Ajax-loader

Szendrei László könyvei a rukkolán


Szendrei László - A ​magyar múlt dicső fejezetei
Nekünk, ​magyaroknak igenis szép történelmünk van, amire jogosan lehetünk büszkék. Az évezredek pusztító viharában birodalmak tucatjai és népek százai tűntek el, ám mi, magyarok, még ma is lényegében változatlan identitással létezünk Európa közepén, noha szkíta őseink révén legalább háromezer éve folyamatosan jelen vagyunk urázsia történetében, nemegyszer érdemben alakítva annak menetét. E háromezer év alatt a magyarság kapott jót és rosszat a Sorstól, ám mindig volt egy vezető – legyen az törzsfő, hadvezér, fejedelem, király vagy államférfi –, akinek irányításával szabadságszerető népünk kedvezőbb irányba tudta forgatni a magyar történelem kerekét. A könyv 28 fejezete átfogja népünk egész eddig ismert történetét, noha egyes korszakok természetesen nagyobb súllyal esnek latba. A szöveget mindenhol gazdag képanyag övezi. Az illusztrációk segítenek a király, a fejedelem, a hadvezér mögé odagondolni a korszak egyszerű emberét is. Mert a történelem csak nekünk történelem. Azoknak, akik átélték – és nemegyszer az egész országnak –, maga volt a valóság, a dicsőség és a kudarc, az élet és a halál.

Szendrei László - Magyarok ​büszkesége
Nekünk ​magyaroknak igenis szép történelmünk van, amire jogosan lehetünk büszkék. Az évezredek pusztító viharában birodalmak tucatjai és népek százai tűntek el, ám mi, magyarok, még ma is lényegében változatlan identitással létezünk Európa közepén, noha szkíta őseink révén legalább háromezer éve folyamatosan jelen vagyunk Eurázsia történetében, nem egyszer érdemben alakítva annak menetét. E háromezer év alatt a magyarság kapott jót és rosszat a Sorstól, ám mindig volt egy vezető - legyen az törzsfő, hadvezér, fejedelem, király vagy államférfi -, akinek irányításával szabadságszerető népünk kedvezőbb irányba tudta forgatni a magyar történet kerekét. A könyv 28 fejezete átfogja népünk egész eddig ismert történetét, noha egyes korszakok természetesen nagyobb súllyal esnek latba. A szöveget mindenhol gazdag képanyag övezi, hogy a múlt ködös fátylába vesző tényeit élettel töltse fel. Az illusztrációk segítenek a király, a fejedelem, a hadvezér mögé odagondolni a korszak egyszerű emberét is. Mert a történelem már csak nekünk történelem. Azoknak, akik átélték - és nemegyszer az egész országnak -, maga volt a valóság, a dicsőség és a kudarc, az élet és a halál.

Szendrei László - A ​"Magyarok Istene"
A ​kötet igyekszik körbejárni a Magyarok Istene kifejezés minden aspektusát, azaz, hogy ki és mikor használta először ezt a kifejezést, és kinek köszönhetjük az elterjesztését. Megvizsgálja a kifejezés mindkét részének, azaz a magyar és az Isten szavunk eredetét és jelentését. Választ próbál adni arra a kérdésre, hogy a nyugati vagy latin típusú kereszténység felvétele előtt élt őseink vajon egyistenhívők, vagy többistenhívők voltak-e? Tárgyalja, hogy mi kötődik a Magyarok Istene kifejezéshez, azaz hogy milyen funkcióban használatos, milyen tulajdonságok, mondhatni attribútumok köthetők hozzá. Megpróbálja megállapítani, hogy a Magyarok Istene vajon lokális (nemzeti) és/vagy globális Isten-e? Végül azt tárgyalja, hogy mit jelent, vagy mit jelenthet ma számunkra a Magyarok Istene, azaz vajon él-e még a Magyarok Istene?

Szendrei László - Magyarország ​dicsősége / The glory of Hungary
„Magyarország ​és a magyarság története, sokszínű – Európában egyedülálló – kultúrája bennünk él, mindennapjaink része, ám ennek sokszor nem vagyunk tudatában.” ( Szendrei László ) Nekünk, magyaroknak igenis szép történelmünk van, amire jogosan lehetünk büszkék. Az évezredek pusztító viharában birodalmak tucatjai és népek százai tűntek el, ám mi, magyarok, még ma is lényegében változatlan identitással létezünk Európa középen, noha szkíta őseink révén legalább háromezer éve folyamatosan jelen vagyunk Eurázsia történetében, nemegyszer érdemben alakítva annak menetét. Ez a vadonatúj, igényes kiadvány abban segít, hogy rácsodálkozzon a kedves olvasó a magyarság történetének számtalan büszkeségre okot adó fejezeteire A könyv tizenhat fejezete, egészen a honfoglalás előtti Kárpát –medence történelmétől a Habsburg Birodalom felbomlásáig terjedő időszakokra derít fényt, és tárhat fel új össze-függéseket az olvasó számára. A könyvben fellelhető fotók 12 magyarországi múzeum gyűjteményének alkotásaiból valók, kitűnő illusztrációt nyújtanak a kronológiai sorrendbe vett történelmi eseményekhez Magyar és Angol nyelvű leírást tartalmaz

Szendrei László - Magyar ​királyok
"A ​Magyar királyok a, keresztény Magyar Királyság ( Regnum Hungariae ) történetét mutatja be a királyok életrajzain keresztül, ezért nem szerepel benne a kisebb-nagyobb részben magyarnak tekinthető előd népek, az avarok és a hunok uralkodóinak életrajza. Könyvünk I. (Szent) István király apjával kezdődik, mivel a közhiedelemmel ellentétben nem a fia, hanem ő rakta le a keresztény Magyarország alapjait, így joggal szerepel az első helyen. A teljességre törekedtünk, így szinte az összes királyunk életrajza megtalálható ebben a munkában. Az adott korszak nagyobb uralkodóinak életrajzában azokról a királyokról (összesen kilenc az ötvenhatból) is megemlékeztünk, akik jelentéktelenségük, minimális szerepük, illetve ellenkirály voltuk miatt nem kaptak önálló fejezetet. A jelentősebbnek tartott és a magyar történelemnek meghatározó fejezetét fémjelző királyokról természetesen arányosan többet írtunk. Könyvünkben igyekeztünk királyaink jellemét, habitusát, illetve az abból adódó politikán keresztül annak a magyar történelemre fejtett hatását is bemutatni. "

Szendrei László - Neves ​kifejezések, szállóigék, mondások
Előszó: ​ „A matuzsálemi korú öregember a tv előtt árgus szemekkel nézte a maratoni futók között kialakult gigászi küzdelmet.” Ez a mondat első olvasatra kissé erőltetettnek tűnhet, hiszen ennyi „neves” kifejezést vagy szállóigét – melyeket dőlt betűkkel írtunk – egy mondatban ritkán használ az ember. E könyv célja sem az, hogy beszédünket vagy írásunkat „telespékeljük” ezekkel és ezekhez hasonlatos kifejezések garmadájával, bár reméljük, hogy eme munka elolvasása után – mintegy „szellemi hozadék”-ként – a tisztelt Olvasó kedvet kap egy-egy „neves” kifejezés használatához. A könyv megírásának fő mozgatórugója az volt, hogy rávilágítsunk ezeknek a hétköznapi életben i – remélhetőleg – gyakran használt kifejezéseknek rég elfeledett hátterére. A könyvben szereplő „neves” kifejezések és szállóigék többsége bizonyára ismerősen cseng az Olvasó fülében, ám azok hátterében megbújó, zömében az ókor titokzatos világába vezető történet már remélhetőleg újdonságként fog hatni. Bizonyára lesznek olyanok is – hiszen elsősorban iskoláskorúaknak íródott e mű –, akikre teljesen új információk özöne fog majd zúdulni, melyekkel a Szerző reményei szerint könnyedén meg fognak majd birkózni. A „neves” kifejezések és szállóigék az egyszerűség és a könnyen kezelhetőség kedvéért ábécérendben követik egymást, s minden egyes szövegrész hasonlóképpen van megszerkesztve. Először a hétköznapi jelentés olvasható, majd következik az adott történet vagy értelmezés. Reméljük, hogy e könyvet a tisztelt Olvasó haszonnal fogja forgatni. A szerző

Szendrei László - Uralkodók
A ​népek és nemzetek erkölcsi és szellemi tulajdonsága szorosan összefügg azzal, hogy kit választanak vezetőiknek, azaz kikre bízzák az országuk sorsát és saját életüket is meghatározó döntéseket. A "Magyar királyok és erdélyi fejedelmek" című könyvben a történelmi Magyarországnak - a 19-20. század kormányfőin kívül - a legfőbb és legreprezentatívabb személyiségei kerülnek bemutatásra, s az életrajzokon keresztül a Tisztelt Olvasó megismerkedhet mind Magyarország, mind Erdély történetének nagy részével. A magyar királyok és az erdélyi uralkodók - kevés kivétellel - nem voltak szentek. Emberek voltak, és az ember nem tökéletes. Ám a magyarság szerencséjére kevés királyunk és fejedelmünk volt, aki az ország törvényeit és érdekeit semmibe véve csak a saját önös szempontjai szerint uralkodott. Legyünk büszkék rájuk, ismerjük meg őket, hiszen mindig tanulhatunk a "nagy" emberek tetteiből.

Szendrei László - Baráti ​tanácsok amatőr őstörténészeknek
"A ​magyar őstörténet - amin a magyarság Árpád-féle honfoglalás előtti történetét értjük - hálás téma. Emiatt sokan foglalkoznak vele, hivatásos történészek, amatőrök, dilettánsok egyaránt. Mivel korunkban mindenkinek joga van kiadni szinte bármit, illetve mindenkinek joga van ostobának lenni. Ha ez a két dolog szerencsétlen módon találkozik, összegabalyodik, az érthető módon nem annyira örvendetes. Még kevésbé az, ha harmadik elemként megjelenik a magyar őstörténet." Jelen könyv három részből áll. Az első részben módszertani ajánlásokat fogalmazok meg annak - remélhetően nem hiú - reményében, hogy lesznek olyan jelenlegi, vagy jövőbeli őstörténészek, akik megfogadják és betartják azokat. A legterjedelmesebb, mondhatni központi rész - azaz a munka veleje - az óvatosságra okot adó témákra igyekszik felhívni a figyelmet. Az utolsó részben lehetséges kutatási témákra próbálom ráirányítani az érdeklődést, melyek érdemi megoldása valószínűleg erős lökést adna a magyar őstörténet-kutatás kátyúba ragadt szekerének. Igaz, a jelen helyzetet figyelembe véve, attól azért nem tartok, hogy ez a szekér eléri végcélját, hiszen túl sok a kocsis, s a lovak sem akarnak mindig egy irányba húzni. De legalább a sárból kijussunk!"

Szendrei László - A ​turanizmus
"Turánizmus, ​azaz turáni mozgalom, a turáni népek, államok és területek kulturális, gazdasági és politikai együttműködésének és haladásának megalapozása és fejlesztése" A szerző elemzi az ún. "turáni gondolat" keletkezését, fejlődését és elhalását a 20. század első felében. Korabeli folyóiratok, konferenciák, politikai és irodalmi megnyilvánulások alapján mutatja be a kötet ezt a sokat emlegetett, de csak roppant kevéssé ismert ideológiai irányzatot.

Szendrei László - Zubály Sándor - Ezeréves ​történetek
A ​különböző népek mitológiájából, illetve bibliai eseményekből válogatott ezeréves történetek a régmúltat idézik. De ez a könyv nemcsak izgalmas olvasmánynak kitűnő választás, hanem remek alkalom más kultúrák mítoszainak, legendáinak s létrehozóiknak megismerésére is. A kötetet díszítő művészi képek, melyeken hősök és istenek, óriások és különös lények - híres és Magyarországon kevésbé ismert alakok - kelnek életre, Szendrei Tibor és Bera Károly alkotásai.

Szendrei László - A ​kezdetektől Szent Istvánig
Kik ​vagyunk? Honnan jöttünk? Kik a rokonaink? Hogyan éltek őseink? Milyen tényezők alakították népünk és országunk történetét? Az ezekre a kérdésekre adott válaszok minden magyar ember számára fontos kell hogy legyenek, hiszen e nélkül nem érthetjük meg sem a régmúlt, sem a közelmúlt, sőt a jelen eseményeit sem. Nem érthetjük meg, hogy mit és miért tettek őseink, miért védte nagyapánk fegyverrel kezében az 1956-os forradalom vívmányait, vagy dédapánk miért harcolt még a második világháború utolsó évében is a hazánkra törő ellenséggel. Jelen kötetünk az egész magyar történelmet áttekintő sorozat első része, melyben a magyarság történetét a kezdetektől Szent István koráig mutatjuk be. A magyar történelemnek e dicső, de ugyanakkor embert próbáló korszakainak történései nemcsak érdekesek és tanulságosak, hanem egyszersmind a jogos büszkeség érzetét is kiváltják belőlünk.

Szendrei László - Menny ​és pokol
Mint ​minden más nép, úgy a magyarság előtt is számtalan olyan helyzet adódott a történelem évezredei alatt, amikor a helyes vagy helytelen döntés sorsfordító hatással volt országunk későbbi történetére. Jelen könyvünkben a magyarság és Magyarország történetét eme sorsdöntő eseményeken keresztül igyekszünk bemutatni, legyenek azok csaták, békekötések, házassági szerződések, halálesetek, királyválasztások vagy más egyéb fontos történések. Márpedig sorsdöntő eseményekből – mint könyvünk is bizonyítja – sokkal több volt, mint azt az ember gondolná. Reményeink szerint a kedves Olvasónak így alkalma lesz rácsodálkozni a magyar történelem sokszor ismertnek vélt, igazából azonban kevésbé köztudott fontos részleteire is. A puszta szórakozás kedvéért a fejezetek végén eljátszottunk a lehetőségekkel, azazhogy más döntés esetén vajon merre fordult volna a magyarság és Magyarország sorsa.

Kollekciók