Ajax-loader

Kiss Tamás könyvei a rukkolán


Kiss Tamás - A ​Bagolyvár és lakói
A ​Bölcs Bagoly sorozat születésnapját ünnepli, mégpedig a huszadikat. Húsz évvel ezelőtt egy pályázatot hirdetett meg a Móra kiadó. A hat díjnyertes kéziratból szerkesztettük meg az első hat Bölcs Bagoly kötetet. Bölcs Bagoly, az ünnepelt, most Pallasz Athéné tudós madaraként lép elénk, s bemutatja bagolyvárát, a híres debreceni kollégiumot, sárga falaival, egykori zömök tornyával, amelyben kis harang szól. A vaspántos tölgyfa kapuban dolmányos őr strázsál, öles dárdával, zöld színű, sárga szegélyű köpenyét lengeti a szél. Tógás diák ő, annak a nehéz, de érdekes diákéletnek egyik őre, amely odabent a falak között kivirágzott, és annyi neves embert adott a hazának. Kiss Tamás költő maga is debreceni kollégista volt, akár Móricz Zsigmond vagy Csokonai Vitéz Mihály. Ő kalauzolja most az új és régi Bölcs Bagoly olvasókat a múltba, a nagybotos, kisbotos diákok, Debrecen önkéntes tűzoltói közé. A könyvet Gyulai Liviusz korabeli rajzok, metszetek alapján készült szép rajzai illusztrálják.

Kiss Tamás - Így ​élt Móricz Zsigmond
A ​Magyar Irodalmi Lexikon két hosszú hasábon sorolja fel Móricz Zsigmond műveinek bibliográfiáját és egy egész hasábon az íróról szóló tanulmányok és művek jegyzékét. Mit nyújthat ezek után egy ilyen rövid életrajz erről a rendkívül gazdag pályáról és életműről? Egy nagyon színes portrét, amely elénk állítja az embert, a XX. század magyar életének nagy krónikását, a kisemberek szószólóját, irodalmunk egyik legnagyobb alakját. Kiss Tamás hasznos és szórakoztató írását, amely most második kiadásban jelenik meg, szép és gazdag képanyag illusztrálja.

Kiss Tamás - Vihar ​az óperenciás tengeren
Ha ​a könyv olvasása közben csak egyszer is elmosolyogja magát minden olvasó, már megért. Ha hangosan felnevet, az már extra profit.

Kiss Tamás - Kedv, ​remények, Lillák
Kiss ​Tamás Csokonai életútját bemutató regénye szerencsésen kamatoztatja írója sokirányú tehetségét. Költői szépségű stílusban, megkapó lélektani érzékenységgel, ugyanakkor hibátlan tudományos pontossággal, hitelességgel mutatja be Csokonai életének nagy évtizedét kollégiumi préceptorságától, majd kicsapatásától haláláig. A könyv arányosan tagolt, kitűnően szerkesztett mű: minden fejezet egy-egy jelentős momentum köré szerveződik, ezzel Kiss Tamás elkerüli az életrajzi regények gyakori csapdáját, az adatok nélküli "hétköznapok" mesei kitalálását, elrajzolását. Nem eszményíti, összetetten és reálisan rajzolja meg a zseniális poétát. Kiss Tamás könyvét gazdag filológiai kutatás, a Csokonai élet-rajz és életmű mély alkotói asszimilálása előzte meg. Ily módon olvasmányos könyv, szinte észre sem vesszük, hogy tudományos munkát is olvasunk, nemcsak természetes elevenségű szépirodalmi műveket... Végigvezet bennünket Csokonai életútjának állomásain, bemutatja az ország szellemi és politikai állapotát, a tizennyolcadik század végének, tizenkilencedik század elejének magyar életét... Külön öröm, hogy éppen jeles költőnk írta ezt meg, általa mindig vállalt elődjéről, Csokonairól...

Fodorné Csányi Piroska - Horányi György - Kiss Tamás - Simándi László - Szervetlen ​kémiai nevezéktan
A ​szervetlen kémiai nevezéktan (A IUPAC 2005. évi szabályai) az 1962 óta a magyar kémiai elnevezés területén folyó munkák folytatása. A könyv az 1995-ben megjelent Szervetlen kémiai nevezéktan I. kötetének átdolgozott változata. Az átdolgozás alapja a Nomenclature of Inorganic Chemistry, IUPAC Recommendations 2005 című könyv. A nevezéktanban végrehajtott változtatások egyik célja az volt, hogy a szervetlen és a szerves kémiai nevezéktani rendszerek - amennyire lehetséges - összhangban legyenek egymással. A másik cél a világosság érdekében az anyagnak az előző könyvtől való eltérő rendezése volt. A könyv fontos új fejezete a fémorganikus vegyületek nevezéktana. Különválasztását a koordinációs vegyületektől a fémorganikus kémia viharos sebességű fejlődése indokolta. Lényegesen megváltozott az oxosavak és származtatott anionjaik nevezéktana. Az új elemek nevét és az elnevezési eljárást is tartalmazza a könyv. A felhasználó arra a kérdésre, hogy hogyan nevezzen el egy vegyületet, többféle módon talál segítséget. Ezt egyrészt a folyamatábrák, másrészt a szabályzathoz kapcsolódó táblázatok segítik. Megjelenésével az azonos területen publikált szervetlen kémiai nevezéktanok érvényüket vesztik, azaz eltérés esetén a jelen könyvben közölt elnevezési szabályokat kell követni. A könyv az oktatásban, a kutatásban és az iparban tevékenykedő kémikusok számára egyaránt hasznos segédeszköz lesz.

Kiss Tamás - A ​Főnix szárnya alatt
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiss Tamás - No ​comment
Az ​ember olyan lény, akire a magával hozott, örökölt sajátosságok mellet, maga az "élet" pakolja rá a különféle személyesnek mondott, azzá vált, jellembeli, moralitást adó "bélyegeket", így aztán minden emberi lény egyfajta egyedi egyetlen kollázs-teremtmény. Mint, amikor a művész mindenféle "oda nem illő", illetve oda illő "anyagot" pakol rá üresen tátongó farost lemezére... Jelen mű természetesen "kortárs", nagyon is az, sőt, beleugrik a már csaknem létező "poszt-jövő" világaiba is, ahová az egyének (sokszor csak egyedek...), mint gazdáik a kutyáikat, úgy húzzák maguk után felmenőik és közvetlen nemzőik múltját, egy történelemnek is nevezett, jobbára embergyilkos rettenetet...Ebben a történelmi időutazásban is kibontakozik - Amerikától Japánig - a szereplők igazi mai sorsa, melyre leginkább a kétségbeesett önmagam-keresés, hazátlanság-érzet, teljes tanácstalanság nyomra rá bélyegét, ami, bizonyos szituációkban néha kabaréba csap át. Minden egyes szereplő egy jel; egy önmagát felmutató, magányosan vergődő lelki romhalmaz. Világregény; amerikai, német, magyar és japán tragédiákkal, híres írók, gondolkodók, rockzenei dalszövegek megidézésével mutatja meg, hogy miféle világban is élünk, és mindez hová is vezethet...Mindeközben versek és széppróza..

Kacsukné dr. Bruckner Lívia - Kiss Tamás - Bevezetés ​az üzleti informatikába
Milyen ​informatikai ismeretekre van egy gazdasági vezetőnek szüksége? Egyrészt minimális szinten ismernie kell a korszerű információs technológiát, azt a hardver, szoftver és telekommunikációs eszköztárat, amelyet az informatikai piac üzleti megoldásai kínálnak. Másrészt, ami a legfontosabb, értenie kell, hogy üzleti tevékenysége mit jelent az információval való gazdálkodás szempontjából, és hogyan tudja üzleti céljaihoz megtalálni a megfelelő informatikai eszközöket. Ez utóbbi terület az, amelyre ez a könyv koncentrál, és megkísérli átadni azokat a legfontosabb ismereteket, amire ma egy menedzsernek szüksége van. Középpontjában az információs rendszerek és az üzlet viszonya áll, amelynek megértéséhez az általános rendszerelmélet ad keretet. Nagy hangsúllyal szerepel benne a rendszerfejlesztési folyamat és az alapvető rendszerelemzési technikák bemutatása is, ami az üzletembereknek az informatikai szakemberekkel való kommunikációhoz nyújt segítséget. Az alapelvek tisztázása mellett a mű fő célja a gyakorlati alkalmazhatóság, ezért akár tanácsadó kézikönyvként is használható.

Kiss Tamás - Amiről ​a puszta mesél
Milyen ​érdekes múltja van a világhírű magyar pusztának, a Hortobágynak! Valaha virágzó falvak sokasodtak rajta, azután felégette a török, legelő sarjadt a szántóföldek helyén, és pásztorok, pákászok, betyárok birodalma lett a végtelen síkság. Kiss Tamás debreceni költő szép képeskönyvéből nemcsak romantikus múltat, a puszta mai életét, különleges növény- és állatvilágát ismerjük meg, hanem képet kapunk első nemzeti parkunk biztató jövőjéről is.

Kiss Tamás - Kiss Gyula - Magyaros ​finomságok
A ​főzés nem boszorkányság, meg lehet tanulni és érdemes is! És vajon kitől, hol és honnan? Anyáink, nagyanyáink tudását lessük el, vagy a megfelelő szakácskönyvet felkutatva, annak utasításait lépésről lépésre betartva lássunk hozzá? Nos, ez a könyv ötvözi a két lehetséges utat, hiszen tapasztalt háziasszonyok osztották meg velünk hagyományos magyar ételek elkészítésének módját, s azokat vetettük papírra. Ezerszer kipróbált, jól bevált recepteket talál tehát itt a kezdő háziasszony olyan fortélyokkal kiegészítve, melyek valóban elkészíthetővé teszik a finomságokat - mintha édesanyánk avatna be a részletekbe. A tapasztalt háziasszonyok számára is igazi gasztronómiai csemege a könyv, hiszen a nagyon gyakran feltett "Mit főzzek ma?" kérdésre könnyen megtalálják a választ. Ami pedig igazán élvezetessé teszi a könyv lapozgatását és használatát az, hogy mind-mind tájjellegű, évszázados múltra visszatekintő hagyományőrző étel. Majd látják: sok közülük - főleg a városi ember számára - elfeledett vagy teljesen ismeretlen.

Kiss Tamás - Arcok ​és emlékek
Kiss ​Tamás, a Nyugat harmadik írói nemzedékének ismert és elismert költője, már indulásakor jelen van a próza műfajában. Érzik is, hogy ez a próza valahol a líra szomszédságában fogan. Elsődleges jellemzője a személyes átéltség és olvasmányosság, legyen bár benne szó irodalmi tanulmányról, esszéről, kritikáról, írói arcképről vagy éppen önvallomásról. Az Arcok és emlékek darabjai éppen ilyen témakörökben mozognak, s mögülük kirajzolódik az irodalomtörténész, az esztéta, a literátor arcképe is, vagyis kapcsolat a benső érzelmi átéltség fokán s régi magyar művelődéssel, irodalommal és személyes szinten a XX. század, a jelen alkotóival, művészeivel. Változatos témájú és hangvételű írások ezek, hisz a kor, a művelődés, sőt egy város fejlődésének a kívánalmai szülték, mégis összeköti őket egy vonzó érzelmi légkör és hangulati egység.

Kiss Tamás - A ​lírai mű megközelítése
Nem ​óravázlatoknak készültek, nem is megvalósítandó eljárások példatáraként; inkább a felkészülés előtt vers fölé hajló szem, a verset mondó száj, az ezt visszahalló fül látta és hallotta jelzések, rezonanciák rögzítései. A szerző megvallja, hogy írásuk közben elsősorban fiatal tanárokra gondolt: volt és leendő tanárjelöltjeire, akiknek szemét rá lehet és rá is kell nyitni olyan nyelvi, formai jelenségekre, amelyek a műalkotást létrehozták és éltetik. Így igazi célja nem más, mint a lírai alkotásokkal való személyes,bensőbb találkozás segítése és a nyelvi, formai érzékenység ébresztése, megőrzése.

Kiss Tamás - Requiem ​az emberért
A ​szerző, egy testi-lelki, történelmi és jelenbéli hullámvasútra ülteti fel olvasóit, szinte torkon ragadva, néha megsimogatva, máskor falhoz szorítva az Embert, aki - meggyőződése szerint - sokkal többre hivatott, mint, amit eddig önmagával és világával tett.

Kollekciók