Ajax-loader

Heidl György könyvei a rukkolán


Heidl György - Lelki ​alakformálás
E ​könyv olvasói a felelős döntésre és az értelem használatára képes felnőttek keresztény beavatásának folyamatába nyernek bepillantást Szent Ágoston beszédeinek segítségével. E gyorsírók által le¬jegyzett beszédekből láthatjuk, miként alakította a keresztségre készülők és a frissen megkereszteltek gondolkodását, szemléletét, személyiségét az egyház egyik legkiemelkedőbb szónoka és tanítója. Az ezerhatszáz éves, de ma is időszerű szövegek megértését segítik a bevezető tanulmányok és elmélkedések, és a beavatási folyamat egyes eseményeit megvilágító ókeresztény képi ábrázolások és magyarázataik. A szerzőfordító Szent Ágoston és az egyházatyák munkásságának nemzetközileg ismert szakértője, műveik egyik hazai tolmácsolója.

Heidl György - Hogy ​hitem legyen
Amit ​az Újszövetség a földi életről mond, az megfellebbezhetetlen irányt adó bölcsesség. "... Csupán két helyen fenyeget. Az egyik az, amikor Jézus példaként állítja a gyermekeket, és azt mondja, hogy aki megbotránkoztatja őket, annak jobb lenne, ha malomkövet kötnének a nyakába és bedobnák a tengerbe. A másik hely az Apostolok Cselekedeteiben olvasható, Szafira és Ananiás története. Ugyan eladták vagyonukat, hogy segítsék a szegényeket, de visszatartottak egy részt, és azt nem vallották be. Azon nyomban meghalnak. A kereszténység, abban a formában, ahogyan most gyakoroljuk, nagyon távol áll attól, amit a Evangéliumokban hirdettek, és amit az első keresztények megvalósítottak." Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató vall a hit akarásáról, a gondviselés működéséről, nemzeti összetartozásról és hagyományokról, valamint kultusz-miniszterségének tapasztalatairól.

Heidl György - Ami ​Istenben láthatatlan
A ​végpont az egyén halálánál, a földi világ pusztulásánál, a világmindenség összeomlásánál ugyanannak a misztérium-világnak a másik pólusa, amely a keletkezés kérdéseit is eltakarja. A küldetés végének misztériumát ugyanúgy el kell fogadni, mint a küldetés elejének misztériumát. A tudomány talán fel fogja ismerni azt, hiszen rákényszerül, hogy micsoda bűnöket követett el. És akkor azt is fel fogja ismerni, hogy végső soron Krisztusnak köszönheti szabadságát, a kutatás és a tudás szabadságát.

Heidl György - A ​Jelenlét vonzásában
Szent ​Ambrus (kb. 330 - 397) szeretné elérni, hogy olvasója ugyanúgy személyesen találkozzék Isten Igéjével, ahogyan Rebekka találkozott Izsákkal, és ahogyan az Énekek éneke menyasszonya találkozott és egybekelt vőlegényével. A Szentírás megértése azt jelenti, hogy Isten Igéje közvetlenül „kiárad” az olvasóra, az Írást olvasva tehát ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint amelyben az Énekek Éneke menyasszonya. Ahogyan a menyasszony keresi a vőlegényt, úgy keressük a szövegek végső Értelmét, s éppen úgy vágyakozunk a megértésben egyesülni az Igével, ahogyan a menyasszony vágyakozik arra, hogy vőlegénye bevezesse hálókamrája mélyére. Az Énekek éneke – mint részben az egész –maga a Szentírás, e szöveg megértése tehát a megértés megértése. Aki a könyv magyarázatára vállalkozik, mint Milánó püspöke, az a misztériumba beavató főpap, hiszen azt ígéri hallgatóságának, hogy elvezeti annak a tevékenységnek a legmélyére, amelyet a Szentírás olvasásakor/hallgatásakor végez, s amely a szöveg megértésében megvalósul: meglátja Isten Igéjét.

Heidl György - A ​csend barátja
"A ​józan misztikát keresem, azt a misztikát, ami szerintem mindenki számára járható úr. Azt tanultuk, hogy a természetesre épül a természetfölötti. Én pedig azt tudom már, hogy a természetfölötti hordozza a természetest." Varga László, a kaposvári Szent Imre templom plébánosa, tapasztalt lelki vezető, aki klerikusok és laikusok számára rendszeresen tart lelki gyakorlatokat. Elmélkedései folyamatosan megjelennek könyv alakban is. A jelen kötet beszélgetés hitéről, útkereséséről, élete fordulópontjairól és arról, hogy miként talált rá arra az Egyházra, amelyet soha nem hagyott el.

Heidl György - Xeravits Géza - „Sebeiben ​van gyógyulásunk”
Ebben ​a könyvben két, a Szentírás, a teológia, a tudományos kutatás, de elsősorban Jézus Krisztus mellett elkötelezett ember beszélget személyes és tudományos kérdésekről. Xeravits Gézát, az ószövetségi Szentírás, a Qumráni iratok, a zsinagógai művészet kutatóját nem csupán életének eseményeiről, hanem lelki és szellemi útjáról is faggatta Heidl György.

Heidl György - Szent ​Ágoston misztikája I.
Két ​kiemelkedő jelentőségű és hatású szöveget tartalmaz a Catena fordítás-sorozat jelen kötete. Szent Ágoston e két munkáját szorosan összekapcsolja témájuk és gondolatmenetük, tudniillik annak a kérdésnek a kifejtése, hogy miként emelkedhet föl a lélek a testi teremtmények szemlélésétől Isten látásáig. Ugyanakkor e benső Istenhez emelkedés buzdító szándékú elbeszélése (Confessiones X.) és elméleti természetű elemzése (De Genesi ad litteram XII.) során Ágoston szükségképpen tárgyalja az érzékelés mibenlétére, a megismerés módozataira és az érzékelő-megismerő szubjektum képességeire és tevékenységeire vonatkozó alapvető kérdéseket is.

Heidl György - A ​keresztény és a szirének
A ​kereszténység elsô évszázadainak ma is időszerű irodalmából meríti tárgyát a kötetet alkotó tíz tanulmány, amelyek egyfajta keresztény Odüsszeiáról adnak képet. A közismert szirén-történet ugyanis abban a pillanatban gyökeresen átértelmeződött és kilépett a mítoszok világából, amikor Odüsszeusz bárkájának árbocában az első keresztények felfedezték Krisztus keresztjét. Külsőleg semmit nem kellett átalakítaniuk az elbeszélt történeten és annak képi ábrázolásain, és mégis mindent megváltoztattak azzal, hogy egy pontosan meghatározható történelmi eseményt rendeltek a mítoszhoz. A szerző eszmetörténész, egyetemi oktató, akinek az ókeresztény irodalommal foglalkozó könyvei és tanulmányai itthon és külföldön egyaránt ismertek. Fordításkötetei a Kairosz Kiadó gondozásában jelennek meg a Catena sorozatban.

Heidl György - Érintés
Mi ​az a sajátos üzenet, amellyel a kereszténység két évezreddel ezelőtt megjelent a világban? Mi a hit? Mit jelent filozófia és misztika a keresztény ókorban? Mi a szerepe a kimondott szónak, a leírt szövegnek és a képi ábrázolásoknak a tanítás és a beavatás folyamatában? Az első keresztény filozófusoktól megtanulhatjuk, hogy a hit _az isteni természet megérintése._ Nem csupán szellemi, hanem testi érintés is, amelynek tárgya Krisztus isteni és emberi természete. A keresztény beavatásnak éppen az a célja, hogy az egyes embert eljuttassa Isten megérintéséhez, és az emberi és isteni természet valóságos, keveredés és feloldás nélküli egyesüléséhez. A szerző az ókeresztény irodalom nemzetközileg elismert kutatója számos könyv, fordításkötet és tanulmány szerzője. Ókori és középkori filozófiát és esztétikát tanít a Pécsi Tudományegyetemen, zenész, zeneszerző.

Lovasi András - Heidl György - Lackfi ​János
A ​Hangzó Helikon-sorozat 15. kötetében az ismert rockzenész, dalszerző, énekes: Lovasi András, kortársának, a sokoldalú költőnek, műfordítónak, Lackfi Jánosnak a versei hangzanak el. Kettejük között a kapocs Lovasi régi barátja, Heidl György egyetemi docens, eszmetörténész, aki a versekhez zenét szerzett. A kedvtelésből, szobai muzsikálás céljából készült anyag teljes albummá akkor állt össze, amikor a dalokat meghallotta Gryllus Dániel, és lehetővé tette azok megjelenését a rangos Hangzó Helikon-sorozatban. A felvételen a szerzők és az énekes ismeretlen vagy alig-alig ismert arcukat mutatják meg. Kiderül, hogy Lovasi tud szelíden is énekelni, Lackfi verseinek mélyén rockos-bluesos ritmusok és gondolatok lüktetnek, Heidl pedig nem csupán a katedrán képes előadni, hanem gitárral a kezében is. A jól ismert muzsikustársak is különböző zenei világokból érkeztek. Zongorán az After Crying-alapító, néhány éve már csak akusztikus zenét komponáló és előadó Vedres Csaba játszik, gitáron közreműködik a népzenészként ismert Szabó Attila, a Csík Zenekar egyik prímása, a doboknál a Kispál és a Borz együttesből ismert Bóra Áron ül, a basszusgitárt pedig testvére, Bóra Dávid kezeli, aki egyben a Lovasi-Lackfi-Heidl-album hangmérnöke. A kötet illusztrációit Losonczy István készítette.

Heidl György - Szent ​Ágoston megtérése
Ez ​a könyv szakít a hagyományos megközelítéssel, és Szent Ágoston pályájának első szakaszát, beleértve megtérésének folyamatát és korai írásainak teológiai tanítását, abból a szempontból vizsgálja, hogy milyen keresztény teológiai és írásmagyarázati hagyományhoz csatlakozott Ágoston, amikor 386-ban, harminckét esztendős korában visszatért ahhoz a valláshoz, amellyel már gyermekkorában találkozott. Korai teológiája leginkább egy alexandriai jellegű kereszténységre emlékeztet, de nem világos, hogy milyen könyvekből ismerhette meg ezt a kereszténységet. A jelen tanulmány többek között ezzel a kérdéssel kíván foglalkozni, még akkor is, ha szerzője tisztában van azzal, hogy nem tud minden szempontból megnyugtató választ adni a felvetett kérdésekre. Gyakorta pusztán feltevéseket fogalmaz meg, néha megoldási lehetőségeket javasol, és olykor talán meglepő következtetéseket von le. Ilyen meglepő következtetésre utal a tanulmány alcíme is, amennyiben Ágoston megtérését kapcsolatba hozza egy sajátos teológiai hagyomány, az úgynevezett origenizmus történetével.

Heidl György - Katolikus ​szemmel
A ​szerző játékos kísérletképpen egy éven át blogbejegyzéseket írt a világhálón teológiai, filozófiai, művészeti és közéleti kérdésekről. A honlap a „Katolikus szemmel” elnevezést kapta. Vonzotta a műfaj, a nyilvános megjelenésnek és az olvasókkal való beszélgetésnek ez az új, páratlan lehetősége. Kötetbe válogatott írásainak többsége elsősorban a liturgikus év jeles napjaihoz kötődik Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepétől a következő esztendő húsvéti időszakáig. A cikkek megírásához a katolikus hagyományból, a nyugati és keleti egyházatyáknak, a latin középkor tanítóinak és korunk jeles katolikus és ortodox teológusainak munkáiból kölcsönzött muníciót. Igyekezett közérthető nyelven továbbadni azt, amit kedves szerzőitől tanult.

Kollekciók