tovább... Mi lett a sorsa annak a népes családnak, az időközben felnőtt családtagoknak, akik hajdanában-danában, kicsi és még kisebb gyerekként – vagy éppen szülőként – főszereplői voltak egy méltán népszerű könyvnek, Varga Domokos Kutyafülűek című elbeszélésfüzérének.

Varga Domokos - A ​Szampó népe
A ​könyv első része történelmi tárgyú, s érzékletes képet ad - főleg a második világháború kapcsán - Finnország sorsának alakulásáról, arról, hogyan sikerült kiszabadulnia a végzet hatalmából, s nem válnia sem szovjet tagállammá, mint Litvániának, Lett- és Észtországnak, sem pedig úgynevezett népi demokráciává, mint Közép-Európa évtizedekre szintén szovjet megszállás alá került országainak. Igen fontos dokumentumot tartalmaz ez a rész: válogatást a finn levelezotárs, Lauri Liedes leveleibol, hiteles híradást az akkori háborús idő légköréről, finn közgondolkodásáról, közérzületéről. A második részben a szerző személyes élményeiről számol be, amelyeket tizenhét éves diákfejjel, finnországi első látogatása alkalmával szerzett, majd 1973-ban a Kalevala hajdani forrásvidékén, a Kuitti-tó környékének karjalai-finn településein, valamint az 1970-es években további útjai során tapasztalt. A harmadik rész különféle formában a Kalevalával foglalkozik. Vannak benne fordítási kísérletek, tanulmányok, ismertetések, amelyek arra bíztatnak, hogy újra meg újra bátran kóstolgassuk-ízlelgessük ezt a csodálatos művet.

Varga Domokos - Csaba József - Vér ​és arany
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga Domokos - Fiúkfalva
A ​háború épp hogy véget ért. Szüleiket vesztett csavargó gyerekek csatangolnak országszerte. Belőlük gyűjt össze egy csapatot Nagyfőnök (kevésbé ünnepelt nevén Bőrzsák). Jönnek a többiek is és úgy megtöltik a nekik rendelt rozzant tanyát Debrecen határában Ebesen, már alig férnek. Arról álmodoznak: falut alapítanak. Fiúkfalvát, ahol csupa hozzájuk hasonló csavargó él majd a maga uraként, a maga kenyerén. De az élet szétfoszlatja a reményeket. Közben mégis eltelik egy esztendő marakodással, verekedéssel, ökörigázással, kúttisztítással, kincskereséssel, tűzoltással, szerelemmel, ábrándozással, betlehemezéssel, szilveszterrel, disznóöléssel, fázással, éhezéssel, tetűropogtatással, nyúl- és patkányvadászattal, kétszeri költözéssel, sokszori csalódással... Mindennek a sírós-nevetős krónikája ez a könyv.

Varga Domokos - Budapest
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga Domokos - Népek ​kenyere
"Ismertem ​egy gyereket, aki azt hitte, hogy a liba fán terem, a libafán. Kicsike volt még, alig hároméves, de bátyjai azért nagyon kinevették, milyen buta. – Ne nevessetek – szóltam rájuk - , mert libafa nincs, de kenyérfa van. Én is kinevethetnélek titeket, hogy ezt még nem tudjátok. El is mondtam nekik mindjárt, milyen az a fa, amin a kenyérgyümölcs terem. És milyen az a másik, aminek kenyérbele van. És milyen más kenyértermő növények vannak a világon, és azok milyen kenyérmagot hoznak, milyen kenyérgumót, kenyérgyökeret növelnek. Mennyiféle kenyeret sütnek-főznek és esznek az emberek a földkerekségen. Ez a könyvecske – a Bölcs Bagoly sorozat kötete – erről a sokféle kenyérről szól."

Varga Domokos - Ős ​napkelet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga Domokos - Herman ​Ottó
"Az ​angolok egyik legnagyobb tudósa, Faraday, könyvkötő volt, most az angol tudomány büszkesége. Ohm lakatosműhelyből indult. És elsorolhatnám egy óráig azokat, akik a karzatról hallgatták a tudományt, és végtére a katedrára kerültek" - írja Herman Ottó valamelyik cikkében e sorokat, melyek nagyon is ráillenek a saját életútjára. Géplakatos meg fényképész volt kezdetben, s még a "karzatról" sem hallgathatott tudományt, de Brassai Sámuel múzeumában Kolozsvárott páratlan tehetséggel és vasszorgalommal művelte ki magát, s lett végül is a századforduló tudományos életének vezéregyénisége. Életrajzírói szívesen emlegetik az utolsó magyar polihisztorként, hiszen a természettudomány számos ágában végzett nagyszerű kutatásokat, de a hazai néprajzi, ősrégészeti, nyelvészeti gyűjtőmunkának is egyik úttörője volt. A tudós elfoglaltság mellett a korabeli politikai életben mint ellenzéki politikus, mint Kossuth leghűségesebb követője harcol az igaz ügyért.

Lázár Ervin - Varga Domokos - Olvasókönyv ​4.
Irodalmi ​olvasókönyvünk, folytatása a kiadó által megjelentetett 333 Olvasókönyv általános iskola 3. osztály című tankönyvnek. A tartalomjegyzéket átlapozva arra figyel fel az olvasó, hogy a szerzők a nemzeti irodalom klasszikusaira helyezték a főhangsúlyt, de a világirodalom óriásait sem felejtették el. A könyv elején sok rövid írás, ezek a gyengén olvasók felzárkóztatását segítik. A főleg irodalmi értékű szövegeket, versekkel is bőven megtűzdelték, a prózai olvasmányoknál pedig arra ügyeltek, hogy közelítsen az élőbeszédhez s ezen belül ahhoz az olvasmányos magyar nyelvhez, amelynek elevensége, szemléletessége, ritmusa, lejtése legnagyobb íróinkat is megihlette. Könyvünkben - a 9 - 10 évesek érdeklődésének megfelelően -különös figyelmet fordítottunk az olyan történetekre, mesékre, humoros esetekre, amelyek a barátságról, szeretetről, szerelemről, az állatok életéről és az emberekkel való kapcsolatáról szólnak. Fontos az olvasmányok adta közvetlen élmény, az érzelmi kapcsolódás. Az egész olvasókönyvet áthatja az a törekvés, hogy az iskolák és a tanulók sokféleségét számításba véve se mondjuk le egyetlen gyerekről sem: keressük a kulcsot valamennyiük eszéhez és szívéhez.

Varga Domokos - Csulák Mihály - Fábiánné dr. Kocsis Lenke - Fábián Zoltán - Olvasókönyv ​2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga Domokos - Vekerdi László - Európa ​születése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga Domokos - Finn ​testvéreink
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lázár Ervin - Varga Domokos - Olvasókönyv ​3.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga Domokos - Jó ​játék a víz, a levegő
A ​szerző írja: "Értem én, hogyne érteném a szülők aggodalmait. Mi lesz ebből, micsoda pancs! Úszik a fürdőszoba. Nyakig vizesek lesznek a gyerekek. Telehordják a lakást lucsokkal. Üvegeket törnek. Szemetelnek. Mindent felfordítanak. Leforrázzák magukat... Értem, de azt mondom: aki aggódik, az játsszon inkább maga is. Legyen a saját gyermekeinek kalauza a kísérletezésben, a természeti jelenségek megfigyelésében, a világ felfedezésében, maga is szítsa a kíváncsiságukat, érdeklődésüket, de segítsen is kielégíteni. Így a bajok is könnyebben elkerülhetők, s azonfelül még életre szóló ajándékot is kapnak a gyerekek: a tudatos megismerés képességét és örömét." Kassovitz Félix tréfás rajzai még vidámabbá teszik a sok érdekes kísérletet.

Varga András - Varga Domokos - Ég ​és Föld
Volt-e ​eleje az időnek? És lesz-e vége? Kialudhat-e a Nap? Miért hosszabbak a téli éjszakák, mint a nyáriak? Mik azok a fehér éjszakák? Igazából mekkora a Hold? Összeütközhet-e egy üstökös a Földdel? Hogyan születtek a csillagok? Mik a hullócsillagok? Miért éppen a Földön van élet? Miből lesznek a felhők? Mitől ered el az eső? Honnan jön a folyók vize? Hol járhatsz gyalog a tengeren? Mi fűti a Föld mélyét? Hogy született a Himalája? Mitől reng a Föld? Hol érdemes aranyat keresni? Melyek a legpótolhatatlanabb kincsei a Földnek? Íme, néhány kérdés a sok közül, amelyet a _Kérdések könyvé_nek első kötete, az _Ég és Föld_ felvet és megválaszol. A természeti világ rejtelmeibe vezeti be ez a színesen és gazdagon illusztrált mű az ifjú olvasókat, oly módon, hogy már a nyolcévesek is érdeklődéssel lapozgathatják, de még a tizenévesek is bőven kapnak segítséget földrajzi gondjaik megoldásához a kitűnő ábrák révén. Haszonnal forgathatják még a felnőttek is ezt a könyvet, s kiváltképpen a szülők és a pedagógusok, amikor iskolás korú gyerekeikkel foglalkoznak, nyiladoztatják értelmüket, felkeltik kíváncsiságukat a természet csodáira. A sikeres kötet szép és modern grafikáját Kiss István készítette.

Kollekciók