Ajax-loader

Beke László könyvei a rukkolán


Beke László - Műalkotások ​elemzése
A ​szerzőnek - saját tapasztalataira és számos nagy művész, tudós vagy pedagógus meggyőződésére támaszkodva - az a véleménye, hogy a művészet különös tulajdonságai miatt "nem megtanítható". Rengeteg ismeret és készség átadható és elsajátítható ugyan a művészettel kapcsolatban, elméletben és gyakorlatban egyaránt - csupa olyasmi, "amit minden művelt emberneknek illik tudnia" -, de éppen a legfontosabbhoz, ahhoz a bizonyos "kimondhatatlanhoz", amelynek megragadására minden művész és minden műértő törekszik, kizárólag személyes utak vezetnek. Ahány ember, annyiféle. Emiatt mondhatjuk: könyvünk ugyan sok olyan ismeretet tartalmaz, amit meg lehet tanulni és számon is lehet kérni, mégsem ez a lényeg. És megfordítva: az a célunk, hogy mindenkit a lényeg megismerése felé segítsünk, noha a végeredményt nem mindig tartjuk számonkérhetőnek.

Bán András - Beke László - Fotóelméleti ​szöveggyűjtemény
Hiánypótló ​könyvet tart kezében a fotográfia és művészettörténet iránt érdeklődő olvasó. Az elmúlt másfél évszázadban számos elméleti igényű megfontolás fogalmazódott meg arról, mi is a fotográfia, milyen szálak fűzik a képzőművészethez, a fotó vajon milyen mértékben a gép vagy az emberi alkotóerő teremtménye, mennyiben a hiteles képi közlés szinonimája...

Beke László - Peternák Miklós - Bódy Gábor 1946-1985 életműbemutató / Gábor Bódy 1946-1985 a Presentation of his Work
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Beke László - Lacza Béla - Baromfikeltetés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Beke László - Csernus ​Tibor
„Ez ​a könyv nem életrajz, nem monográfia, nem is tudományos feldolgozás. Spontán ötletből született, maguk az események hozták létre. Véletlenek vezettek az 1999-es műcsarnoki kiállítás létrejöttéhez, ott derült ki, hogy jó lenne még több (sok) képet egyszerre látni, összevetni a különböző variánsokat, jobban megfigyelni az egyes részleteket. A képek mellé rendelni néhány meglévő írást (egy-két újat is)” - Beke László. Az album az 1927-ben született, majd 1964-be Párizsba települt Kossuth-díjas alkotó vibráló fantáziájú, néhol a realizmus és hiperrealizmus között, másutt a naturalizmus és a szürrealizmus között egyensúlyozó művészetét tárja a közönség elé.

Beke László - Médium/elmélet
A _Médium/elmélet_ ​című kötet a szerző néhány éve megjelent tanulmánykötetének, a _Művészet/elmélet_nek a folytatása. A kiváló művészettörténész és teoretikus könyvében az 1972-től 1992-ig, a kísérleti film, fotó és a számítógép esztétikájáról írt tanulmányait olvashatjuk.

Beke László - Caspar ​David Friedrich
Caspar ​David Friedrich a német romantika kiemelkedő, s egyik legérdekesebb mestere. Elsősorban tájképeket festett, mert a természetben találta meg a magasztos, a fenséges, a végtelen, az emberfeletti elvont eszméinek kifejeződését. Művein szinte csak háttal álló, saját kicsinységükbe belenyugvó, merengő alakok jelennek meg. Friedrich filozofikus mélységű festészete idealizmus és realizmus, gondolat és érzelem, vallás és természet között igyekszik harmóniát teremteni. Ezek a gondolatok teszik számunkra igazán érdekessé őt, s kapcsolják művészetét korunk törekvéseihez. Beke László, a modern művészet egyik legkitűnőbb hazai kutatója, Friedrich személyiségét, életművének teoretikus alapjait is elemzi. A monográfia feladatainak megfelelően összefoglalást kapunk az oeuvre-ről, de olyan összefoglalást, amelynek utalásai messze túlmutatnak e tanulmány szűk keretein. A kötet értékes része a festő és a kortársak írásaiból válogatott dokumentumok gyűjteménye. A könyvet 61 fekete-fehér és 8 színes kép illusztrálja.

Beke László - Műalkotások ​elemzése II.
A ​Műalkotások elemzése második kötete megpróbál eligazítást nyújtani néhány olyan területen, melyen talán otthonosabban mozgunk, mint a képzőművészeti alkotások között - ilyen az építészet, a tárgyak világa, az iparművészet vagy a design. Gyakrabban találkozunk egy-egy modern épülettel, mint egy ritka, értékes festménnyel, de most még inkább tudatosítanunk kell, hogy egy mű sem létezik elszigetelten, önmagában. Az épület nem érthető meg a falusi, a városi vagy éppen a természeti környezet nélkül, a használati tárgy a használója nélkül és mindez jelek, jelrendszerek, közlekedés, kommunikáció nélkül. S ha már kezdjük érteni az összefüggéseket, akkor merül fel ismét a művészet meghatározó szerepe életünkben.

Beke László - Látásra ​nevelés
Minden ​jól működő emberi lény a külvilágból érkező vizuális jeleket strukturált, értelmes dologgá alakítja. Ha érzékeléseit nem rendszerezné térbeli dolgok képévé, az ember képtelen lenne tájékozódni. Az ember nem maradhat fenn anélkül, hogy fizikai környezetét e képekkel összhangban át ne alakítsa. Azon képességünk, hogy környezetünket igényeink szerint strukturáljuk, vagyis az, hogy valamiféle viszonyt vagyunk képesek létrehozni saját világunkkal, meghatározza életünk minőségét. Így a látás, a világra adott kreatív válaszunk elemi fontosságú, függetlenül attól, hogy a világhoz mely területen kapcsolódunk. Központi szerepe van fizikai, térbeli környezetünk formálásában, abban, hogy a természet modern tudomány által feltárt új aspektusait megértsük, s mindenekfelett a művészek élményeiben, amelyek révén magunk is fokozottabban érzékelhetjük az élet sajátosságait, örömeit, bánatát.

Beke László - Passuth Krisztina - Szabó Júlia - A ​másik Péri László / Der andere László Péri
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Beke László - Gábor Eszter - Prakfalvi Endre - Sisa József - Szabó Júlia - Magyar ​művészet 1800-tól napjainkig
A ​kötet egy évvel előtte megjelent elődjének, a magyarországi művészetet a kezdetektől 1800-ig bemutató összefoglalásának a gondolatmenetét folytatva, kronologikus rendben tárgyalja az 1800-tól napjainkig eltelt több mint kétszáz év művészetét. Öt nagy fejezetét a korszak legjelesebb szakemberei írták, akik a legújabb módszerek és tudományos eredmények érvényesítésén kívül arra is gondoltak, hogy a művészet fejlődését a történelem és a kultúra alakulásával párhuzamosan mutassák be. A korábbi hasonló témájú könyvektől eltérően az építészet és a képzőművészetek tárgyalása nem a legutolsó korszakhatárral zárul, hanem számot vet szinte az utóbbi hónapok művészeti eseményeivel is. A szöveget több mint 400 kép, gazdag bibliográfia, valamint mutatók egészítik ki. Megjelent 2002-ben.

Beke László - Schaár ​Erzsébet
A ​szélesebb közönség számára csak az 1965-ben megrendezett székesfehérvári kiállításán lett nyilvánvaló, hogy Schaár Erzsébet rendkívül erős, önálló művészegyéniség, aki legutóbbi alkotásaival új utat nyitott a magyar szobrászatban. Szobrain állandóan két elem találkozik egymással: az élő és az élettelen, s a szembesülés során mindegyik a másikhoz válik hasonlatossá. Az antropomorf bútorok, ajtók, ablakok, falak és a kétdimenzióssá, falszerűvé váló emberek ugyanakkor egyaránt a térnek vannak alárendelve, azt jelzik. A tér pedig - mint Schaár Erzsébet művészetének leglényegesebb kategóriája - szubjektíve átélt emlék-tér, de egyúttal túl is emelkedik a személyes jelentésen, és általános érvényt kap: az ember helyzetéről vall, az egyén és a tágabb környezet viszonyát jelöli. Az előszó szerzője európai hírű költő, Pierre Emmanuel, a Francia Akadémia tagja. A műalkotásokat taglaló és az egyetemes művészeti fejlődés távlataiba illesztő tanulmányt Beke László, a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának munkatársa írta. A kötet képes katalógust és mintegy félszáz mű nagyméretű reprodukcióját tartalmazza. Néhány legújabban készült művet is, amelyet az évekkel korábban megírt tanulmány még nem említ.

Beke László - Orosz Márton - Peternák Miklós - Magyar ​művészek és a számítógép
„Egy ​raktár mélyén pihenő kiállítás elfelejtett darabjainak megtalálása és újrabemutatása egyáltalán nem szokványos esemény. Az 1990-ben Lille-ben, a Fête de l'image programsorozat részeként Joël Boutteville által rendezett Les Artistes hongrois et l'ordinateur kiállításon szereplő művek szerencsés előkerülése ezen ritka alkalmak közé tartozik. A Szépművészeti Múzeum előszeretettel igyekszik felidézni egy-egy korszakalkotó eseményt fennállásának több mint egy évszázados történetéből. Ugyanakkor kiemelt feladatának tekinti a magyar és egyetemes művészet metszéspontjainak bemutatását és egy-egy valamilyen szempontból cezúrát jelentő kultúrális esemény tudományos feldolgozását. Ezért nincs semmi meglepő abban, hogy egy, az "új képkorszak határán" létrejött kiállítás rekonstrukciójára is itt kerüljön sor. Köszönet illeti Klaniczay Júliát és az Artpoolt, hogy a nyomára bukkant ennek a rendkívüli jelentőségű és páratlanul izgalmas anyagnak.” A 2016-ban a Magyar Nemzeti Galériában megrendezett Magyar művészek és a számítógép című kiállítás katalógusa Böröcz András, Galántai György, Gábor Áron, Hannawati P. Ráden, Hegedűs Ágnes, Kiss László, Révész László László, Sugár János és Waliczky Tamás műveivel.

Beke László - Művészet ​/ Elmélet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Beke László - Varga Zsuzsa - Kozma ​Lajos
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Beke László - Jovánovics
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Beke László - Műalkotások ​elemzése I.
Évfolyam: ​9. A tankönyvjegyzéken szerepel. Ez a tankönyv a korábbi Műalkotások elemzése átdolgozott, továbbfejlesztett változata. A gimnáziumi tananyagot két részre bontottuk: az első kötetben ismerkedünk meg a képzőművészeti alkotások sajátosságaival, míg a másodikban kerül sor az építészet és a tárgyi környezet problémáira. A módosításra azért volt szükség, mert korunk társadalma új kérdéseket állít a művészet számára, de változnak a műelemzés módszerei is. Az elemzett példákat történeti sorrendbe állítottuk, hogy ily módon is hangsúlyozzuk a művészettörténeti szemlélet fontosságát. A könyvet szakkifejezések kislexikona és tartalomjegyzék egészíti ki.

Kollekciók