Ajax-loader

Görömbei András könyvei a rukkolán


Görömbei András - Sütő ​András
Sütő ​András a romániai magyar irodalomnak ahhoz a nemzedékéhez tartozik, amelyik közvetlenül a második világháború után kezdte pályáját a nápszolgálat jegyében s nagy illuziókkal. Művészetének különleges vonása, hogy az erdélyi magyarság életének szinte szociológiai pontossággal megjelenített tényeit merész, költői szökkelésű asszociációkkal és a képes beszéd erejével egyetemes eszmék hordozójává emeli. Az egyetemes kultúra üzeneteinek pedig egyszerre világítja meg nemzeti-nemzetiségi és általános emberi vonatkozásait lírai fényű intellektuális kifejezésmódjával. Iránytűje a változó időben is a változatlan hűség, a közösség sorsát vigyázó elkötelezettség, a szűkebb haza gondjának egyetemes léptékű kifejezése, a sajátosság jogának és méltóságnak elszánt védelme. Az egyetemes magyar irodalomban is kiemelkedő értékű művészetének első elemző, értékelő áttekintése Görömbei András monográfiája.

Görömbei András - Tanulmányok Sütő Andrásról
Sütő András hetvenöt éves. Életműve az utóbbi fél évszázad magyar irodalmának egyik legértékesebb fejezete. A világméretű elidegenedéssel szemben tanúsítja a közösségi érzés, közösségi tudat személyiséget megtartó erejét és értékét.

Görömbei András - Irodalom, ​nemzet, harmadik út
Identitásunk, ​önazonosságunk a kipróbált értékek megőrzésének és az új lehetőségek felkutatásának a feszültségében, kettősségében formálódik. A magyar nemzetet a trianoni békediktátum, majd annak a második világháború utáni megismétlése szétdarabolta. Magyarországtól elszakított részei a többségi helyzetükből kisebbségi létformába kerültek. Létformájukat erősen meghatározza az, hogy egymástól nyelvi, kulturális és politikai szempontból is különböző -szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén, osztrák- többségi nép államához tartoznak.

Görömbei András - Sinka ​István
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Görömbei András - Azonosságtudat, ​nemzet, irodalom
"Aztán ​egyszer csak nem lehetett nem tapasztalni azt, hogy mindennek vége van. Látványosan lecsökkent az érdeklődés az irodalom iránt. Értéke és becsülete a társadalom tudatában szinte semmivé vált. Mintha a politikai szabadság az irodalom halálát is jelentené. Mintha már nem volna rá szükség. Leértékelődött a klasszikus irodalmi hagyomány is. Úrrá lett a felejtés minden értéken. Szinte divattá vált a fanyalgás a klasszikusokon. Domokos Mátyás legtöbb klasszikusunkról elkészíthetné az adósságlevelet. Nincs már olvasó. Átváltozott televíziónézővé. Nincs már irodalmi élet. Átváltozott politikai acsarkodássá. A szabadsággal a szellemi közömbösség, érdektelenség köszöntött be. Mintha az irodalmat korábban csak politikai súlya tartotta volna életben. A szellemi értékek semmibevevése tapasztalható az élet minden területén. Az egyetlen mérték a gyors anyagi érvényesülés lett. Mindegy, hogy milyen áron, mindegy, hogy milyen erkölcscsel." (Részlet a kötetből)

Görömbei András - Nagy ​Gáspár
“Emlékezni, ​látni, megnevezni és sohasem félni - eme szemléleti alapelvek szerint épül Nagy Gáspár költészetének morális és poétikai rendje. Verseinek gazdag metaforikus világába az általa "helybenzsákbanfutós"-nak nevezett kor égette bele az ítélkező játék, a keserű groteszk és irónia szilánkjait. Tényeket és látszatokat, valóságot és hamis ideológiát eltökélten szembesítő költészete könnyen felismerhető, csak rá jellemző költői látásmódot és nyelvet teremtett a szinte szakrálisan morális költői személyiség és a rafináltan, leplezetten amorális kor ütközésének pontos megnevezése révén A hazugság, cinizmus, árulás, nemzeti felelőtlenség, történelmi tudatzavar, erkölcsi nihilizmus ellen küzdve adott és ad ma is példát arra, hogy modernség és közösségi felelősség, hagyományok gazdag sokféleségéhez való kötődés és Újítás, erkölcs és esztétikum nem kizárják, hanem hitelesítik egymást a művészetben.” Görömbei András

Görömbei András - Nagy ​László költészete
Görömbei ​András tanulmánykötete a háromszoros József Attila-díjas, Kossuth-díjas költő munkásságát mutatja be. Nagy László költő, műfordító a kortárs magyar irodalom meghatározó alakja volt.

Görömbei András - Csoóri ​Sándor
Csoóri ​Sándor nemzeti felelősségtudata Adyéhoz fogható. Milyen könnyű lett volna félreállítani, tovább gazdagítania egy-egy műfaját. Hiszen nemcsak Ady és Németh László, Illyés Gyula az ő vállalt elődje, hanem Csokonai, Kosztolányi és Szabó Lőrinc is. Költő? Szociográfus? Publicista? Esszéíró? Prózaíró? Filmíró? Politikus? Szerkesztő? Közügyekben loholó önkéntes? Mindegyik együtt.

Bertha Zoltán - Görömbei András - A ​romániai magyar irodalom válogatott bibliográfiája, 1971-1980
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Görömbei András - A ​minőség jegyében
,,Mit ​adott nekem Németh László? A legtöbbet, amit szellemi és etikai vonatkozásban ember embernek adhat: példát és ösztönzést. Példát arra, hogy századunk kibogozhatatlannak tetsző szellemi káoszában is van értelme és lehetősége a teremtő küzdelemnek. Példát arra, hogy alázattal és lelkiismerettel szüntelenül átgondolva a megtett utat, olykor szomorú tapasztalatok ellenére is reménykedő hittel és töretlenül kell építenünk a jövőt. Lenyűgöz érdeklődésének széles horizontja, eredményeinek mindig eleven és elgondolkodtató biztonsága, mélysége. Németh László mindig együtt gondolkodni, együtt töprengeni hív, s amiről gondolkodik, az mindig mindnyájunk ügye, vagy legalábbis annak kellene lennie. A pedagógus hite és segítő szándéka sugárzik rám minden sorából, ezt éreztem kézfogásából is: a nagy szellem munkára, nevelésre hívó ösztönzését" olvashatjuk a kötet bevezető írásában. Görömbei András irodalomtörténész, egyetemi tanár az idén lenne 75 éves, az Ő tiszteletére született az összeállítás - Németh Lászlóról szóló írásaiból. Hét esztendeje nincs közöttünk, ezzel a kötetével emlékezünk Rá... Az Utószó Papp Endre munkája.

Görömbei András - Kérdések ​és válaszok
Aczél ​Géza, Baka István, Balázs József, Farkas Árpád, Gion Nándor, Kis Pintér Imre, Kiss Benedek, Kocsis István, Kósa László, Kovács István, Marosi Gyula, Nádas Péter, Nagy Gáspár, Ördögh Szilveszter, Pintér Lajos, varga Imre és Veress Miklós válaszol Görömbei András kérdéseire

Görömbei András - Napjaink ​kisebbségi magyar irodalma
Görömbei ​András könyve a szomszédos országok kisebbségben élő magyarságának irodalmába kalauzolja az olvasót. Romániában, Kárpát-Ukrajnában, a Vajdaságban és Szlovákiában alkotó íróinkat mutatja be, röviden értékelve és ismertetve fontosabb műveiket. Egyben a nemzetiségi magyar irodalmak egészéről is képet ad: felidézi a közös gyökereket és a mindenütt másként ható helyi adottságokat, az anyanemzethez és a szülőföldhöz való kettős kötődést. Világos áttekintést kapunk az egymás mellé felnövekvő írónemzedékekről, az egyes irodalmi korszakok legfőbb törekvéseiről, jellegzetességeiről. Megismerhetjük a kötetből a kisebbségi magyar kultúrák fórumait, a hozzájuk kötődő iskolákat, de nem feledkezik meg a szerző a magányos kísérletekről sem. A hagyományos formakultúra alkotói és a merész újítók egyaránt helyet kaptak a könyv lapjain.

Görömbei András - Kisebbségi ​magyar irodalmak (1945-2000)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kecskeméti Károly - Görömbei András - Barna Gábor - Bányai János - Kultúra ​és identitás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók