Ajax-loader

Török Ervin könyvei a rukkolán


Füzi Izabella - Török Ervin - Bevezetés az epikai szövegek és a narratív film elemzésébe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Török Ervin - A ​szatíra diskurzusai a modernitásban
Szatírán ​általában olyan kritikus hangvételű, vétkeket és őrültségeket ostorozó művészeti alkotást szoktak érteni, amely személyeket vagy valamilyen fennálló status quót tesz nevetségessé. A kötet ezt az elképzelést vizsgálja felül: központi tézise szerint a szatíra olyan destrukciós gyakorlat, amelynek a hatásosságát nem feltétlenül egy vélekedés, személy vagy intézmény ellen intézett támadás biztosítja, hanem legalább annyira a rámutatás szemiotikai feltételeinek az elbizonytalanítása. A szatírák nyelvi, stiláris, hangnemi változatosságának az okait a kötet a megszólalás diszkurzív feltételeinek a provokációjában látja. Ily módon a szatírák nem pusztán társadalomkritikát gyakorolnak, hanem a társadalmi gyakorlatok olvashatóságát az esztétikai hatás billegésén keresztül teszik lehetővé. A könyv 18., 19. századi szatírákat, újhullámos, valamint 70-es évekbeli magyar filmszatírákat vizsgál, és ezek példáin keresztül vázolja fel a szatírák modern kori alakulástörténetének lehetséges irányait.

Török Ervin - Elmozdult ​képek
Az ​Elmozdult képek Heinrich von Kleistnak, a német romantikus irodalom kiemelkedő szerzőjének az esszéit, drámáit és a Kohlhaas című novelláját elemzi, abból a szempontból, ahogy ezek az írások a nyelvi kép, a mozgás, a gondolkodás és az erőszak kérdéseit izgalmas mátrixszá kapcsolják össze. A hangos gondolkodásról, a marionettek játékáról írott esszék, a nyugati világ alapvető mítoszairól, valamint a szuverenitásról és a gerillaháborúról szóló fikciók kapcsán a kötet a nyelvi kép, a képzetalkotás és általában a reprezentáció megrendülésének kleisti tapasztalatát tárgyazza.

Kollekciók