Ajax-loader

Kecskés László könyvei a rukkolán


Burián László - Kecskés László - Vörös Imre - Magyar ​nemzetközi kollíziós magánjog
Ez ​a munka a magyar nemzetközi kollíziós magánjog, vagyis a lényeges nemzetközi elemmel rendelkező polgári, családi és munkajogviszonyokra alkalmazandó hazai vagy külföldi jog kiválasztásának az Európai Unióba való belépésünk óta különlegesen fontos és aktuális kérdéseivel foglalkozik. A globalizáció ugyancsak napi problémaként veti fel azt, hogy a hagyományos magánjog körébe tartozó jogviszonyokban lényeges nemzetközi elem jelenik meg, ezért nem magától értetődő az, hogy az eljáró bíróság vagy más hatóság a magyar jogot (a hazai saját jogát) alkalmazza, hanem a jobb, helyesebb, igazságosabb döntés érdekében külföldi jog alkalmazása is szükségessé válhat. A könyv ennek megfelelően tárgyalja egyfajta alapvetésként a különböző jogrendszerek összeütközésének: az ún. nemzetközi kollíziós problémának a mibenlétét, az alkalmazandó jogrendszer kiválasztását megoldó kollíziós szabályokat tartalmazó nemzetközi kollíziós magánjog kialakulását és tudományának történetét. A munka általános és különös részre tagolódik. Az általános rész a kollíziós szabály és az alkalmazandó külföldi jog alkalmazásával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik, míg a különös rész a hagyományos magánjog rendszerét követve a polgári jog, öröklési jog, családi jog és a munkajog kollíziós szabályait mutatja be. Tekintettel arra, hogy az európai jog szabályai - ideértve a tagállamokat jogharmonizációra kötelező irányelveket (a jövőben: európai kerettörvényeket) is - a magyar jogban egyre nagyobb teret nyernek, a munka tárgyalja a fontosabb európai kollíziós jogi szabályozást is (ezen belül is nagy hangsúlyt fektetve a szerződésekre alkalmazandó jogról szóló, ún. Római Egyezményre, amelynek rendeletként történő kiadása küszöbön áll). A könyvet a nemzetközi polgári eljárási jogi kérdések, különösen a joghatóság és a külföldi ítéletek elismerésének és végrehajtásának kérdése zárja. A könyv gyakorlati használhatóságát a magyar jogszabály, részletes tárgymutató, valamint jogesetek jegyzéke és terjedelmes bírósági gyakorlat közlése emeli.

Kecskés László - Komárom ​az erődök városa
Béla ​király jegyzője Gesta Hungarorum című művében egy egész fejezetet szentel Komáromnak, melyben a következőket írja: „Árpád vezér egész Pannónia meghódítása után hűséges szolgálatáért nagy földet adott” (Ketelnek) „... a Duna mellett ott, ahol a Vág beletorkollik. Itt utóbb Ketel fia, Alaptolma várat épített, és azt Komáromnak nevezte. Ennek a várnak szolgálatára odaadta mind a magával hozott, mind pedig a vezértől nyert népnek a kétharmadát. Hosszú idő múltán ugyancsak ezen a helyen temették el pogány módra magát Ketelt meg fiát, Tolmát.” Ilyen előzmények után építette fel Alaptolma valószínűleg a X. század első felében Komárom várát. Az ezeréves vár erős falai számtalan dicsőséges, sok esetben országos jelentőségű események tanúi voltak. Könyvünkben ennek a változatos sorsú várnak a történetét szeretnénk megismertetni az olvasóval, alapításától kezdve az Osztrák—Magyar Monarchia egyik leghatalmasabb erődrendszerévé történt fejlesztéséig.

Kecskés László - EU-jog ​és jogharmonizáció
Bővített, ​negyedik kiadás A szerző a jogterület kiváló szakértője, akinek hasonló című könyve az elmúlt 14 évben már három kiadást megért. Középpontjában az európai integráció jogának, jogi életének vizsgálata és a jogharmonizációs tevékenység elemzése áll, az elemzésben nagy figyelmet kap az Európai Bíróság jogfejlesztő tevékenységének és az uniós jog konzisztenciájának kérdése. A könyv negyedik, bővített kiadásának az oka a Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésével bekövetkezett jogváltozás feldolgozása. Kézirat lezárása: 2011. szeptember 30.

Kecskés László - Magyar ​polgári jog Általános rész II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kecskés László - Polgári ​jog - A személyek joga
Jelen ​monográfía a magyar polgári jog egyetemi oktatási anyagának egyik fontos területével a személyek jogával foglalkozik. Előzménye volt a "Magyar Polgári Jog Altalános Rész II. A személyek joga" című 1999-ben megjelent tankönyv. A személyek jogára vonatkozó magyar jogi szabályozás rendkívül nagymértékben megváltozott az elmúlt években. Elsősorban ez a körülmény tette szükségessé az anyag átdolgozását, felfrissítését. Az új kiadásnak a tematikája bővebb, mint az előzőé. Ez a mostani tankönyv a korábbi műben érintett anyagrészek nagymértékű újraírásán túlmenően tartalmazza ugyanis a személyhez fűződő jogok polgári jogi védelmével kapcsolatos legfontosabb ismereteket, valamint a magyar társasági jogban időközben EU-jogharmonizációs okokból bekövetkezett tételes jogi kiegészítéseket is.

Kecskés László - A ​polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben
A ​monográfia célja a magyar jogrendszer fejlesztéséhez és a nemzetköziesedő polgári jog tanulmányozásához adalékokat és sémákat adni, néhány nagyobb európai nemzeti jogrendszer fejlődésének és a magánjog eddigi európai egységesítési folyamatainak bemutatásával. Az egyes jogrendszerek magánjogi, polgári jogi fejlődését vizsgálva a könyv anyaga eltérő részletességgel, de foglalkozik az egyes nemzetek és államok politika történetének, jogtörténetének és kultúrtörténetének fontosabbnak tűnő részfolyamataival is. Tézisként kezeli, hogy a jogi szabályozás és kultúra nem egymást kizáró ellentétes fogalmak, a jogszabályok nem szakíthatók el a mögöttük álló jogi kultúrától. Jogintézmény közeli elemzéseket csak röviden tartalmaz az anyag, a polgári jog egyes olyan alapintézményei tekintetében viszont, amilyenek például a jogágiság szerkezeti sajátosságai valamint az alanyi jog, a jogi személyiség, a tulajdon, a jogügylet, a szerződés, a deliktuális felelősség fogalma és jellegadó szabályai, helyenként részletezőbb.

Kecskés László - Polgári ​jogi tanulmányok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Burián László - Czigler Dezső Tamás - Kecskés László - Vörös Imre - Európai ​és magyar nemzetközi kollíziós magánjog
Ez ​a munka az európai és a magyar nemzetközi kollíziós magánjog, vagyis a lényeges nemzetközi elemmel rendelkező polgári, családi és munkajogviszonyokra alkalmazandó (magyar vagy külföldi) jog kiválasztásának az Európai Unióba való belépésünk óta különlegesen fontos és aktuális kérdéseivel foglalkozik. A globalizáció ugyancsak napi problémaként veti fel azt, hogy a hagyományos magánjog körébe tartozó jogviszonyokban lényeges nemzetközi elem jelenik meg, ezért nem magától értetődő az, hogy az eljáró bíróság vagy más hatóság a hazai saját jogát alkalmazza, hanem a jobb, helyesebb, igazságosabb döntés érdekében külföldi jog alkalmazása is szükségessé válhat. A könyv ennek megfelelően tárgyalja egyfajta alapvetésként a különböző jogrendszerek összeütközésének: az ún. nemzetközi kollíziós problémának a mibenlétét, az alkalmazandó jogrendszer kiválasztását megoldó kollíziós szabályokat tartalmazó nemzetközi kollíziós magánjog kialakulását és tudományának történetét. A munka általános és különös részre tagolódik. Az általános rész a kollíziós szabály és az alkalmazandó külföldi jog alkalmazásával kapcsolatos kérdésekkel, míg a különös rész a hagyományos magánjog rendszerét követve a polgári jog, öröklési jog, családi jog és a munkajog kollíziós szabályait. Tekintettel arra, hogy 2009-ben a Róma I. és Róma II. rendeletek hatályba lépésével befejeződött az európai kollíziós kötelmi jog kodifikálása, a munka az európai jog alkalmazási elsőbbségénél fogva tárgyalja a kötelmi és a munkajogra vonatkozó európai kollíziós jogi szabályozást is. A könyvet a joghatóság vizsgálata zárja. A könyv gyakorlati használhatóságát a két európai rendelet, és a magyar jogszabály szövegének közlése, valamint részletes tárgymutató, és terjedelmes bírósági gyakorlat közlése növeli.

Kollekciók