Ajax-loader

Sziveri János könyvei a rukkolán


Sziveri János - Pasztorál
Alig ​néhány esztendeig lehetett otthon valahol. Földönfutó volt, helyét kereső vándordiák, zabolátlan írástudó, nagybeteg bujdosó. Egy bánáti faluból indult, s végül Budapestre érkezett meghalni. Közbül egyetlen állomás, ahol a helyét meglelte volna: Újvidék, de inkább spirituális otthon volt az is, az általa négy évig főszerkesztett Új Symposion szellemi köre, az irodalmi szocietás, első versesköteteinek aurája. Menesztették, s nem volt képes asszisztálni saját szellemi-erkölcsi kivégzéséhez. Sziveri János számára harmincegynéhány évesen lényegében lezárult a világi élet, a társadalomnak nevezett szervezete is cserben hagyta. A vers maradt. (Reményi József Tamás)

Sziveri János - Bábel
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sziveri János - Szájbarágás
"Barbár ​táj barbár szóra kapatja a szám" - idézi mottójában Janus Pannoniust Sziveri János, a jugoszláviai magyar költészet egyik jellegzetes alakja, első Magyarországon megjelenő kötetében. S valóban: 2barbár", direkt, érdesen ironikus költészet az övé. A tágan és szűkebben értett és érthető, virtuális "barbár táj", a köznapi, profán élethelyzet majd mindegyik versének alapja. Vers születik - csak példaként - lábmosás közben, a bableves fölött stb., a vers tehát nem vagy egyre kevésbé ünnep, nem a kiválasztott életdarabokat emeli költészetté, hanem a "magasztos", "szent" költészetet fokozza le a hétköznapi, az alpárian esztétikus szintjére.

Sziveri János - Magánterület
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sziveri János - Mi ​szél hozott?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sziveri János - Dia-dalok
A ​szubverzív nevetés versei

Sziveri János - Hidegpróba
időszerűtlen, ​mégis gyönyörű és felemelő volt a költészetbe vetett maradéktalan hite, amelyet ő a szó szoros értelmében életaktussá transzformált. Erről a hitről nem mondott le még akkor sem, amikor azt kellett látnia, hogy a költő hangja gyenge: mert nem volt hajlandó lemondani erről a hitről. Ilyenkor csak a mi méltatlanságunkról beszélt, arról a tehetetlenségünkről, hogy felnőjünk a költészethez. Losoncz Alpár

Sziveri János - Sziveri ​János minden verse
A ​36 éves korában gyógyíthatatlan betegségben meghalt Sziveri János minden versének kiadását felesége, Utasi Erzsébet gondozta. Több ez, mint kegyeleti aktus; általa remélhető, hogy a vajdasági költő (aki élete utolsó két évében Magyarországon élt) valóban méltó helyet vív ki a 20. század második felének magyar költői között. Együtt olvasva 1977 és 1990 között megjelent hét kötetének verseit, a mai olvasó inkább sejtheti, mint mélységében értheti, mi volt tagadhatatlan hatásának titka. Ebben bizonyára egyéniségének prófétikus varázsa is szerepet játszott, amely most, sajnálatos korai halálával csupán legendaként él. Önmarcangoló filozofálása mára kései avantgárd megformálásnak tűnik, többnyire szabadvers-alakba öltöztetett keserű játékossága, a szavakkal űzött stiláris bravúrja olykor a tiszteletlenség határát súrolja (még József Attila szívbe markoló verssorát is így parafrazeálja: "Az ember végül homokos"!). Tagadhatatlan tehetsége, ahogy egyéni sorsának tragikumát gondolati mélységekben oldja fel, azt láttatva, hogy "miként győzedelmeskedik realitás kényszere a felhőtlen optimizmuson"

Sziveri János - Szabad ​gyakorlatok
Sziveri ​János 1954-ben született a bánáti Muzslán. Az általános iskolát szülőfalujában, középiskoláit Mostarban és Zrenjaninban végezte. Jelenleg az Újvidéki Egyetem Bölcsészettuddományi Kara Magyar Tanszékének hallgatója. A Képes Ifjúság irodalmi rovatot szerkeszti. Verseivel majd mindegyik jugoszláviai magyar lapban jelentkezett. Szerbre lefordított verseiért 1975-ben Karlóca város Aranypecsét díját kapta. Verseken kívül képzőművészeti esszéket és ritkábban novellákat is ír.

Sziveri János - Sziveri ​János művei
Az ​1980-as években szétzúzott legendás újvidéki folyóirat, az Új Symposion főszerkesztőjének, a pesti száműzetésben fiatalon elhunyt vajdasági költőnek az életművéből verseinek összkiadása jelent meg egykor, s tizenhét év múltán csak most kerül sor a teljes munkásságot magában foglaló kötet kiadására. Sziveri János szellemi hagyatéka a kimagasló irodalmi teljesítmény, a kisebbségi sors és a diktatúrával szemben radikálisan vállalt politikai szerep hármas ötvözete. A kötet szerkesztői a költői termés mellett közreadják Sziveri drámáit, képzőművészeti írásait, rajzait, és megszólaltatják az „önéletíró” szerzőt is: A rövid élet titka című groteszk nyomában két 1989-es nagy életút-interjú szövege következik, Sziveri mindkettőben megírta, esszé-szerűen bővítette, formálta a maga válaszait, az egyikben Keresztury Tibor, a másikban a régi barát, Zalán Tibor kérdései nyomán.

Kollekciók