Ajax-loader

Paul Brunton könyvei a rukkolán


Paul Brunton - Az ​Önvaló bölcsessége
Az ​okkult iskolák tanítása szerint a XIX. század végétől fokozatosan hatalmas erejű besugárzások érték Földünket. Ez a folyamat, amely az Akváriusz korának előkészítését, az emberiség talán legnagyobb evolúciós próbatételének eljövetelét célozta, ma is tart.. Kollektív "tudatváltás" zajlik bennünk, modern emberekben. Ennek elősegítésére a XIX. század végétől szükségessé vált bizonyos - átmenetileg elhomályosítot - okkult tények ismételt "felébresztése", elsősorban a racionális logika, az okozati analízis bűvkörébe magát oly hatékonyan bezáró modern nyugati ember tudatmezőjében. A planetáris Hierarchia jövőformáló impulzusait mindig olyan emberek hordozzák magukban, akiknek egész inkarnációs képlete egy ilyen szellemi misszió köré épül. Feladatuk elsősorban az elfeledett, eltemetett kozmikus "emlékezet" először önmagukban való aktivációja, utána pedig az újból megtalált tudásnak minél hatékonyabb terjesztése. Dr. Paul Brunton ango újságíró, filozófus, utazó ilyen képletet hordozott magában. Vallástudoányi, filozófiai tanulmányai a keleti ősi beavatási régiókat felkereső utazásai, jógik, misztikusok, szent emberek között eltöltött évei mind egy felvállalt szellemi küldetés egymásba épülő fázisait alkották. Magávalhozott képességei mellé szerzett hatalmas okkult tudása Tanítóvá avatta, négy kontinens kereső, várakozásban élő, a benső út törvényeit befogadni képes emberisége számára.. Az Arkánum Szellemi Iskola könyvtára sorozatában, ezúttal Dr. Brunton két utolsó könyvét kínálja azoknak az olvasóknak, akik a tudatos tanítványság ösvényén járnak, de azoknak is, akik a felébredt késztetés információ-éhségétől hajtva, tulajdon benső világuk rejtelmes régióba éppen elős, legnehezebben navigálható lépéseit kívánják megtenni.

Paul Brunton - Meditációk ​válság esetére
Paul ​Brunton (1898-1981), a neves angol filozófus és világutazó lemondott sikeres újságírói pályafutásáról, hogy jógik, fakírok és szent emberek között élhessen. Egész életét annak szentelte, hogy hírt adjon az ősi Kelet misztériumainak lényegéről, melyet a jógarendszerek és a gnosztikus bölcselet tanulmányozása során, személyes élmények alapján ismert meg. Munkássága nagymértékben hozzájárult a keleti miszticizmus elterjedéséhez a nyugati világban. A Meditációk válság esetére egyfajta útmutató, amely abban segít, hogy fölkészüljünk az élet elkerülhetetlen viharaira, nehézségeire, könnyebben elviseljük azokat, és tanuljunk belőlük. Mintha őrangyalunk kézen fogna bennünket, és megmutatná a kivezető utat bármely nehéz helyzetből. "Tapasztalataink világegyetemét igazság és bölcsesség, alapvető jóság és végtelen hatalom kormányozza."

Paul Brunton - A ​Himalája titkai
Paul ​Bruntonnek, a keleti ősi beavatási régiókat felkereső utazásai, jógik, misztikusok, szent emberek között eltöltött évei mind egy felvállalt szellemi küldetés egymásra épülő fázisait alkotják. Ezek egyike, a szerző himalájabeli meditációs zarándokútja, kiemelkedik a filozófus-utazó életéből. A hatására született könyv soraiból az őszinteség és meghittség azon szelleme árad, ami betekintést enged még az író legtitkosabb gondolataiba is. Brunton finom humorral átszőve ír filozófiáról, vallásról, lélekvándorlásról, természetről és földön kívüli intelligenciáról, s teszi ezt hatalmas okkult tudással, amely valóban Tanítóvá avatta őt a benső út törvényeit kereső és befogadni képes emberiség számára.

Paul Brunton - A ​titkos ösvény
Paul ​Brunton "Felettes Én"-nek nevezi azt a mélyebb, rejtett létet, amelyet "a személyiség álarca takar". Könyvében ennek a mélyebb létnek a megtalálására, természetének felfedésére kínál módszereket (a mentális csend gyakorlata, az önelemzés módszere, légzőgyakorlat a gondolatok irányítására stb.). A meditációk rendszeres gyakorlatán keresztül felkínálja azt a lehetőséget, hogy az egyén megismerje létezésének misztériumát, önnön nagyságát, "az ember isteni létét".

Paul Brunton - A ​felsőbbrendű Én
Paul ​Brunton, neves angol újságíró, filozófus és világutazó ebben a művében nem pusztán a külső világot szemléli, s tudósít róla, hanem megpróbál a lélek mélységeibe hatolni. A szerző igyekszik hírül adni az ősi misztériumok lényegét, melyet a jóga-rendszerek és a gnosztikus bölcselet tanulmányozása során, személyes indiai élmények alapján ismert meg. Művében a szellemi fejlődésnek egy meghatározott útját írja le, amely a mai világ számára legnagyobb részben elveszett, és amelyet a régi világban is csak kimondott szó útján, kizárólag beavatott tanítványok előtt, titkon tanítottak. \"Nem elméletből vagy hallomásból ismerem őket, hanem első kézből származó tudás révén, melyet hosszú személyes tapasztalattal szereztem\" írja Brunton.

Paul Brunton - India ​titkai
Ez ​a könyv a leleplezés regényének készült, s a megtérés regénye lett belőle, letehetetlenül izgalmas útleírás, valóságos és szellemi értelemben egyaránt. Azt az utat mutatja be, amelyet végig kell járnia annak, aki egy misztikus világ titkait kutatja. Paul Brunton angol újságíró, akit a hitetlensége vitt Indiába, le akarta leplezni a csalók, szemfényvesztők, mágusok, jógik, fakírok trükkjeit. Utazása során hihetetlen varázslatokkal, hajmeresztő mágiákkal, fakírmutatványokkal szembesült, ám csalásra sehol sem bukkant. Nem csupán a mutatványok valódiságáról győződik meg, hanem megérzi az indiai bölcsesség mélységét is, amelyet a rohanó és felületes európai ember nem vehet észre. Brunton Indiában marad, s egy remete-jógi - maharisi - tanítványául szegődik, hogy hosszú éveken át aszkéta életmódon folytatva más emberként térjen vissza Európába.

Paul Brunton - Egyiptom ​titkai
Az ​egyiptomi kolosszusok, a kincses királyi temetkezőhelyek megmagyarázhatatlan misztériumába elsőként Paul Brunton, neves angol újságíró avatta be az európai olvasót a harmincas években. A Kheopsz és a Szfinx-piramis sötét, fullasztó mélyében, ahol éjszakákat töltött el magányosan, testet öltöttek előtte az ősi Egyiptom szellemalakjai. Fakírok, mágusok, ősi misztériumok, titkos szentélyek világa elevenedik meg e ma is friss, lebilincselő könyv lapjain.

Paul Brunton - A ​Search in Secret Egypt
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Paul Brunton - A ​jóga titkos tanításai
Az ​okkult iskolák tanítása szerint a XIX. század végétől fokozatosan hatalmas erejű besugárzások érték Földünket. Ez a folyamat, amely az Akváriusz korának előkészítését, az emberiség talán legnagyobb evolúciós próbatételének eljövetelét célozta, ma is tart. Kollektív "tudatváltás" zajlik bennünk, modern emberekben. Ennek elősegítésére a XIX. század végétől szükségessé vált bizonyos - átmenetileg elhomályosított - okkult tények ismételt "felébresztése", elsősorban a racionális logika, az okozati analízis bűvkörébe magát oly hatékonyan bezáró modern nyugati ember tudatmezőjében. A planetáris Hierarchia jövőformáló impulzusait mindig olyan emberek hordozzák magukban, akiknek egész inkarnációs képlete egy ilyen szellemi misszió köré épül. Feladatuk elsősorban az elfeledett, eltemetett kozmikus "emlékezet" először önmagukban való aktivációja, utána pedig az újból megtalált tudásnak minél hatékonyabb terjesztése. Dr. Paul Brunton angol újságíró, filozófus, utazó ilyen képletet hordozott magában. Vallástudományi, filozófiai tanulmányai a keleti ősi beavatási régiókat felkereső utazásai, jógik, misztikusok, szent emberek között eltöltött évei mind egy felvállalt szellemi küldetés egymásba épülő fázisait alkották. Magával hozott képességei mellé szerzett hatalmas okkult tudása Tanítóvá avatta, négy kontinens kereső, várakozásban élő, a benső út törvényeit befogadni képes emberisége számára.

Paul Brunton - Misztikus ​tanítások
Amióta ​a Nyugat felfedezte a Keletet és az európaiak megvetették lábukat Ázsiában, számos utazót, kutatót, misztikust és filozófust igéztek meg a keleti tanítások. Sokan kísérelték meg összegyűjteni, szintetizálni ezeket a tanításokat, és a nyugatiak számára is elérhető, élő tudássá tenni azt. Paul Brunton, az 1898-ban született világhírű író, utazó, akinek számos könyve több millió példányban jelent meg - közülük magyar fordításban is több elérhető, többek között az India titkai, Egyiptom titkai, A titkos ösvény, a Jóga titkos tanításai és az Önvaló Bölcsessége -, célja az volt, hogy e szerteágazó, gyakran különböző tanítások közös gyökerét megtalálja, és megmutassa olvasóinak. A 30-as évektől keresztül-kasul bejárta Ázsiát, barátságot kötött jógikkal, filozófusokkal, bölcsekkel, és a huszadik század egyik leghíresebb misztikusának, Rámana Maharisinek is tanítványa lett. Nem állt meg soha egy helyen, a végső tanítást kereste mindenhol, és útjairól, tapasztalatairól, élményeiről folyamatosan könyveket írt. Az 1950-es évek végén letette a tollat, s visszavonult Svájcba. Több újságban a halálhíre is megjelent - csak néhány barátja és tanítványa látogatta. Valójában azonban egészen 1981-ben bekövetkezett távozásáig nem pihent. Rövid, néha pár soros, néha pár oldalas feljegyzéseket készített a legkülönbözőbb témákban, amelyek eszébe jutottak. Ezeket rendszerezve összegyűjtötte, de nem szándékozott kiadni őket - ezzel nem foglalkozott. Az őt időnként meglátogató barátaira bízta, hogy ha érdemesnek találják, halála után valamilyen formában adják ki ezeket a feljegyzéseket. A 80-as években végül elkezdődött e komoly munka, és írásait 10 kötetben, témánként rendezve jelentették meg. Ennek a 16 kötetnek a kivonata a jelen mű, amely minden témakörből az eredeti angol kiadás szerkesztői által legfontosabbnak, leghasznosabbnak vélt feljegyzésekkel ragadja ki, teljes körben bemutatva Paul Brunton tanításait. Ezek a könyvek a korábban magyarul is megjelentekhez képest nagyságrendileg mélyebbek, komolyabb, kiérleltebbek - Paul Brunton szellemi, filozófiai fejlődése élete utolsó évtizedeiben nemhogy megállt volna, hanem éppen ekkor érte el teljességél.

Kollekciók