Ajax-loader

Badiny Jós Ferenc könyvei a rukkolán


Badiny Jós Ferenc - Sorsdöntő ​államalapítás
Az ​államalapításhoz szorosan kötődik a Szent Korona, amit más megközelítésben az államalapítás tárgyiasult emlékének is tekinthetünk. Az államalapítás óta eltelt évszázadokban pedig kialakult a magyar közjogi gondolkodásban a Szent Koronának egy sajátos közjogi funkciója is, melyet Szent Korona Tanként ismer az államtudomány. A Szent Korona Tan szerint a Szent Koronában testesül meg a történelmi alkotmányosság, az alkotmányos államhatalom. Ez a könyv nem vád! Célja: a történelmi Igazság tanítása. Ismét a vérünkkel testé lett Jézus Urunkra hivatkozom, mert Ő mondta: Az igazság tesz szabaddá benneteket! De ennek a visszája is érvényes. Ezt bizonyítja ezeréves múltunk..., így mondva és élve: a hamisság tesz szolgává benneteket!

Badiny Jós Ferenc - A ​magyar nemzet történetének kis tükre I-II.
Igazi ​szenzáció ez a kis könyv Badiny Jós Ferenc olvasóinak, rajongóinak. A neves őstörténész hagyatékából került elő. A mű egyik legsikeresebb írásának folytatása, ˝A magyar nemzet történetének kis tükre˝ második kötete. Így e két rész együtt ad ki egy egészet, egy teljes gondolatsort mindnyájunk okulására, gyönyörűségére.

Badiny Jós Ferenc - Káldeától ​Ister-Gamig III.
Lényeges ​szempont, hogy ősiségünk megismerésében és tudatosításában nemcsak az igaz történelem és nyelvazonosság adatai szükségesek, hanem az „Istenhez felérő lelkiség és a hitvilági ihletettség megismerése az, mely éltetője és táplálója minden hagyománynak”. Ennek a csodálatos és évezredeket átélő sumír-mahgar lelkiségnek élve-maradását mutatja be Badiny ebben a könyvében. Ősi múltunknak hozzánk érő lelkiségével pedig megtaláljuk egymást és hirdeti, hogy így a lelkünk összeér. A szerző ezt a lelkiséget kívánta szolgálni ezzel a könyvvel. Szavai szerint a kötet megjelenésének a lehetővé tétele nemcsak neki, hanem „az eddig félrevezetett, hamis történelmet tanuló, idegen hagyományoknak a tiszteletére erőltetett magyar népünknek is áldás... áldás... Istenáldás, hiszen Jézus Urunk mondta nekünk: Az igazság szabaddá tesz titeket!”

Badiny Jós Ferenc - Káldeától ​Ister-gamig I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Badiny Jós Ferenc - Jézus ​magyar eredete
Rendhagyó, ​izgalmas, számtalan új hipotézis és meglátás kincsestára ez a most (2014) kiadott Badiny-Jós Ferenc kötet. A bibliai események másként látását, a gnosztikus evangéliumok magyar szempontból több mint izgalmas újraértelmezését tartalmazza...

Badiny Jós Ferenc - Káldeától ​Ister-gamig II.
Igen ​nagy örömmel adom át ezt a könyvet az olvasóknak és kérem - fogadják szerettel. Bocsássák meg a benne előforduló nyomtatási hibákat és javítsák ki azokat kegyelmesen. Vegyék tekintetbe, hogy igen nehéz technikai, gazdasági és egészségi körülmények játszottak közre e könyv világra hozatalában, mely - bár sok szakmabeli anyagot tartalmaz - mégsem a "szakemberek" részére készült, hanem a Magyarokank. "A TUDÁS NÉPÉNEK" - függetlenül attól, hogy otthon, vagy idegenben élnek. A mai marxista rendszerű Magyarország állampolgárai ne lássanak azokban a kifakadásaimban, melyekkel a mai "marxista történelemszemlélet" és "marxista nyelvtudomány" erőszakosan fenntartott dogma-várait döngetem, semmi ellenséges érzületet, "felforgató szándékot", vagy éppenséggel "politikai állásfoglalást." Csupán "politikai irányitottság" nélkül élő, de a Hungarológiának nevezett tudományágban szorgalmasan kutató egyetemi tanárnak a felkiáltásai ezek... És csak azért, mert e sorok írója semmiképpen sem tudja megérteni a mai, magyarországi tudományos helyzetet és benne azt, hogy egy haladó szellemű népi-szocialista rendszer lendületében miképpen tud fenntartani és folytatni - a saját népére és társadalmára vonatkozóan - olyan történelemszemléletet és nyelvszármaztatási teóriát, ami a Magyar Népet kizsákmányoló idegen királyságok világi és egyházi feudálkapitalizmusának a terméke és - közismerten - a Magyar Nép ellenségei által, a Magyar Népre erőszakolt kultur-terror szüleménye. Azt szeretném elérni ezzel a könyvvel, hogy a MAI magyar történelemszemlélet és nyelvtudomány vegye fel munkarendjébe mindazokat a bizonyítékokat, melyek a Magyar népi és nemzeti önbecsülés szolgálatára vannak és az ősi mult igazságai alapján, népi és nemzeti öntudatot termelnek. Semmi másra nem gondolok itt, csak arra, amit a többi, szintén nép-demokratikus rendszerben élő országok - saját magukra vonatkozóan - hirdetnek. És itt - elsősorban - az orosz kutatók kiértékeléseire hivatkozom, akik - szkíta kincsek birtokában - az egész nyugati világ előtt - egy eddig valóban ismeretlen, orosz őstörténelmet tártak fel és azt igen tudatos önbecsüléssel tették. Az én célom tehát az, hogy édes magyar nyelvünk megbecsülésében egyakaratra hozzam a különböző politikai rendszerek által nevelt és tanított magyarokat. Szeretném, ha Mindnyájan megértenénk - e könyvből - annak rejtelmes okát is, hogy miért áll a világ "pusztitótüzében" A Magyar Nemzet és a Magyar nyelv. Ennek az Oknak a tudása legyen megértésünk összetartó ereje is... hisz, aki MAGYAR - e tűzből magát kivonni nem tudja, mert az is teljesen mindegy, hogy az "élniakarás" fője Zrínyi, Rákóczi, Kossuth - vagy az elhagyott, magára maradt MAGYAR LÉLEK.

Badiny Jós Ferenc - Az ​utolsó nógrádi indián
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Badiny Jós Ferenc - Messze ​az édes hazától I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Badiny Jós Ferenc - Mahgar ​a magyar!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Badiny Jós Ferenc - Magyar ​Biblia
Fogadd ​szeretettel e könyvet. A Világ Világosságától jön - és oda vezet majd vissza. A múlt igazságának fényét hozza a jelen sötétségébe. Istenről beszél e könyv úgy, amint Őt megismerték ősapáink és ahogy ismereteiket - évezredekkel ezelőtt - agyagtáblákra írták. Szeresd az Istent és becsüld őseidet e könyv szerint, hisz jövődet építed általuk. Mert aki Istennel és múltjának szeretetével megújulni képes -, az halhatatlanná lesz. Az Ember is és a Nemzet is. (Badiny Jós Ferenc)

Badiny Jós Ferenc - A ​káld-pártus hagyomány és a magyarok Jézus vallása
BADINY ​JÓS FERENC káld-pártus kereszténynek vallotta magát, és ebbe a könyvbe foglalta mindazt, amit a „PÁRTUS JÉZUS URUNK”- ról tanult és hirdetett. Ezt két okkal indokolta. Egyik abból a sok levélből áradt, amit a keresztényektől és keresztyénektől kapott, amelyekben kijelentették, hogy nem „zsidó-keresztények, az egyházuk tanait nem fogadják el és a maguk módján imádkoznak”. A másik szintén a sok levél, amelyben követelik a Boldogasszonyos és nem zsidó Jézusos Magyar Egyházak létrehozását. Lényeges ismérv, hogy világosságra került „Jézus Urunk és drága jó Édesanyja, Napbaöltözött Boldogasszonyunk hun - magyar - pártus vérrel öltöttek emberi testet, és Jézus Urunknak csak annyi köze van a korabeli zsidósághoz, amennyiben azok kiáltották rá a „feszítsd meg” - et és szögeztették a keresztfára”. A szerző a sok levélválasz helyett ebben a kötetben leírja azt a HIT -et, amit ő követ, annak figyelembe vételével, hogy „Jézus Urunkról szóló minden bizonyosságot a káldeusok írásaiban kell keresni, és nem az Isten szavaként kanonizált júdai - héber hagyományban”. Badiny Jós Ferenc Előszavából a Káldeától Ister-gamig II. című könyv 2. kiadásához: Így az ősi szittya voltunk, Nimrud népe, a 7000 éves Napbaöltözött Boldogasszonyunk, a hunok évezredei, történelmünk eddig eltitkolt szakaszai, a Pártus birodalom története, a kazár rejtély, történelmünk hézagjai Álmos és Árpád ismeretében, mind-mind olyan témakörök, melyek szükségesek a sumír-magyar lelkiség és mitológia megértéséhez, a magyar önbecsülés tudatosításában. A Káldeus Biblia, vagyis MAGYAR BIBLIA kiadása koronázza meg a nemzeti öntudatunk feltámadását! A kötet témakörei: - Én KÁLD-PÁRTUS keresztény vagyok! - Korszakváltás vagy ISTENEK harca; - Igazság és misztérium az egyházi művészetben (Leonardo da Vinci a kozmikus úton, Fra Filippo Lippi képéről, a Lorettoi Szűz); - A káld-pártusokról (Ábrahám és Sara, vissza a káldeusokhoz, miért pártus, Mani imája); - A káld mágusok és hagyományaik Magyarországon (beavatott királyaink, a szegények királykisasszonya, gudea párduc szimbóluma a széki vőfélyek kalapdíszén); - A mágus hitvilág kozmikus útja és törvénye (Mese Tündér Ilonáról és Árgyélus királyfiról, elveszett mitológiánk nyomában, a kozmikus úton, hogyan nevezték őseink Jézust, milyen iparral rendelkezett a honfoglaló magyarság, Árpád hajóhada, magyar népviselet, táltos - mágus Istentisztelet; - A magyarok Istene (A magyarok Istenének alakja népi forrásaink nyomán, a háromlényű kettős Szentháromság, az ősi hit ma is él, a magyar ősvallás éve, a magyarok istene, a Boldogasszony); - Új Bibliát (Kivonat XXIII. János pápa beszédéből a II. Vatikáni Zsinatról, a magyar hit állásfoglalása. * A HIT-TAN fejezetei: I. A magyar feltámadás „Szent Sólyoma”; II. A magyar vallásról; III. Kis tükör a magyar nemzeti vallásról; IV. A „magyarok Jézusvallásának követői”; V. A magyar hit etikája; VI. Hitvallás, avagy a hármas hit fundamentuma; VII. Atilla szent koronája; VIII. A Magyar Egyház; IX. Péter Apostol tanai; X. Az Ister-Gami oroszlánok 19 fokának misztériuma. „A KÁLD-PÁRTUS HAGYOMÁNY ÉS A MAGYAROK JÉZUS VALLÁSA” című ezen kiadványt a Badiny Jós Ferenc műveit kedvelő, az őstörténet iránt érdeklődő, a tankönyvkiadás anomáliáival a szerzővel együtt gondolkodó és azt jelentősen továbbgondoló, az általa követett nem katolikus hit megismerését mélyebb kontextusban is igényló olvasóink figyelmébe ajánljuk.

Badiny Jós Ferenc - A ​táltos isten / Az istenes honfoglalók / A magyar Szent Korona / Jézushitű Atilla
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Badiny Jós Ferenc - Jézus ​Király a Pártus Herceg
Jézusi ​szózattal indítom útjára e könyvet, mely által szeretném Őt olyannak bemutatni, amilyen a valóságban volt. Évezredek óta várt Istenfiúnak, a Földre szállt Szeretetnek és embernek is. Tudom, hogy nehéz dologra vállalkozom, de a hosszú éveket betöltő anyag-gyűjtés után érzem, hogy buzdít, serkent és megtanít mindarra, mely eddig - az Őt kisajátító egyházi teológiákban - a titkok-titka volt, vagy a tudatos félrevezetések útvesztőiben veszett el...

Badiny Jós Ferenc - Igaz ​történelmünk vezérfonala Árpádig
Badiny ​Jós Ferenc életműsorozatának ezen kötete a magyar őstörténet kutatásától Atilla küldetésén és a történelmünk eddig eltitkolt szakaszain keresztül egészen a honfoglalásig kalauzolja olvasóit. Az Argentínában élő, ott sumerológiát oktató, a magyar őstörténetről meglehetősen egyéni nézeteket valló szerző A sorsdöntő államalapítás című könyvében arról értekezik, hogy a 890-es években lezajlott honfoglalás a Keletről Nyugatra tartó magyar népmozgalomnak csak egyik hulláma volt, valójában a magyar nép több ezer éve lakosa a Kárpát-medencének. E kötet előzményének tekinthető az 1995-ben írt Igaz történelmünk..., amely a magyar őstörténelem sumer-hun-magyar kontinuitáson alapuló összefoglalása kíván lenni. A szerző kiindulópontja szerint a finnugor rokonság teóriája csak a marxista történettudomány nemzetgyalázó hazugsága, hiszen a magyarság őshazája a 'termékeny félhold' vidéke, a pártusok, sumerek földje, és innét történt őseink kirajzása, jóval a 'hivatalos történettudomány' által megállapított kor előtt, és e kirajzás egészen a mai Belgium területéig terjedt.

Badiny Jós Ferenc - Az ​ister-gami oroszlánok titkai
Az ​esztergomi királyi vár szenélyének feltárása során érdekes leletre bukkantak a tudósok. A szentély falán levő vakolat - amin egyébként szentek képei voltak festve - 1000 év után lehullott. Alatta pedig mezopotámiából ismert sumír szimbólumokkal (négy ék, rozetta)díszített oroszlánok bukkantak elő. Valyon hogyan kerülhettek a Kárpát medence közepére ilyen ősi falfestmények és mit is ábrázolnak pontosan az ÉN-KI trónja alatt is ábrázolt oroszlánok?

Kollekciók