Ajax-loader

Pléh Csaba könyvei a rukkolán


Pléh Csaba - A ​lélektan története
A ​pszichológiának hosszú múltja, de rövid története van. Ez a mondás a modern pszichológia egyik 19. századi úttörőjétől, Hermann Ebbinghaustól származik. Jól jellemzi a tankönyv kereteit is. A könyv elsősorban az 1850 és 2000 közötti korban tekinti át a szaktudományos és hivatásszerű pszichológia történetét. Három összefüggés-rendszerben igyekszik bemutatni az ember egészével foglalkozó hivatást. A pszichológiai irányzatokat a többi tudomány, az élettudományok, a társadalom- és bölcsészeti tudományok változási rendszerében mutatja be. Ugyanakkor ezeket a szellemi változásokat összekapcsolja a társadalom átalakulásaival és feszültségeivel. Mivel diákok számára készült, nem nélkülözi a hősöket sem: a szellemi és társadalmi mozgásokat olyan pszichológusok életén és konfliktusain keresztül is bemutatja, mint Sigmund Freud, Jean Piaget, Mérei Ferenc vagy Hermann Imre. A tankönyv egy fejezettel bővített második kiadása az ezredfordulóig követi a pszichológia történetét, kitérve a hivatás változásaira és a hazai környezet átalakulásaira is.

Pléh Csaba - A ​megismerés vége
Hitem ​szerint a világnak sosem lesz vége. Így a világ megismerésének sem. A provokatív címadást világunk és a szerző élethelyzete indokolta. Az egy éve tartó járványhelyzet, az ingadozó, de azért többnyire bezártságokat eredményező karanténhelyzetek, az, hogy éppen a karantén közepén lettem 75 éves, elgondolkoztatott azon, hogy van-e még tudományos mondandóm a pálya vége felé közeledve. Nem az esetleg belém fulladó szó fenyegetése, hanem a karanténhelyzetben még csak felerősödő állandó rendrakási kényszerem vezetett oda, hogy az íróasztalfiókban is rendet rakjak, s még egy "végsőnek szánt" gyűjteményes kötettel lépjek az olvasók elé. Fél évszázada foglalkozom a megismerés pszichológiájával, elsősorban a gondolkodás és a nyelv elemzésével és annak történetével. 50 év alatt természetesen a fogalmi és a történeti érdeklődés sokszor kapcsolódott össze. Már csak azért is, mert ami 30-40 éve még az akkori jelen volt, az mára történetté vált. A kötet visszatérő szervező elve, hogy a gondolkodás vizsgálatának keretei s a közelmúlt tudománytörténetének az elemzése egyben a jelenre adott, néha akár spekulatív reakciók megfogalmazását is segíti. A modern pszichológia kereteit illetően elkötelezettségeim nem változtak. Amellett érvelek, hogy az ember belső világának megértéséhez egyszerre több kulcsot kell használnunk. A viselkedés- és élményszerveződés elemzéséből indulok ki, s ezt párhuzamosan értelmezem a biológiai evolúció, az idegrendszeri működések és a kultúra keretében. Pléh Csaba

Pléh Csaba - A ​pszichológia örök témái
Hogyan ​alakult a modern pszichológia emberképe? Vajon van-e ennek köze ahhoz, ahogyan köznapi életünkben egymáshoz mint érző és gondolkodó lényekhez közelítünk? Ez a rendhagyó pszichológiatörténet a modern szakmai és a köznapi pszichologizálást együtt, egymásra válaszolgatva tekinti át. Gondolatmenete a lélektan történetét mint a köznapi, naiv és a tudományos emberismeret közötti viszony történetét írja le. A könyv visszatérő kérdése az antropomorfizmus, valamint a lelki jelenségekben rejlő célirányosság beszédmódjának jogossága, illetve kapcsolata az oksági világmagyarázattal. Ennek előtérbe állításával a könyv a lélektant mint központi embertudományt mutatja be. A szerző három évtizedes pszichológiatörténészi múlttal a háta mögött ezt a viszonyt láttatja a pszichológia legizgalmasabb problémájaként. A naiv és tudományos pszichológia egymáshoz kapcsolása sajátos visszatérő párokban jelenik meg. Olyan párokban, mint test és lélek, ember és állat, öröklés és környezet, rész és egész, értelem és érzelem, egyén és közösség, tudat és tudattalan, normális és kóros. A történeti és fogalmi bevezetés egyben a mai lélektan izgalmas vitakérdéseit is előtérbe állítja. A könyv egyszerre tankönyv a pszichológiával először ismerkedő jövendő mérnökök és közgazdászok számára, s ugyanakkor esszésorozat a pszichológia mai állásáról.

Pléh Csaba - A ​pszicholingvisztika horizontja
Pléh ​Csaba virtuóz módon tárgyalja a pszicholingvisztikát, ezt az új tudományágat, amely az Egyesült Államokban fejlődött ki, és a pszichológia, valamint a modern nyelvtudomány kapcsolatát kutatja. Először a tudományág létrejöttét, fejlődését mutatja be, majd főbb kategóriáit elemzi. A könyv második részében a legutóbbi években végzett ilyen irányú kísérleteket foglalja össze a szerző. Bemutatja, hogyan válik egyre központibb fogalommá a nyelv pszichológiájában is a jelentés problémája, s milyen hatást gyakorol a modern logika fejlődésére. Külön fejezet szól a szemantikai elemzésről. Ezek a modellek a számítástechnika, a nyelvészet és a pszichológia határán mozogva próbálják elemezni az emberi ismerettárat. A könyv elsősorban pszichológusokat, filozófusokat, nyelvészeket érdekelhet, de különös, úttörő témája miatt bátran ajánljuk minden érdeklődőnek.

Pléh Csaba - A ​lélektan a kultúra útján
Pléh ​Csaba Széchenyi-díjas magyar pszichológus, nyelvész, az MTA rendes tagja, 2006 és 2008 között főtitkárhelyettese, a BME Kognitív Tudományi Tanszékének alapító egyetemi tanára, iskolateremtő agykutató. Hazai és külföldi szakmai folyóiratok, könyvsorozatok, gyűjteményes kötetek szerkesztője; szervezője és inspirálója számos szakmai konferenciának. Eredményes kutató, kiváló előadó tanár mind hazai, mind külföldi egyetemeken. Jelenleg a BME Kognitív Tudományi Központ vezetője. A megismeréstudomány az egyik legfiatalabb, ugyanakkor legizgalmasabb kutatási terület, mely nem kevesebbet tűzött ki célul, mint az emberi elme és az emberi természet megértését. E tudományág a pszichológia, a filozófia, a nyelvészet, a számítástechnika és a biológia találkozásából bontakozott ki az 1960-as években. Pléh Csaba e kutatási irányzat úttörői közé tartozik. Ez a gyűjteményes kötete az utóbbi három évben megjelent azon tanulmányaiból ad válogatást, melyek alapvető szemlélete a kognitív megközelítést képviseli. Stílusukban a munkák az esszé és a magas szintű tudományos ismeretterjesztés között mozognak. Ennek megfelelően remélhetőleg az olvasók is ugyanolyan változatos hátterűek lesznek, mint a dolgozatok. A szervező egyszerre próbál szólni a pszichológusokhoz, bölcsészekhez, tanárokhoz, orvosokhoz, gyógypedagógusokhoz. Szemléletét továbbra is az a hit irányítja, hogy a pszichológia mint átfogó embertudomány egyszerre foglalkozik az emberrel mint testi lénnyel, mint gondolatok hordozójaként tételezett társas és kulturális létezővel, akinek három szempontból is állandóan változó életkerete van: formálja az evolúció, a történelem, s az egyéni életút.

Pléh Csaba - Boross Ottilia - Pszichológia ​A-Z
A ​több mint 3000 címszót tartalmazó lexikon szóanyaga a pszichológia különböző részterületeinek terminológiáját öleli fel, s e tekintetben egyedülálló. A mai szaknyelv legfontosabb kifejezéseinek magyar definíciói mellett azok angol megfelelői is megtalálhatók a szócikkek végén, s a szóanyag angol-magyar irányban is kereshető. A fontos szavak mellett a ritka kifejezéseket is helyt kaptak, s ahol szükséges, a folyamatokat és az elméleteket ábrák illusztrálják. A lexikon és szótár elsődleges célja a magyar és angol nyelvű pszichológiai szakirodalomban való eligazodás megkönnyítése.

Csányi Vilmos - Kampis György - Mérő László - Pléh Csaba - Mindörökké ​evolúció
Az ​evolúció elmélete alapjaiban változtatta meg az emberi gondolkodást, és a legkülönbözőbb szakterületek tudósai, kutatói alkalmazták vagy szálltak vele vitába. 2009 őszén, a kettős jubileum alkalmából Kampis György, Csányi Vilmos, Mérő László, Pléh Csaba és Csíkszentmihályi Mihály mutatta be az evolúciós gondolat egy-egy új és jelentős alkalmazását. A Darwin-év tiszteletére tartott előadásokat jelen kötetben adjuk közre, Stöckert Gábornak, az Index újságírójának előszavával. Tartalom: Kampis György: Unintelligens tervezettség A mai kreacionizmus fehér lábúra festett farkas, mely a tudomány színeit öltötte magára. Az intelligens tervezettség (intelligent design, ID) nevű mozgalom amellett gyűjt érveket, hogy az élő rendszer nem keletkezhetett evolúcióval, magyarán, hogy az evolúció lehetetlen, mégpedig ugyanazért, amiért lehetetlen volna, hogy egy órát találjunk a sivatagban, hacsak az óra készítője (vagy egy későbbi tulajdonos) el nem vesztette. Lesz aztán ebből minden, tudományos halandzsa („irreducibilis komplexitás", mondják, a legtöbb átlagember pedig már ebből is láthatja, hogy biztos valami nagyon komoly dologról van szó), szimpátiakeltés a mellőzöttek elnyomása alapján (vagyis hosszas siránkozás arról, hogy a gonosz tudósok hogyan állítják félre az új eszmék képviselőit, természetesen nyilván azért, mert valójában félnek tőlük), ellentámadás (hogy az ID az igazán tudományos, míg a hivatalos tudomány valójában csak vallás, amely az evolúcióhiten alapul), és sok egyéb. A lényegről kevesen beszélnek, hogy ez a fél- (és negyed-)műveltek mozgalma, a butaság forradalma, amely rossz viszonyban van a tudományos egyszereggyel és ezért a józanésszel, de amelyet előzékenyen táplál sok tényező. Köztük van a tudomány képviselőinek gyakori nagyképűsködése és kommunikációképtelensége, a tudományt belülről átható szemforgatás, amely a laikust illetéktelennek, a megoldatlan problémákat pedig sokszor nem létezőnek kiáltja ki. Ha még nem késő, meg kellene tanulni magyarul beszélni a tudományról, vagy életveszélyes embereknek teszünk életveszélyes szívességet. Csányi Vilmos: Az evolúció története Az ember az állatvilág része, legközelebbi rokonaink a csimpánzok. Mintegy 6,5 millió évvel ezelőtt váltunk el tőlük. Az anatómiai jegyek mellett az ember viselkedésében változott meg leginkább. A csimpánz lényegében változatlan maradt. Az ember nagy evolúciós újítása a közösségek formálása volt. Már a csimpánzok is csoportban élnek, de ezek a csoportok nem közösségek. Minden csoporttag csak a saját érdekeit követi. Az emberré váló csoportokban megjelent a közösség érdeke is, amely kifejlett formájában azt jelenti, hogy a közösség tagja hajlandó a csoport érdekeit a maga érdekei elé helyezni. A közösség érdekeit a közösség kultúrája fejezi ki, amelynek megformálásában az emberi nyelv és az absztrakt gondolkodás volt a legfontosabb eszköz. Pléh Csaba: Öröklés, tanulás, szelekció: Az evolúciós pszichológia ígéretei A mai evolúciós pszichológia kiindulópontja, hogy az öröklés-tanulás vitát oldja fel, hogy az embert sajátosan tanuló lénynek tekinti. Mint minden faj, mi is speciális tanuló rendszerekkel indulunk az életnek. Ezek egy része a könnyű társfelismerést biztosítja. Egy részük viszont azt, hogy az önkényes kulturális rendszereket felkészülten alakítsuk ki. Ez a Gergely és Csibra kiemelte sajátos természetes pedagógia segíti, hogy a tudással rendelkezőktől vertikálisan tanuljunk. A munka világában vagy az interneten ezzel ellentétes horizontális tanulási mechanizmusok is megjelennek: a kortársaktól is tanulunk. E kettő viszonya korunk egyik izgalmas feszültsége. A kialakuló tudásrendszerek fontos Darwini elve a szelekció. Az emberi tanulásban ennek a szelekciónak kulturális formái is megjelennek. Szelekció megy végbe nem csupán a jutalom, hanem az átadás és ismétlődés során is. Ezek a szelekciós elvek a modern kultúra gondolat terjedési mechanizmusainak, a divatoknak is fontos irányítói. igazi e,emberi kérdésünk az, hogy vajon minden kulturális szelekció a divat vagy a pletyka terjedés szerint működik-e, vagy azért van helye a racionális szelekciónak is. Mérő László: A pénz biológiája A biológiai, a gazdasági és a szellemi élet evolúciója ugyanarra a logikára épül, mégis mindegyik evolúció más és más, mivel különböző természeti háttérmechanizmusok segítségével valósul meg. Az evolúció logikájának megértése csattanós választ ad napjaink néhány bonyolult kérdésére. Miért olyan nagyhatalmú a globális tőke? Veszélyes-e a globalizáció? Mennyiben fog különbözni az információs társadalom polgára, a homo informaticus elődjétől, a homo sapienstől? A pénznek, pontosabban a tőkének ugyanolyan formában van köze az élethez, mint a géneknek, mivel gazdasági élőlényeket, azaz vállalkozásokat hoz létre. A gén a biológiai élet elképesztően sokféle variációját, a tőke pedig elképesztően sokféle gazdasági vállalkozást képes létrehozni.

Pléh Csaba - Pszichológiatörténet
A ​pszichológia a mai értelemben vett tudományként való megszületését sokan Descartes-nak tulajdonítják. Annak a Descartes-nak, akitől nemcsak a _cogito ergo sum_ elcsépelt szállóigéje származik, hanem aki megpróbáltam megoldani a test és a lélek viszonyának filozófiai rejtélyét. Hogyan működik az emlékezetünk? A legrégibb válasz erre az asszociáció. Hogyan alakult ki ez az elgondolás, minek adta át a helyét és miért? Milyen elméletek versengtek és versengenek vele? Mi a viszonya az élettannak a pszichológiához. Hogyan alakult ki a pszichofizika, az érzékelés kutatása? Hol kezdődött a modern kísérleti pszichológia? Hogyan hatott a az evolúció elmélete az önálló pszichológia kialakulására? Hosszan lehetne sorolni azokat a fontos kérdéseket, amelyekre a pszichológia választ keres. Pléh Csaba nagyszabású pszichológiatörténete világos áttekintését adja annak a fejlődésnek, amelynek a során az ilyen és hasonló kérdésekre választ kereső tudomány mai állapotába eljutott. Érzékeltesen mutatja be azokat a dilemmákat, amelyekkel e fejlődés során szembe kellett néznie, azokat a válságokat, amelyeken keresztülment, s azokat a pszichológiai iskolákat, amelyek egy-egy markáns megoldással jelentkeztek.

Hankiss Elemér - Csányi Vilmos - Fehér Márta - Jelenits István - Pléh Csaba - Az ​ember és az antilop
Hankiss ​Elemér házigazdaként beszélgetett a Magyar Televízió Tudósklubjában, 2000-ben, Csányi Vilmos etológussal, Fehér Márta tudományfilozófussal, Jelenits István teológussal és Pléh Csaba pszichológussal. A kilenc beszélgetés témái a következők voltak: 1. Az ember és az antilop (az ember és az állatok hasonlósága és különbsége) 2. Személyiség és szerep 3. A fejlődés 4. A jövő 5. A hatalom 6. Az élet értelme 7. A szeretet 8. A szépség 9. A szabadság

Vizi E. Szilveszter - Altrichter Ferenc - Nyíri Kristóf - Pléh Csaba - Agy ​és tudat
A _Kognitív ​Szeminárium_ sorozatban hazai szerzőknek a megismeréstudomány témájában írt munkái jelennek meg. A kognitív kutatás szakmaközi terület, így többek között pszichológusok, filozófusok, biológusok, orvosok tanulmányai kapnak helyet a sorozatban. Jelen kötet a 2001 áprilisában megrendezett, _Agy és tudat_ című interdiszciplináris fórumon elhangzott előadásokat tartalmazza. Az illusztrációkkal, jegyzetekkel és bibliográfiával kísért írások – többek közt _A magasabb idegműködés elvei,_ _A filozófusok és a test_ és a _Kognitív rendszerek szerveződése és szétesése_ témája köré szerveződnek.

Barkóczi Ilona - Pléh Csaba - Kodály ​zenei nevelési módszerének pszichológiai hatásvizsgálata
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pléh Csaba - A ​tanulás és gondolkodás keretei
Vajon ​több barátunk lesz a WEB világában? Milyen lépésekkel reagálhatunk nem tudatosan az érzelmileg fontos eseményekre? Egységes vagy sokarcú a gondolkodásunk? Tényleg az állatoktól elválasztó biológiai rendszer az emberi nyelv? Hogyan befolyásolja az európai regényirodalom az önképünket? Pléh Csaba tanulmánygyűjteménye tág, mégis köznapjainkat érintő kérdésekből indul ki. A könyv összefoglaló eszménye az a hit, hogy észjárásunkat mindent átfogó keretek irányítják, melyek a sokmillió éves evolúció és a néhány tízezer éves kultúra termékei. A kötet egyik vezető témája kultúra, pedagógia és pszichológia viszonya. A szerző e tekintetben az oksági és a tisztán értelmező felfogások ötvözetét képviseli, ahol ismeretszerzésre egyaránt jogosult a természetelvű és a bölcsész attitűd. A szépirodalom ugyanúgy fontos forrása az emberismeretnek, ahogyan a laboratóriumi kutatás. Életünk és cselekedeteink naiv pszichológiája alapján mindenkit hozzánk hasonló vélekedések és vágyak irányítanak – úgy járkálunk a világban, akár a kis manók, akiknek emeletes buborékok nőnek ki a fejéből. A modern szaktudomány és a nevelési tevékenység ezt a „népi pszichológiát” rendszerezi tovább.

Pléh Csaba - A ​mondatmegértés a magyar nyelvben
A ​pszicholingvisztika egyik alapvető kérdése, hogy milyen szerepük van a megértésben a szigorúan nyelvtani tényezőknek (ragok, szórend) s a mondatokban megjelenített eseményekre vonatkozó tudásnak. A kötet az erre vonatkozó tucatnyi kísérlet bemutatását összekapcsolja azzal a problémával, hogy mennyire térnek el egymástól a különböző nyelvekben alkalmazott eljárások. A tipológiai felfogás szerint a magyarhoz hasonló szabad szórendű nyelvekben a mondatmegértés során döntéseink lokálisak, alapvetõen a ragokon alapulnak. A magyarban a feldolgozás során egy jellegzetes perspektívával élünk: azt várjuk el, hogy a nyelvtani alany a mondat elején álljon, s jelöljön élő cselekvőt. A tudás szerepéről a kisgyermekekkel folytatott vizsgálatok azt mutatják, hogy nyelvünkben a konceptuális-lexikai tudás a grammatikához képest korán háttérbe szorul a mondatértelmezésben, ugyanakkor a kijelentések kapcsolásában a tudás jellegű mozzanatok jelentősége az életkorral nő. A könyv az érvelést több száz, a kísérletben is használt nyelvi példával s több tucat ábrával támasztja alá.

Pléh Csaba - A ​lélek és a nyelv
Az ​Akadémiai Kiadó új ismeretterjesztő sorozatának célja rövid, lényegre törő, fogyasztható, ugyanakkor a tudomány mai állását tükröző, megalapozott, kiegyensúlyozott és tárgyilagos áttekintést adni egy-egy tudományágról, részterületről vagy éppen aktuális kérdésről. A sorozat enciklopédikus jelleggel, a tudományok teljességét átfogó módon kíván egy-egy zsebkönyvbe sűrítve alapvető ismeretekkel szolgálni elsősorban a laikus olvasó számára. A kötetek hazai szakértő szerzői garanciát jelentenek a megbízható és naprakész tudásra, miközben a modern arculat és az egységes, könnyen áttekinthető belső szerkezet a mai olvasó igényeihez igazodik. A Pont könyvek egyszerre támpont a tájékozódásban és kiindulópont az ismeretek elmélyítéséhez. Egy biztos pont korunk információözönében. Hogyan lesznek a hangokból szavak? Tényleg megértünk három szót másodpercenként? De akkor miért értjük félre egymást? Mert a pillanatnyi lelkiállapotunk alapján beszélünk? Mit hallunk a mondatok mögött? Mi a társalgás logikája? Hogyan bővítjük új szavakkal agyunk szótárát? Miért tanul meg egy kisgyerek olyan hamar beszélni? És egyáltalán: hogyan működik az agyunkban mindaz, amit beszédnek nevezünk? A Pont könyvek sorozat új darabja, A lélek és a nyelv érthető és logikus válaszokkal szolgál, határozott pontokat téve a kérdőjelek helyére.

Pléh Csaba - Boross Ottilia - Bevezetés ​a pszichológiába
A ​kötet a nagy sikerű Atkinson et al.: Pszichológia c. tankönyvhöz készült szöveggyűjtemény: fejezetenként legalább két-három, az eredeti szerkezethez illesztett olvasmány egészíti ki az alaptankönyv szövegét. Az olvasmányok kisebb részben nehezen hozzáférhető klasszikus, nagyobb részben pedig a legfrissebb tudományos anyagot mutatják be, utóbbi esetben a „nyitott kérdések” világos expozíciójával. A kötet alapvető célja, hogy az olvasmányok révén a felhasználót megismertesse a pszichológia tudományos eredményeinek keletkezésével. Ez a szemléletalakítás két irányban is sajátos mondanivalót hordoz. A bölcsészeti érdeklődésűek és a társadalomtudósok számára bemutatja a kísérleti, az ember szellemi mozzanataira irányuló szemlélet keletkezését, a „keményebb” természettudományok számára pedig azt, hogy milyen a humán tudományok sajátos kérdésfeltevése, eredményeik mennyire kontextusfüggőek. A szövegekhez kapcsolódó apparátus is igen gazdag: a szerző életútja, néhány esetben szerzői interjú, webforrások, filmforrások lelőhelyei, feladatok.

Pléh Csaba - A ​megismeréstudomány alapjai
„A ​megismeréstudomány kritikus mozzanata a megismerés megértésének keresése, legyen az valóságos vagy elvont, emberi vagy gépi. A cél az értelmes kognitív viselkedés megértése. Reményünk az, hogy mindez elvezet az emberi értelem, a tanítás és tanulás, az értelmi képességek jobb megértéséhez." Donald Norman, 1981 Könyvem egy közel két évtizeddel ezelőtt tartott előadássorozaton alapuló, első kognitív tudományi tankönyvem (Pléh, 1998) újabb változata. A változaton azt értem, hogy miközben igyekeztem megőrizni az eredeti kéziratnak az egyetemi előadások műfajából adódó természetes hangnemét, valamint gondolatmenetének főbb vonalait, azért arra is törekedtem, hogy a kognitív tudomány két évtizedes fejlődésének eredményeiből is megjelenjen néhány vezető mozzanat. Az utóbbi két évtized fontosabb változásai egyrészt gazdagították a kognitív tudomány repertoárját, másrészt megváltoztatták hangsúlyait. Pléh Csaba (1945) pszichológus és nyelvész, a hazai kognitív tudomány egyik kezdeményezője.

Pléh Csaba - History ​and Theories of the Mind
The ​history of cognitive science in combination with the history of psychology is essential to understand the nature of multisdiciplinarity approaches to human cognition. This collection of essays intends to provide the reader with a rich image to understand cognition both from a conceptual, a historical and a social point of view. Several unifying ideas characterize these efforts. First of all, the papers indicate that many of the present day issues of cognitive research have been articulated in late 19th Century, in the early days of psychology as an independent discipline. Papers on Helmholtz. Mach, Mill all raise this continuity issue. A second important unifying idea is the importance of classical and present day evolutionary ideas, and their relationships'. Essays on comparing Mach and Dennett, on Dawkins and Sperber, as well as on Karl Popper show the centrality of evolutionary ideas to understand recent cognitive research. A third central topic is the relevance of classical social theories of mind such as Wittgenstein or Halbwachs to the present day discussion of the societal aspect of cognition and the potential impact of contemporary social changes on cognitive architecture. This is accompanied by a special consideration of narrative theories of the self and the mind. Finally, a special chapter covers historical excursion to the history of Hungarian psychology and the lessons we can learn from this regarding the peculiarities of psychology during great political and social turmoils. The book is an interesting reading for cognitive scientists, for historians of psychology and biology, for philosophers, and for thoreticians of narrative psychology as well.

Király Ildikó - Lukács Ágnes - Pléh Csaba - Racsmány Mihály - A ​téri megismerés és a nyelv
Vajon ​hogyan alakulnak ki olyan fogalmak, mint a KINT és a BENT, hogyan tanulja meg a gyerek a ház-BAN és a ház-BÓL különbségét? Melyik a könnyebben érthető kifejezés: "Bement a házba" vagy "Bement a házból"? A téri megismerés és a nyelv kapcsolatával foglalkozó tanulmányok ilyen kérdésekre keresik a tudományos választ. Összefoglalják a gyermek nyelvi fejlődésére, a neuropszihológiára, a technikai eszközökben való téri tájékozódásra, a nyelv és a téri gondokodás viszonyára vonatkozó új elméleteket, megfigyeléseket és kísérleteket. A kérdések összetettsége révén egyszerre fontosak ezek a tanulmányok az elméleti pszichológus, a nyelvész és a pszichológus, de a gyermeknyelv vizsgálója, a gyógypedagógus és a neuropszihológus számára is.

Pléh Csaba - A ​természet és a lélek
A ​hazai kognitív tudomány és az evolúciós pszichológia kapcsolatának megteremtésében nagy szerepe van Pléh Csaba munkáinak. A kötet tanulmányai amellett érvelnek, hogy át kell hidalnunk a pszichológia hagyományos szakadékait, amelyek elválasztják a biológiai és a társadalmi embert, az egyént és a társas lényt, s a tények és a szellemi értékek világát. A naturalista pszichológia természettudományos felfogás, mely ugyan-akkor nem tagadja az ember társas és társadalmi létét, csak ezt is a természet részeként értelmezi. A kötetben ennek a természeti hozzáállásnak megfelelően kerülnek egymás mellé írások a nyelv idegrendszeri alapjairól, a tudatról, stb.

Pléh Csaba - Palotás Gábor - Lőrik József - Nyelvfejlődési ​szűrővizsgálat (PPL)
Egy ​tíz éven át kifejlesztett s a gyógypedagógiai és alkalmazott nyelvészeti, illetve pszichológiai tanácsadásban egyre szélesebb körben használt nyelvfejlődési szűrőmódszert ismertet e kötet, mely 4 és 8 év közötti gyermekek vizsgálatában bevált. Fontos segédeszköz a nyelvi, illetve beszédfejlődési problémákkal jelentkező gyermekek előzetes, az egyénítettebb vizsgálódást elősegítő szűrésére. A módszer négy alpróbából áll. A monográfia a nyelvfejlődési tesztirodalom áttekintése után bemutatja az eljárásokat, pontos leírásokat adva. Végül esetelemzéseket mutat be, illetve néhány jellegzetes megkésett beszédfejlődésű, s ehhez hasonló mintán illusztrálja a módszer differenciáldiagnosztikai értékét. A gyakorló szakembereken kívül nélkülözhetetlen kézikönyv a pszichológushallgatók oktatásában. A könyv számos referenciabrája mellett magát az eljárás képanyagát is tartalmazza.

Büky Béla - Egyed András - Pléh Csaba - Nyelvi ​képességek - fogalomkincs - megértés
Ha ​gondolatban 800-1000 évvel visszalépünk az időben - mondjuk a nemsokára 800. évfordulóját ünneplő első szövegemlékünk, a Halotti Beszéd korába -, akkor a maitól merőben eltérő anyanyelvi helyzettel találjuk magunkat szembe. Nem pusztán a mai szavak akkori megfelelőinek másféle hangzására vagy a szóanyag összetételére, az azóta elavult számos szóra, kifejezésre gondolunk, hanem például arra, hogy ebben a távoli időben vajon többet beszéltek-e az emberek egymással vagy kevesebbet. Bízvást állíthatjuk, hogy ekkoriban általában kevesebbet szóltak egymáshoz, de a lényeges különbség különösen abban van, hogy a mai, televíziót, rádiót, sőt sokszor a messziről hozzánk szűrődő tévé-, rádióhangokat hallgató emberhez viszonyítottan a régiek sokkal kevesebb emberi szót hallottak. Mindent összevéve a szónak sokkal nagyobb súlya volt, mint manapság.

Pléh Csaba - Bevezetés ​a megismeréstudományba
A ​megismeréstudomány nem valamiféle külön területet fed le a világ kertjéből, inkább egyfajta hozzáállás, mely mindenütt az ismeret rendezésére és szerveződésére kérdez rá. A könyv alapkérdése vajon kezelhető-e az emberi gondolkodás úgy, mint állandó források sorozata, vagy éppen az evolúciós történetből, az agy felépítéséből és a kultúrából kell kiindulnunk a megismerő ember megértéséhez. A kognitív tudomány emberi és tudományos üzenete: egy másik fordítás igénye. A könyv célja a széttöredezett tudás mesterséges határainak átlépése, a tudományos racionalizmus megtartásával. A könyvet elsősorban pszichológusoknak, filozófusoknak, és biológusoknak ajánljuk.

Pléh Csaba - A ​lélek és a lélektan örömei
A ​tanulmánykötet a tudományos ismeretterjesztés legjobb hagyományait követve arra törekszik, hogy az emberi gondolkodás és viselkedés mai tudományos elméleteit és eredményeit összekapcsolja a hétköznapi életből is ismert gondolkodási problémákkal és viselkedési helyzetekkel. A kötetben szereplő írások négy csoportba sorolhatók. Egy részük a modern természettudományos pszichológia azon sajátosságára fókuszál, hogy egyszerre támaszkodik a neurobiológiára és az evolúciós gondolkodásra. Más írások a fogyatékosság kérdéskörét elemzik a kognitív tudomány fogalmi eszköztárának segítségével. A kötet harmadik alaptémája a modern információs technológiák és az emberi gondolkodás kapcsolatának vizsgálata. Végül a kötetet záró, a szerzővel készült interjúk azt mutatják be, hogy az említett fő témák hogyan bontakoznak ki egy kutató életútja során.

Pléh Csaba - A ​társalgás pszichológiája
Életünk ​tele van társalgásokkal. Ismeretlenekkel, ismerősökkel, intim barátokkal, meghódításra váró fiúkkal, gonosz rendőrökkel mindig a szerepeket váltogató szóbeli közlekedésen keresztül érjük el, amit akarunk, közelebb kerülünk a másikhoz, vagy éppen elhidegülünk tőle. Bizonyos értelemben minden emberi kapcsolat társalgás. A társalgás pszichológiája a mai pszichológia, szociológia és nyelvészet egyik központi érintkezési területét tárgyalja: megmutatja, hogyan hangoljuk össze viselkedésünket, hogyan befolyásoljuk egymást, irányítunk, hízelgünk, engedelmeskedünk a társalgás során és annak segítségével. Ez a tankönyvként is remekül használható összefoglalás feltárja a társalgások mögötti rejtett emberi tényezőket - útmutatója lehet mindazoknak, akik diákként, hivatásból vagy csupán emberként foglalkoznak a kommunikációval. Pléh Csaba (1945) - A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja pszichológiatörténet, pszicholingvisztika és kognitív tudomány témákban. Jelenleg a Budapesti Műszaki Egyetem Kognitív Tudományi Központ vezetője. Több évtizede tanít, több száz tudományos cikket és több tucat könyvet írt, illetve szerkesztett.

Pléh Csaba - Kovács Gyula - Gulyás Balázs - Kognitív ​idegtudomány
A ​kötet hazai szerzők 38 tanulmányát tartalmazza a kognitív ideg-tudomány területéről. Az észlelés, a figyelem, a tanulás, az emlékezés, a nyelv és gondolkodás, a tudat, valamint a személyiség (egyéni különbségek és bizonyos patológiás folyamatok) tekintetében mutat be egy új-szerű szintetikus szemléletet. Ennek lényege, hogy a megismerés kutatása és az ember neurobiológiai folyamatainak megértése kéz a kézben halad: a kognitív kutatás adja a kérdéseket, s néha a kísérleti eljárásokat, a neurobiológia érzékeny módszerei és modelljei pedig az értékelést. A tanulmányok a legfrissebb szakirodalmat dolgozzák fel. Az elméleti anyag mellett a kísérleteket is részletesen ismertetik, s az eligazítást közel 300 ¯ köztük 50 színes ¯ ábra is segíti. A kézikönyvet pszichológus, biológus, orvos, filozófus szakemberek mellett egyetemisták és PhD-hallgatók egyaránt használhatják a kutatásokban történő eligazodáshoz, illetve referenciakötetként.

Kollekciók