Ajax-loader

Füst Milán könyvei a rukkolán


Füst Milán - Őszi ​vadászat
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Füst Milán - Szexuál-lélektani ​elmélkedések
"Ötvennégy ​éve foglalkozom szexuális pszichológiával s e hosszú idő alatt sokan fordúltak hozzám bajaikban tanácsomért, de úgy is mondhatnám, hogy orvoslatért. S tapasztalataimból nagy feljegyzéseim származtak, ezek azonban az ostrom okozta pusztulásban naplómmal együtt levesztek. Én azonban e lélektani dokumentumaim elvesztését már nem is fájlalom, mert meggondoltam a dolgot: nincs szükségem sok ezer esetre ahhoz, hogy amit több mint fél évszázad alatt tapasztaltam, megtanúltam, hogy ezt még garmadával bizonyítsam is. Megmondom, amit tudok s aki állításaim helyességéről meg akar győződni, az majd legyen szíves gondolkodni, elmélyedni abban, amit látok..."

Füst Milán - Ákoska
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Füst Milán - Tények és Tanúk I-II
Negyven esztendőn keresztül írta naplóját Füst Milán. Esténként, éjszakánként újra meg újra megkísérelte szavakba önteni az átélt, látott, észlelt jelenségek, élmények lényegét. Megdöbbentő és elkápráztató az a tudás, bölcsesség, ami e naplóból elénk tárul.

Füst Milán - Hábi-Szádi ​küzdelmeinek könyve
„A ​látható horizontot szüntelen fáradsággal véges-végig bejártam.” Ez a mondat lehetne mottója annak a két könyvnek, melyben Füst Milán mintegy intellektuális önéletrajzát írta meg, az életről való gondolatokat értve a szón: világnézetek felépítését és lerombolását, szüntelen keresését a minden igazság mögött megbúvó még mélyebb igazságnak. De a gondolkodás és magatartás e változásait nem elvont tételekben mondja el, hanem eredendően művész módjára: a gondolatok hideg fényét egy sajátos keleti mesevilág varázsával melegíti át. A bölcs Hábi-Szádi, a gonosz bankigazgató Abu-Szálik, a világvándor Hamuján és a többiek története tehát ez a két könyv, de „ez mind én voltam egykor” - vallja a tavaly megjelent kötet címében a szerző, s „Hábi-Szádi küzdelmeinek könyve” ugyanezt az alakokra bontott és mesékbe sűrített önvallomást folytatja. Ha folytatás is, önálló munka, elkülönülő témakörrel: az erkölcs és az erkölcstanok problémáinak könyve. S mert nem valami kiagyalt és formális etikai rendszert akar felállítani hanem nevelni és segíteni, ezért mindenekelőtt az emberi küzdelmek könyve, az értelem és az ösztönök, az akarat és a megfáradás napról napra megújuló küzdelméé.

Füst Milán - Szívek ​a hínárban
Füst ​Milán kevéssé ismert kisregényét veheti kézbe az Öregbetűs Könyvek sorozat olvasója. A 18. századi Krakkóban játszódó, a művészlét gondjait, küzdelmeit is bemutató tragikus, szerelmi történetet a szerző sajátos írásmódját megőrizve adjuk közre.

Füst Milán - Konstantin ​úrfi fiatalsága
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Füst Milán - Füst ​Milán válogatott művei
A ​könyv tartalmazza Füst Milán összes versét, prózai művei közül az Advent, A feleségem története és Az őszi vadászat című regényeit. Drámai művei közül a Negyedik Henrik király c. művét és részleteket olvashatunk az Emlékezések és tanulmányok c. művéből is.

Füst Milán - Napló ​I-II.
Negyven ​esztendőn keresztül írta naplóját Füst Milán. Esténként, éjszakánként újra meg újra megkísérelte szavakba önteni az átélt, látott, észlelt jelenségek, élmények lényegét. Megdöbbentő és elkápráztató az a tudás, bölcsesség, ami e naplóból elénk tárul.

Füst Milán - Írni ​I-II.
A ​Füst Milán életműsorozat záró darabja szorosan kapcsolódik a 2007-ben megjelent Tanulmányok című kötethez. Most a kisebb írások, cikkek, bírálatok, visszaemlékezések, útirajzok, alkalmi megnyilatkozások látnak napvilágot, megannyi témában más és más megvilágításba helyezve e rendkívüli, máig...

Füst Milán - Catullus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Füst Milán - Boldogtalanok
Úgy ​érzem, hogy Füst Milán minden munkájáról elmondható, hogy van benne valami mágikus, ami megragadja a színészeket. Egy fölhívás: gyere és gyónj! Mondd el a szerepeden keresztül, hogy mi a véleményed, legyél őszinte és mondd el, hogy ki vagy te. Egy ilyen mélységű darabnál, elkerülhetetlen, hogy az ember ne beszéljen saját magáról is. A gondolatairól, filozófiájáról, szexusáról, gondolkodási rendszeréről. Ha ránézünk a Boldogtalanok által fölrajzolt képre, eszünkbe jut a nagynénénk, nagybátyánk, nagymamánk, testvérünk és a hozzájuk való viszonyunk. Ha ma nézzük ezt az újságcikk alapján íródott történetet, azt látjuk, hogy a viselkedési minták lényegében nem változtak száz év óta. Az ember lelke nem változik. Ma videó van és repülünk, de egy repülőgép fedélzetén ugyanazokat a szorongásokat hurcoljuk magunkban, mint száz évvel ezelőtt egy postakocsin. Úgy tűnik, hogy amit Vörösmarty megírt Az emberek című versében, hogy "az emberfaj sárkányfog-vetemény", nem változott.

Füst Milán - Kis ​regények I-II.
"Aki ​nem tud róla, hogy boldogtalan, az nem lehet boldogtalan" - írja Füst Milán egyik regényében. Az ő hősei tudják, mindegyikük Oidipusz király, a szenvedés büszke és öntudatos hőse. De nem mazochisták, hivők, akik a szenvedésben, a katarzist nyújtó benső izzást, a megtisztító felülete végtelen mélységeket titkol, Füst Milán hősei úgy rejtik magukban a lélek, az emberi sors minden titkát. Az író tudatosan kerül minden fogást, a legeszköztelenebb művészet az övé, de birtokol valamit, amit a legnagyobbak közt is kevesen: a mesét. És néha úgy szól hozzánk, olyan természetes és ősi hangon, mint a mesélő apa a gyermekéhez. És a tanulság is hasonló, mert ezekben a kisregényekben már benne van Füst Milán bölcseleti világképe, etikai rendszere. Azt tanítja, amit a bölcs és mártír Seneca így fogalmazott meg: önmagunkon uralkodni a legnagyobb és legtisztább uralom. Füst Milán borongós, hoffmanni kedélyű írásait, melyekben baljós sejtelmek mögül mindig kivillan a valóság élet ismerete és szeretete, nyújtja át ez a kötet a szeretett tanítványnak, a hivatott és igazi bírálónak: az olvasónak.

Füst Milán - Egyebek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Füst Milán - A ​pákosztos cica
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Füst Milán - Emlékezések ​és tanulmányok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Füst Milán - Tanulmányok
Füst ​Milán tanulmányai először jelennek meg önálló kötetben. Életében csak későn, 1956-ban, majd 1967-ben adhatta közre őket emlékezéseivel, vallomásaival, bírálataival együtt, Emlékezések és tanulmányok címmel. Kötetünk darabjai 1908 és 1964 között keletkeztek, s felölelik Füst Milán teljes alkotói pályáját, hiteles keresztmetszetét adva irodalmi, esztétikai, lélektani gondolatainak. Olvasható e könyvben a szűkebb értelemben vett tanulmányok mellett a szerző minden olyan írása, amely valamely (rész)probléma összefüggéseket is feltáró, tudományos igényű tárgyalását tartalmazza, azaz egyértelműen elkülönül a recenzióktól, emlékezésektől. A Látomás és indulat a művészetben, az Ez mind én voltam egykor és a Szexuál-lélektani elmélkedések már napvilágot láttak az életműsorozatban, ahogyan mindezek közvetlen előzménye, a Teljes Napló is. A tanulmányok közreadásával a gondolkodó arcképe tovább árnyalódik. Néhány fontos Füst-tanulmány először jelenik meg kötetben, köztük legelső nyomtatásban megjelent írása, a Peter Altenbergről szóló (1908), valamint a híres, Jung hasonló felismeréseit (az introvertált és az extrovertált személyiségről) évtizedekkel megelőző Gondolatok vázlata a külső és belső szemléletről című első változata 1909-ből.

Füst Milán - A ​mester én vagyok
Füst ​Milán 1932-ben keletkezett írása most lát először napvilágot. Páratlanul izgalmas, számos regénytechnikai újítást megelőlegező kísérlet ez az író pályáján és a magyar epika történetében egyaránt. Az egyes szám első személyben megszólaló doktorkisasszony főszereplője és egyúttal lejegyzője is egy külső és belső történésnek: naplójegyzeteiben a sokszorosan összetett férfi-nő viszony merész megközelítésben fogalmazódik meg.

Füst Milán - Öröktüzek
Füst ​Milán összegyűjtött novelláit tartalmazzaez a könyv. Ezek az írások a szerző pályájának különböző korszakaiból valók, s egész epikus munkásságának áttekintését adják. Mindegyiküket jellemzi a finom érzékenység, humanizmus, a lélektani igény és a szép kultusza, valamint Füst Milán egyéni stílusa, mely nem utánozható, nem ismételhető, de immár irodalmunk sajátos értéke. Elbeszéléseiben a művész felülről néz le osztályára s ez a magatartás, iróniával s a valóság megragadásának szenvedélyességével párosulva: Füst Milán novelláit társadalmilag is hitelessé teszi, nemegyszer kritikai mondanivalóval telíti.

Füst Milán - A ​kis Tahtúr története
Füst ​Milán késői tanító meséiben oldottan, ízesen mesél. Töprengve szerelemről, párválasztásról, szerencséről és szenvedésről, az ember fenségéről és tragikumáról. Részvét, bölcsesség, humor, irónia és önirónia egyaránt árnyalja elbeszéléseit, melyekből hét az indiai legendák világát idézi. Példázatszerű történetek ezek, melyeknek középpontjában az emberi sors áll, mely mindig megkülönböztetett érdeklődéssel foglalkoztatta a szerzőt. E kötetbe foglalt kilenc meséjével Füst Milán mintha két korábbi kötete, az Ez mind én voltam egykor (1957) és a Hábi Szádi küzdelmeinek könyve (1958) történeteit folytatná.

Füst Milán - A ​sanda bohóc, Goldnágel Efráim csodálatos kalandjai
"Egy ​marék bolondság" - írta műve alcíméül Füst Milán a kéziratra. S voltaképpen valóban, nem más ez az abszurd-groteszk történet a cirkusz világából a világ cirkuszába vettetett bohócról, aki elindul, hogy csodálatos kalandok során dicsőséget szerezve elnyerhesse a kígyónő, Anglája Szűz kezét. Ám mivel Füst Milántól való, "a bolondság" egyúttal filozofikus mesévé is válik. "E kis könyvben fejetetején áll a világ, s aki kedvét akarja lelni benne, annak is a fejetetejére kell állnia" - vezet be minket Goldnágel Efráim, a sanda bohóc világába a szerző. - "Vagyis: e kis könyv szereplői fajankók. S amit végbevisznek: bakugrások. S mikor közrebocsátom, az a reménység vezet, hogy nyílván kívülem is akadnak olyanok, akik a fajankók képtelenségein mulatni tudnak és különösen akkor, ha képesség rejlik mögötte." Az életmű-sorozat e rendkívüli darabja Szűcs Édua ráérző rajzaival kerül most az olvasók elé.

Füst Milán - "Megtagadott" ​színművek és egyfelvonásosok
Aggok ​a lakodalmon; A lázadó; Az ezüst tükör; Ákoska; A zongora; Margit kisasszony; Az árvák; No, mit szólsz, Freiligrath?; A néma barát; Máli néni; Ő jobb, mint én vagyok.

Füst Milán - 25 ​vers / 25 poems
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Füst Milán - A ​Parnasszus felé
Füst ​Milán regényének hőse egy zseniális tehetségű fiatalember, aki küzdelmes élete során fogékony muzsikusból korának - a XVIII. század végén vagyunk - talán legnagyobb orgonaművésze lesz. A regény az ő gyermekkorát, családi körülményeit, ifjúságát, nagy szerelmének poétikusan szép történetét mondja el. Tragédiákkal zsúfolt, boldogtalan sorsa, amit csak egy-egy pillanatra tud megédesíteni az élet- vagy művészet-adta öröm, egy művésztípusnak, művész-életformának szimbolikus rajza. Az író ebben a nagy egyszerűséggel és tisztasággal megírt regényében az alkotói magatartásról vallott nézeteit is elmondja, anélkül, hogy bármilyen elméleti ballaszt nehézkedne a regény karcsú és arányos szerkezetére. Nagyszerű figurák, sorsok, amelyek esetleges elemeiből a lényeges világosodik meg, véletlenben és ötletszerűben az összefüggés, a törvény; a valóság elemeinek rendkívüli gazdagsága a regény legfontosabb jellemzői.

Füst Milán - Két ​dráma
(Boldogtalanok, ​IV. Henrik király)

Füst Milán - Advent ​/ Őszi vadászat / Amine emlékezete
Az ​1968-ban, nyolcvanéves korában elhunyt Füst Milán a Nyugat első, nagy nemzedékének tagjaként, az irodalom minden műfajában remekműveket alkotott. Jelen kötetünkben három kisregényét találják az olvasók: a szeretet é a gyűlölet erős indulataival formált Őszi vadászat-ot, a varázslatos és titokzatos Amine emlékezeté-t, végül a sötétség, zsarnokság és gonoszság elleni lázadás regényét, az Advent-et. A lüktető, fogva tartó stílus, az emberi lélek hullámzásait heves együttérzéssel kísérő figyelem, az önfeledtnek tűnő, de valójában céltudatos mesélő leleményesség, a különös figurák felejthetetlen olvasmánnyá avatják Füst Milán kisregényeit.

Füst Milán - Füst ​Milán drámái
"Shakespeare-nek ​kéne lenni, az volna jó. Mert mit csinált ez a Shakespeare? Mindig kiszimatolta előbb, hogy mi kell a közönségnek. Bosszúdrámákat akar? S egy ilyen Hamlet című bosszúdrámának már sikere is volt? Írt tehát ő is egy Hamletet. Gonosz gyermekek hálátlanságának nagy sikere van a színpadon? Sőt, egy Lear fel is kavarta már a nézők kedélyét? Írt tehát ő is egy Leart. Marlowe-nak nagy sikere volt a Máltai zsidóval? Ő is írt tehát egy zsidóról, megírta a Velencei kalmárt. És így tovább. Egyszóval kiszolgálta a közönséget, jobban senki se csinálta ezt nála, és íme, csodák csodája, e hű szolgálat ellenére, mégis remekműveket írt. - Ezt kellett volna tenned néked is - magyaráztam én e régi fiatalembernek öregkoromban. Persze, felmerül itt az a kérdés, hogy tudtam volna-e utána csinálni? Sajnos, nem hiszem. Már azért sem, mert én, ha művészi munkáról van szó, nem tudok elhatározni semmit. Mihelyt én elhatározom, hogy ezt vagy azt fogom csinálni, abból nem jön ki semmi jó, s az írónak mi a legelső feladata művészi pályája kezdetén? Hogy a saját művészi természetét jól megismerje, s a szerint sáfárkodjon erőivel. És annyi kísérlet után mit kellett megállapítanom saját magamról? Hogy nékem a véletlenre kell rábíznom magamat arra, hogy, az égből vagy a levegőből, vagy mit tudom én, honnan érkezik majd valami sugallat vagy fuvallat, s az fog majd repíteni engem, mint valami vesztébe rohanó vitorlást. Ilyen vagyok, mit tehetek?..."

Füst Milán - Teljes ​napló I-II.
Füst ​Milán 1914-től 1944-ig vezette Naplóját, s noha "megtagadta", egymásnak ellentmondó állításokkal misztifikálta, legfontosabb alkotásának tekintette. A grandiózus műnek mindeddig csupán egyharmada látott napvilágot.Ez az alkotáslélektanilag és alkotástechnikailag egyaránt páratlanul izgalmas, irodalmunkban egyedülálló munka, melyben Füst kíméletlen őszinteséggel, megrázó nyítsággal vall magánéletéről, emberi kapcsolatairól, szerelmi életéről, halálfélelméről, a ma olvasója számára megdöbbentő és felrázó élmény: egy folytonosan töprengő, önmagával is vitázó, tragikus ember sorsdokumentuma.E kiadás, mely a teljes fennmaradt anyagot tartalmazza, a Napló köré fonódó legendákat váltja irodalomtörténeti valósággá. A könyv igazi meglepetéseket tartogat a Füst életmű rajongóinak, és nagyszerű élményt ígér a gondolkodásra, elmélkedésre hajlamos olvasónak.

Füst Milán - Füst ​Milán összegyűjtött elbeszélései I-II.
Füst ​Milán összegyűjtött elbeszéléseinek közreadásával régi irodalmi adósságot törleszt a Fekete Sas Kiadó. Az Összegyűjtött elbeszélések első kötete a Füst Milán által összeállított, 1961-ben Öröktüzek címmel megjelent könyv írásait tartalmazza, az Egy nap története Dídó leányom életéből című második kötetben pedig azokat a "megtagadottakat" gyűjtöttük egybe, amelyek akkor nem kerültek sajtó alá, de korabeli lapok hasábjain fellelhetőek, illetve a szerző hagyatékában kéziratos formában fennmaradtak.

Füst Milán - Advent
"Mert ​mit is akartam én mondani ezzel az Adventtel? - teszi fel a kérdést Füst Milán. - Lelkem felejthetetlen megrendülését, de mondhatnám úgy is: szakadatlan könnyeimet." A kis remekmű 1920-ban keletkezett "a Stocker és Surgoth nevű bírák embertelen magatartásának és szörnyű ítéleteinek hatása alatt". Füst Milán "a régi hűségről" vette a példát: a XVI. századi angol vallási mozgalmak félelemmel és üldözésekkel terhes korszakát felelevenítve vállalt közösséget - szinte elsőként - a fehérterror idején perbe fogott és meghurcolt forradalmárokkal. A példázatra a rendőrhatóságok is felfigyeltek. Sokat zaklatták miatta az írót. De Füst Milán ezt büszkén vállalta; egyetlen könyve sikerének sem örült annyira, mint az Advent-énak. Az új kiadás különös érdekessége, hogy Derkovits Gyula első kiadáshoz készített metszeteivel adja közre a kiadó.

Füst Milán - A ​feleségem története
A ​feleségem története, nemcsak a magyar irodalom kiemelkedő regénye. A mű európai hírnevet és rangot szerzett magának, tizennégy nyelvre fordították le, és valamennyi kritika megemlíti kivételes erényeit. Miben rejlik Störr kapitány, a holland hajós történetének varázsa? A házasság, a szerelem, a féltékenység a világirodalom örök témái közé tartozik. Azt hihetnők, mindent megírtak már erről. A feleségem története mégis valami újat, ki nem mondottat és valamennyiünk által csak homályosan érzett igazságokat közöl a legnagyobb érzésről, mely embernek adatott. Störr kapitány szerelemféltése, feleségével kapcsolatos aggodalmai, gyanakvásai a szoknyaügyekben járatlan férfi kálváriájának megannyi stációján vezetik végig az olvasót. Az emberi lelket ismerő író feltárja előttünk a szerelem titkait, a férfi és nő kapcsolatának soha meg nem oldható ellentmondásait, és eközben mintegy tudományos leírását adja a féltékenység kórtanának. Hiszen mirólunk van szó. Störr kapitány és felesége mi vagyunk: férfiak és nők, férjek és feleségek, szeretők és egymást csalók, a történet pedig nem más, mint annak a távolságnak a felmérése, mely bennünket mindig elválaszt egymástól, az az állandóan jelenvaló, reflexeinkbe és idegeinkbe beivódott idegenség, mely legboldogabb perceinkben is ott lappang közöttünk. Füst Milán remekműve egy szokvány féltékenységi sztori mennyei magasságait és pokoli mélységeit mutatja be. A megjelenésekor (1942) szinte visszhangtalan regény az 1958-as Gallimard-féle francia kiadást követően világsiker lett, szerzője Nobel-díjra jelöltetett. VILÁGHÍRŰ REGÉNY A FÉLTÉKENYSÉGRŐL, ÉS MÉG SOK MINDEN MÁSRÓL!

Füst Milán - Nevetők
A ​Nyugat nagy nemzedékének öngyötrő, magányos és aszketikus művésze ezt a regényt, mely első nagyobb prózai munkája, 1917-ben irta. A könyv a tudathasadás lidérces története. Az ösztönélet rejtelmes, megmagyarázhatatlan és irracionális működésének a félelmetes rajza a Nevetők; annak a belső világnak a művészi feltérképezése, amelynek a világirodalomban Dosztojevszkij, a lélekgyógyászatban pedig Freud volt a feltárója.

Kollekciók