Ajax-loader

Tamás Ferenc könyvei a rukkolán


Tamás Ferenc - Mintha ​kő volna
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tamás Ferenc - Magyar ​irodalmi kalauz
A ​régi magyar irodalom történetének igen velős, csak a legjelentősebb tényeket kiemelő, de minden lényeges mozzanatát tartalmazó foglalata ez a remekül fölépített, tájékoztató célú kismonográfia. Tamás Ferenc történeti áttekintése önmagában szinte semmi újat nem tartalmaz a korábbi összefoglalásokhoz képest; szemléletmódja az, ami a hermeneutika, a recepcióesztétika bonyolultsága felől tekintve rokonszenvesen érthető és a magyar irodalomtörténet-írás hagyományaihoz való visszatérést jelenti. A szerző szerint ugyanis a magyar irodalmi hagyomány zárt rendszer, önálló egész, amelynek természetesen vannak folyományai korunk, illetve elágazásai a világirodalom, a nagy korstílusok vagy eszmeáramlatok felé, de mégis önmaga értékeivel és a hazai művelődéstörténet mindenkori tényeivel mérhető. Az irodalomtörténeti kalauz szerzője a korai középkori latin nyelvű irodalomban (pl. szentek legendái, Szent István intelmei, Anonymus gestája) látja nemzeti literatúránk kezdeteit; bár e korai műfajok az egyetemes keresztény kultúra termékei, kétségtelenül önálló entitást testesítenek meg. A korai nyelvemlékeket leszámítva a humanizmus korszakától az irodalomtörténet csomópontjait egy-egy kimagasló életműben ragadja meg (Janus Pannonius, Balassi Bálint, majd Zrínyi, Pázmány Péter stb.) és az alkotó személyiségében és művében láttatja a kort, a stílust, a mondandót, az irályt. A személyi fejezeteket rendre korfestő-bevezető alfejezetek előzik meg, melyek tájékoztatnak a művelődéstörténet koronként eltérő sajátosságairól (pl. a középkori keresztény műveltség összetevői, a könyvnyomtatás, a reformáció, az anyanyelvű iskoláztatás elterjedése vagy a folyóirat-kultúra megjelenése és hatása az irodalmi műfajokra stb.). A biografikus és műismertető fejezetek - a kalauz műfajának megfelelően - az írók és költők rövid életrajzait közlik, illetve szempontokat adnak legfontosabb munkáik értelmezéséhez, elemzéséhez. Legnagyobb terjedelemben a 18-19. század alkotóiról esik szó, a felvilágosodás és a romantika óriásairól, miközben számos utalás olvasható a "kismesterekről", a kevéssé neves, ám irodalomtörténeti szempontból el nem hanyagolható literátorokról. A régebbi magyar irodalom történetének tanulmányozásában csakugyan kitűnő kalauzul szolgáló, arányos fölépítésű, közérthető szövegezésű, mértéktartóan illusztrált kötet valamennyi fejezete végén válogatott irodalomjegyzék található, a művet pedig Fogalomtár, Névmutató és Bibliográfia zárja. - Igen hasznos, az általános műveltség kívánatos szintjét is jelző munka.

Tamás Ferenc - Érettségi ​mintatételek informatikából
60 ​közép- és emelt szintű szóbeli érettségi mintatételt tartalmazó kötetünk a 2017-ben életbe lépett új érettségi vizsga követelményrendszere alapján készült. A tételek a valódi vizsgahelyzetet modellezik, minden érettségi feladattípust és témakört érintenek, ezáltal összefoglalásra és ismétlésre is alkalmasak. Szerzőnk nagy hangsúlyt fektetett a követelményrendszer újdonságainak kiemelésére, így hatékony segítséget nyújt a felkészüléshez és felkészítéshez. A kötetben minden tétel kidolgozása és lehetséges értékelése megtalálható. Az emelt szintű tartalmak a középszintű ismeretektől jól megkülönböztethető módon szerepelnek. Tanórai használatra és otthoni gyakorlásra egyaránt ajánljuk.

Kollekciók