Ajax-loader

Füst Milán könyvei a rukkolán


Covers_2322
elérhető
3

Füst Milán - Öröktüzek
Füst ​Milán összegyűjtött novelláit tartalmazzaez a könyv. Ezek az írások a szerző pályájának különböző korszakaiból valók, s egész epikus munkásságának áttekintését adják. Mindegyiküket jellemzi a finom érzékenység, humanizmus, a lélektani igény és a szép kultusza, valamint Füst Milán egyéni stílusa, mely nem utánozható, nem ismételhető, de immár irodalmunk sajátos értéke. Elbeszéléseiben a művész felülről néz le osztályára s ez a magatartás, iróniával s a valóság megragadásának szenvedélyességével párosulva: Füst Milán novelláit társadalmilag is hitelessé teszi, nemegyszer kritikai mondanivalóval telíti.

Füst Milán - Őszi ​vadászat
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Füst Milán - Szabó Lőrinc - Tóth Árpád - A ​vándor elindul
A ​címet adó vers: Szabó Lőrinc - A VÁNDOR ELINDÚL Bottal s öreg kutyámmal indúltam hazúlról. Dalolva mentem és torkom nem únta még az országút fáradságos énekét. - Tudod, hogy a Nap barátja voltam? Ő édesitette agyamat hajnali rétek szagával; aztán minden csigát s kavicsot külön megmutatva látni, szeretni és csodálni tanított... Minden kanyarnál új dolgok fogadtak, és a friss zöldben hófehér mérföldkövek ragyogtak egyenlő távolokból. Majd, lombos hegyek közt, még szebben tündökölt a sokalaku élet. A Nap barátja voltam; ő kisért el estig, s mikor már fölhalmozódtak az éj csodái, csókkal búcsúzott tőlem. - Óvatos morajjal tapogatózott lefelé a víz, s a pontyok aludtak a tavakban. Lepihentem én is s a föld s a fű íze ereimbe ivódott. Fenyegető szemek szikráztak a bozótban, de nem féltem: tudtam: a vén kutya vigyáz rám, belefúrja szemét az állandó sötétbe s őrt áll előrenyujtott nyakkal s tárt fülekkel.

Füst Milán - Szexuál-lélektani ​elmélkedések
"Ötvennégy ​éve foglalkozom szexuális pszichológiával s e hosszú idő alatt sokan fordúltak hozzám bajaikban tanácsomért, de úgy is mondhatnám, hogy orvoslatért. S tapasztalataimból nagy feljegyzéseim származtak, ezek azonban az ostrom okozta pusztulásban naplómmal együtt levesztek. Én azonban e lélektani dokumentumaim elvesztését már nem is fájlalom, mert meggondoltam a dolgot: nincs szükségem sok ezer esetre ahhoz, hogy amit több mint fél évszázad alatt tapasztaltam, megtanúltam, hogy ezt még garmadával bizonyítsam is. Megmondom, amit tudok s aki állításaim helyességéről meg akar győződni, az majd legyen szíves gondolkodni, elmélyedni abban, amit látok..."

Füst Milán - Ákoska
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Füst Milán - Tények és Tanúk I-II
Negyven esztendőn keresztül írta naplóját Füst Milán. Esténként, éjszakánként újra meg újra megkísérelte szavakba önteni az átélt, látott, észlelt jelenségek, élmények lényegét. Megdöbbentő és elkápráztató az a tudás, bölcsesség, ami e naplóból elénk tárul.

Füst Milán - Napló ​I-II.
Negyven ​esztendőn keresztül írta naplóját Füst Milán. Esténként, éjszakánként újra meg újra megkísérelte szavakba önteni az átélt, látott, észlelt jelenségek, élmények lényegét. Megdöbbentő és elkápráztató az a tudás, bölcsesség, ami e naplóból elénk tárul.

Füst Milán - Írni ​I-II.
A ​Füst Milán életműsorozat záró darabja szorosan kapcsolódik a 2007-ben megjelent Tanulmányok című kötethez. Most a kisebb írások, cikkek, bírálatok, visszaemlékezések, útirajzok, alkalmi megnyilatkozások látnak napvilágot, megannyi témában más és más megvilágításba helyezve e rendkívüli, máig...

Füst Milán - Hábi-Szádi ​küzdelmeinek könyve
„A ​látható horizontot szüntelen fáradsággal véges-végig bejártam.” Ez a mondat lehetne mottója annak a két könyvnek, melyben Füst Milán mintegy intellektuális önéletrajzát írta meg, az életről való gondolatokat értve a szón: világnézetek felépítését és lerombolását, szüntelen keresését a minden igazság mögött megbúvó még mélyebb igazságnak. De a gondolkodás és magatartás e változásait nem elvont tételekben mondja el, hanem eredendően művész módjára: a gondolatok hideg fényét egy sajátos keleti mesevilág varázsával melegíti át. A bölcs Hábi-Szádi, a gonosz bankigazgató Abu-Szálik, a világvándor Hamuján és a többiek története tehát ez a két könyv, de „ez mind én voltam egykor” - vallja a tavaly megjelent kötet címében a szerző, s „Hábi-Szádi küzdelmeinek könyve” ugyanezt az alakokra bontott és mesékbe sűrített önvallomást folytatja. Ha folytatás is, önálló munka, elkülönülő témakörrel: az erkölcs és az erkölcstanok problémáinak könyve. S mert nem valami kiagyalt és formális etikai rendszert akar felállítani hanem nevelni és segíteni, ezért mindenekelőtt az emberi küzdelmek könyve, az értelem és az ösztönök, az akarat és a megfáradás napról napra megújuló küzdelméé.

Füst Milán - Füst ​Milán válogatott művei
A ​könyv tartalmazza Füst Milán összes versét, prózai művei közül az Advent, A feleségem története és Az őszi vadászat című regényeit. Drámai művei közül a Negyedik Henrik király c. művét és részleteket olvashatunk az Emlékezések és tanulmányok c. művéből is.

Füst Milán - Egyebek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Füst Milán - A ​mester én vagyok
Füst ​Milán 1932-ben keletkezett írása most lát először napvilágot. Páratlanul izgalmas, számos regénytechnikai újítást megelőlegező kísérlet ez az író pályáján és a magyar epika történetében egyaránt. Az egyes szám első személyben megszólaló doktorkisasszony főszereplője és egyúttal lejegyzője is egy külső és belső történésnek: naplójegyzeteiben a sokszorosan összetett férfi-nő viszony merész megközelítésben fogalmazódik meg.

Füst Milán - Szívek ​a hínárban
Füst ​Milán kevéssé ismert kisregényét veheti kézbe az Öregbetűs Könyvek sorozat olvasója. A 18. századi Krakkóban játszódó, a művészlét gondjait, küzdelmeit is bemutató tragikus, szerelmi történetet a szerző sajátos írásmódját megőrizve adjuk közre.

Füst Milán - Átköltések
1934-ben ​jelent meg szerzői kiadásban "Szántóné Kaszab Ilona: Szavak az árnyékomhoz" című verseskötete, amely friss látásmódjával, meglepő fordulataival nagy feltűnést keltett a hozzáértők között. Később ezeket a költeményeket a Füst Milán összegyűjtött versek ediciók egy részében önálló egységként, mint "átköltéseket" ismerhették meg az olvasók. Ki írta hát ezeket a műveket? Mennyi ezekben a versekben Szántóné Kaszab Ilona tehetsége, és mennyi az "átköltőé"? Milyen módon hatott ez a közös lírai munka Füst Milán további költészetére? A Petrányi Ilona által sajtó alá rendezett kötet ezt a költői szövevényt igyekszik kibogozni, jegyzetként közölve az eredeti szövegeket is.

Füst Milán - Kis ​regények I-II.
"Aki ​nem tud róla, hogy boldogtalan, az nem lehet boldogtalan" - írja Füst Milán egyik regényében. Az ő hősei tudják, mindegyikük Oidipusz király, a szenvedés büszke és öntudatos hőse. De nem mazochisták, hivők, akik a szenvedésben, a katarzist nyújtó benső izzást, a megtisztító felülete végtelen mélységeket titkol, Füst Milán hősei úgy rejtik magukban a lélek, az emberi sors minden titkát. Az író tudatosan kerül minden fogást, a legeszköztelenebb művészet az övé, de birtokol valamit, amit a legnagyobbak közt is kevesen: a mesét. És néha úgy szól hozzánk, olyan természetes és ősi hangon, mint a mesélő apa a gyermekéhez. És a tanulság is hasonló, mert ezekben a kisregényekben már benne van Füst Milán bölcseleti világképe, etikai rendszere. Azt tanítja, amit a bölcs és mártír Seneca így fogalmazott meg: önmagunkon uralkodni a legnagyobb és legtisztább uralom. Füst Milán borongós, hoffmanni kedélyű írásait, melyekben baljós sejtelmek mögül mindig kivillan a valóság élet ismerete és szeretete, nyújtja át ez a kötet a szeretett tanítványnak, a hivatott és igazi bírálónak: az olvasónak.

Füst Milán - Tanulmányok
Füst ​Milán tanulmányai először jelennek meg önálló kötetben. Életében csak későn, 1956-ban, majd 1967-ben adhatta közre őket emlékezéseivel, vallomásaival, bírálataival együtt, Emlékezések és tanulmányok címmel. Kötetünk darabjai 1908 és 1964 között keletkeztek, s felölelik Füst Milán teljes alkotói pályáját, hiteles keresztmetszetét adva irodalmi, esztétikai, lélektani gondolatainak. Olvasható e könyvben a szűkebb értelemben vett tanulmányok mellett a szerző minden olyan írása, amely valamely (rész)probléma összefüggéseket is feltáró, tudományos igényű tárgyalását tartalmazza, azaz egyértelműen elkülönül a recenzióktól, emlékezésektől. A Látomás és indulat a művészetben, az Ez mind én voltam egykor és a Szexuál-lélektani elmélkedések már napvilágot láttak az életműsorozatban, ahogyan mindezek közvetlen előzménye, a Teljes Napló is. A tanulmányok közreadásával a gondolkodó arcképe tovább árnyalódik. Néhány fontos Füst-tanulmány először jelenik meg kötetben, köztük legelső nyomtatásban megjelent írása, a Peter Altenbergről szóló (1908), valamint a híres, Jung hasonló felismeréseit (az introvertált és az extrovertált személyiségről) évtizedekkel megelőző Gondolatok vázlata a külső és belső szemléletről című első változata 1909-ből.

Füst Milán - Két ​dráma
(Boldogtalanok, ​IV. Henrik király)

Füst Milán - Füst ​Milán drámái
"Shakespeare-nek ​kéne lenni, az volna jó. Mert mit csinált ez a Shakespeare? Mindig kiszimatolta előbb, hogy mi kell a közönségnek. Bosszúdrámákat akar? S egy ilyen Hamlet című bosszúdrámának már sikere is volt? Írt tehát ő is egy Hamletet. Gonosz gyermekek hálátlanságának nagy sikere van a színpadon? Sőt, egy Lear fel is kavarta már a nézők kedélyét? Írt tehát ő is egy Leart. Marlowe-nak nagy sikere volt a Máltai zsidóval? Ő is írt tehát egy zsidóról, megírta a Velencei kalmárt. És így tovább. Egyszóval kiszolgálta a közönséget, jobban senki se csinálta ezt nála, és íme, csodák csodája, e hű szolgálat ellenére, mégis remekműveket írt. - Ezt kellett volna tenned néked is - magyaráztam én e régi fiatalembernek öregkoromban. Persze, felmerül itt az a kérdés, hogy tudtam volna-e utána csinálni? Sajnos, nem hiszem. Már azért sem, mert én, ha művészi munkáról van szó, nem tudok elhatározni semmit. Mihelyt én elhatározom, hogy ezt vagy azt fogom csinálni, abból nem jön ki semmi jó, s az írónak mi a legelső feladata művészi pályája kezdetén? Hogy a saját művészi természetét jól megismerje, s a szerint sáfárkodjon erőivel. És annyi kísérlet után mit kellett megállapítanom saját magamról? Hogy nékem a véletlenre kell rábíznom magamat arra, hogy, az égből vagy a levegőből, vagy mit tudom én, honnan érkezik majd valami sugallat vagy fuvallat, s az fog majd repíteni engem, mint valami vesztébe rohanó vitorlást. Ilyen vagyok, mit tehetek?..."

Füst Milán - "Megtagadott" ​színművek és egyfelvonásosok
Aggok ​a lakodalmon; A lázadó; Az ezüst tükör; Ákoska; A zongora; Margit kisasszony; Az árvák; No, mit szólsz, Freiligrath?; A néma barát; Máli néni; Ő jobb, mint én vagyok.

Füst Milán - Teljes ​napló I-II.
Füst ​Milán 1914-től 1944-ig vezette Naplóját, s noha "megtagadta", egymásnak ellentmondó állításokkal misztifikálta, legfontosabb alkotásának tekintette. A grandiózus műnek mindeddig csupán egyharmada látott napvilágot.Ez az alkotáslélektanilag és alkotástechnikailag egyaránt páratlanul izgalmas, irodalmunkban egyedülálló munka, melyben Füst kíméletlen őszinteséggel, megrázó nyítsággal vall magánéletéről, emberi kapcsolatairól, szerelmi életéről, halálfélelméről, a ma olvasója számára megdöbbentő és felrázó élmény: egy folytonosan töprengő, önmagával is vitázó, tragikus ember sorsdokumentuma.E kiadás, mely a teljes fennmaradt anyagot tartalmazza, a Napló köré fonódó legendákat váltja irodalomtörténeti valósággá. A könyv igazi meglepetéseket tartogat a Füst életmű rajongóinak, és nagyszerű élményt ígér a gondolkodásra, elmélkedésre hajlamos olvasónak.

Füst Milán - Boldogtalanok
Úgy ​érzem, hogy Füst Milán minden munkájáról elmondható, hogy van benne valami mágikus, ami megragadja a színészeket. Egy fölhívás: gyere és gyónj! Mondd el a szerepeden keresztül, hogy mi a véleményed, legyél őszinte és mondd el, hogy ki vagy te. Egy ilyen mélységű darabnál, elkerülhetetlen, hogy az ember ne beszéljen saját magáról is. A gondolatairól, filozófiájáról, szexusáról, gondolkodási rendszeréről. Ha ránézünk a Boldogtalanok által fölrajzolt képre, eszünkbe jut a nagynénénk, nagybátyánk, nagymamánk, testvérünk és a hozzájuk való viszonyunk. Ha ma nézzük ezt az újságcikk alapján íródott történetet, azt látjuk, hogy a viselkedési minták lényegében nem változtak száz év óta. Az ember lelke nem változik. Ma videó van és repülünk, de egy repülőgép fedélzetén ugyanazokat a szorongásokat hurcoljuk magunkban, mint száz évvel ezelőtt egy postakocsin. Úgy tűnik, hogy amit Vörösmarty megírt Az emberek című versében, hogy "az emberfaj sárkányfog-vetemény", nem változott.

Füst Milán - A ​feleségem története
A ​feleségem története, nemcsak a magyar irodalom kiemelkedő regénye. A mű európai hírnevet és rangot szerzett magának, tizennégy nyelvre fordították le, és valamennyi kritika megemlíti kivételes erényeit. Miben rejlik Störr kapitány, a holland hajós történetének varázsa? A házasság, a szerelem, a féltékenység a világirodalom örök témái közé tartozik. Azt hihetnők, mindent megírtak már erről. A feleségem története mégis valami újat, ki nem mondottat és valamennyiünk által csak homályosan érzett igazságokat közöl a legnagyobb érzésről, mely embernek adatott. Störr kapitány szerelemféltése, feleségével kapcsolatos aggodalmai, gyanakvásai a szoknyaügyekben járatlan férfi kálváriájának megannyi stációján vezetik végig az olvasót. Az emberi lelket ismerő író feltárja előttünk a szerelem titkait, a férfi és nő kapcsolatának soha meg nem oldható ellentmondásait, és eközben mintegy tudományos leírását adja a féltékenység kórtanának. Hiszen mirólunk van szó. Störr kapitány és felesége mi vagyunk: férfiak és nők, férjek és feleségek, szeretők és egymást csalók, a történet pedig nem más, mint annak a távolságnak a felmérése, mely bennünket mindig elválaszt egymástól, az az állandóan jelenvaló, reflexeinkbe és idegeinkbe beivódott idegenség, mely legboldogabb perceinkben is ott lappang közöttünk. Füst Milán remekműve egy szokvány féltékenységi sztori mennyei magasságait és pokoli mélységeit mutatja be. A megjelenésekor (1942) szinte visszhangtalan regény az 1958-as Gallimard-féle francia kiadást követően világsiker lett, szerzője Nobel-díjra jelöltetett. VILÁGHÍRŰ REGÉNY A FÉLTÉKENYSÉGRŐL, ÉS MÉG SOK MINDEN MÁSRÓL!

Füst Milán - A ​pákosztos cica
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Füst Milán - Füst ​Milán összes versei
Egészen ​bizonyos, hogy Füst Milán életművének szinte legfontosabb része: a költészete, mely mára a magyar irodalom szerves, meghatározó részévé vált: mind az irodalomtörténet, mint az olvasók szemében. Ezúttal Füst Milán összes verseinek eddigi legteljesebb kiadását adjuk közre. A Mester minden, életében nyomtatásban megjelent költeménye megtalálható itt, mellettük a kéziratban maradt, befejezett versekbõl is bõ válogatást adunk. A jegyzetekbõl megismerheti a könyv forgatója a Füst Milán életében megjelent verseskötetek eredeti fölépítését és képet kaphat a költemények idõrendiségérõl is. A költõi ihlet, az oeuvre alakulásának szempontjából mindegyik olvasat érvényes, tehát olyan pluszt ad, amirõl egyelõre még nem igazít el az örvendetesen gyarapodó Füst-szakirodalom. "Füst Milán befogadástörténetének közhelye, hogy ő magányos bolygó volt a modern líra kozmoszában, amely fáradhatatlanul járta a maga útját önmaga körül, miközben szemlélői nem látták, csak érezték, s mozgásának magyarázatát sejtésekkel igyekeztek megközelíteni. Nélkülözhetetlen ez a megérző és sejtető kortársi méltatás is, de arra a csillagászatra emlékeztet, amely az űrbeli mozgásokból és devianciákból következteti, hogy közegükben egy égitestnek kell lennie, amelynek megfigyeléséhez azonban nincs műszere. Mi, az utókor emberei vajon nem vagyunk-e önteltek, ha azt véljük, hogy mai költészettudományunk láttatni is és vizsgálni is képes Füst Milán életművének magányos bolygóját? Ám ha hiszünk is az elmélet és a módszertan modern 'műszereiben' - a rendszeres és fogalmi gondolkodásban -, alig nélkülözhetjük a hozzá vezető utat, amely bekapcsol az irodalomtörténet párbeszédébe és továbbkérdez, majd visszakérdez." Bodnár György

Füst Milán - Füst ​Milán válogatott versei
"Legelső ​versei, amelyek 1909-től kezdve jelentek meg a Nyugatban, már teljes kifejlettségében mutatnak nemcsak egy, a magyar irodalomban teljesen ismeretlen verstípust, hanem egy talán még ismeretlenebb költőtípust, amely első olvasóit a lírai költészetről alkotott fogalmak újraértelmezésére kényszerítette... Szenvedély és objektivitás, líra és abszolútum költészetben és pszichológiában mindaddig összeegyeztethetetlen fogalmak voltak... A semmi addigihoz nem hasonlítható, végtelen hosszú sorokkal kanyargó szabadversek egy ugyancsak ismeretlen szellemi és erkölcsi szabadságot sodortak hatalmas ritmusukban... Jelen válogatás különössége abban áll, hogy - önellentmondásként - többet tartalmaz az Összes verseknél. És összeállításánál fogva mást is tartalmaz. Ez kétségkívül egyfajta hűtlenség a költővel szemben, aki olyan féltékeny és kizárólagos gonddal teremtette meg és őrizte összes versei egyszeri és homogén egységét (illetve annak fikcióját), mintha összes versei egyetlen verset alkotnának. De úgy hiszem, amennyire kötelessége az utókornak a kegyelet, annyira joga a kegyeletlenség is, ha a mű teljesebb ismeretéhez vezet" - írja Somlyó György válogatásának nagyon alapos előszavában. És vele együtt hisszük, hogy ez az új szempontú válogatás a modern költészettel most ismerkedő fiatal olvasókhoz is megtalálja útját.

Füst Milán - Catullus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Füst Milán - A ​Parnasszus felé
Füst ​Milán regényének hőse egy zseniális tehetségű fiatalember, aki küzdelmes élete során fogékony muzsikusból korának - a XVIII. század végén vagyunk - talán legnagyobb orgonaművésze lesz. A regény az ő gyermekkorát, családi körülményeit, ifjúságát, nagy szerelmének poétikusan szép történetét mondja el. Tragédiákkal zsúfolt, boldogtalan sorsa, amit csak egy-egy pillanatra tud megédesíteni az élet- vagy művészet-adta öröm, egy művésztípusnak, művész-életformának szimbolikus rajza. Az író ebben a nagy egyszerűséggel és tisztasággal megírt regényében az alkotói magatartásról vallott nézeteit is elmondja, anélkül, hogy bármilyen elméleti ballaszt nehézkedne a regény karcsú és arányos szerkezetére. Nagyszerű figurák, sorsok, amelyek esetleges elemeiből a lényeges világosodik meg, véletlenben és ötletszerűben az összefüggés, a törvény; a valóság elemeinek rendkívüli gazdagsága a regény legfontosabb jellemzői.

Füst Milán - A ​kis Tahtúr története
Füst ​Milán késői tanító meséiben oldottan, ízesen mesél. Töprengve szerelemről, párválasztásról, szerencséről és szenvedésről, az ember fenségéről és tragikumáról. Részvét, bölcsesség, humor, irónia és önirónia egyaránt árnyalja elbeszéléseit, melyekből hét az indiai legendák világát idézi. Példázatszerű történetek ezek, melyeknek középpontjában az emberi sors áll, mely mindig megkülönböztetett érdeklődéssel foglalkoztatta a szerzőt. E kötetbe foglalt kilenc meséjével Füst Milán mintha két korábbi kötete, az Ez mind én voltam egykor (1957) és a Hábi Szádi küzdelmeinek könyve (1958) történeteit folytatná.

Füst Milán - Látomás ​és indulat a művészetben
A ​Látomás és indulat a művészetben, Füst Milán 1946-os egyetemi előadásai alapján készült művének első változata 1948-ban jelent meg. "Füst Milán nagyszabású esztétikája a XX. századi magyar tudományosság alapműve, amellyel érdemei szerint egyáltalán nem foglalkoztak, jelentőségét a kulturális nagy-közönség is alig ismeri" olvashatjuk az 1997-es, a kéziratos és nyomtatott szövegelőzményeket egyaránt figyelembe vevő kiadásban, melynek sajtó alá rendezője, Kis Pintér Imre, aki az 1963-as kiadásra ideológiai és cenzurális okokból "átalakított" művet a hagyatékban föllelhető kézirattal és előzményekkel összevetette, s a szöveggondozást a kritikai kiadásokra jellemző igényességgel elvégezte. Miért egyedülálló Füst Milán esztétikája? Mert egyedülálló művész bölcselete, amely minden mondatában, minden tételében, minden példájában e magányos alkotó máig felfejthetetlen művészetét tükrözi, s ily módon Füst Milán negyvenéves írói, s tegyük hozzá: tanári pályájának sűrítése és összegzése. Mert valóságos hallgatóságnak, nagyközönségnek készült, s az élőbeszéd elevenségével hat, az alkotói-befogadói élményleírások láttató lendületével szólít meg minket. Maga a szerző írta, hogy könyve "példátlanul áll nemcsak a magyar esztétikai és irodalmi tudományunkban, hanem a külföldiekben is, mert nemcsak a művészetek világának egész bölcseletét tartalmazza, hanem olyan lélektani eredményei is vannak, amelyek mindeddig ismeretlenek voltak, különösen az indulatmenetek és ritmika dolgában, de egyebekben is." A Látomás és indulat a művészetben "életteljes, művészien megírt filozófai munka" állítja a szerző, s az olvasóban is ez az érzés erősödik előadásról-előadásra, témáról-témára, fejezetről-fejezetre.

Füst Milán - 25 ​vers / 25 poems
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Füst Milán - Konstantin ​úrfi fiatalsága
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Füst Milán - Nevetők
A ​Nevetők lélektani és bűnügyi regény, "ördöngös történet, játék és valóság, az ellentétek bőséges kiaknázásával - írta róla Kosztolányi. - Egy kedves, rejtélyes cimbora, a diákkori ugratások ezermestere, bolond, oktalan csínyek bűvésze elmeséli barátjának, hogyan ölte meg kedvesét... Eleinte tréfának gondolja a barát is, mi is, a baljós képzelet alakosságának, de a gyilkosság lelki megokolása, körülményeinek hideg lajstromozása meggyőz bennünket, hogy az, aki mesél, nem bohóckodik, hanem maga a gyilkos... A nevetés, mely az olvasó száján leskelődik, lassanként komoly figyelemmé fagy, rémület hidegíti el a forró kedvet." "Nem fogok senkit többé úgy szeretni, mint őt - zárul a barát szavaival a Nevetők - ... ki a messzeségből némely nap úgy tűnik már nekem, mintha nem is élt volna, mintha rég elhamvadt fiatalságom, mintha én magam lettem volna ő." S mi olvasók sem jutunk végére a talánynak: hogy végül is miről olvastunk ebben a forró szépséggel megírt regényben. Mert meglehet: talán mégsem bűnügyi históriát - inkább egy lélek sötét, szomorú képzelgéseit, a tudat alatt rejtőző, tépő és öntépő vágyak birodalmában.

Kollekciók