Ajax-loader

Kanyar József könyvei a rukkolán


Kanyar József - Siófok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kanyar József - Elsikkasztott ​földreform, megvalósult földosztás Somogyban
Történelmünk ​utolsó száz esztendejének forradalmai – egészen felszabadulásunkig – megoldatlanul hagyták a földkérdést. Így maradtunk a XX. század közepéig Európa egyik utolsó nagybirtokos rezervátuma. A szerző műve első részében a Dunántúl legnagyobb agrármegyéjében, Somogyban kíséri nyomon az ellenforradalmi rendszer agrárpolitikáját, amelyben igen jelentős szerepet játszott a somogyi születésű Nagyatádi Szabó István és kisgazdapártja. Kanyar József levéltári kutatásai új adatokkal világítják meg a somogyi nagybirtokosoknak a földreformot gátló mesterkedéseit és a kisparasztok, mezőgazdasági munkások küzdelemit. Különös érdeklődésre tarthat számot az a fejezet, amelyből kiderül, hogy a harmincas években a vármegye segítségével végrehajtott „földreform” hogyan játszotta át a juttatott földek egy részét a módosabb falusi rétegek kezére. A második rész a megvalósult somogyi földosztás 1945-1949 évi eredményeit sommázza. Figyelemre méltó az a fejezet, amely a négy hónapon át állófronttá vált megye területén a fegyverek elmúltával az élet és a földosztás megindulását tárgyalja. A további fejezetek a közösségi földigénylő bizottságok történelmi jelentőségű munkájáról, a megye területén történt telepítésekről és az új gazdák helyzetéről tájékoztatnak. Az első és második somogyi földreform adatai, összefoglaló táblázatok teszik könnyen áttekinthetővé.

Kanyar József - Somogy ​a felszabadulás hónapjaiban
E ​helytörténeti kiadvány annak a nagymértékű levéltári feltáró munkának köszönheti létrejöttét, amelyet a magyar levéltárak, köztük a Somogy megyei is, az elmúlt esztendőkben végeztek a felszabadulás negyedszázados évfordulójának az ünneplésére készülve. E kutatómunka eredményeként létrejött gyűjtemény nemcsak helytörténeti vonatkozásban, hanem sok tekintetben országos viszonylatban is, minden eddiginél teljesebb képet igyekezett nyújtani a megye felszabadulásának első hónapjaiból. E felszabadulás-történeti körkép hazánk minden más megyéjében más és más. Nyilván más a már korábban felszabadult keleti megyéké és más a három részre szakadt Somogyé, amelyben már 1944 decemberében – keleti részben – 145 község felszabadult, az év utolsó napjaiban pedig közel 100 község lakossága került kiürítés folytán a hadak útjára, míg a megye nyugati felében – csaknem félszáz községben – még a németek támogatta nyilas polgári és katonai hatóságok voltak hatalmon. A kötet kortörténeti dokumentációs gyűjtemény jellegénél fogva helytörténeti olvasókönyv is egyben és forráspublikációként készült diák és szaktanár, népművelő és helytörténész, honismereti szakkörvezetők és politikai, gazdasági és kulturális irányítók számára. A bevezető tanulmányt kiegészítő forrásgyűjteményt jelentős apparátus segíti hasznosításában. Helytörténeti bibliográfia, felszabadulási eseménynaptár, adattár, fénymásolatok, korabeli fénykép-dokumentáció és mutatók állnak az olvasók és a kutatók rendelkezésére benne. 1944 őszén és 1945 tavaszán Somogy megye népe eddigi történelmének legvéresebb viharát élte át a második világháború idején. Alighogy tovagördült a Vörös Hadsereg felszabadító hadigépezete a megye területén, a nép azonnal hazatért falujába, az újjáépítés hatalmas lendületű munkájához látva: földet osztott, üzemére ügyelt, demokratikus pártokba szerveződött s néphatalmi szervekben igazgatta életét, hogy az élet megindulásának első lépéseiben a megye újjáépítésével, az üzemek talpraállításával, a föld megművelésével – régi- és újgazdák együttesen – kenyeret biztosítsanak a felszabadított megye és haza asztalára.

Kanyar József - Dr. Kenéz Győzőné - Kósa László - A ​falusi turizmus hagyományai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók