Ajax-loader

Gulyás László könyvei a rukkolán


Gulyás László - Szeretlek Panni
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gulyás László - Chang moo kwan taekwon-do
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mészáros Orsolya - Gulyás László - Gitársuli
A ​Gitársuli 39 leckéből áll. Fokozatosan építjük fel az ismereteket, a mai könnyűzenei kínálat könnyenhozzáférhető, halhatatlan rockeposzaira alapozva.Számos alapvető technikát megtanulhatsz éselsajátíthatod a legfontosabb fortélyokat. A könyvmásodik felében található akkordtáblázatok értékesútmutatókat tartalmaznak.

Gulyás László - Edvard ​Beneš - Közép-európa koncepciók és a valóság
Magyarország, ​illetve a magyar nemzet 20. századi történelme szempontjából Edvard Beneš az egyik legfontosabb nem magyar közép-európai politikus. Pályájának fontos állomásai szinte minden esetben keresztezték a magyar történelem útját-- kezdi a fiatal történész szerző a monográfiáját. A kötet az első modern Benes-életrajz magyar nyelven, magyar szerzőtől, magyar szemszögből.

Gulyás László - A ​homokbányától az olimpiai dobogóig
A ​kötet szerzője Gulyás László, a Magyar Televízió kommentátora, aki az utóbbi negyven esztendő során a legtöbb világ- és Európa-bajnokságról közvetített ill. tudósított a magyar sajtóban, rádióban és televízióban. A könyv amellett, hogy részletesen dolgozza fel a sportág hazai történetét - ahogy a címe is elárulja: A homokbányától az olimpiai dobogóig - sajátos szubjektív szemmel figyeli a szakembereket, játékosokat, egyedüli történeteket nyújt a sportág életéből. A könyv a 75 éves szövetség valamennyi élő elnökét, főtitkárát megszólaltatja, ugyanakkor a nemzetközi kluberedményekről és a bajnokságokról is beszámol. A kötetet kiegészítő elektronikus kiadványban, Éliás Gábor munkája nyomán letölthető a magyar kézilabda szinte valamennyi adata.

Gulyás László - A ​Horthy-korszak külpolitikája 3.
A ​fiatal magyar történésznemzedék egyik legkiválóbb tagjának - a Benes csehszlovák elnökről írt nagymonográfia szerzőjének - úttörő vállalkozása: a Horthy-korszak külpolitikájának új és korszerű, ideológiamentes feldolgozása. A 2012/13-ban megjelent első két kötet után most a harmadik kötetben a négyéves Gömbös-érát és közvetlen előzményét mutatja be a szerző: kitér a hagyományos olasz orientációra, valamint a jobboldali fordulatot végrehajtó Németországhoz, illetve a nagyhatalmakhoz és a kisebb államokhoz fűződő kapcsolatokra. Mindezen belül képet kapunk a baráti és az ellenséges országokhoz fűződő kapcsolatokról, törekvésekről, sikerekről és kudarcokról. Az olvasó tájékozódását széleskörű jegyzetapparátus és bibliográfia segíti.

Gulyás László - Küzdelem ​a Kárpát-medencéért
A ​trianoni békediktátum megszületésének teljes történetével a mai napig adós a magyar történelemtudomány. Különösen igaz ez a megállapítás Trianon előzményeinek történetére. Az 1990 előtt marxista és az 1990 utáni poszt-marxista történetírás igen sematikus képet rajzol fel az egykori Magyarország keretei között zajló nemzeti, nemzetiségi küzdelmekről. Ezt az álláspontot az alábbiak szerint összegezhetjük: az Osztrák–Magyar Monarchia, ezen belül a Szent István-i Magyarország a „népek börtöne” volt, és így logikus és törvényszerű a felbomlása. Trianon igazi felelőse a dualista korszak magyar politikai elitje, amely nem ismerte fel a nemzetiségi kérdés igazi súlyát, sőt egyenesen elzárkózott a nemzeti és nemzetiségi követelések megfontolásától és kielégítésétől. Jelen könyv arra vállalkozik, hogy meghaladja a fenti álláspontot. E törekvés jegyében áttekintő képet rajzol a történelmi Magyarországot végül szétfeszítő nemzeti és nemzetiségi kérdés területi aspektusairól. Részletesen bemutatja, hogy a Kárpát-medencében a magyarsággal együtt élő nem magyar népek a különböző történeti fordulópontokon – török kiűzése, 1848–1849, osztrák–magyar kiegyezés – milyen igényekkel léptek fel a magyar állammal szemben. Külön hangsúlyozza, hogy a Kárpát-medencében a nemzeti gondolat ébredése és kiteljesedése párhuzamosan és egymást keresztező módon zajlott. Ezek a nemzetépítő törekvések vezettek el a magyar és nem magyar népek konfliktusainak kiéleződéséhez. Ma­gyarul nem arról volt szó, hogy a magyar politikai elit puszta gonoszságból – ahogy a marxisták mondják: sovinizmusból – nem akart semmit sem adni a nem magyar népeknek, hanem arról, hogy a Szent István-i Magyarország bár „csak egy ország” volt, több nemzet tekintette hazájának. E könyv az Osztrák–Magyar Monarchiára – és ezen belül a magyar Szent Korona országaira – nem a népek börtöneként tekint, hanem egy olyan államalakulatként, ahol több nemzet próbált meg egymás mellett élni. A szerző nézete szerint az Osztrák–Magyar Monarchia fontos és pozitív szerepeket – geopolitikai egyensúly, gazdasági térszervezés – betöltő soknemzetiségű államalakulat volt, amely sok szempontból az Európai Unió előfutárának tekinthető. Ugyanekkor a Monarchia legnagyobb negatívumaként arra is felhívja a figyelmet, hogy partikuláris (elsősorban nemzeti) érdekek mellett megosztották a benne élő népek vélt vagy valós ellentétei is. A Monarchia tragédiája abban rejlik, hogy olyan korszakban – a 19. és 20. század fordulója – próbált meg soknemzetiségű államként működni és fennmaradni, amikor minden nemzet saját nemzetállamának megteremtésén és megerősítésén dolgozott.

Gulyás László - Maácz László - Rábai Miklós - Várady Gyula - A ​Magyar Állami Népi Együttes
A ​második világháborút követő első években, a romba döntött országok újjáépítésének korszakában új színfoltok tűntek fel a népi demokratikus államok kulturális életében: hivatásos folklóregyüttesek. Születésüket a kialakuló új társadalmi rend mindenütt elősegítette, szervezeti formájuk és művészeti célkitűzéseik kialakításához pedig sok helyütt hozzájárult a már korábban is működő szovjet együttesek ösztönző példája. A frissen alakuló társulatok természetes hazájuk, népük művészeti tradíciójához kötődnek, a szellemi kultúra évszázados értékeit megőrző néphagyományhoz. Nem történt ez másként a lassan negyedszázados jubileumához közeledő Magyar Állami Népi Együttessel sem: ma ismert arculatát kezdettől fogva meghatározták a magyar folklór különböző értékei, táji változatai, s nem kevésbé a magyar művelődéstörténet más, főleg zenei hagyományai. Érdemes egy pillantást vetnünk ezekre az összetevőkre, így jutunk közelebb az együttes alaposabb megismeréséhez, műsorainak jobb megértéséhez is

Gulyás László - A ​Horthy-korszak külpolitikája 2.
A ​fiatal magyar történésznemzedék egyik legkiválóbb tagjának - a Benes csehszlovák elnökről írt nagymonográfia szerzőjének - úttörő vállalkozása: a Horthy-korszak külpolitikájának új és korszerű, ideológiamentes feldolgozása. A 2012-ben megjelent első kötet után most a második kötetben a tízéves Bethlen-érát mutatja be a szerző: kitér a frankhamisítási ügyre, az aktív magyar irredenta politika kezdetére, a Rothermere-féle akcióra, illetve a kötetet a nagy gazdasági világválság zárja. Mindezen belül képet kapunk a nagyhatalmakhoz, a baráti és az ellenséges kisebb országokhoz fűződő kapcsolatokról, törekvésekről, sikerekről és kudarcokról. Az olvasó tájékozódását széleskörű jegyzetapparátus és bibliográfia segíti.

Gulyás László - A ​Horthy-korszak külpolitikája 4.
A ​fiatal magyar történésznemzedék egyik legkiválóbb tagjának - a Benes csehszlovák elnökről írt nagymonográfia szerzőjének - úttörő vállalkozása: a Horthy-korszak külpolitikájának új és korszerű, ideológiamentes feldolgozása. A 2012-15 között megjelent első három kötet után most a negyedik kötetben az első revíziós sikereket, ennek előzményeit, eseménytörténetét és hátterét mutatja be a szerző: a Felvidék és Kárpátalja visszatérését. Ugyanakkor elemzi a nagyhatalmakhoz és a kisebb államokhoz fűződő kapcsolatainkat. Mindezen belül képet kapunk a kezdődő európai területi átrendeződésről, az első bécsi döntés időszakáról, a baráti és az ellenséges országokhoz fűződő kapcsolatokról, törekvésekről, sikerekről és kudarcokról. Az olvasó tájékozódását széleskörű jegyzetapparátus és bibliográfia segíti.

Mészáros Orsolya - Gulyás László - Gitársuli
A ​Gitársuli 39 leckéből áll. Fokozatosan építjük fel az ismereteket, a mai könnyűzenei kínálat könnyenhozzáférhető, halhatatlan rockeposzaira alapozva.Számos alapvető technikát megtanulhatsz éselsajátíthatod a legfontosabb fortélyokat. A könyvmásodik felében található akkordtáblázatok értékesútmutatókat tartalmaznak.

Gulyás László - A ​Horthy-korszak külpolitikája 1.
A ​kiváló magyar történész nagyszabású vállalkozásának első része: a több kötetes munka a Horthy-korszak külpolitikájának új, korszerű feldolgozása, a legújabb kutatási eredményekre támaszkodva. Az első könyv a Tanácsköztársaság bukásától kíséri végig az eseményeket a népszövetségi kölcsön megszerzéséig - azaz a Horthy-rendszer stabilizációs időszakát ismerteti. A szöveget bőséges jegyzetapparátus kíséri.

Gulyás László - A ​humán erőforrás menedzsment alapjai
Ez ​a HRM jegyzet érthetően próbálja meg bemutatni ezen szakma alapfogalmait. A szerző nem HRM kézikönyvnek szánta, hanem azért íródott, hogy átfogó képet adjon a humán erőforrás menedzsment területeiről, megismertesse olvasóját a fontosabb HRM fogalmakkal és módszerekkel, eljárásokkal.

Kollekciók