Ajax-loader

Szépe György könyvei a rukkolán


Horányi Özséb - Szépe György - A ​jel tudománya - Szemiotika
Bármerre ​is nézünk, jelekkel vagyunk körülvéve, de legalábbis jelként tudjuk értelmezni környezetünk megannyi megnyilvánulását. Ebben a válogatott tanulmánykötetben a jelekkel foglalkozó tudomány, a szemiotika megismeréséhez szükséges legfontosabb szövegek találhatók elsősorban tanárok és diákjaik, illetőleg diákok és tanáraik számára, no meg mindazoknak ajánlva, akik bár kinőttek már az iskolapadból, érteni, vagy éppen jobban érteni akarják környezetüket és benne önmagukat. Ez a könyv először 1975-ben jelent meg a Gondolat Kiadónál, de az összeállítás már 1972-ben elkészült. A mostani, második kiadás változatlan formában tartalmazza az eredeti kötet anyagát. Ez indokolja A jel tudománya cím megtartását. Ám nem csak azt tartja kézben az olvasó, ami az első kiadásban megjelent: a kötetet kibővítettük néhány nagyon fontos szöveggel, amelyek azóta születtek. Ez pedig megindokolja, hogy miért is bővült a kötet címe a Szemiotikával.

Szépe György - Nyelvészportrék
A ​magyar tudományosságban mostohán kezelt terület a tudománytörténet. Ezért is fontos a Nyelvészportrék kötet, amelyben Szépe György (1931–2012) 39 magyar nyelvtudóst mutat be. Az írások több mint 50 évet fognak át, mert az első 1956-ban jelent meg, az utolsó pedig 2012-ben látott napvilágot. A nagy rálátással megfestett portrék egy része ünnepi írás, amely az ünnepelt születésének valamely kerek évfordulóján hangzott el, míg a cikkek másik része olyan megemlékezés, amely a neves nyelvész halálát követően méltatásként, visszaemlékezésként látott napvilágot. A „portrék” összességéből egy olyan csodás csoportkép rajzolódik ki, amelyen a 20. század második felének majd minden jeles magyar nyelvésze rajta van. A kötetben megrajzolt személyek többnyire a szerző ismerősei, kollégái voltak, nem egy esetben hozzá közel álló kortárs vagy atyai barátok. Természetes tehát, hogy a szemelvényekből a közelmúlt nyelvtudomány-története mellett akarva-akaratlanul kirajzolódik egy portréféle magáról a szerzőről, Szépe Györgyről is. Az olvasó újra meg újra fel fogja ismerni őt. Ezért aztán az olvasóban (szakmabeliekben és a rokon szakmák érdeklődőiben) nemcsak a portrék alanyai élhetnek tovább, hanem a portréfestő is. A 39 portré szerteágazó gazdagságát mutatja a kötet végén lévő névmutató, amelyben 850 tétel szerepel. A hosszú névmutató bizonyítja azt is, hogy a 20. század második felének magyar nyelvtudomány-történetében vizsgálódók számára megkerülhetetlen a Nyelvészportrék. Ajánljuk a könyvet mindazoknak, akiket a nyelvészet érdekel. Biztosak vagyunk benne, hogy a közelmúlt nagy nyelvészeinek életét, munkásságát tanulmányozva, sokakban vágy ébred a nyelvészet eredményeinek mélyebb megismerése iránt. * * * Antal László • Arany A. László • Arany János • Brassai Sámuel • Brunner Aurélné • Comenius, Johannes Amos • Csécsy Magda • Eckhardt Sándor • Fabricius-Kovács Ferenc • Fodor István • Fónagy Iván • Gáldi László • Hajdú Péter • Hankiss János • Hegedűs Lajos • Herczeg Gyula • Hutterer Miklós • Jakobson, Roman • Juhász Jenő • Karácsony Sándor • Keresztes Kálmán • Kézdi Balázs • Kniezsa István • Kontra György • Laziczius Gyula • Lotz János • Nagy Károly • Papp Ferenc • Rubinyi Mózes • Simonyi Zsigmond • Steinitz, Wolfgang • Szabó Zoltán • Szende Aladár • Szentágothai János • Szentgróti Árpádné • Tamás Lajos • Telegdi Zsigmond • Vekerdi László • Zsolnai József

Szépe György - A ​folyton megújuló nyelvészet
A ​nyelvtudomány és a társadalom több szinten és sokféle formában kapcsolódik, ezek közül némelyik ismertebb, például az alaptudomány (intézeti kutatás, egyetemi oktatás), vagy a szélesebb közönség előtt folyó ismeretterjesztés és nyelvművelés; de némelyik eddig nem kapott elegendő figyelmet. Persze már régóta meghatározta például a szótárszerkesztés, az idegennyelv-oktatás vagy az anyanyelvi nevelés gyakorlatát az az elméletileg megalapozott kép, amelyet e területek szakemberei általában a nyelvről kialakítottak magukban, de csak a XX. század második felére vált a világban és nálunk is intézményes tevékenységgé az „alkalmazott nyelvészet”, a nyelvtudomány rendszeres és módszeres alkalmazása a legkülönfélébb társadalmi feladatok megoldására. Konferenciák, szakmai szervezetek, folyóiratok, egyetemi szakok és doktori iskolák szerveződtek a „közvetlenül hasznos nyelvészet” köré. Szépe György alkotása és szakmai hitvallása ez a megnevezés. Az idén 80 éves pécsi nyelvészprofesszor több mint fél évszázada „motorja” kül- és belföldön egy sor alkalmazott nyelvészeti területnek mint egyetemi előadó, konferenciák és továbbképzések szervezője és előadója, tanulmánykötetek szerkesztője, szerzője, fordítója, folyóirat-szerkesztő. Ez a kötet nagyrészt különböző helyeken megjelent (vagy nyilvánosan nem is publikált), ma már csak nehezen elérhető tanulmányokat, konferenciai hozzászólásokat, továbbképzési előadásokat, könyvelőszókat, interjúkat tartalmaz tőle olyan témákról, mint: – a strukturális és matematikai módszerek nyelvészeti alkalmazása; – az anyanyelvi nevelés (pl. az óvodában), az iskolai nyelvtan beillesztése egy korszerű közművelődés modelljébe; – az idegennyelv-oktatás (ezen belül a magyar mint idegen nyelv tanítása); – a tudományszervezés és a felsőoktatás szervezeti és tartalmi kérdései; – a jog, a nyelvpolitika és a társadalmi valóság összefüggései. Tanároknak és diákoknak, a nyelvvel kapcsolatos legkülönfélébb területeken működő szakembereknek hasznos el- és továbbgondolkodtató olvasmány ez a gyűjteményes kötet.

Kollekciók