Ajax-loader

Erdős László könyvei a rukkolán


Erdős László - A ​kínai császár elefántja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erdős László - A ​Kapalyag-dinasztia
Erdős ​László mondja új könyvéről: "A Kapalyag-dinasztia öt nemzedékének történetét ismerjük meg e nem hosszú regényből. Rendhagyó rövidség, de rendhagyó a dinasztia is. Senki nem viseli közülük az apja nevét, s az anyjáét is csak egy. A vérrokonság, kivételes adottságaik s az köti össze őket, hogy a magyar társadalom bűnei miatt tehetségük elfajul, vagy szerencsétlenségbe torkollik. Az alapító, Kapalyag Kornélia, a földesúr ágyasából a birtok tulajdonképpeni gazdájává emelkedik, majd amikor a megye hölgyeinek összeesküvése kiszabadítja hatalmából Borsa Mihályt, saját birodalmat alapít. Igaz, csak tíz faluból áll, de abban élet-halál ura: arzénes bába. Fia a földmunkásmozgalom mártírja lesz, unokája a felszabadulás előtt világhírű kasszafúró, s az egyetlen köztörvényes, akinek sikerült a Gyűjtőből megszöknie, felszabadítása után sztahanovista brigádvezető az egyik nagy szocialista építkezésen. Az ő fia tizenöt éves korától részt vesz az ellenállásban, tizennyolc évesen megyei MADISZ-titkár, tüntetést szervez, mellyel megbuktatja a hírhedt alispánt, majd 1957-ben ellenforradalmárként pusztul el. Általában mindegyikük életében van egy eset, amelyhez hajszálra hasonlóról beszámolnak a korabeli lapok. Ennyiben mindegyikük történelmi személy. Jellemüket és történetüket azonban szabadon alakítja az író fantáziája olyanná, hogy erényeikkel és hibáikkal egyaránt jellemezzék a kort, amelyben éltek. Mindezt pedig az utolsó Kapalyag, Benedek Erzsike védelmében mondja el, aki ellen napjainkban folyik per, formailag jogosan, de lényegében igazságtalanul."

Erdős László - A ​boszorkány fia
A ​tündérmese és a történelem szétválaszthatatlanul összefonódik Erdős történelmi kalandregényében, amely Shakespeare Ahogy tetszikének folytatása. Ismerős helyszín az ardennes-i erdő, ismerősek a szereplők: a hercegek, Rosalinda, Célia, Orlandó, a szent remete s maga a boszorkány fia, Jacques is. Krónikásunk nemcsak a szemtanú, de az események aktív résztvevőjének hitelességével mondja el egykori ura, Jacques és tevékenységük fő színterének: Goldocnak történetét. A németalföldi szabadságharc Európájában az egykor egy államhatalmat alkotó Coldoc és Bougin között hatalmi harc folyik Goldocért. Goldoc egykori országalapítói között nincs egység: az uralkodó, a száműzött és az emigrált hercegek harcaiban, ármányaiban, diplomáciai és kémtevékenységében mindenütt jelen van Jacques, aki a legragyogóbb államférfiak áttekintő készségével (és szerteágazó kapcsolatokkal) rendelkezik. De az is lehet, hogy kristálygömbje, hipnotizáló ereje vagy csupán az "odaát" (a boszorkányok, a sárkányok, a mágusok világa) szerzett mágusi mindentudás igazítja el az uralkodók és az erdei szabadcsapatok között egyaránt..

Erdős László - Élt ​közöttünk egy ember
"Élt ​közöttünk egy bizonyos Kovács, akinek mintha nem is lett volna keresztneve - legalábbis senki sem ismerte"... Erről a kisemberről szól Erdős László kisregénye. A megkeserített, megfélemlített kisemberről, aki azonban hősnek bizonyul, amikor a bátrak is félnek, eszesnek, amikor az okosok elvesztik a fejüket. A kötet másik írása a Felszabadulásaim története című hosszabb elbeszélés, mely egyszer már megjelent az elmúlt évek legsikerültebb novelláit tartalmazó Tarka szőttes című gyűjteményben. Harmadik a Horváth Sándor boldogsága című kisregény. Egy öregedő nős férfi és egy fiatal lány kibomló és elhervadó szerelmét ábrázolja.

Erdős László - Lelkiismeret
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erdős László - A ​Hegedüs ügy
Volt ​az utolsó húsz évben olyan időszak, amikor az számított megbízhatónak, akinek a múltja "fehér lap", amikor nagyszerű szakemberek - pusztán azért, mert már a kapitalizmusban is azok voltak - ellenségek lettek. Az "éberségnek" ebben a tragikomikus lázában okos gazemberek dolgozták ki tudományos alapossággal az érvényesülés módszerét, tehetségtelen senkik fészkelték be magukat fontos pozíciókba, s ami ez időszak képtelenségei közül a legtragikusabb: akadhatott olyan kommunista, aki csak úgy bizonyíthatta hűségét a párthoz, ártatlanságát a vádakkal szemben, hogy öngyilkosságot követett el. Erdős László - noha az ötvenes évekre exponálta trilógiája szereplőinek sorsát - nem elégedhetett meg a pontos rögzítéssel. A tragikus képtelenségek történelmi logikáját, a sorsok törvényszerűségét kutatja: a közelmúlt drámái mögé az illegális mozgalom heroizmusát, bonyolult összefüggéseit vetíti. Koncepciója azonban tágabb a történelmi összefoglalásnál: szereplői sorsát kísérve számos lehetőségét mutatta meg az emberségnek és a torzulásnak, és annak, hogyan szült hősöket ez a néhány évtized.

Koós János - Erdős László - Koós ​Kapitány Képtelen Képes Könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erdős László - Szűz ​utcai legendák
Erdős ​László új regényének központi figurája egy báró, akinek családja több rablólovagot, kuruc és labanc generálisokat, személynököket, egy misztert és egy éjjeliőrt adott a hazának. A báró a történelmi korszakváltáskor nem ment el az országból, hanem vállalva a nép demokratikus rendben ráváró megpróbáltatásokat, itthon maradt. A kitelepítések idején juhász volt a Hortobágyon, később éjjeliőrként helyezkedett el egyik gyárban. Harmonikus, bölcs ember, aki kedveli az élet derűs oldalát, s kedvelt kiskocsmájában, pohár sör mellett mondja el tanulságos meséit, sok élettapasztalatot, bölcsességet sugárzó történeteit. A regény másik központi figurája Gadanecz elvtárs és családja. Gadanecz a kisemberből lett új típusú igazgató megtestesítője, aki kemény tanulás és sok lemondás árán érte el magas pozícióját. De őt sem kerülhette el végzete: a tisztes családapa, erkölcsös férj belehabarodott szép és könnyű erkölcsű beosztottjába, Gizikébe. Keserves bonyodalmak elindítója lett a szerelem, amelynek egész története a báró bölcs és ironikus, fölényes és kissé groteszk szemléletén keresztül vetítődik elénk.

Erdős László - Egy ​éjszaka története
Miért ​akar disszidálni 1956 novemberében a tizenhat esztendős Barna András, az illegális kommunista szülők gyermeke? Mit érzett, hogyan gondolkodott az ötvenes évek elején egy tíz év körüli kisfiú, akinek apját hazaárulással vádolták - holott őt kommunistának nevelte? És milyen válaszokat találhatott az ártatlanul letartóztatott apa; milyen lelki kínokat élt át börtönben bekövetkező haláláig? Három síkon - a felszabadulás előtt, az ötvenes években és az ellenforradalom napjaiban - keres minderre választ az író egy zaklatott tónusú éjszakai beszélgetés során. Választ találni persze nem minden kérdésre sikerül, ám amit Erdős László hőseinek életéből ábrázol - izgalmas, közérdekű és sajátosan egyéni.

Erdős László - A ​professzor jubileuma
Bérczessi ​professzor, a magyar orvostudomány egyik legnagyobb tekintélyének jubileumát ünnepli az egyetem és az Akadémia. Mindenki ott szorong a régi tanterem szűk padjaiban: barátok és ellenségek, tanítványok és idegen iskolák tanítványai... És nem is olyan könnyű különbséget tenni a két csoport tagjai között. A fiatal Vas professzor például azért tartja magát Bérczessi leghívebb tanítványának, mert most ő támadja legkeményebben mestere tanításait - s ezt tette egykor a fiatal Bérczessi is a professzorával. A szónokok a professzor tudományos munkásságát dicsérik, mindenekelőtt a Watts-féle vérszegénység kóroktanának felderítését, amelynek világsikerét köszönheti. A professzor nem figyel a szónokokra, saját gondolatai foglalkoztatják. Ő már évek óta tudja, hogy ez a felfedezése, részben tudományos tévedés - s ezúttal nem sietett nyilvánosságra hozni új megállapításait. Evvel a jelenettel kezdődik Erdős László új regénye. Izgalmas történet keretében, a halál és halhatatlanság, az öregedés és fiatalság, a tanítványok és mesterek problémáival foglalkozik.

Balázs Klári - Erdős László - Korda György - Életünk ​lapjai
Nem ​tagadom, szeretjük az életet. Szeretünk élni, énekelni, szórakoztatni és játszani! Meg ugyanezt fordítva, de legfőképp, játszva szórakoztatni. Száz éve ezt csináljuk. És ebben kérem, nincs semmiféle költői túlzás, vagy akár földöntúli csoda. Azaz földöntúli csoda mégis csak van, hiszen mi lehetne más, hogy Klárika negyven, én pedig hatvan éve állok a színpadon énekelve, szórakoztatva, és játszva. Száz év, együtt, még kimondva is sok, de ha mégis azt nézzük, hogy ebben a kerek évszámban mennyi siker, mennyi sláger, mennyi szeretet és rajongás fért bele, akkor bizony, mégsem olyan sok. Sőt, ki az, aki nem viselne el akár még egyszer ennyit. Bizony, száz éve szeretve lenni és szeretni, ez különleges, visszavonhatatlan és földön túli csoda! Az életünk, már eddig is nyitott könyv, ha stílusosan akarok fogalmazni, nyitott lap volt mindenki számára. De mégis, arra gondoltunk, hogy így együtt, az elejétől, no, nem a végéig, csak mostanáig! egy csodaszép kötetben rendezve, izgalmas, kedves, és persze szórakoztató játék lesz rajongóink számára.

Erdős László - A ​hadifogoly
A ​mű szerzője katonatiszt. A Magyar Honvédség alezredese. Sem írónak, sem hadifogoly kutatónak nem készült. A sors hozta így. Amikor felkérték a feladatra, akkor sem tett mást, csak az általa, a pályája kezdetén felállította mércét követte: "Mindegy, hogy mit, de nem mindegy, hogy hogyan". Kezdettől fogva szimpatizált az "Öreggel", hiszen benne a négy éve elhunyt édesapját tisztelte, aki 38 hónapig volt orosz hadifogságban, Szentpétervár mellett. A feladatot megkapta, a feladatot teljesítette. Az ügyet nyugodtan elfelejthetné, de nem tudta, nem is akarja, mert érdekli Toma András további sorsa. Kapcsolatot tart a családdal, segít, ha a szükség úgy hozza. Erdős László katona. Ráadásul magyar katona, akiből még nem veszett ki a bajtársi szellem. A Toma Andrások utóda.

Erdős László - Kényszerleszállás
A ​kényszerleszállást egy időgép hajtja végre, tehát a Kényszerleszállás fantasztikus kalandregény. A történet két fiatal hőse a gép fedélzetén akarata ellenére visszakerül abba a korba, amelyben szüleik voltak fiatalok. Mivel rokonaikat nem sikerül meggyőzniük, hogy a jövőből érkeztek hozzájuk, pénz, lakás és segítség nélkül, saját erejükből kell magukat fenntartaniuk. Eközben részeseivé válnak egy sereg eseménynek, melyet szüleik elbeszéléseiből vagy a régi újságokból már jól ismernek. Sajnos, ekkor kiderül, hogy sem a történeteket nem értették meg, sem magukat nem ismerik elég jól. Ezért aztán bonyolultnál bonyolultabb, hol életveszélyes, hol nevetséges helyzetekbe kerülnek, és minden erejükre, találékonyságukra és némi szerencsére is szükségük van, hogy ép bőrrel szabaduljanak. Az érdekes regényt Hegedűs István művészi illusztrációi kísérik.

Erdős László - Az ​isteni kutyácska
"... ​senki sem szegült ellene, hiszen a legderakasabbak a háborúban vagy a proskribálás során elhullottak, a többi előkelő pedig, minél jobban hajlott a szolgaságra, annál nagyobb gazdagsághoz és kitüntetésekhez juthatott"... így jellemzi az Octavianus uralomra jutását, az augustusi aranykor beköszöntét megelőző időszakot a legkiábrándultabb római történetíró, Tacitus. Rómában, Julius Caesar meggyilkolkolása és merénylői elmenekülése után ketten küzdenek a főhatalomért: Antonius, Caesar hadvezére, consultársa, s a tizenkilenc éves Octavianus, Caesar fogadott fia, örököse. Octavianus, miután Antoniusszal nem tud megegyezni, a senatus pártjára áll, és a következő év (i. e. 43) consuljaival együtt a Mutina alatt táborozó Antonius ellen vonul. A döntő csatában mindkét consul elesik, Octavianus mégis leveri Antonius csapatait. Győzelmét azonban nem használja ki, hanem váratlanul Róma ellen fordul, kierőszakolja consullá választását, majd kegyezve ellenségeivel, Antoniusszal és Lepidusszal, létre hozza a második triumvirátust, a "köztársaság megmentésére". A győztes triumvirek Rómában proskribálják - bárki által megölhetőnek, kifoszthatónak nyilvánítják - politikai ellenfeleiket, köztük Cicerót. Ezeknek a véres, zűrzavaros napoknak a valóságos iszonyatát élik át Erdős László regényének képzelt hősei: a félelmet, az emberi értékek megsemmisülésének, a történelmi fordulatok kiszámíthatatlanságának döbbenetét. Meg kell érteniük, hogy nemcsak az egyszerű emberek, de még a vezérek, Antonius, Octavianus sem urai az eseményeknek. S Caesar talán éppen annyival volt különb náluk, hogy kesernyés fatalizmussal tudomásul vette ezt.

Erdős László - Fordított ​világ
Egy ​fordított világban minden megtörténhet! A gonoszból jó tündér válik, a rosszból jó manó lesz, az állatok különleges tulajdonságokkal bírnak, a hétköznapi dolgokból kis csodák, a kis csodákból pedig hatalmas, földöntúli csodák születnek. Egy fordított világban megszépülnek az emlékek, fontos szerepet kap a szeretet. Csodák és szeretet, vidám mosolyok és könnyed tanulságok, versek... rólad, rólunk és rólatok. Versek mindenkinek, akik hisznek, bíznak a szeretet, a mosoly és a csoda erejében. Versek egy rend- hagyó könyvben, amely ezúttal nem csak verses, hanem emlékkönyvként is szolgál, azért hogy szépet, jót, mosolyt, szeretetet és kedvességet írjanak bele azok, akiket a legjobban szeretsz! Versek és em- lékek együtt, mindezt egy fordított világban. Azért, hogy megőrizd a verseket, azért hogy megőrizd a szeretetet és azért, hogy elmesélhesd... versben az egész világot!

Erdős László - Böllérbicskák ​éjszakája
„... ​bevittek az Andrássy-laktanyába, s egy öreg detektívfelügyelő elé állítottak, kiről később tudtam meg, hogy Temesi-Tüttővel azonos, s akinek már ismerős volt előttem a neve. Felvette személyi adataimat, aztán megkérdezte, milyen funkcióm van a pártban. Mondtam, hogy a VII. kerületi pártbizottság tagja vagyok. Kaptam tőle egy pofont, és rám ordított, hogy kommunista pártbeli funkciómról kérdezett. Én pedig akaratlanul elnevettem magam, váratlanul olyan gyöngére sikeredett az elsőnek kapott pofon. Ezután sokáig nem volt okom nevetésre..."

Erdős László - A ​villányi-hegység élővilága
A ​Villányi-hegység vonzereje régóta lenyűgözi mindazokat, akik fogékonyak a természet szépségeire. Erdős László már gyerekkora óta érdeklődik a természet, az élővilág iránt. Jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjának tudományos munkatársa. Első, díjnyertes könyvében (Zöld hősök Assisi Szent Ferenctől Arnold Schwarzeneggerig) a környezet-, természet- és állatvédelem legnagyobb alakjait mutatta be az érdeklődő olvasóknak. Legújabb, mostani kötetével a szerző egyik legkedvesebb területén, a Villányi-hegységben kalauzolja a természetbarátokat. Saját kutatásait és jelentős terepi tapasztalatát felhasználva sorra veszi a vidék természeti értékeit a hétköznapi élőlényektől a legkülönösebb ritkaságokig. A gazdagon illusztrált kiadvány egyaránt szól az itt élőkhöz és az ide látogató vendégekhez, turistákhoz. Erdős László logikusan felépített, elegáns stílusban és olvasmányosan megírt könyve nemcsak érzékelteti a természet varázslatos szépségét, de egyszersmind megóvásának fontosságára is felhívja a figyelmet.

Erdős László - Zöld ​hősök
Hogyan ​kerül egy könyvbe Assisi Szent Ferenc és Arnold Schwarzenegger? Mi a közös egy középkori szent és egy jelenkori filmsztár életében? Hisszük-e vagy sem, de mindketten a környezeti mozgalmak fontos alakjai. Épp úgy, mint Al Gore amerikai alelnök, Charles Darwin vagy mindannyiunk kedvenc David Attenborough-ja. Megannyi érdekes ember és izgalmas történet a környezetvédelem hőseiről a XIII. századtól napjainkig, a Greenpeace sztoritól a Néma tavaszig. Erdős László könyve kötelező olvasmány mindenkinek, aki érdeklődik a modern kor egyik legnagyobb kihívása, a környezet védelmének kérdései, és a zöld mozgalmak története iránt. A szerző az MTA Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársa.

Szélesi Sándor - Erdős László - Sztálin
A ​nagy nap estéjére készülő Gundel étterem konyhájában a sütőben már pirul a hírneves De Gaulle-pulyka. 1972. május 24-ét írjuk. Közeledik Kádár János hatvanadik születésnapja. Az ünnep örömére különleges vendégsereg érkezik Ferihegyre: Erich Honecker, Fidel Castro, Gustáv Husák, Todor Zsivkov, és persze Brezsnyev elvtárs sem maradhat ki a baráti csókokból és ölelésekből. Ünnepelni jöttek, és meglepetésajándékot hoztak, ám olyan események sodrába kerülnek, amelyek visszafordíthatatlan hatással bírnak a hidegháborús keleti blokk, sőt az egész világ sorsára. Mégis, mit keres ezen a sorsdöntő estén, a rendvédelmi erők és kémelhárítók által szigorúan őrzött étteremben Sztálin, alig tizenkilenc évvel állítólagos halála után? És mit keres ugyanitt Hans Dettmer, hajdani Wehrmacht-tizedes, Balikó Mária, a szépséges és érzéki „magyar Mata Hari", Matók Józsi bácsi, a Gellért Szálló fiatalos kinézetű, nyugdíjas londinere? Hogyan vezetett idáig, és hogyan folytatódik a modern világra rácsodálkozó Sztálin és társai izgalmas, őrült hajszája Budapesttől, Párizson keresztül egészen Los Angelesig. Mindez egy különleges formájú, régi likőrösüveg csodákat tevő tartalmáért... Ez a regény ott kezdődik, ahol más történetek általában véget érnek. A szereplők többnyire létező személyek, a vélt és valós hasonlóságok szándékosak. Valószínűleg minden, ami e történetben hihetetlenül hangzik, az igaz, ami viszont hihető, az az írói fantázia műve.

Kollekciók