Ajax-loader

Badiny Jós Ferenc könyvei a rukkolán


Badiny Jós Ferenc - Marton Veronika - Ősmagyarok és sumírok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Badiny Jós Ferenc - Mahgar ​a magyar!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Badiny Jós Ferenc - Jézus ​magyar eredete
Rendhagyó, ​izgalmas, számtalan új hipotézis és meglátás kincsestára ez a most (2014) kiadott Badiny-Jós Ferenc kötet. A bibliai események másként látását, a gnosztikus evangéliumok magyar szempontból több mint izgalmas újraértelmezését tartalmazza...

Badiny Jós Ferenc - Az ​ister-gami oroszlánok titkai
Az ​esztergomi királyi vár szenélyének feltárása során érdekes leletre bukkantak a tudósok. A szentély falán levő vakolat - amin egyébként szentek képei voltak festve - 1000 év után lehullott. Alatta pedig mezopotámiából ismert sumír szimbólumokkal (négy ék, rozetta)díszített oroszlánok bukkantak elő. Valyon hogyan kerülhettek a Kárpát medence közepére ilyen ősi falfestmények és mit is ábrázolnak pontosan az ÉN-KI trónja alatt is ábrázolt oroszlánok?

Badiny Jós Ferenc - Káldeától ​Ister-gamig I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Badiny Jós Ferenc - A ​táltos isten / Az istenes honfoglalók / A magyar Szent Korona / Jézushitű Atilla
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Badiny Jós Ferenc - Sorsdöntő ​államalapítás
Az ​államalapításhoz szorosan kötődik a Szent Korona, amit más megközelítésben az államalapítás tárgyiasult emlékének is tekinthetünk. Az államalapítás óta eltelt évszázadokban pedig kialakult a magyar közjogi gondolkodásban a Szent Koronának egy sajátos közjogi funkciója is, melyet Szent Korona Tanként ismer az államtudomány. A Szent Korona Tan szerint a Szent Koronában testesül meg a történelmi alkotmányosság, az alkotmányos államhatalom. Ez a könyv nem vád! Célja: a történelmi Igazság tanítása. Ismét a vérünkkel testé lett Jézus Urunkra hivatkozom, mert Ő mondta: Az igazság tesz szabaddá benneteket! De ennek a visszája is érvényes. Ezt bizonyítja ezeréves múltunk..., így mondva és élve: a hamisság tesz szolgává benneteket!

Badiny Jós Ferenc - Magyar ​Biblia
Fogadd ​szeretettel e könyvet. A Világ Világosságától jön - és oda vezet majd vissza. A múlt igazságának fényét hozza a jelen sötétségébe. Istenről beszél e könyv úgy, amint Őt megismerték ősapáink és ahogy ismereteiket - évezredekkel ezelőtt - agyagtáblákra írták. Szeresd az Istent és becsüld őseidet e könyv szerint, hisz jövődet építed általuk. Mert aki Istennel és múltjának szeretetével megújulni képes -, az halhatatlanná lesz. Az Ember is és a Nemzet is. (Badiny Jós Ferenc)

Badiny Jós Ferenc - Káldeától ​Ister-Gamig I-II-III.
25 ​év munkáját tartja kezében a kedves olvasó. A KÁLDEÁTÓL ISTER-GAMIG c. trilógia a sumir és a mai magyar nép és a nyelv hasonlóságára, rokonságára, azonos elemeire hívja fel a figyelmet. Az 1971-ben és 1981-ben Argentínában megjelent első és második kötet hazacsempészett példányai berobbantak a Kádár-korszak finnugrista pocsolyájában vergődő magyar közéletébe. Megrezdítették a hazai olvasók fásult lelkét. Csodaszámba ment, hogy valaki ki merte mondani az évszázadok óta tudott titkot, hogy az árva, társtalan európai magyarság eredete és nyelve nem az Ural aljában, hanem délen, a Kaukázuson túl a Folyamközben gyökerezik. A magyar olvasó e könyvekből érti meg, ha meg akarja tartani a hazáját, meg akarja menteni a magyarságát, kötelessége keresni valós múltját. S hogy önmagára találjon a múltban, eszméljen a jelenben és eljusson a jövőbe, össze kell hangolódnia a történelmével. A múlt felé való fordulás minden más népnek szórakozás, a magyarságnak maga az élet.

Badiny Jós Ferenc - Káldeától ​Ister-Gamig III.
Lényeges ​szempont, hogy ősiségünk megismerésében és tudatosításában nemcsak az igaz történelem és nyelvazonosság adatai szükségesek, hanem az „Istenhez felérő lelkiség és a hitvilági ihletettség megismerése az, mely éltetője és táplálója minden hagyománynak”. Ennek a csodálatos és évezredeket átélő sumír-mahgar lelkiségnek élve-maradását mutatja be Badiny ebben a könyvében. Ősi múltunknak hozzánk érő lelkiségével pedig megtaláljuk egymást és hirdeti, hogy így a lelkünk összeér. A szerző ezt a lelkiséget kívánta szolgálni ezzel a könyvvel. Szavai szerint a kötet megjelenésének a lehetővé tétele nemcsak neki, hanem „az eddig félrevezetett, hamis történelmet tanuló, idegen hagyományoknak a tiszteletére erőltetett magyar népünknek is áldás... áldás... Istenáldás, hiszen Jézus Urunk mondta nekünk: Az igazság szabaddá tesz titeket!”

Badiny Jós Ferenc - Az ​utolsó nógrádi indián
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Badiny Jós Ferenc - A ​magyarság eredete és a boldogasszony / Szabadkőmíves volt Badini uram
Badiny ​Jós Ferenc 95. születésnapjára (2004. június 3.) jelent meg e kötet, mely két új írását tartalmazza a jeles tudósnak, akinek ezúttal is további alkotó éveket s jó egészséget kívánunk mindnyájunk érdekében, mindnyájunk örömére!

Badiny Jós Ferenc - Messze ​az édes hazától I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Badiny Jós Ferenc - A ​magyar nemzet történetének kis tükre I-II.
Igazi ​szenzáció ez a kis könyv Badiny Jós Ferenc olvasóinak, rajongóinak. A neves őstörténész hagyatékából került elő. A mű egyik legsikeresebb írásának folytatása, ˝A magyar nemzet történetének kis tükre˝ második kötete. Így e két rész együtt ad ki egy egészet, egy teljes gondolatsort mindnyájunk okulására, gyönyörűségére.

Badiny Jós Ferenc - Káldeától ​Ister-gamig II.
Igen ​nagy örömmel adom át ezt a könyvet az olvasóknak és kérem - fogadják szerettel. Bocsássák meg a benne előforduló nyomtatási hibákat és javítsák ki azokat kegyelmesen. Vegyék tekintetbe, hogy igen nehéz technikai, gazdasági és egészségi körülmények játszottak közre e könyv világra hozatalában, mely - bár sok szakmabeli anyagot tartalmaz - mégsem a "szakemberek" részére készült, hanem a Magyarokank. "A TUDÁS NÉPÉNEK" - függetlenül attól, hogy otthon, vagy idegenben élnek. A mai marxista rendszerű Magyarország állampolgárai ne lássanak azokban a kifakadásaimban, melyekkel a mai "marxista történelemszemlélet" és "marxista nyelvtudomány" erőszakosan fenntartott dogma-várait döngetem, semmi ellenséges érzületet, "felforgató szándékot", vagy éppenséggel "politikai állásfoglalást." Csupán "politikai irányitottság" nélkül élő, de a Hungarológiának nevezett tudományágban szorgalmasan kutató egyetemi tanárnak a felkiáltásai ezek... És csak azért, mert e sorok írója semmiképpen sem tudja megérteni a mai, magyarországi tudományos helyzetet és benne azt, hogy egy haladó szellemű népi-szocialista rendszer lendületében miképpen tud fenntartani és folytatni - a saját népére és társadalmára vonatkozóan - olyan történelemszemléletet és nyelvszármaztatási teóriát, ami a Magyar Népet kizsákmányoló idegen királyságok világi és egyházi feudálkapitalizmusának a terméke és - közismerten - a Magyar Nép ellenségei által, a Magyar Népre erőszakolt kultur-terror szüleménye. Azt szeretném elérni ezzel a könyvvel, hogy a MAI magyar történelemszemlélet és nyelvtudomány vegye fel munkarendjébe mindazokat a bizonyítékokat, melyek a Magyar népi és nemzeti önbecsülés szolgálatára vannak és az ősi mult igazságai alapján, népi és nemzeti öntudatot termelnek. Semmi másra nem gondolok itt, csak arra, amit a többi, szintén nép-demokratikus rendszerben élő országok - saját magukra vonatkozóan - hirdetnek. És itt - elsősorban - az orosz kutatók kiértékeléseire hivatkozom, akik - szkíta kincsek birtokában - az egész nyugati világ előtt - egy eddig valóban ismeretlen, orosz őstörténelmet tártak fel és azt igen tudatos önbecsüléssel tették. Az én célom tehát az, hogy édes magyar nyelvünk megbecsülésében egyakaratra hozzam a különböző politikai rendszerek által nevelt és tanított magyarokat. Szeretném, ha Mindnyájan megértenénk - e könyvből - annak rejtelmes okát is, hogy miért áll a világ "pusztitótüzében" A Magyar Nemzet és a Magyar nyelv. Ennek az Oknak a tudása legyen megértésünk összetartó ereje is... hisz, aki MAGYAR - e tűzből magát kivonni nem tudja, mert az is teljesen mindegy, hogy az "élniakarás" fője Zrínyi, Rákóczi, Kossuth - vagy az elhagyott, magára maradt MAGYAR LÉLEK.

Badiny Jós Ferenc - Jézus ​Király a Pártus Herceg
Jézusi ​szózattal indítom útjára e könyvet, mely által szeretném Őt olyannak bemutatni, amilyen a valóságban volt. Évezredek óta várt Istenfiúnak, a Földre szállt Szeretetnek és embernek is. Tudom, hogy nehéz dologra vállalkozom, de a hosszú éveket betöltő anyag-gyűjtés után érzem, hogy buzdít, serkent és megtanít mindarra, mely eddig - az Őt kisajátító egyházi teológiákban - a titkok-titka volt, vagy a tudatos félrevezetések útvesztőiben veszett el...

Badiny Jós Ferenc - A ​káld-pártus hagyomány és a magyarok Jézus vallása
BADINY ​JÓS FERENC káld-pártus kereszténynek vallotta magát, és ebbe a könyvbe foglalta mindazt, amit a „PÁRTUS JÉZUS URUNK”- ról tanult és hirdetett. Ezt két okkal indokolta. Egyik abból a sok levélből áradt, amit a keresztényektől és keresztyénektől kapott, amelyekben kijelentették, hogy nem „zsidó-keresztények, az egyházuk tanait nem fogadják el és a maguk módján imádkoznak”. A másik szintén a sok levél, amelyben követelik a Boldogasszonyos és nem zsidó Jézusos Magyar Egyházak létrehozását. Lényeges ismérv, hogy világosságra került „Jézus Urunk és drága jó Édesanyja, Napbaöltözött Boldogasszonyunk hun - magyar - pártus vérrel öltöttek emberi testet, és Jézus Urunknak csak annyi köze van a korabeli zsidósághoz, amennyiben azok kiáltották rá a „feszítsd meg” - et és szögeztették a keresztfára”. A szerző a sok levélválasz helyett ebben a kötetben leírja azt a HIT -et, amit ő követ, annak figyelembe vételével, hogy „Jézus Urunkról szóló minden bizonyosságot a káldeusok írásaiban kell keresni, és nem az Isten szavaként kanonizált júdai - héber hagyományban”. Badiny Jós Ferenc Előszavából a Káldeától Ister-gamig II. című könyv 2. kiadásához: Így az ősi szittya voltunk, Nimrud népe, a 7000 éves Napbaöltözött Boldogasszonyunk, a hunok évezredei, történelmünk eddig eltitkolt szakaszai, a Pártus birodalom története, a kazár rejtély, történelmünk hézagjai Álmos és Árpád ismeretében, mind-mind olyan témakörök, melyek szükségesek a sumír-magyar lelkiség és mitológia megértéséhez, a magyar önbecsülés tudatosításában. A Káldeus Biblia, vagyis MAGYAR BIBLIA kiadása koronázza meg a nemzeti öntudatunk feltámadását! A kötet témakörei: - Én KÁLD-PÁRTUS keresztény vagyok! - Korszakváltás vagy ISTENEK harca; - Igazság és misztérium az egyházi művészetben (Leonardo da Vinci a kozmikus úton, Fra Filippo Lippi képéről, a Lorettoi Szűz); - A káld-pártusokról (Ábrahám és Sara, vissza a káldeusokhoz, miért pártus, Mani imája); - A káld mágusok és hagyományaik Magyarországon (beavatott királyaink, a szegények királykisasszonya, gudea párduc szimbóluma a széki vőfélyek kalapdíszén); - A mágus hitvilág kozmikus útja és törvénye (Mese Tündér Ilonáról és Árgyélus királyfiról, elveszett mitológiánk nyomában, a kozmikus úton, hogyan nevezték őseink Jézust, milyen iparral rendelkezett a honfoglaló magyarság, Árpád hajóhada, magyar népviselet, táltos - mágus Istentisztelet; - A magyarok Istene (A magyarok Istenének alakja népi forrásaink nyomán, a háromlényű kettős Szentháromság, az ősi hit ma is él, a magyar ősvallás éve, a magyarok istene, a Boldogasszony); - Új Bibliát (Kivonat XXIII. János pápa beszédéből a II. Vatikáni Zsinatról, a magyar hit állásfoglalása. * A HIT-TAN fejezetei: I. A magyar feltámadás „Szent Sólyoma”; II. A magyar vallásról; III. Kis tükör a magyar nemzeti vallásról; IV. A „magyarok Jézusvallásának követői”; V. A magyar hit etikája; VI. Hitvallás, avagy a hármas hit fundamentuma; VII. Atilla szent koronája; VIII. A Magyar Egyház; IX. Péter Apostol tanai; X. Az Ister-Gami oroszlánok 19 fokának misztériuma. „A KÁLD-PÁRTUS HAGYOMÁNY ÉS A MAGYAROK JÉZUS VALLÁSA” című ezen kiadványt a Badiny Jós Ferenc műveit kedvelő, az őstörténet iránt érdeklődő, a tankönyvkiadás anomáliáival a szerzővel együtt gondolkodó és azt jelentősen továbbgondoló, az általa követett nem katolikus hit megismerését mélyebb kontextusban is igényló olvasóink figyelmébe ajánljuk.

Badiny Jós Ferenc - Igaz ​történelmünk vezérfonala Árpádig
Badiny ​Jós Ferenc életműsorozatának ezen kötete a magyar őstörténet kutatásától Atilla küldetésén és a történelmünk eddig eltitkolt szakaszain keresztül egészen a honfoglalásig kalauzolja olvasóit. Az Argentínában élő, ott sumerológiát oktató, a magyar őstörténetről meglehetősen egyéni nézeteket valló szerző A sorsdöntő államalapítás című könyvében arról értekezik, hogy a 890-es években lezajlott honfoglalás a Keletről Nyugatra tartó magyar népmozgalomnak csak egyik hulláma volt, valójában a magyar nép több ezer éve lakosa a Kárpát-medencének. E kötet előzményének tekinthető az 1995-ben írt Igaz történelmünk..., amely a magyar őstörténelem sumer-hun-magyar kontinuitáson alapuló összefoglalása kíván lenni. A szerző kiindulópontja szerint a finnugor rokonság teóriája csak a marxista történettudomány nemzetgyalázó hazugsága, hiszen a magyarság őshazája a 'termékeny félhold' vidéke, a pártusok, sumerek földje, és innét történt őseink kirajzása, jóval a 'hivatalos történettudomány' által megállapított kor előtt, és e kirajzás egészen a mai Belgium területéig terjedt.

Kollekciók