Ajax-loader

Elekes Lajos könyvei a rukkolán


Elekes Lajos - A ​történelem felfogása korunk polgári tudományában
Elekes ​Lajos akadémikus könyve nagyon izgalmas és aktuális problémát dolgoz fel: a polgári történeti gondolkodás kialakulását és fejlődését ismeretei a kezdetektől napjainkig, és elemzi mai állapotát. Az előzmények bemutatása során megismerteti az olvasót a történeti gondolkodás elemeinek formálódásával a XIX. századig. Külön fejezetekben foglalkozik a pozitivizmussal, a német historizmussal, majd a különböző relativista nézetrendszerek előtérbe kerülésével a polgári történettudományban. Felvonultatja, bemutatja és meggyőző bírálatban részesíti ezeknek az irányzatoknak legjellegzetesebb képviselőit: méltatja ma is figyelembe vehető eredményeiket, s ugyanakkor kérlelhetetlenül kimutatja visszahúzódó, káros, esetleg egyenesen velünk szemben ellenséges tanításaikat. A polgári történetfelfogás fejlődése nemcsak mint saját marxista történetszemléletünk előzménye fontos, hanem mint ma létező és ható ideológiai nézetrendszer is. Mai művelőivel együtt élünk és gondolkodunk, s bár alapvetően túlhaladtunk rajtuk, mégis számolnunk kell velük, állandó eszmei, sőt politikai harcot folytatva ellenük. Történelem és történelmi gondolkodás nem különíthető el a tudomány, a kultúra egészétől. Elekes Lajos könyvének különösen időszerűek azok a részei, amelyekben a történelem mai szerepéről és jelentőségéről ír, a történelmi ismertek, a történelemtanítás fontosságáról és az ezt tagadni próbáló irányzatokról. Könyvének egész gondolata, szellemisége az sugalmazza, hogy az emberiség által eddig megtett út tanulságai, eredményei, törvényszerűségei szervesen épülnek jelenünk és jövőnk társadalmának szellemi életébe.

Elekes Lajos - Rendiség ​és központosítás a feudális államokban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Elekes Lajos - Hunyadi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Elekes Lajos - A ​középkori magyar álam története megalapításától mohácsi bukásáig
Minden ​nép, minden társadalom életében jelentős állomás az állam létrejötte. Ez bizonyos vonatkozásban a fejlődés fokmérője, ha nem is abban az értelemben, mint a régebbi történetírás etatisztikus irányzata (s hellyel-közzel a mai polgári történettudomány némely ágazata) feltételezte. Az etatisztikus felfogás hatása alatt keletkezett művekben olyan szemlélet fejeződik ki, amely szerint az állam a történelem fő mozgatója, meghatározó tényezője. Szélsőséges megfogalmazásban: csak annak a népnek van, lehet történelme, amely államot alapított. Ezt tekintve megkülönböztethetők "történelmi" és "történelem nélküli" - államalkotó és államot nem alkotó - népek; a gondolatmenet következetes végigvitelével az utóbbiak elmaradottaknak nyilvánulnak. E következtetés fajmítosszal átszőtt változatában az államot nem alkotó népek már mint államalkotásra alkatilag képtelenek, mint alacsonyabb rendűek jelennek meg. A történelem marxi-lenini felfogása elutasítja ezeket a nézeteket, amelyeket egyébként a fejlődés tényeit szakszerűen, higgadtan mérlegelő polgári irányzatok sem osztanak. A pozitivizmusból kinőtt elméletek szerint például az állam egyike a történelmi fejlődés pontos, esetleg döntő tényezőinek, de korántsem az egyetlen, nem is a legfontosabb. Ezek az elméletek többnyire figyelembe veszik az állam létrejöttének és fejlődésének vizsgálatánál a gazdasági-társadalmi viszonyok szerepét. A marxizmus - leninizmus konkrétabban és határozottabban hangsúlyozza e viszonyok szerepének alapvető, meghatározó jellegét, egyúttal az alap-felépítmény kölcsönhatásának törvénye értelmében kiemeli az állam mint felépítményi jelenség visszaható szerepének igen nagy fontosságát. Véleményük szerint az állam valóságos történelmi jelentőségét csak ebben a keretben, az összefüggéseknek a történelmi materializmus megállapításaitól megvilágított láncolatában lehet teljesen, szabatosan meghatározni.

Elekes Lajos - Lederer Emma - Székely György - Magyarország ​története az őskortól 1526-ig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók