Ajax-loader

Füst Milán könyvei a rukkolán


Füst Milán - Őszi ​vadászat
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Füst Milán - Szexuál-lélektani ​elmélkedések
"Ötvennégy ​éve foglalkozom szexuális pszichológiával s e hosszú idő alatt sokan fordúltak hozzám bajaikban tanácsomért, de úgy is mondhatnám, hogy orvoslatért. S tapasztalataimból nagy feljegyzéseim származtak, ezek azonban az ostrom okozta pusztulásban naplómmal együtt levesztek. Én azonban e lélektani dokumentumaim elvesztését már nem is fájlalom, mert meggondoltam a dolgot: nincs szükségem sok ezer esetre ahhoz, hogy amit több mint fél évszázad alatt tapasztaltam, megtanúltam, hogy ezt még garmadával bizonyítsam is. Megmondom, amit tudok s aki állításaim helyességéről meg akar győződni, az majd legyen szíves gondolkodni, elmélyedni abban, amit látok..."

Füst Milán - Ákoska
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Füst Milán - Tények és Tanúk I-II
Negyven esztendőn keresztül írta naplóját Füst Milán. Esténként, éjszakánként újra meg újra megkísérelte szavakba önteni az átélt, látott, észlelt jelenségek, élmények lényegét. Megdöbbentő és elkápráztató az a tudás, bölcsesség, ami e naplóból elénk tárul.

Füst Milán - Nevetők
A ​Nyugat nagy nemzedékének öngyötrő, magányos és aszketikus művésze ezt a regényt, mely első nagyobb prózai munkája, 1917-ben irta. A könyv a tudathasadás lidérces története. Az ösztönélet rejtelmes, megmagyarázhatatlan és irracionális működésének a félelmetes rajza a Nevetők; annak a belső világnak a művészi feltérképezése, amelynek a világirodalomban Dosztojevszkij, a lélekgyógyászatban pedig Freud volt a feltárója.

Füst Milán - Konstantin ​úrfi fiatalsága
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Füst Milán - Emlékezések ​és tanulmányok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Füst Milán - A ​mester én vagyok
Füst ​Milán 1932-ben keletkezett írása most lát először napvilágot. Páratlanul izgalmas, számos regénytechnikai újítást megelőlegező kísérlet ez az író pályáján és a magyar epika történetében egyaránt. Az egyes szám első személyben megszólaló doktorkisasszony főszereplője és egyúttal lejegyzője is egy külső és belső történésnek: naplójegyzeteiben a sokszorosan összetett férfi-nő viszony merész megközelítésben fogalmazódik meg.

Füst Milán - Átköltések
1934-ben ​jelent meg szerzői kiadásban "Szántóné Kaszab Ilona: Szavak az árnyékomhoz" című verseskötete, amely friss látásmódjával, meglepő fordulataival nagy feltűnést keltett a hozzáértők között. Később ezeket a költeményeket a Füst Milán összegyűjtött versek ediciók egy részében önálló egységként, mint "átköltéseket" ismerhették meg az olvasók. Ki írta hát ezeket a műveket? Mennyi ezekben a versekben Szántóné Kaszab Ilona tehetsége, és mennyi az "átköltőé"? Milyen módon hatott ez a közös lírai munka Füst Milán további költészetére? A Petrányi Ilona által sajtó alá rendezett kötet ezt a költői szövevényt igyekszik kibogozni, jegyzetként közölve az eredeti szövegeket is.

Füst Milán - A ​Parnasszus felé
Füst ​Milán regényének hőse egy zseniális tehetségű fiatalember, aki küzdelmes élete során fogékony muzsikusból korának - a XVIII. század végén vagyunk - talán legnagyobb orgonaművésze lesz. A regény az ő gyermekkorát, családi körülményeit, ifjúságát, nagy szerelmének poétikusan szép történetét mondja el. Tragédiákkal zsúfolt, boldogtalan sorsa, amit csak egy-egy pillanatra tud megédesíteni az élet- vagy művészet-adta öröm, egy művésztípusnak, művész-életformának szimbolikus rajza. Az író ebben a nagy egyszerűséggel és tisztasággal megírt regényében az alkotói magatartásról vallott nézeteit is elmondja, anélkül, hogy bármilyen elméleti ballaszt nehézkedne a regény karcsú és arányos szerkezetére. Nagyszerű figurák, sorsok, amelyek esetleges elemeiből a lényeges világosodik meg, véletlenben és ötletszerűben az összefüggés, a törvény; a valóság elemeinek rendkívüli gazdagsága a regény legfontosabb jellemzői.

Füst Milán - Napló ​I-II.
Negyven ​esztendőn keresztül írta naplóját Füst Milán. Esténként, éjszakánként újra meg újra megkísérelte szavakba önteni az átélt, látott, észlelt jelenségek, élmények lényegét. Megdöbbentő és elkápráztató az a tudás, bölcsesség, ami e naplóból elénk tárul.

Füst Milán - Füst ​Milán válogatott művei
A ​könyv tartalmazza Füst Milán összes versét, prózai művei közül az Advent, A feleségem története és Az őszi vadászat című regényeit. Drámai művei közül a Negyedik Henrik király c. művét és részleteket olvashatunk az Emlékezések és tanulmányok c. művéből is.

Füst Milán - Füst ​Milán válogatott versei
"Legelső ​versei, amelyek 1909-től kezdve jelentek meg a Nyugatban, már teljes kifejlettségében mutatnak nemcsak egy, a magyar irodalomban teljesen ismeretlen verstípust, hanem egy talán még ismeretlenebb költőtípust, amely első olvasóit a lírai költészetről alkotott fogalmak újraértelmezésére kényszerítette... Szenvedély és objektivitás, líra és abszolútum költészetben és pszichológiában mindaddig összeegyeztethetetlen fogalmak voltak... A semmi addigihoz nem hasonlítható, végtelen hosszú sorokkal kanyargó szabadversek egy ugyancsak ismeretlen szellemi és erkölcsi szabadságot sodortak hatalmas ritmusukban... Jelen válogatás különössége abban áll, hogy - önellentmondásként - többet tartalmaz az Összes verseknél. És összeállításánál fogva mást is tartalmaz. Ez kétségkívül egyfajta hűtlenség a költővel szemben, aki olyan féltékeny és kizárólagos gonddal teremtette meg és őrizte összes versei egyszeri és homogén egységét (illetve annak fikcióját), mintha összes versei egyetlen verset alkotnának. De úgy hiszem, amennyire kötelessége az utókornak a kegyelet, annyira joga a kegyeletlenség is, ha a mű teljesebb ismeretéhez vezet" - írja Somlyó György válogatásának nagyon alapos előszavában. És vele együtt hisszük, hogy ez az új szempontú válogatás a modern költészettel most ismerkedő fiatal olvasókhoz is megtalálja útját.

Füst Milán - Füst ​Milán összes versei
Egészen ​bizonyos, hogy Füst Milán életművének szinte legfontosabb része: a költészete, mely mára a magyar irodalom szerves, meghatározó részévé vált: mind az irodalomtörténet, mint az olvasók szemében. Ezúttal Füst Milán összes verseinek eddigi legteljesebb kiadását adjuk közre. A Mester minden, életében nyomtatásban megjelent költeménye megtalálható itt, mellettük a kéziratban maradt, befejezett versekbõl is bõ válogatást adunk. A jegyzetekbõl megismerheti a könyv forgatója a Füst Milán életében megjelent verseskötetek eredeti fölépítését és képet kaphat a költemények idõrendiségérõl is. A költõi ihlet, az oeuvre alakulásának szempontjából mindegyik olvasat érvényes, tehát olyan pluszt ad, amirõl egyelõre még nem igazít el az örvendetesen gyarapodó Füst-szakirodalom. "Füst Milán befogadástörténetének közhelye, hogy ő magányos bolygó volt a modern líra kozmoszában, amely fáradhatatlanul járta a maga útját önmaga körül, miközben szemlélői nem látták, csak érezték, s mozgásának magyarázatát sejtésekkel igyekeztek megközelíteni. Nélkülözhetetlen ez a megérző és sejtető kortársi méltatás is, de arra a csillagászatra emlékeztet, amely az űrbeli mozgásokból és devianciákból következteti, hogy közegükben egy égitestnek kell lennie, amelynek megfigyeléséhez azonban nincs műszere. Mi, az utókor emberei vajon nem vagyunk-e önteltek, ha azt véljük, hogy mai költészettudományunk láttatni is és vizsgálni is képes Füst Milán életművének magányos bolygóját? Ám ha hiszünk is az elmélet és a módszertan modern 'műszereiben' - a rendszeres és fogalmi gondolkodásban -, alig nélkülözhetjük a hozzá vezető utat, amely bekapcsol az irodalomtörténet párbeszédébe és továbbkérdez, majd visszakérdez." Bodnár György

Füst Milán - Boldogtalanok
Úgy ​érzem, hogy Füst Milán minden munkájáról elmondható, hogy van benne valami mágikus, ami megragadja a színészeket. Egy fölhívás: gyere és gyónj! Mondd el a szerepeden keresztül, hogy mi a véleményed, legyél őszinte és mondd el, hogy ki vagy te. Egy ilyen mélységű darabnál, elkerülhetetlen, hogy az ember ne beszéljen saját magáról is. A gondolatairól, filozófiájáról, szexusáról, gondolkodási rendszeréről. Ha ránézünk a Boldogtalanok által fölrajzolt képre, eszünkbe jut a nagynénénk, nagybátyánk, nagymamánk, testvérünk és a hozzájuk való viszonyunk. Ha ma nézzük ezt az újságcikk alapján íródott történetet, azt látjuk, hogy a viselkedési minták lényegében nem változtak száz év óta. Az ember lelke nem változik. Ma videó van és repülünk, de egy repülőgép fedélzetén ugyanazokat a szorongásokat hurcoljuk magunkban, mint száz évvel ezelőtt egy postakocsin. Úgy tűnik, hogy amit Vörösmarty megírt Az emberek című versében, hogy "az emberfaj sárkányfog-vetemény", nem változott.

Füst Milán - Ez ​mind én voltam egykor
E ​könyvet itt - mely szépségben s humorban fürdetett példázatfüzérével az Ezeregyéjszaka fűszeres meséit idézi - Hábi Szádi, a bölcs, öreg mágus mondja el fiának, Tahtúrnak, hogy annak lelke és szelleme kinyíljék a világ rejtelmes, felmérhetetlen gazdagságára; s hogy gondolatainak kegyetlen igazságával és szívének gyöngéd jóságával figyelmeztesse ama tudnivalókra, melyek szükségesek azok számára, akik élni és gondolkozni akarnak a világban, ahol "szebbnek ítéltetett a tört szem, mint a ragyogó". Vagyis hogy Füst Milán filozófiai naplója ez a két összefüggő, ebben a könyvben egyszerre megjelenő mű. A Hábi Szádi küzdelmeinek könyve Füst Milán sokszor terhes, sokszor gyötrelmes életének "gondolati eredménye". S hogy nem csupán a gondolkozás kényszerére és örökös újrakezdésére nevel, de meg is örvendezteti az olvasót, az bizonyos, mert filozófiáját, komoly etikáját csodás-kedvességű "ezer és egy" meséjébe, történetébe rejtette. S mégis, hogy talán megrendülés fog el mindenekfelett - mert megrendítő az írás páratlan szépsége, és megrendítő mély gondolatainak önkínzó, önpuszító őszintesége.

Füst Milán - Füst ​Milán összegyűjtött elbeszélései I-II.
Füst ​Milán összegyűjtött elbeszéléseinek közreadásával régi irodalmi adósságot törleszt a Fekete Sas Kiadó. Az Összegyűjtött elbeszélések első kötete a Füst Milán által összeállított, 1961-ben Öröktüzek címmel megjelent könyv írásait tartalmazza, az Egy nap története Dídó leányom életéből című második kötetben pedig azokat a "megtagadottakat" gyűjtöttük egybe, amelyek akkor nem kerültek sajtó alá, de korabeli lapok hasábjain fellelhetőek, illetve a szerző hagyatékában kéziratos formában fennmaradtak.

Füst Milán - Advent
"Mert ​mit is akartam én mondani ezzel az Adventtel? - teszi fel a kérdést Füst Milán. - Lelkem felejthetetlen megrendülését, de mondhatnám úgy is: szakadatlan könnyeimet." A kis remekmű 1920-ban keletkezett "a Stocker és Surgoth nevű bírák embertelen magatartásának és szörnyű ítéleteinek hatása alatt". Füst Milán "a régi hűségről" vette a példát: a XVI. századi angol vallási mozgalmak félelemmel és üldözésekkel terhes korszakát felelevenítve vállalt közösséget - szinte elsőként - a fehérterror idején perbe fogott és meghurcolt forradalmárokkal. A példázatra a rendőrhatóságok is felfigyeltek. Sokat zaklatták miatta az írót. De Füst Milán ezt büszkén vállalta; egyetlen könyve sikerének sem örült annyira, mint az Advent-énak. Az új kiadás különös érdekessége, hogy Derkovits Gyula első kiadáshoz készített metszeteivel adja közre a kiadó.

Füst Milán - Catullus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Füst Milán - A ​kis Tahtúr története
Füst ​Milán késői tanító meséiben oldottan, ízesen mesél. Töprengve szerelemről, párválasztásról, szerencséről és szenvedésről, az ember fenségéről és tragikumáról. Részvét, bölcsesség, humor, irónia és önirónia egyaránt árnyalja elbeszéléseit, melyekből hét az indiai legendák világát idézi. Példázatszerű történetek ezek, melyeknek középpontjában az emberi sors áll, mely mindig megkülönböztetett érdeklődéssel foglalkoztatta a szerzőt. E kötetbe foglalt kilenc meséjével Füst Milán mintha két korábbi kötete, az Ez mind én voltam egykor (1957) és a Hábi Szádi küzdelmeinek könyve (1958) történeteit folytatná.

Füst Milán - 25 ​vers / 25 poems
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Füst Milán - Tanulmányok
Füst ​Milán tanulmányai először jelennek meg önálló kötetben. Életében csak későn, 1956-ban, majd 1967-ben adhatta közre őket emlékezéseivel, vallomásaival, bírálataival együtt, Emlékezések és tanulmányok címmel. Kötetünk darabjai 1908 és 1964 között keletkeztek, s felölelik Füst Milán teljes alkotói pályáját, hiteles keresztmetszetét adva irodalmi, esztétikai, lélektani gondolatainak. Olvasható e könyvben a szűkebb értelemben vett tanulmányok mellett a szerző minden olyan írása, amely valamely (rész)probléma összefüggéseket is feltáró, tudományos igényű tárgyalását tartalmazza, azaz egyértelműen elkülönül a recenzióktól, emlékezésektől. A Látomás és indulat a művészetben, az Ez mind én voltam egykor és a Szexuál-lélektani elmélkedések már napvilágot láttak az életműsorozatban, ahogyan mindezek közvetlen előzménye, a Teljes Napló is. A tanulmányok közreadásával a gondolkodó arcképe tovább árnyalódik. Néhány fontos Füst-tanulmány először jelenik meg kötetben, köztük legelső nyomtatásban megjelent írása, a Peter Altenbergről szóló (1908), valamint a híres, Jung hasonló felismeréseit (az introvertált és az extrovertált személyiségről) évtizedekkel megelőző Gondolatok vázlata a külső és belső szemléletről című első változata 1909-ből.

Füst Milán - Kis ​regények I-II.
"Aki ​nem tud róla, hogy boldogtalan, az nem lehet boldogtalan" - írja Füst Milán egyik regényében. Az ő hősei tudják, mindegyikük Oidipusz király, a szenvedés büszke és öntudatos hőse. De nem mazochisták, hivők, akik a szenvedésben, a katarzist nyújtó benső izzást, a megtisztító felülete végtelen mélységeket titkol, Füst Milán hősei úgy rejtik magukban a lélek, az emberi sors minden titkát. Az író tudatosan kerül minden fogást, a legeszköztelenebb művészet az övé, de birtokol valamit, amit a legnagyobbak közt is kevesen: a mesét. És néha úgy szól hozzánk, olyan természetes és ősi hangon, mint a mesélő apa a gyermekéhez. És a tanulság is hasonló, mert ezekben a kisregényekben már benne van Füst Milán bölcseleti világképe, etikai rendszere. Azt tanítja, amit a bölcs és mártír Seneca így fogalmazott meg: önmagunkon uralkodni a legnagyobb és legtisztább uralom. Füst Milán borongós, hoffmanni kedélyű írásait, melyekben baljós sejtelmek mögül mindig kivillan a valóság élet ismerete és szeretete, nyújtja át ez a kötet a szeretett tanítványnak, a hivatott és igazi bírálónak: az olvasónak.

Füst Milán - Két ​dráma
(Boldogtalanok, ​IV. Henrik király)

Füst Milán - Szívek ​a hínárban
Füst ​Milán kevéssé ismert kisregényét veheti kézbe az Öregbetűs Könyvek sorozat olvasója. A 18. századi Krakkóban játszódó, a művészlét gondjait, küzdelmeit is bemutató tragikus, szerelmi történetet a szerző sajátos írásmódját megőrizve adjuk közre.

Füst Milán - "Megtagadott" ​színművek és egyfelvonásosok
Aggok ​a lakodalmon; A lázadó; Az ezüst tükör; Ákoska; A zongora; Margit kisasszony; Az árvák; No, mit szólsz, Freiligrath?; A néma barát; Máli néni; Ő jobb, mint én vagyok.

Füst Milán - Látomás ​és indulat a művészetben
A ​Látomás és indulat a művészetben, Füst Milán 1946-os egyetemi előadásai alapján készült művének első változata 1948-ban jelent meg. "Füst Milán nagyszabású esztétikája a XX. századi magyar tudományosság alapműve, amellyel érdemei szerint egyáltalán nem foglalkoztak, jelentőségét a kulturális nagy-közönség is alig ismeri" olvashatjuk az 1997-es, a kéziratos és nyomtatott szövegelőzményeket egyaránt figyelembe vevő kiadásban, melynek sajtó alá rendezője, Kis Pintér Imre, aki az 1963-as kiadásra ideológiai és cenzurális okokból "átalakított" művet a hagyatékban föllelhető kézirattal és előzményekkel összevetette, s a szöveggondozást a kritikai kiadásokra jellemző igényességgel elvégezte. Miért egyedülálló Füst Milán esztétikája? Mert egyedülálló művész bölcselete, amely minden mondatában, minden tételében, minden példájában e magányos alkotó máig felfejthetetlen művészetét tükrözi, s ily módon Füst Milán negyvenéves írói, s tegyük hozzá: tanári pályájának sűrítése és összegzése. Mert valóságos hallgatóságnak, nagyközönségnek készült, s az élőbeszéd elevenségével hat, az alkotói-befogadói élményleírások láttató lendületével szólít meg minket. Maga a szerző írta, hogy könyve "példátlanul áll nemcsak a magyar esztétikai és irodalmi tudományunkban, hanem a külföldiekben is, mert nemcsak a művészetek világának egész bölcseletét tartalmazza, hanem olyan lélektani eredményei is vannak, amelyek mindeddig ismeretlenek voltak, különösen az indulatmenetek és ritmika dolgában, de egyebekben is." A Látomás és indulat a művészetben "életteljes, művészien megírt filozófai munka" állítja a szerző, s az olvasóban is ez az érzés erősödik előadásról-előadásra, témáról-témára, fejezetről-fejezetre.

Füst Milán - Teljes ​napló I-II.
Füst ​Milán 1914-től 1944-ig vezette Naplóját, s noha "megtagadta", egymásnak ellentmondó állításokkal misztifikálta, legfontosabb alkotásának tekintette. A grandiózus műnek mindeddig csupán egyharmada látott napvilágot.Ez az alkotáslélektanilag és alkotástechnikailag egyaránt páratlanul izgalmas, irodalmunkban egyedülálló munka, melyben Füst kíméletlen őszinteséggel, megrázó nyítsággal vall magánéletéről, emberi kapcsolatairól, szerelmi életéről, halálfélelméről, a ma olvasója számára megdöbbentő és felrázó élmény: egy folytonosan töprengő, önmagával is vitázó, tragikus ember sorsdokumentuma.E kiadás, mely a teljes fennmaradt anyagot tartalmazza, a Napló köré fonódó legendákat váltja irodalomtörténeti valósággá. A könyv igazi meglepetéseket tartogat a Füst életmű rajongóinak, és nagyszerű élményt ígér a gondolkodásra, elmélkedésre hajlamos olvasónak.

Füst Milán - Advent ​/ Őszi vadászat / Amine emlékezete
Az ​1968-ban, nyolcvanéves korában elhunyt Füst Milán a Nyugat első, nagy nemzedékének tagjaként, az irodalom minden műfajában remekműveket alkotott. Jelen kötetünkben három kisregényét találják az olvasók: a szeretet é a gyűlölet erős indulataival formált Őszi vadászat-ot, a varázslatos és titokzatos Amine emlékezeté-t, végül a sötétség, zsarnokság és gonoszság elleni lázadás regényét, az Advent-et. A lüktető, fogva tartó stílus, az emberi lélek hullámzásait heves együttérzéssel kísérő figyelem, az önfeledtnek tűnő, de valójában céltudatos mesélő leleményesség, a különös figurák felejthetetlen olvasmánnyá avatják Füst Milán kisregényeit.

Füst Milán - Írni ​I-II.
A ​Füst Milán életműsorozat záró darabja szorosan kapcsolódik a 2007-ben megjelent Tanulmányok című kötethez. Most a kisebb írások, cikkek, bírálatok, visszaemlékezések, útirajzok, alkalmi megnyilatkozások látnak napvilágot, megannyi témában más és más megvilágításba helyezve e rendkívüli, máig...

Füst Milán - A ​sanda bohóc, Goldnágel Efráim csodálatos kalandjai
"Egy ​marék bolondság" - írta műve alcíméül Füst Milán a kéziratra. S voltaképpen valóban, nem más ez az abszurd-groteszk történet a cirkusz világából a világ cirkuszába vettetett bohócról, aki elindul, hogy csodálatos kalandok során dicsőséget szerezve elnyerhesse a kígyónő, Anglája Szűz kezét. Ám mivel Füst Milántól való, "a bolondság" egyúttal filozofikus mesévé is válik. "E kis könyvben fejetetején áll a világ, s aki kedvét akarja lelni benne, annak is a fejetetejére kell állnia" - vezet be minket Goldnágel Efráim, a sanda bohóc világába a szerző. - "Vagyis: e kis könyv szereplői fajankók. S amit végbevisznek: bakugrások. S mikor közrebocsátom, az a reménység vezet, hogy nyílván kívülem is akadnak olyanok, akik a fajankók képtelenségein mulatni tudnak és különösen akkor, ha képesség rejlik mögötte." Az életmű-sorozat e rendkívüli darabja Szűcs Édua ráérző rajzaival kerül most az olvasók elé.

Füst Milán - Egyebek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók