Ajax-loader

Fekete Sándor könyvei a rukkolán


Fekete Sándor - Kossuth ​Lajos
Kossuth ​Lajos élete szinte az egész XIX. századot átfogja, élettörténete a reformkor, a szabadságharc, az önkényuralom és a kiegyezés történetével szövődik egybe. Tevékenységének színhelyei földrajzilag oly hatalmas területet fognak át, amelyhez hasonlót történelmünk nagyjai közül senki sem járt be: magyar, osztrák, török, francia, angol, amerikai, olasz tájak és városok életrajzának jelképpé vált állomásai. Ezt az időben és térben oly kivételesen kiterjedt, hatásában oly rendkívüli életművet Fekete Sándor drámai tömörséggel foglalta össze. A szerző honosította mindazt, amit az új tudományos kutatások e tárgyban feltártak. Sikerült a szó nemes értelmében vett izgalmas olvasmányt alkotnia függetlenségi eszme legnagyobb magyar harcosának életrajzából.

Fekete Sándor - Így ​élt Napóleon
Fekete ​Sándor 1963 és 1975 között az MTA Irodalomtudományi Intézet munkatársa. Ezekben az években jelennek meg alapművei a Petőfi-kutatás tárgykörében, valamint népszerű, ismeretterjesztő munkái a reformkor nagy alakjairól, Széchenyiről, Kossuthról, valamint a nagy francia forradalomról. Fekete Sándor műve, a jól ismert "Így élt..." sorozat egyik tagja.

Fekete Sándor - Haza ​és haladás
A ​Képes Történelem új kötete az 1848-as forradalmat megelőző fél század magyar reformküzdelmeinek lebilincselő krónikája. Az alkotó hazaszeretet valóságos tankönyve ez a mű, segít felvértezni az ifjú nemzedéket mind a nemzet iránti közöny, mind az elvakult, frázisos magyarkodás ártalmas végleteivel szemben. A valóságos történelem elevenedik fel e könyv lapjain, élő mivoltában áll elénk a kor minden számottevő egyénisége, mintegy testi-lelki közelségből ismerjük meg Kölcseyt, Széchenyit, Kossuthot, az ifjú Petőfit, az új Magyarország szellemi úttörőit, láttató leírások mutatják meg az elnyomó hatalmat s a szolgaságba tört népet, a reformokért küzdő ország látványos történelmi eseményeit és nem kevésbé jellemző hétköznapjait. Mintegy kétszáz korabeli metszet és kép segít feltárni az akkori emberek eszmevilágát, életmódját, művészetük minden fontos ágát. Sikerült olyan egységet teremteni a szöveg és a képek között, hogy az utóbbiak nem pusztán színező illusztrációk, hanem a történelem felidézésének elevenítő eszközei, szerves részei — a szó és a kép egymást erősítve, együttes erővel igazít el a történelem valóságos sodrában

Fekete Sándor - Széchenyi ​István
A ​magyar történelem egyik legjelentősebb alakjának életrajzát veszi kezébe az olvasó. Ez a regényes életrajz egy nagy tehetségű ember szellemi kibontakozását és történelemformáló tevékenységét mutatja be. A tiszti pályán katonai babérokra törekvő tizennyolc éves mágnásfiúval ismerkedünk meg 1809 júniusában, a győri szégyennap éjszakáján, és a haza legsúlyosabb gondjait magáénak valló, miattuk szenvedő férfitól búcsúzunk 1860 áprilisában, Döblingben. A szerző méltó emléket állít a nagy magyar hazafinak. Könyvében a leglényegesebbet mutatta meg: Széchenyi emberi és politikai fejlődését, a főúri világból magával hozott szemlélet hullámzásait, a felemelő törekvéseket és lesújtó csalódásokat. A könyv külön értéke, hogy a szerző felhasználta Széchenyi naplójának kevéssé ismert vallomásait. Ezek is hozzájárulnak ahhoz, hogy a maga valóságában álljon az olvasó előtt a katona, a politikus, a társadalmi reformer és végül a döblingi mártír nagyszerű alakja.

Fekete Sándor - Így ​élt a szabadságharc költője
A ​legtöbb európai népnek van egy vagy két olyan költője, akit nem egyszerűen a szép versek művészének tart a világ, hanem mintegy az illető nép eszmei megtestesítőjének. A magyar költészet nagyjai közül Petőfi Sándor ilyen. Élete nem pusztán az irodalomtörténetre tartozik, nem csupán műveltség dolga, mennyire ismerjük üstökösi pályáját. Ez az élet nemzeti történelmünk része, annak egyik legszebb emberi teljesítménye: a forradalmár küzdelmeinek örök mintája. Tanulni belőle - minden új nemzedék kötelessége.. Ez a sodró erejű írás a költő saját műveinek nyomán, kortársi visszaemlékezések, levelek, újságcikkek tükrében mutatja be Petőfi életét és munkásságát. Közel száz illusztráció teszi teljesebbé a képet, köztük olyan ritkán közölt érdekességek, mint Petőfi szépírásfüzetének egy oldala, az általa rajzolt siketnéma-ábécé, apró grafikái a kisfiáról és költőbarátairól.

Fekete Sándor - A kamasz álma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fekete Sándor - A ​szibériai métely
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fekete Sándor - Az ​emberevő komédiája
Kicsi ​a lakása és a fizetése, nem jut pénz és hely a könyveknek, nem akar betűért fizetni? Sok tekintetben igaza van. De egy könyvnek mindig lehet pénzt és teret szorítani, s ez az egy könyv Az emberevő komédiája! Fárasztja az olvasás? Unja a szöveget? Sok tekintetben érthető. De egy könyvet mégis el kell olvasnia, mert ezzel megtakaríthatja magának az összes többi tanulmányozását. Ez az egy könyv: Az emberevő komédiája! Kíváncsi az emberiség múltjára? Szorong az emberiség jövője miatt? Oka van rá, joga van hozzá, de még mennyi! Ám ne feledje: kíváncsiságát kielégíti, szorongását feloldja, lelki egyensúlyát helyreállítja: AZ EMBEREVŐ KOMÉDIÁJA.

Fekete Sándor - Petőfi ​evangéliuma
Összegezve ​a Petőfi és a francia forradalmak témája kapcsán felsorakoztatott érveket, azt kell mondanom, hogy Petőfi önjellemzése szabatosabb és pontosabb minden irodalomtörténészi magyarázatnál: a biográfiai adatok és az életmű szolgáltatta bizonyítékok egyaránt azt erősítik 366meg, hogy a francia forradalom csakugyan evangéliuma volt, minden más hatásnál inkább ennek története ragadta meg képzeletét.

Fekete Sándor - Borostyán, ​a vándorszínész
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fekete Sándor - Aki ​horgász akar lenni
A ​Mezőgazdasági Kiadó, a MOHOSZ, a Magyar Horgász és a Magyar Írók Szövetsége 1986-ban pályázatot hirdetett horgászati témájú elbeszélésekre. A pályázatnak kettős célja volt: egyfelől horgászati tárgyú olvasmányokat akart adni e sportág hódolóinak, másfelől lehetőséget akart teremteni arra, hogy a maga horgászélményét, -tapasztalatát, -kalandját, ha a megkívánt színvonalon írásba tudja foglalni, bárki megoszthassa a társaival. A bírálóbizottság őszinte örömére a pályázók száma meglehetősen nagy volt. A díjat nyert, illetve a pályázaton részt vett írásokból állította össze és szerkesztette meg ezt a kötetet Fekete Sándor, az Új Tükör főszerkesztője, a zsűri egyik tagja. A válogatásban tizenöt elbeszélés kapott helyet, ezek közül tizenkettő díjazott írás, három nem részesült a bírálóbizottság hivatalos elismerésében, de olyan értékekről tanúskodott, hogy a szerkesztő semmiképpen sem mellőzhette. A kezdő és a tapasztalt horgászoknak éppen úgy szíves figyelmébe ajánljuk ezt a gyűjteményt, mint azoknak, akik a horgászat iránt egyelőre még csak érdeklődnek, őszintén remélve, hogy szórakoztató, felüdülést nyújtó olvasmányul szolgál majd valamennyiüknek.

Fekete Sándor - Deviancia ​és társadalom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fekete Sándor - Egy ​bűnös szatíra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fekete Sándor - Petőfi ​forradalma
A ​szerző pályáját Petőfi Sándor alakja szinte végigkísérte: már a Szabad Nép szerkesztősége munkatársaként több tanulmánya jelent meg e témakörben, és 1956 után, a börtönben is Petőfi verseit kapta egyetlen olvasmányul. Rabsága 1624 napjának óriási "hozama" Petőfi igazabb megértése lett, s az ekkor tett felismerések sorából adódik e most megjelent kötet anyaga is, amelyben Petőfi 1848-as forradalmi tevékenységét értelmezi. ; A Petőfi forradalma nem csupán életrajz vagy irodalomtörténeti munka. A szerző mindkét műfaj sajátosságait ötvözte az elemző történetírás módszerével, így könyve történeti számvetés is egy korszakról, amelyet a közvélemény hajlamos az ifjúság romantikus lendületével, sokszor csak emocionálisan megközelíteni. A mű középpontjában természetesen Petőfi áll: a szerző a költő forradalmi gondolatkörének kialakulását, fejlődését és jellegzetességeit követi nyomon diákéveitől kezdve haláláig, kiegészítve az eltűnése okán kialakult legendák igazságtartalmának vizsgálatával. A költő gondolatvilágának formálódását egyrészt lírai hagyatéka, politikai tárgyú írásai, publicisztikája, másrészt élete meghatározó eseményeinek összevetésével, megfeleltetésével vázolja fel. Elemzi Petőfi antiklerikális meggyőződésének érzelmi és gondolati alapjait és rámutat, hogy a költő forradalmi gondolkodása - nem csupán művei tanúsága, de magánéletének megnyilvánulásai szerint is - kezdetben kizárólag a klérus ellenében fogalmazódott meg. Republikánus eszmeiségét, március 15-e jelentőségét, a szabadságharc kormánya irányvonalának kritikáját azonban már történelmi tárgyú verseinek és politikai cselekedeteinek párhuzamba állításával körvonalazza a kisebb "tételekből" felépülő kötet, amely végül - ugyan csak egyoldalnyi reagálással - kitér a barguzini Petőfi-sír körüli vitákra is. A könyv méltó folytatása a szerző Petőfiről szóló műveinek, egyben újabb adalékok felvetése is, kapcsolódva a forradalom 150. évfordulójához.

Fekete Sándor - A ​költő kardjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fekete Sándor - Sajtó ​és a szabadság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fekete Sándor - Mezítláb ​a szentegyházban
Petőfi ​megmutatta, hogy nemcsak az "írástudók" számára, hanem "szűrös-gubás embereknek" is lehet alkotni. Korunkban nemsokára az utolsó szűr és guba is múzeumba kerül, de nem avulhat muzeális emlékké az az elv, hogy a költészet a népé is. Nemcsak mint felvevőé, hanem mint értékelő fórumé is. E kötet cikkeinek írásakor az a meggyőződés vezetett, hogy Petőfi elvét ki lehet terjeszteni a költészetről az irodalomtörténeti és történelmi tanulmányokra is. Könyvem olvasgatása remélhetőleg nem árt meg a hivatásos irodalomtudósoknak, kutatóknak és oktatóknak sem, de őszintén megvallom, hogy cikkeim megszerkesztésekor elsősorban nem rájuk gondoltam. Azt szerettem volna elérni, hogy azok se tegyék le olvasatlanul e könyvet, akik egy szabályos tudományos dolgozat végigtanulmányozására nem fordítanának sem erőt, sem időt, de akik készek elgondolkodni Petőfinek és kortársainak mai időszerűségén. Fekete Sándor

Fekete Sándor - A ​nagy francia forradalom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fekete Sándor - A ​kamasz álma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fekete Sándor - A ​nemzet prókátora
"Most ​száz esztendeje, hogy meghalt, s hosszú évtizedek óta alig beszéltünk róla. Több mint negyven éve, hogy utoljára adtak ki válogatást műveiből. Mintha a ma emberének semmi szüksége sem volna Deák Ferenc életének tanulságaira, eszméire, gondolataira..."

Fekete Sándor - „…agyon ​akart verni a magyar nép…”
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fekete Sándor - Osváth Péter - Az ​öngyilkosság
A ​"meghívott halál" pszichiátriai betegségek, súlyos életesemények, krízisek következménye. Egyrészt a legszemélyesebb emberi döntés eredménye, másrészt neurobiológiai-pszichológiai-szociokulturális történés is. Leegyszerűsítése kockázatos, hiszen hátterében és megértésében a genetikától, a pszichiátriától a mélylélektanon át a szociológiáig vagy a filozófiáig számos tudományterület "érintett". A magyar szuicidium gyakorisága Európában még mindig az "életcsoportban" található. A szerzők közel két évtizedes klinikai és kutatómunkáját összegző tanulmánygyűjtemény az öngyilkosság integratív megközelítésére tesz kísérletet. A tanulmányokban elemzéseket olvashatunk arról, hogy öröklődhet-e az öngyilkosság? Megelőzhető és kezelhető-e az önpusztítás? Melyek az öngyilkossági módszerválasztás esetei? Milyenek a népegészségügyi prevenció esélyei? Melyek az időskori önpusztítás, illetve az öngyilkosságot megkíséreltek terápiájának sajátosságai? A kulturális mintaközvetítésnek (például a József Attila-modellnek vagy a Latinovits-mintának) van-e prevenciós jelentősége? Milyen a segítők mentálhigiénéje? Végezetül részletesen foglalkoznak a szerzők a probléma orvosetikai aspektusaival, az asszisztált öngyilkossággal és az eutanáziával, valamint az életvégi döntések legaktuálisabb kérdéseivel.

Kollekciók