Ajax-loader

Ellen G. White könyvei a rukkolán


Ellen G. White - Gondolatok ​a hegyibeszédről
Előszó: A ​Hegyibeszéd: a menny áldott üzenete az emberekhez. Isten trónjától származó beszéd. Égi fény gyanánt adta Isten az emberiségnek, hogy életének zsinórmértékéül szolgáljon, s hogy csüggedésében reménye és vigasza legyen. Hegyibeszédében azokat az igéket intézi hozzánk a lelkipásztorok Fejedelme és a tanítók Tanítója, amelyeket mennyei Atyjától hallott. Krisztus Hegyibeszéde nemcsak a hívőknek szól, hanem az egész emberi családnak. Egy pillanatra mintha elfeledte volna az Úr, hogy itt a földön, s nem mennyben van, mert a Világosság Honában szokásos szavakat használta. Ajkairól úgy ömlöttek az áldások, mint ahogyan a rég elzárt vízforrás eltör a sziklák hasadékából. Krisztus világosan rámutat azokra a jellemvonásokra, melyeket minden időben elismert és áldásával tüntetett ki. E föld hatalmaskodóitól azok felé fordul, akiket a világ fiai megvetnek. Boldogoknak nevezi mindazokat, akik elfogadják világosságát és aszerint élnek. Megmentő karjait a lelki szegények, a szelídek, az alázatosak, a gyászolók, a megvetettek és az üldözöttek felé tárja: "Jöjjetek énhozzám mindnyájan... és én megnyugosztlak titeket" (Máté 11,28)

Ellen G. White - Gondolatok a Hegyi beszédről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ellen G. White - A nagy reménység
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ellen G. White - A Nagy Orvos nyomában
"Hogy megismerjék e földön a Te utadat, minden nép közt a te szabadításodat" Advent Kiadó könyve, 2001 "A testünk lelkünk temploma": az egészséges életmódról szóló írásai a szerzőnek a Biblia alapján.

Ellen G. White - AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ellen G. White - Letters ​to Young Lovers
Have ​you ever wondered what it would be like to receive a letter from a prophet? Would you have the courage to open the envelope and read its contents? At no time in life is the right kind of counsel so important as when two young people are contemplating marriage. Throughout this book are letters written under the inspiration of God and addressed to young people to help them make the right choices relating to their courtship and marriage. We invite you to “open the envelope” and read what the Lord has said to others like yourself.

Ellen G. White - Krisztus ​zászlóvivői
A ​reformáció évszázadait áttekintve megismerkedhetünk névtelen hívők és kimagasló egyházi személyek életének fontos eseményeivel, miközben régi korok élet-halál harcának nehéz döntéseire vetődik a fény. A reformátorok fordulatos életéről olvasva látjuk, hogy nem egy addig ismeretlen tanítás hírnökei voltak, hanem Isten Szentlelke vezetése nyomán újra felfedezték azt, ami mindig is központi tanítása volt a Bibliának. Az Úr nagyszerű emberek hűséges serege által gondoskodott arról, hogy üzenete szüntelen hallható legyen. Mi volt a bátor hitvallók titka? Mi tette képessé őket arra, hogy saját életüknél is jobban ragaszkodjanak a menny szavához? Ha feltárulnak a Szentírás lapjai, Isten szeretete lebilincselő erővel keríti hatalmába azokat, akik vállalkoznak megismerésére, dacolva előítéletekkel, tiltással, életveszélyes fenyegetéssel. Aki pedig önkinyilatkoztatásából igazán megismeri Krisztust, annak életében új értékrend áll fel. Felejthetetlen olvasmányt talál e könyvben az Írás jó ismerője, de az is, aki még kevéssé jártas a Bibliában.

Ellen G. White - Az ​utolsó napok eseményei
A ​h. n. adventisták hiszik, Isten elhíva őket, hogy e zavaros s haldokló világnak Krisztus közeli eljövetelének jó hírét hirdessék. "Nem sajnáltuk a nagy fáradtságot" - írta E. G. White - "hogy e tárgyat a nép elé tárjuk." - (FE 336). "A nagy küzdelem" című könyvében szemléletesen körvonalazta a jövendő nagy és félelmetes eseményeit. Nincs ehhez hasonló könyv. Maranatha írásaiból 1976-ban összeállított könyv szintén tárgyalja az utolsó napi bibliai próféciák beteljesedését. További erőfeszítésként, hogy "e tárgyat a nép elé tárjuk" előkészítettük e jelen kötetet "Az utolsó napok eseményei" címmel. E könyv sok idézetét korábban közreadott Ellen White forrásokból vettük, de az anyag nagyobb része még sohasem lett közreadva. A föld záróeseményeire vonatkozó E. White kijelentések mindegyikét azért nem foglaltuk össze, mert a legjelentősebbek közreadására törekedtünk.

Ellen G. White - Küzdelem ​az igazságért
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ellen G. White - Előtted ​az élet
Talán ​sohasem jelent meg annyi tanulmány a nevelésről, és nem volt annyi hivatásos, képzett nevelő mint korunkban, mégis egyre több a nevelés hiányában elromlott élet. E.G. White maga is nevelő volt. Nevelt egy népes családot és írásaival, példamutatásával, tanításával generációkra gyakorolt maradandó hatást. Hetven éves munkássága és írásai által tízezrek élete vett döntő fordulatot a romlottságból a társadalmak számára hasznos életre. Ez a mű nem módszertan. A nevelés elsősorban nem is módszertani kérdés. A nevelés nem a születés pillanatában kezdődik, hanem akkor, amikor két ember vállalja, hogy egy harmadiknak életet ad. Jó nevelő az, akinek nemes elvei vannak, és azokat törekszik saját életében megvalósítani. Aki nevel, önmagát plántálja át egy másik életbe. Mivel mindenki nevel, aki befolyást áraszt, ezért ennek a "tárgynak" a megtanulása az élet egyik nagy feladata. Ez a könyv ahhoz a forráshoz vezeti a nevelés magasztos feladatát vállaló olvasót, amelyből magába szívhatja azokat az elveket, amelyek segíteni fogják őt magát is abban, hogy példamutatóvá váljék.

Ellen G. White - A ​megváltás története
Az ​emberiség történetét megelőzően és azt követően kozmikus terveket érintve, mint vörös sáv húzódik egy vonal: a megváltás története. Ezen kívánja végigvezetni az Olvasót ez a rövid terjedelmű, de mély igazságokat feltáró könyv. A megváltás történetének ismerete két dologért rendkívül fontos. Az egyik az, hogy ismerete nélkül a világtörténelem értelmetlenné és céltalanná válik. A másik vonatkozás pedig az, hogy benne felismerhetjük saját üdvösségünk isteni tervét.

Ellen G. White - Jézus ​élete
E ​könyv írója a legolvasottabb keresztény írók egyike ; nem ismeretlen hazánkban sem. Sok könyvét lefordították nyelvünkre. Ellen Gould White 1827. november 26-án Gorhamban született, és 1915. július 16-án St. Helenaban halt meg. 1891-1900-ig Ausztráliában tartózkodott, itt írta meg súlyos betegen a "The Desires of Ages" ( A korszakok vágya) című könyvét Jézus életéről. E. G. White mindig a legnagyobb gonddal írt, de egyik könyve sem foglalkoztatta ennyire mélyen, mint ez a könyv. Vívódását egy 1892-ben írt levelében így fogalmazta meg: " Ó milyen képtelen és ügyetlen vagyok arra, hogy kifejezzem, ami lelkemben ég Krisztus missziójáról. Alig mertem elkezdeni a munkát... Mit mondjak és miről hallgassak? Éjszakákon át éberen fekszem és könyörgök az Úrhoz a Szentlélek maradandó jelenlétéért...Reszketek a félelemtől, nehogy elsekélyesítsem hétköznapi szavakkal a nagyszerű megváltási tervet. Félelemmel és tisztelettel hajtom meg magam lélekben Isten előtt és mondom : Ki alkalmas ezekre a dolgokra? " Szavai arról az alázatról tanúskodnak, ahogy a "témá"-hoz nyúlt. Jézus Krisztussal, szeretett Megváltójával személyes kapcsolata volt,ez tette alkalmas eszközzé. Könyve 1989-ban jelent meg. E. G. White írásai végigkalauzolnak bennünket a Szentíráson. Életművének foglalatát az az öt könyvből álló "Conflict of the Ages" (Korszakok küzdelme) című mintegy 4000 oldalas könyvsorozat adja, amely a megváltás tervét kíséri végig a teremtéstől az újjáteremtésig. Ezek a könyvek magyar nyelven is megjelentek a korábbi években. A "Pátriárkák és próféták" és a "Próféták és királyok" című könyvek az üdvösségtörténet ószövetségi eseményeinek titkait tárják fel az olvasók előtt. A sorozat harmadik könyve Jézus Krisztus életéről szól, mely a "White Alapítványok Bizottsága" által jóváhagyott, rövidített formában először 1942-ben, majd másodszor 176-ban "A világ reménye" címmel jelent meg. Most ezt a könyvet teljes terjedelemben adjuk ki. Jézus élettörténete egyedülálló ; emberi sorsokhoz nem hasonlítható. Ő azért jött a földre, hogy szolgáljon teremtményeinek. Benne az önzetlen barátot, a megértős segítőt, a legnagyobb orvost és tanítót ismerhetjük meg, aki problémáinkra az egyedüli megoldást hozza. A "Korszakok küzdelme" sorozat negyedik kötete "Az apostolok története" az ősegyház kezdeti szakaszát mutatja be. "A nagy küzdelem" című könyv pedig Jeruzsálem pusztulásától a mennyei Jeruzsálem megalapításáig követi végig a kereszténység közel két évezredes történetét. E könyveken túl ajánjuk még olvasóinknak E. G. White : "Krisztus példázatai", "Gondolatok a Hegyibeszédről", és a "Jézushoz vezető út" című könyveit.

Ellen G. White - A ​nagy küzdelem
A ​nagy küzdelem nem más, mint Krisztus és Sátán harca. Senki sem lehet közömbös ebben a küzdelemben, hiszen minden nap, az életnek szinte minden helyzetében döntenünk kell Krisztus és Sátán - a nagy küzdelem két fõvezére között. A könyv Kr. u. 70-tôl, Jeruzsálem pusztulásától egészen Jézus második eljöveteléig mutatja be az eseményeket. Eddig mintegy 35 nyelven, több, mint 10 millió példányban jelent meg.

Ellen G. White - A ​nagy orvos lábnyomán
A ​Szerző az egészséges életmódról szóló írásait előbb személyes tanácsok és levelek formájában írta meg, de később arra a következtetésre jutott, hogy önálló kötetben is át kell adnia ezeket a tanácsokat az olvasóknak. Így születet meg A nagy Orvos lábnyomán című könyv. Ellen G. White 1865-ben azt az üzenetet kapta Istentől, hogy hívja fel az emberek figyelmét a Szentírás azon tanításaira, amelyek kapcsolatban állnak fizaikai életünkkel: "Testünk Isten temploma - vallotta -, és meg kell változnunk gondolkodásunk megújulása által, hogy megérstük Isten jó, kedves és tökéletes akarátát."

Ellen G. White - A ​legjobb út
1892 ​óta 135 nyelven, magyarul több, mint 200.000 példányban jelent meg. Kihagyhatatlan mű! "A természet és a kinyilatkoztatás egyaránt bizonyságot tesz Isten szeretetéről. Mennyei Atyánk kútforrása az életnek, a bölcsességnek és az örömnek. Tekintsünk csak a természet csodálatos és fenséges műveire; gondoljunk arra, mily nagyszerűen alkalmazkodnak nemcsak az ember, hanem minden élőlény szükségleteihez! A napfény és az eső, mely felüdíti és megtermékenyíti a földet, a hegyek, a völgyek és a tengerek, mind az Alkotó szeretetéről beszélnek. Isten az, aki teremtményeinek kielégíti mindennapi szükségleteit! A zsoltáríró csodálatosan fejezi ki ezt a gondolatot a következő szavakkal: »Mindenki szemei te reád vigyáznak, és te idejében megadod eledelöket. Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élőt ingyen« (Zsolt 145:15-16)."

Ellen G. White - Gondolatok ​a Jelenések könyvéről
Nagy ​örömmel adjuk ki ezt a könyvet. A Prófétaság Lelkéből összegyűjtött idézeteket tartalmaz a Jelenések könyvéről. A kinyilatkoztatások sorrendjét a saját megértésünk szerint állítottuk fel. A könyv nem kommentár. Úgy próbáltuk meg a témákat bemutatni, ahogyan mi látjuk azokat nagy fontosságukban. Nem annyira történelemről van itt szó, hanem inkább beteljesedett próféciákról, az előttünk álló válságról. Különleges figyelmet szenteltünk a Jelenések könyve 13. és 14. fejezetének. Azok a különböző témák, amelyek a ezekről a fejezetekről szólnak, külön vannak megjelölve. A kronológiáról sem feledkeztünk meg, amely a történelem gerince. Isten áldja meg ezt a könyvet. Szóljon e könyv mindazokhoz, akik hitének az tárgyát az igazság képezi, és akik Krisztus jellemét igazsággal teljesnek látják - az igazság teljes rendszerének - és kegyelemmel teljesnek, egy olyan tervnek, amely az ember megmentésére készült. Meg szeretnénk jegyezni, hogy minden olyan szövegrész amely az idézetek előtt található és vastag betűkkel van szedve, a mi saját megjegyzésünk, nem kell őket irányadóknak tekinteni. Kedves olvasó, Isten áldjon meg téged az Ö igazságának tanulmányozása közben és töltsön be az Ő üzenetével.

Ellen G. White - Étrendi ​és táplálkozási tanácsok
Vannak ​könyvek, amelyek a szokásosnál is nagyobb érdeklődésre tartanak számot – sokszor már a megjelenés előtt. Ez a könyv is ezek közé tartozik. Hogy miért? Talán azért, mert az egészség egyre nagyobb jelentőségű kérdés a mindennapokban. Ugyanakkor egyre nagyobb viták robbannak ki a tudományra hivatkozva, és az egészséget más alapon művelők részéről, hogy mi az egészséges és mi tartozik már egy más kategóriába. A könyv, amit az olvasó a kezében tart, nem akar igazságot tenni és nem is akar pálcát törni senki felett. Ehelyett valami más a szándéka: tanácsolni akar. Ahogy a cím is utal rá, olyan étrendi tanácsokat akar adni, aminek a megtartása esetleg létkérdés is lehet. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy ez a mű egy válogatás, ami a szerzőnek az adott témában írt több évtizedes munkálkodásának az eredménye. A levelek, tanácsok, utasítások a legtöbb esetben egy bizonyos helyzetre vonatkoznak, és nem általános megállapítások. Olyan tanácsok, amelyek az adott körülmények között a legalkalmasabbak voltak. Ugyanakkor nem biztos, hogy általánosságban is alkalmazhatók minden esetben. Mit lehet akkor tanulni belőle? Az elveket, amelyek a tudománnyal is összhangban, teljes mértékben leírják az egészséges élet alapjait. Mivel az egészséget nem lehet megvásárolni gyógyszertárakban, sem bio-boltokban, és semmilyen csodakészítmény formájában, rá vagyunk utalva egy egészséges életvitelre, ami viszont valóban segít az élet minőségének és hosszának az emelésében. Így ezek az étrendi és táplálkozási tanácsok valóban hasznos segítői lesznek a mindennapoknak, hogy egy teljesebb életnek ne csak szemlélői, hanem megélői is lehessünk.

Kollekciók