Ajax-loader

Hapák József könyvei a rukkolán


Hapák József - Sz. Bodnár Éva - Trilogie ​von Munkácsy
"A ​följegyzett tények mind arról tanúskodnak, hogy Munkácsy Mihályt igen komolyan foglalkoztatta a Krisztus-esemény. Valami titokzatos és szent belső feszültség késztette őt alkotásra, mégpedig a történeti hűség és a hitbeli látás dialektikus harmóniájában. Az ő korában is elfogadott bizonyosságként kezelték, hogy a Názáreti Jézus történeti személy volt, élete pedig egy valóságos történeti ténysorozat, de hogy ez az ember a szentháromság második személye, a világ megváltója lett volna, semmiféle tudományos módszerrel, vizsgálódással nem volt igazolható. Ez csupán a hit ajándéka és döntése. Ezzel Munkácsy is így volt, s ha most közelebb akarunk kerülni festőnk gondolatvilágához, akkor feltétlenül a hit nyomvonalán kell végigjárnunk az utat."

Plihál Katalin - Hapák József - Karten ​Europas
Az ​e kötetbe gyűjtött térképeken (megközelítőleg 150-170 mű) az az évszázadokon keresztül felhalmozódott tudás és ismeretanyag tükröződik vissza, amelyre az Európában élők utazásaik, megfigyeléseik, utóbb pedig pontos tudományos méréseik során tettek szert. E kötethez hasonló jó értelembe vett "európai- képeskönyv" eleddig nem jelent meg. A kötetben helyet kap az első Európa-térkép éppen úgy, mint az első magyar nyelvű Európa-térkép, amely a híres Bod Péter prédikátor könyvében a 18. század közepén látta meg a napvilágot, s melynek létezéséről addig nem is tudtunk. A kötet anyaga az Országos Széchényi Könyvtár unikális darabjaiból készül. A kötet magyar, angol és német nyelven jelenik meg, 28 X 38 cm-es méretben, Dr. Klinghammer István, az ELTE rektora ajánlásával és előszavával, Plihál Katalin, az OSZK Térképtárának vezetője szerkesztésében. A kitűnő minőségre garancia, hogy a fotókat és a nyomdai munkálatokat ugyanaz a csapat végzi, amelynek keze nyomán az idei év Szép Magyar Könyv versenyének közönségdíjas, Fitz-díjas és nyomdai nívódíjas terméke, a "Kincsek a nemzet könyvtárából" című album is készült.

H. Kolba Judit - Hapák József - A ​Győri Püspöki Kincstár
A ​győri püspökséget ezer esztendeje Szent István királyunk alapította. Története összefonódott a városéval. Háborúk rombolták le a többször megújított székesegyházat, megtizedelték az egyházi gyűjteményt. De mindig kerültek olyan püspökök az egyházmegye élére, akik a romokból újjáépítették, akik pompás ajándékokkal pótolták az eltűnt kincseket. Könyvünk az ország második leggazdagabb egyházi kincstárának pompás ötvöstárgyait, csodás hímzett miseruháit, a szabad szemmel alig látható művészi részleteket mutatja be.

Hapák József - Gerald De Potter - Gödöllő ​- A királyné kastélya
"A ​valóság álommá, az álom valósággá válik." - írta Novalis. A Gödöllői Kastélyba lépve a látogatót ez a gondolat ragadja magával már az első pillanattól fogva. Borzongás keríti hatalmába, amikor arra gondol, hogy évszázadokkal ezelőtt ugyanez az érzés érinthette meg az ide érkezőket; mintha az órákat e falakon belül megállították volna. Még különösebb, ha szemét egy pillanatra behunyja: megelevenedik előtte a Kastély legnevezetesebb alkotója, Erzsébet, a magyarok Királynéja, itt töltött napjai, egész udvartartása. A következő oldalak akár a Királyné legelkötelezettebb hódolójának, a Kastély örökéletű Szellemének emlékezései is lehetnének. Kérem, tartsanak Önöm is Vele sétáin! Kellemes időtöltést!

Hapák József - Sólymos Szilveszter - Pannonhalma
Több ​mint ezer éve, 996 óta koronázza a Győr melletti Szent Márton hegyét bencés monostor. Szent István apja, Géza nagyfejedelem hívta be az országba Szent Benedek szerzeteseit, hogy szellemiségükkel (Ora et labora – Imádkozzál és dolgozzál) segítsék a magyarság kereszténnyé válását. Az 1001-ben felszentelt templom és monostor a későbbi Árpád-házi királyok zarándokhelye lett, kisugárzó szellemiségű központ. A monostor több mint ezer éve visszatekintő történetét, látnivalóit, kincseit Sólymos Szilveszter bencés tanár úr mutatja be Hapák József több száz művészi felvételének segítségével. A könyv felidézi a bencés rend oktatónevelő tevékenységét éppúgy, mint a legutóbbi évtizedek kimagasló eseményeit: II. János Pál, valamint a kopt pápa és Alekszij moszkvai pátriárka látogatásának ünnepi pillanatait. Ezek a látogatások a keresztény egyházak közeledését szimbolizálják. A Pannonhalmi Főapátság 1996. decembertől a világörökség része.

Hapák József - Plihál Katalin - Maps ​of Europe 1520-2001
Dulce ​ét utile — in a pleasant and useful way. Poetry knows such an ars poetica but one does not usually think of this slogan in connection with maps. However, this decorative album about selected maps of Europe in the collection of the National Széchényi Library makes us think of the pleasure they give. It forces us tó concentrate on their beauty. The beauty of the details and the wittiness of the compilers direct us towards seeing them in this way. Nevertheless, maps arc serious things. We check their accuracy, use them while travelling and they help us in our studios. They teach us and guide us through the history of Europe. Let us enjoy the topographical, administratíve, political, ethnic, religious or even gastronomical maps in this volume and fínd out where the actual boundaries of Europe are running. István Monok

Monok István - Hapák József - A ​bibliás Rákócziak
Csodálatos ​magyar nyelvünkben kevés olyan szó van, amelyet ha kimondunk, biztosak lehetünk benne, hogy mindenki ugyanazt érti alatta. Szilárd meggyőződésem, hogy ezen kevés szó között ott van a Biblia és a Rákócziak. Nézzük sorjában. Az első szó a Biblia. A Biblia nem egy könyv. Nem több annál, hanem egészen más. Megjelenési formái közül csak egy a nyomtatott könyv. A második szó: a Rákócziak. Egy család egymást követő nemzedékei. Akikről e könyvben azt olvashatjuk, hogy napi szükséglet volt a Szentírás forgatása, az abból merített erő.

Hapák József - Módy György - Takács Béla - Debrecen, ​a cívisváros
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lőrincz Zoltán - Hapák József - "Tedd ​templomoddá, Istenem"
"A ​reformációt, a Krisztus által alapított anyaszentegyház belső megújulását és eredeti formájára való 'visszaalakítását' sokan nevezték tévesen a régebbi időkben is, napjainkban is 'hitújításnak'. Mind a reformátorok, mind az azt követő nemzedékek visszautasították ezt a vádat valamennyi korban. Hitünk szerint a protestáns egyházat nem Luther Márton vagy Kálvin János alapította: mi is hittel valljuk, hogy a kétezer éves kereszténység a mi történelmünk is. Lőrincz Zoltán könyve ehhez kínál történelmi és művészettörténeti szemléltető anyagot." (Dr. Márkus Mihály)

Hapák József - Monok István - Treasures ​of the Hungarian National Library
This ​unique colour album pubished for the 200th anniversary of the National Szechenyi Library is the fullest presentation to date of the library's most precious items. These are treasures rarely seen by the public because their storage and preservation require special care, but which we all need to know if we are to appreciate the often heard declaration that we were, are and will be the vehicles of culture. This book contains a thousand years of Hungarian written and printed history. Its most imoportant aim is to present and show their values.

H. Kolba Judit - Hapák József - Egyházak ​kincsei Magyarországon
Magyarországon ​több mint harminc egyházi gyűjtemény őrzi ezeréves hazánk történeti egyházainak csodálatosan gazdag emlékanyagát, melyek az évszázadok viharai, küzdelmei során napjainkig megmaradtak. Kötetünkben ennek a gazdag tárháznak legszebb, legérdekesebb, de sokszor alig ismert kincseiből válogattunk, hogy a XXI. század emberei is megismerjék és megcsodálhassák ezeket a lenyűgöző tárgyi emlékeket. A római katolikus, az evangélikus, a református, a szerb ortodox, a görög katolikus, a magyar ortodox egyház és a zsidó vallás legjellemzőbb liturgikus tárgyait - az ötvösművészet remekeit, textileket, egy-egy jellegzetes képet vagy szobrot - a szertartásokban betöltött szerepük szerint mutatjuk be.

Hapák József - Mikó Árpád - Mátyás ​Corvinái
A ​páratlanul szép színes illusztrációkban gazdag kötet, az Országos Széchényi Könyvtár corvináit mutatja be.

Kollekciók