Ajax-loader

Szántó Konrád könyvei a rukkolán


Szántó Konrád - A ​jászberényi ferences templom története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szántó Konrád - Várjuk ​a Szentatyát!
Ez ​a könyv segíteni akar abban, hogy lélekben felkészüljünk II. János Pál pápa magyarországi látogatására. Csak akkor tudjuk méltóképpen értékelni e látogatás felbecsülhetetlen jelentőségét, ha megismerjük a pápa egyéniségét, életútját és küldetését. Vagyis, ha átelmélkedjük: ki jön hozzánk.

Szántó Konrád - A ​meggyilkolt katolikus papok kálváriája
A ​hírhedt lehallgatási botrány következtében lemondásra kényszerült Horváth József vezérőrnagy, a Belügyminisztérium egyházakkal is foglalkozó III/III-as ügyosztályának főnöke, a kommunista hatalom főszereplőinek egyike. A rendőrtábornok mindvégig láthatatlanul, a háttérből irányította az eseményeket, amelyeknek célja az egyházak elsorvasztása volt. 34 katolikus pap -- akik halálukkal fizettek ennek az esztelen tervnek a megvalósulásáért -- tragikus sorsát dolgozza föl a könyv. Közülük talán Brenner János tragédiája a legmegrázóbb. A 24 éves korában felszentelt papot Rábakethelyre helyezték káplánnak. A fiatal és tettre kész lelkészt a felnőttek, főleg azonban hittanos diákjai szerették meg nagyon. Ezért is kellett elpusztulnia. Kovács Sándor szombathelyi megyéspüspök az ÁEH helyi megbízottjától, Prazsák Mihálytól azt az utasítást kapta, hogy helyezze el a faluból Brenner káplánt. Miután a püspök erre nem volt hajlandó. a megbízott csak ennyit mondott: -- Lássák a következményeket! Ezután gyorsan peregtek az események. 1957. december 14-én éjfél körül a 16 éves Kóczán Tibor azzal kopogtatott be a plébániára, hogy a káplán atya azonnal jöjjön vele haldokló nagybátyjához, és lássa el a betegek szentségével. Mivel a pap jól ismerte a fiút, semmi rosszat sem sejtve teljesítette a kérést. Útközben Kóczán arra hivatkozva, hogy haza kell mennie, elvált a káplántól, aki egyedül is tudta az utat. Alig tűnt el azonban a fiú, a lesben álló bérgyilkosok a fiatal papra támadtak, és 32 késszúrással végeztek vele... Erről és sok hasonló esetről szól a könyv.

Szántó Konrád - Boldog ​Gizella első magyar királyné élete
Ez ​a könyv első szent királyunk halálának 950. évfordulójára emlékező 1988-as jubileumi Szent István-év ünnepi kiadványainak egyik kiváló darabja. Természetes, hogy az egyházi és világi történészek - és nemzeti öntudatának gyarapodásában is szilárd tájékozódási pontokat kívánó magyar népünk - érdeklődése elsősorban az államalapító személye felé fordul. De éppen életművének elemzése vezette a szerzőt - jelenkori egyháztörténetírásunk kiválóságát - arra a felismerésre, hogy nem lehet Szent Istvánra úgy emlékezni, hogy ne beszéljünk közben feleségéről, Boldog Gizelláról (Regensburg, 985-Passau, 1060), a nagy király életének, egyház- és államszervező munkájának, sikereinek és kudarcainak, boldogságának és őrlő gondjainak osztályos társáról. Az a szerep, amit Gizella Szent István - és rajta keresztül az egész magyar nép - életében játszott, határozott vonalakkal megrajzolható, markáns egyéniségként mutatja őt be, aki a Gondviselés által neki juttatott valamennyi, sokszor fájdalmas és drámai élethelyzetben nemcsak példamutató emberi nagyságával, hanem a sorsukat teljesen Isten kezébe helyező szentek alázatával állt helyt. Nem véletlen, hogy emlékének kegyeletes tiszteletét kilenc évszázadon keresztül töretlenül fenntartotta a Passau-Niedernburg-i helyi, és a magyar és bajor egyházi és népi hagyomány. A kitűnő tollú Szántó Konrád művében nyomát sem találjuk a szentek életrajzában sajnos gyakran előforduló jámbor sztereotípiáknak: az igényes történész széles alapokon nyugvó tárgyi tudásával és a források - szükség szerint kritikus - felhasználásával állította össze ezt az első szent királyunk hitveséhez méltó monográfiát. Még annak is megtalálta a módját, hogy a történelemmé merevedett adatok feloldásával a királyné alakjában bemutassa a sors kerekei között őrlődő, hol boldog és dicsőséges, hol megalázott és minden földi halandóhoz hasonló szenvedő embert. A szerző - mint minden adathiánnyal küzdő tudós - helyenként feltételezésekhez kénytelen folyamodni. De feltételezéseit mindenkor az összes figyelembe veendő körülmény tárgyilagos mérlegelésével fogalmazza meg, s így azok szervesen illeszkednek bele a forrásokkal és tárgyi bizonyítékokkal is dokumentálható események menetébe. A korábbi Gizella-irodalomból már ismert adatokon túl a könyv igazi újdonságokkal is szolgál: először ismerteti a legújabb kutatások megállapításait az ún. "Gizella-kereszt"-tel és a királyné passaui sírjával kapcsolatban, mely utóbbiak perdöntő fontosságúak a tényleges temetkezési hely azonosítása szempontjából. Újszerű módon motiválja az özvegy királyné és az udvarának szolgálatában álló népes bajor csoport Magyarországról történt végleges távozását. Szolgálja ez a könyv az ECCLESIA Kiadó szándékai szerint Gizella királyné magyarországi kultuszának elmélyülését, akit az Istentiszteleti Kongregációnak a német egyházmegyék részére 1975-ben jóváhagyott miseszövege "Sancta Gizella"-nak nevez, és akit ezért immár jogosan szólíthatunk meg közbenjárását kérő imáinkban "Szent Gizella"-ként.

Szántó Konrád - Egyháztörténelem
I. ​A keresztény ókor (30-692). Az egyház kialakulásának és főleg a hellenisztikus-római világban történő kibontakozásának a kora; II. A keresztény középkor (692-1517). A nyugati keresztény népközösség vallási egységének a kora; III. A keresztény újkor (1517-1914). A hitegység felbomlásának, az egyház megújulásának, majd viszonylagos elszigetelődésének a kora; IV. A keresztény legújabb kor (1914-től napjainkig). Az elszigeteltségből való kilépésnek és a modern egyház megerősödésének a kora.

Szántó Konrád - Szószéktől ​a bitófáig
Történelmünk ​egyik legmozgalmasabb és legszínesebb szakaszába, a reformkorba és a polgári forradalom és nemzeti szabadságharc idejébe vezeti olvasóit a fordulatokban gazdag regény, amely a korszak sorsdöntő eseményeibe ágyazva mutatja be egy horvát származású magyar ferencesnek, Gasparich Kilitnek sikerekben és kudarcokban bővelkedő, érdekes és tanulságos életét.

Szántó Konrád - A ​kommunizmusnak sem sikerült
A ​kommunizmusnak sem sikerült Krisztus testét, az egyházat elpusztítani, mint ahogyan 2.000 éves fennállása óta egyetlen zsarnok hatalomnak sem. Viszont sikerült működésében akadályozni, papjait és híveit üldözni, sokukat megkínozni, meggyilkolni. Ennek lehettünk sokan élő tanúi az elmúlt négy évtizedben, s Istennek hála megtapasztalhattuk, hogy a gőgös diktatúra hogyan omlik össze pillanatok alatt. Dr. Szántó Konrád ferences egyháztörténész ezt a korszakot dolgozza fel könyvében. A munka értékét növeli, hogy erről a korszakról ilyen átfogó jellegű mű eddig még nem jelent meg. Biztos vagyok benne, hogy a könyvespolcok értékes darabja lesz, amely egyháztörténeti kézikönyvként is használható. Olvasmányos stílusú, jó szerkezeti felépítésű, archív fotókkal gazdagon illusztrált mű. Mindez lehetővé teszi, hogy a hitoktatás során segédanyagként is használható legyen.

Szántó Konrád - A ​Katolikus Egyház története I-III.
A ​modern keresztény kultúra, vallási ismereteink egyik fontos segédeszköze ez a kiállításában is szép mű. De nemcsak a hívő számára jelent nagy segítséget, hanem a kulturált nem hívő számára is. Hiszen, hogy mást ne említsünk, Magyarország ezeréves történetének lényeges és ki nem törölhető része a kereszténység története. (Dr. Szilas László SJ) E könyv hosszú időre korszerű kézikönyv marad, amelyet csak a további kutatási eredmények nyomán lehet majd tovább fejleszteni. Tudományos színvonala, kézikönyv-jellege mellett stílusa nem száraz, fárasztó, hanem gördülékeny, világos. Feltétlenül ott a helye az egyházi műveltségére, tájékozottságára valamit is adó ember könyvtárában. (Rosdy Pál)

Kollekciók