Ajax-loader

Gerhard Lohfink könyvei a rukkolán


Gerhard Lohfink - Wem ​gilt die Bergpredigt?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gerhard Lohfink - A ​Miatyánk új értelmezésben
Aki ​a Miatyánk szavait mondja, olyan térbe lép, ahova már számtalan ember belépett. Ez a tér mérhetetlenül nagy, úgyhogy mindenki, aki a Miatyánkot akarja imádkozni, helyet talál magának benne, s mindannak, ami foglalkoztatja: megannyi kérdésének, kérésének és vágyának. De miért is imádkozunk valójában, amikor a Miatyánkot mondjuk? Mit érthetett Jézus az általa tanított imádság egyes kérései alatt? A neves német teológus könyve erre a kérdésre keresi a választ közérthető, elgondolkodtató formában. Gerhard Lohfink (1934-) német teológus, újszövetség-kutató, katolikus pap, a Tübingeni egyetem egykori oktatója. A müncheni székhelyű Katolische Integrierte Gemeinde tagja, világszerte ismert írásainak fókuszában az Újszövetség egyháztana és eszkatológiája áll.

Gerhard Lohfink - Ötven ​levél a keresztény hitről
Az ​ismert teológus 50 levélben fejti ki a hit alapvető témáit egy olyan házaspárnak, akik számára ez a világ ismeretlen. A levelek fokról-fokra vezetik be az egyháztól távol állókat a hitbe, szellemesen és könnyen érthetően magyarázva el az alapvető keresztény fogalmakat. Ennek során számos olyan kérdésre, ellenvetésre is választ kapunk, amelyek joggal merülhetnek fel a hittel, a Bibliával, a szentségekkel, a keresztény élettel kapcsolatban. A könyvet haszonnal forgathatják azok, akik szeretnék megismerni az egyház hitét és életét, de azok számára is érdekes olvasmány, akik benne élnek a hit világában, de szívesen végiggondolják újra —vagy éppen először — azt, amit magától értetődően éltek eddig.

Gerhard Lohfink - Jézus ​utolsó napja
Egy ​pénteken, majdnem 2000 évvel ezelőtt, valószínűleg Kr. u. 30. április 7-én, egy elhagyott kőfejtőben, közel Jeruzsálem városához kivégeztek egy zsidót, név szerint Jézust mint politikai bűnözőt. Hogyan történhetett ez meg? Miért iktatták ki? Mi játszódott le letartóztatása és halála között? Gerhard Lohfink, bibliatudós a történeti források segítségével nemcsak az utolsó nap lefolyását rekonstruálja, hanem megmutatja azt is, hogy lehet Jézus igazi valóját értelmezni. A szerző az újszövetségi exegézis professzora volt, ma a katolikus Integrált Közösségben él és dolgozik.

Gerhard Lohfink - Ludwig Weimer - Mária, ​Izrael leánya
Könyvünk ​kettős célt követ. Egyfelől a történelemben ható rossz „önmagát átörökítő szövedékét” vizsgálja: azt az időn átívelő tapasztalatot, amelyet ismert teológiai kifejezéssel eredendő bűnnek nevezünk. Másfelől szerzőinek figyelme Mária és a hozzá kapcsolódó szentírási, illetve egyházi hagyomány felé fordul. Amikor Isten megtöri a bűn erejét, olyan emberek által cselekszik a világban, akik hagyják, hogy Isten birtokba vegye őket. Az üdvösség mint a rossz történetének ellentörténete „Izraelben ölt testet, és Jézus Krisztusban éri el őseredeti célját”. Ami Jézus anyjával, Izrael leányával történik – a szeplőtelen fogantatás (immaculata conceptio) –, a teremtés helyreállításának tervét teljesíti be; szójátékkal élve: maga a „romlatlan koncepció”. A bibliatudomány, a dogmatika és a spiritualitás számos kérdését elmélyítő kötet nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy az Ószövetség és az Újszövetség teológiáját egymással párbeszédbe vonva korszerű nézőpontból tárgyalja újra a mariológia hagyományos témakörét. _Gerhard Lohfink_ (1934) Az újszövetségi szentírásmagyarázat professzora volt Németországban, a tübingeni egyetemen. A Bencés Kiadónál megjelent kötetei: _A Názáreti Jézus_ és a _Végül a semmi?_ _Ludwig Weimer_ (1940) teológus, Joseph Ratzingernél habilitált dogmatikából.

Gerhard Lohfink - Végül ​a semmi?
Milyen ​lesz a halottak feltámadása? Mi a mennyország és a pokol? Hogyan beszélhetünk ma a keresztény reményről? Gerhard Lohfink a végső dolgok, a halál és a feltámadás kérdését járja körül könyvében. Munkájának hátterét a mai ember meglehetősen bizonytalan elképzelései és várakozásai alkotják. Ezekre válaszul a Szentírás, a keresztény hagyomány és a gondolkodó ész alapján fogalmazza meg a véggel kapcsolatos teológiáját. Jellegzetes, olvasmányos és világos érvelésén átragyog a keresztény feltámadás ereje. Lohfink számára a feltámadás nem a távoli jövő bizonytalan és mitikus eseménye, hanem olyan közeli esemény, amely már elkezdődött, és rövidesen teljessé válik. Gerhard Lohfink az újszövetségi szentírásmagyarázat professzora volt Németországban, a tübingeni egyetemen. Jelenleg az Integrált Katolikus Közösség (Katholische Integrierte Gemeinde) teológusaként él és dolgozik. A _Názáreti Jézus_ című nagyhatású könyve 2017-ben jelent meg a Bencés Kiadónál.

Gerhard Lohfink - A ​Názáreti Jézus
Ki ​volt Jézus? Próféta? Sok próféta volt rajta kívül akkoriban. Csodatévő gyógyító? Radikális forradalmár? Bölcs rabbi? Belőlük is akadt bőven. Gerhard Lohfink, a neves német bibliatudós arra kérdez rá, hogy mi tette egyedivé Jézust, és mit is akart ő valójában. Lohfink a Jézus életéről és tetteiről szóló első tanúkat és a korai egyház hitét elemzi. A történetkritika eszköztárával vizsgálódik, de túl is lép a módszer határain Karl Barth mintájára: „nem ártana, ha a történetkritikai módszer művelői kritikusabbak volnának”. A szerző komolyan veszi Jézus zsidóságát és azt, hogy Jézus teljes mértékben Izrael hittapasztalata szerint élt, ugyanakkor beteljesítette azt. Lohfink a zsidó hagyomány felől olvassa az evangéliumok ismerős szövegeit, és így új utakat tár fel az értelmezésben. A könyvben kibontakozó Jézus-kép árnyalt és mély. _Gerhard Lohfink_ a kortárs Újszövetség-kutatás kiemelkedő és meghatározó alakja, az újszövetségi egzegézis emeritus professzora a tübingeni egyetemen. 1986 óta Münchenben él. Jézusról írott alapműve megjelentetésével a Pannonhalmi Főapátság a magyar bibliatudomány régi adósságát törleszti.

Gerhard Lohfink - Milyennek ​akarta Jézus a közösséget?
A ​közösségnek azt kell példaszerűen megélnie, amit a Názáreti Jézus örömhírének középpontjába állított: az Isten országának jövetelét. De milyennek akarta Jézus a közösséget? Csak egy olyan helynek, ahol a keresztény ember biztonságban érezheti magát, ahol elfogadják, ahol vallásos hazát talál? Vagy pedig ellentmondás jelének akarta, a világi társadalom kontrasztjának? Gerhard Lohfink, tübingeni újszövetséges, meggyőző módon mutatja ki, hogy Jézus működésének történeti perspektívájából és Izraelben folytatott tevékenységéből az egyház és közösség számára is adódik a kötelezettség – hogy előre megéljék azt, amit Isten az emberi társadalommal mint egésszel tervez. Ez volt a hagyomány kezdettől fogva: Jézustól és tanítványaitól kezdve, az ősegyházon és a páli közösségeken át egészen az ókori egyházig – a korai egyházatyák tanúsága szerint. Azok a bibliai szövegek, melyeket Gerhard Lohfink tárgyal, a keresztény közösség új fölfogásához vezetnek, és megvilágítják, hogy egy olyan egyház, amely állandóan a világi társadalomhoz alkalmazkodik, nem hivatkozhat Jézusra. _Gerhard Lohfink (szül. 1934) germanisztikát és teológiát tanult Münchenben és Frankfurtban. 1960-ban szentelték pappá. Háromévi lelkipásztori munka után Würzburgban folytatta teológiai tanulmányait. 1971-ben teológiai doktorátust szerzett, 1973-ban habilitált az újszövetségi szakon. Ezt követően az újszövetségi tanszék professzora volt Tübingenben. Professzori állását 1986-ban adta föl, hogy a müncheni „Integrierte Gemeinde”-ben és élhessen és dolgozhasson tovább._

Gerhard Lohfink - Jézus ​utolsó napja / Nem a halálé az utolsó szó
Gerhard ​Lohfink (szül. 1934) germanisztikát és teológiát tanult Münchenben és Frankfurtban. 1960-ban szentelték pappá. Három év lelkipásztori munka után Würzburgban folytatta teológiai tanulmányait. 1971-ben teológiai doktorátust szerzett, 1973-ban habilitált az újszövetségi szakon. Ezt követően az újszövetségi tanszék professzora volt Tübingben. Professzori állását 1986-ban adta fel, hogy a müncheni "Integrierte Gemeinde"-ben élhessen és dolgozhasson tovább. A Jézus utolsó napja "sallangoktól" mentesen tárja elénk Jézus szenvedéstörténetének drámai eseményeit. A szerző - ismert bibliakutató - bibliai és korabeli források alapján kísérli meg nyomon követni és felvázolni Jézus utolsó napját, hogy a hit fényében a ma embere is közelebb kerüljön a véres komolyságú nap értelmének megértéséhez. A Nem a halálé az utolsó szó három elmélkedés. Az első arra a kérdésre keresi a választ, hogy ma egyáltalán lehetséges e az emmauszi tanítványok húsvéti tapasztalata, vagy éppen Pascal memoriál élménye. A Hol végződött Jézus mennybemenetele? elmélkedés szembe állítja a lukácsi elbeszélés képek mögött rejlő, valódi jelentését Jean Paul "A halott Krisztus beszédé"-vel. A mennybemenetel hazaérkezés Istenhez, Jean Paul víziójában ellenben Jézus hiába keresi Istent... Döntenünk kell, s a Húsvét erre a személyes döntésre szólít. Egzisztenciális érdeklődésünk a halálra és a halál utánira kérdez: Mi következik a halál után? Gerhard Lohfink harmadik elmélkedése józanul és mértéktartóan fogalmazza meg az emberi létet lényegében érintő választ.

Kollekciók