Ajax-loader

Werner Gitt könyvei a rukkolán


Werner Gitt - Karl-Heinz Vanhaiden - Ha ​az állatok beszélni tudnának
Az ​állatoknak egymás megértéséhez rendkívül hatékony kommunikációs rendszerük van. Nem képesek viszont velünk emberi nyelven beszélgetni. Így most a könyv szerzői töltik be az állatok szerepét és helyettük ők fognak beszélni. A felvetődő kérdéseket mintegy maga az állat válaszolja meg egy kitalált beszélgetés során. Ily módon közreadva az anyagot, élővé és olvasmányossá válik, de a nehezebb szakmai kérdésekben is tudományosan megalapozott marad. A könyv mindenkihez szól, fiatalokhoz, felnőttekhez, laikusokhoz és szakemberekhez.

Werner Gitt - Információ ​– Az élet kulcsa
Werner ​Gitt jelen könyve egy – az információ-tudomány kutatásával töltött – egész élet gyümölcse. Dr. Gitt központi tézise messzemenő jelentőséggel bír, és kimondja, hogy az információ nem anyagi természetű, minden élőlény létének alapját képezi, és soha nem jöhetett létre tisztán anyagi folyamatok (fizikai és kémiai történések) eredményeként. Az információ eddig megfogalmazott legprecízebb és ezen felül gyakorlatban is használható definíciójával szolgál, különbséget téve az univerzális információ (valódi információ) és minden más között, amit gyakran tévesen információnak neveznek. Dr. Gitt bemutatja, hogy az információ csakis intelligens forrásból származhat, és végeredményben minden használható információ, köztük a biológiai is, Istentől ered. E könyv olvasása kihívást jelent, amit viszont mindenkinek érdemes elfogadnia, aki az információk valódi eredetét és célját szeretné megismerni. Dr. John Sanford, emeritus professzor, Cornell Egyetemen, New York állam, a géntechnológia úttörője és a „Gen Gun” (Génpuska) feltalálója (USA) Az ateizmus, materializmus, evolúció és ősrobbanás megállapításaival szemben már sok kézenfekvő kifogást emeltek. Ez a könyv új úton jár, amennyiben az ateista világnézet négy pillérét természeti törvények segítségével cáfolja. Ha sikerül olyan természeti törvényeket találni, amelyek ellentmondanak a fenti elméleteknek, akkor ugyanolyan hatásosan döntöttük meg ezeket, mint ahogyan a természeti törvények lehetetlenségnek nyilvánítanak egy perpetuum mobile-t, egy ún. örökmozgót – egy olyan gépet, amely energia bevitele nélkül állandóan működik. Pontosan ez a célja ennek a könyvnek.

Werner Gitt - Jelek ​a mindenségből - Mi végre vannak a csillagok?
1997 ​(Signale aus dem All – Wozu gibt es Sterne? 1993) Ez a könyv nem csillagászati szakkönyv, de e gyorsan növekvő szaktudománynak sok új ismeretét feldolgozta. Célkitűzése az, hogy a csillagászati tényeket összekapcsolja bibliai kijelentésekkel.

Werner Gitt - Csodák ​és csodálatos dolgok
(Wunder ​und Wunderbares) A 21. században élünk, és éppen az elmúlt évtizedekben hallottuk a tudomány lenyűgöző eredményeit. Az embernek sikerült a Holdra eljutni, a Dolly nevű bárányt klónozták és az ember genomját kapcsolódási sorrendbe rendezték. Ilyen felvilágosodott korban lehetne-e még hinni a Biblia csodáiban? Vajon a szűztől való születés, halottak feltámadása, súlyos betegek hirtelen gyógyulása, vagy a fizikai csodák, mint a viharnak pillanatok alatti lecsendesedése a Genezáret taván, vagy a nap megállása, hihető lehet-e még a mai embernek? A könyv szerzője, a tudós Werner Gitt _az első részben_ ezekkel és hasonló kérdésekkel foglalkozik. _A második részben_ a szerző találkozásokról és megtérésekről számol be, amelyeket világszerte átélt és amelyekben benyomása szerint csodák történtek. Hogy ezeket megkülönböztesse a Bibliában leírt csodáktól személyesen átélt "csodálatos dolgoknak" nevezi. A Biblia védjegye, hogy a Jézussal való találkozások mindig hitelesek. Ez abból is nyilvánvaló, hogy a Biblia mindig tudósít arról, hogy egy esemény hol, mikor és milyen alkalomból történt. Ehhez tartja magát a szerző is és a legtöbb esetben megnevezi azt, hogy milyen helyen, milyen alkalomból és mikor játszódott le az átélt esemény. Ezt a részt a rá nagy benyomást hagyó gyermekkori élményeiről való személyes beszámolójával kezdi a szerző. _A harmadik részben_ olyan emberek számolnak be életükről, akiket belföldi és külföldi előadói utazásai során ismert meg. Kilenc személynek van különleges dolgokról beszámolnivalója mind az öt földrészről. A beszámolók egymástól nagyon különböznek, de van valami, ami közös bennük: Kifejezésre juttatják, hogy Isten milyen csodálatos módon nyúlt bele az életükbe és hogyan vitt végbe gondolkodásukban és életvitelükben alapvető változást. Ahogy nincs két egyforma tölgyfalevél, sem pedig a megszámlálhatatlan csillag és hópehely között kettő, amelynek egymás másolatai lennének, úgy minden egyes embernek megvan az ő egészen személyes és megismételhetetlen története.

Werner Gitt - A ​teremtés bibliai tanúságtétele
1996 ​(Das biblische Zeugnis der Schöpfung) Ha elgondolkodunk emberi létünk értelméről, elkerülhetetlenül három alapkérdéshez érkezünk: Honnan jövünk? Miért élünk? Merre tartunk? A könyv fejezetei ezekre a kérdésekre ad választ: Tér és idő A teremtéstörténet Özönvíz Óceánok Hegységek Éghajlat Az emberiség eredete és születése Az emberi élet célja

Werner Gitt - Meg ​van írva... - A Biblia igaz voltáról
1995 ​(So steht’s geschrieben) Ez a könyv a Biblia alapvető kérdéseivel foglalkozik: - Milyen igazságértéke van napjainkban? - Ki a szerzője? - Mi a fő szándéka? - Kijelentései csak képes beszédek, és csak az akkori időkre érvényesek-e? - A jövendő eseményeire vonatkozó kijelentései pontosak-e? - Milyen kapcsolatban állnak egymással a bibliai és a természettudományos kijelentések? - Mit mond a Biblia a csillagászatról és az informatikáról? A könyv szerzője nem teológus, hanem matematikai-természettudományos gondolkozású informatikaprofesszor. A szerző újszerűen közelíti meg a Bibliát, s ezáltal nemcsak gondolkodásra ösztönöz, de bátorít is a hitre.

Werner Gitt - Gyakran ​feltett kérdések
Aki ​a keresztyén hittel kezd el foglalkozni, számos kérdésbe ütközik, amelyek szinte minden kereső emberben felvetődnek. Kézenfekvő volt tehát a válaszokat lehetőleg rövid, de mégis kielégítő módon összegyűjteni. Valamennyi tárgyalt kérdésben az a közös, hogy valóban feltették őket. Ezért ez a könyv nem a „bennfentesek” által várt, mesterségesen megfogalmazott, az egész Bibliát átölelő kérdésekből áll, hanem azokat a problémákat kísérli meg komolyan venni, amelyek a kétségeskedőket, a kérdezőket és a keresőket foglalkoztatják. Így itt nem szőrszálhasogató teológiai kérdések gyűjteményéről vagy egy „zöld asztal” mellett összeállított elméleti listáról van szó, hanem kereső emberek azon alapvető kérdéseiről, amelyek a szerző előadói tevékenységének gyakorlatában felmerültek. A könyv ezeken kívül néhány eredeti, egyénileg feltett kérdéssel is foglalkozik.

Werner Gitt - Idő ​és örökkévalóság
2000 ​(Zeit und Ewigkeit) Az informatikus-matematikus szerző az idő fogalmának boncolgatásával kezdi könyvét, majd az örökkévalóságnál fejezi be, ahol az idő megszűnik. Tartalom: Előszó I. Az idő mint fizikai mennyiség II. Az idő mint antropológiai mennyiség III. Mi az örökkévalóság? A Biblia könyvcímeinek rövidítése Irodalom Függelék - Kezdetben volt az ősrobbanás?

Werner Gitt - Teremtés+evolúció=?
1991 ​(Schuf Gott durch Evolution? 1990) Napjainkban egyre több neves tudós szakít a szintetikus fejlődéselmélettel, és az evolúciónak egy teista tanítása felé fordul. Ennek az elfordulásnak az oka érthető, hiszen a természetben egyetlen természeti folyamat során sem sikerült azt bebizonyítani, hogy az anyagban önmagától információ jött volna létre. A teista evolúciótannak az lenne a feladata, hogy ezt a jelentős hiányosságot áthidalja. Azt tanítja, hogy Isten indította be az evolúciót, és azt évmilliókon át tartó folyamatában irányította. Ez a gondolatmenet keresztyének között is elterjedt. Az informatikával foglalkozó Werner Gitt kritikailag vitatkozik a teista evolúciótan alapfeltevéseivel és konzekvenciáival. Eredményei újak és egyben meglepőek is.

Werner Gitt - A ​csodálatos ember
2003 ​(Faszination Mensch 1996) Ebben a könyvben az olvasó sok figyelemreméltó részletet talál az emberi testről, az ember felépíté­sének számos sajátosságáról, amelyekből gazdag összeállítást találhatunk a könyvben. A szerző nem marad meg az orvosi, fizikai, kémiai és információelméleti részleteknél, hanem ezekből következtetéseket von le az ember Teremtőjére vonatkozóan. Azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy kik is vagyunk Teremtőnk szemében, és mi a rendeltetésünk. A könyv mindenkinek szól, nemcsak szakembereknek.

Werner Gitt - És ​a többi vallás?
Ez ​a könyv olyan "darázsfészekbe" nyúl, amely újra meg újra élénk vita tárgya. - Oly sok vallás van. Vajon valamennyi téved, vagy van küzülük egyetlen helyes is, vagy végül is mindegyik célba vezet? - De hiszen a másvallású emberek is őszintén keresik az igazságot. Őszintén imádkoznak, és hoznak áldozatot, és szilárdan hisznek vallásuk tanításában. Istennek ezt is látnia kell. Ha Isten a szeretet Istene, nem kellene-e mindezt a buzgó fáradozást méltányolnia? - Korunk jellemző vonása a megértés és a tolerancia. Nem kellene ennek a vallásokkal kapcsolatban is érvényesülnie, ahogy azt Nagy Frigyes porosz kiráy megmondta (1712-1786): "Ki-ki a maga módján üdvözüljön"?! Nem kifejezetten türelmetlen és nem toleráns az evangélium, amikor minden más utat elvet és kizárólagossági igénnyel lép fel? Ezek a leggyakrabban feltett kérdések, amikor a hitről esik szó. Őszinte, igazi válaszokra van szükségünk, olyanokra, amelyek átsegítenek a vívódáson. A szerző alapos, Bibliára felépített művet ad a kezünkbe, igazi segítséget az eligazodáshoz e feszültségekkel teli területen.

Werner Gitt - Logosz ​vagy káosz - Isten rendje vagy a káosz
Werner ​Gitt e könyvében kritikai módszerrel foglalkozik az evolucionizmussal. A természettudományos-bibliai tárgyalás mellett kifejezésre jut az evangéliumhirdetői elhívása is.

Werner Gitt - Kezdetben ​volt az információ
1998 ​(Am Anfang war die Information) Mi a közös az aranylile repülésében és egy levelezőlapban, egy számítógépes programban és a hieroglifákban, az élő sejt folyamataiban és a Bibliában? Mindezen példákban az információ az információ a közös jellemző mennyiség. Semmilyen élőlény sem működik információ nélkül. Ha valami lényegeset akarunk mondani az élet eredetéről, először arra kell válaszolnunk, mi az információ és hogyan keletkezik. A szerző eben a könyvében szemléletes választ ad, és számos példa segítségével magyarázza azt. Az ateizmus, a materializmus, az evolúció és az ősrobbanás tanai ellen már sok elgondolkodtató kifogást emeltek. A jelen könyv egy új kérdésnek jár utána: Vajon tudományosan is cáfolható-e ez a négy gondolati rendszer?

Kollekciók