Ajax-loader

Makay Gusztáv könyvei a rukkolán


Makay Gusztáv - Irodalmi ​szöveggyűjtemény a középiskolák II. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Makay Gusztáv - "Édes ​hazám, fogadj szívedbe!…"
Középiskolás ​diáknemzedék hosszú sora vált Makay Gusztáv írói és tanári működése révén a magyar költészet szerelmesévé, a szép versek értő olvasójává. Az ELTE gyakorló gimnáziumának neves vezetőtanára 75 közkedvelt és széles körben ismeret magyar vers részletes elemzését gyűjtöte össze e kötetben, közölve természetesen a versek szövegét is. Az elemzett költők sora Bornemissza Pétertől és Balassi Bálinttól a XVIII., a XIX. és a XX. század klasszikusain keresztül Szabó Lőrincig terjed. Szerzőnk sokoldalúan közelíti meg a költeményeket: tartalmi értelmezésük mellett közli keletkezéstörténetüket, helyüket és szerepüket alkotójuk életművében, majd esztétikai, stilisztikai és verstani szempontból vizsgálja meg azokat. Mivel a középiskolai magyar irodalmi tananyag színe-java szerepel a feldolgozások között, a kötet nélkülözhetetlen segédeszköz a magyartanárok számára is.

Makay Gusztáv - Tanári ​kézikönyv az irodalom tanításához a gimnáziumok és szakközépiskolák II. osztályában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Makay Gusztáv - Irodalomtanítás
Tartalom Bevezetés Könyvünk ​célja és jellege A szakmódszertan tanulmányozásának értelme A módszertani szabadság értelmezése Az irodalomtanítás módszereit meghatározó tényezők Az irodalomtanítás helye a tantárgyak rendszerében Az irodalomtanítás célja és feladatai Az irodalomtanár személyisége A tanuló, az osztály A világnézeti és erkölcsi nevelés módszere az irodalomtanításban Világnézeti nevelés az irodalomtanításban A marxista világnézet elemeinek tudatosítása Érzelmi és akarati ráhatás a világnézeti és erkölcsi nevelésben A világnézeti nevelés legfőbb lehetőségei az irodalomtanításban Hibalehetőségek a világnézeti-erkölcsi nevelésben Az irodalomtanítás anyaga és tanítási módszerei Az irodalomtanítás anyaga A tankönyv Maximalizmus és minimalizmus Az irodalomtanítás fokozatai Az irodalomtanítás módszerei A megbeszélés (beszélgetés) és a vita A tanári előadás, elbeszélés és magyarázat A tanulók önálló munkája A bemutatás, szemléltetés A gyakorlás A tanítási óra az irodalomtanításban A tematikus tervezés Óraváltozatok az irodalomtanításban Sajátos jellegű irodalomórák Az irodalmi művek feldolgozása, I. Előkészítés és bemutatás Az új anyag feldolgozásának előkészítése A bemutató olvasás Az irodalmi művek feldolgozása, II. Az irodalmi műelemzés Van-e szükség elemzésre? A tartalom és a forma egysége a műelemzésben A tanulók spontán megnyilatkozásai A műelemzés szempontjai Az elemzés menete A műelemzés példái Lírai költemény elemzése az irodalomolvasás fokán Lírai költemény elemzés irodalomtörténeti fokon Kisepikai költemény elemzése Kisepikai prózai mű elemzése Verses nagyepikai mű elemzése Prózai nagyepikai mű elemzése Drámai mű elemzése Az összefoglalás és a házi munka kijelölése Összefoglalás a tanítási óra végén A táblai vázlat A táblai vázlat formái A házi munka kijelölése Az írásbeli házi feladat főbb fajtái A tanulók felkészültségének ellenőrzése az irodalmi órán Ellenőrzés az irodalmi órán Az irodalmi ellenőrzés általános elvei Az irodalmi ellenőrzés területei A könyv nélküli (szó szerinti) szövegmondás Az írásbeli házi feladat ellenőrzése Az élőszóbeli ellenőrzés Az osztályozás problémái Az irodalmi óra tervezése. Az irodalomtanár felkészülése az órára Az óravázlat és óraterv Az irodalmi óra tervezésében és levezetésében leggyakrabban előforduló hibák Az irodalomolvasás és az irodalomtörténet-tanítás sajátos módszertani kérdései Egy szöveg több órán, több szöveg egy órán Az irodalomelméleti ismeretek tanítása A történetiség érvényesülése Az írói életrajzok tanítása A korszakáttekintő témák Újtípusú irodalmi olvasmányok A korszakzáró összefoglalás A tanulók otthoni olvasásának irányítása. A házi olvasmányok feldolgozása A házi olvasmányok A kötelező házi olvasmányok feldolgozása Olvasómozgalom Fogalmazástanítás az irodalomtanítás keretében Aktív fogalmazástanítása Az irodalmi dolgozatok A dolgozatok javításának technikája Az írásbeli dolgozatok minősítése A dolgozatjavítás órája Az irodalmi nevelés sajátos területei. Az irodalmi szakkör. A felnőttoktatás és népművelés Az "irodalmi kirándulások" Az irodalmi szakkör (önképzőkör) Irodalomtanítás a felnőttoktatásban Az irodalomtanár a népművelésben Függelék. A legfontosabb forrásművek az irodalomtanítás tanulmányozásához

Makay Gusztáv - Tóth ​Árpád
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Makay Gusztáv - Magyar ​irodalom - Irodalomtörténet I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók