Ajax-loader

Adamikné Jászó Anna könyvei a rukkolán


Adamikné Jászó Anna - Csíkvári Gábor - Hangay Zoltán - Kálmánné Bors Irén - Cs. Nagy Lajos - Magyar nyelvi szöveggyűjtemény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Adamikné Jászó Anna - A ​gondolatokhoz odataláló nyelv
A ​könyv címe Jókaitól származik, ezt írja ugyanis: „olyan szép, kifejezésekben gazdag, mondataiban tökéletes, a gondolatokhoz odataláló nyelvet nem ismerek, mint a magyar”. Nekünk, tanároknak arra kell ügyelnünk, hogy ez a nagyszerű nyelv minél hatékonyabban fejezze ki gondolatainkat. Ennek segítésére születtek az ezredforduló elején a kötet kis írásai. A könyv négy részből áll. A Szavak, csodálatos szavak című első rész nemcsak szóhasználati furcsaságokról szól – olykor humorosan –, hanem egy kis ízelítőt is kíván adni a nyelvtörténeti változásokból: olyan érdekességeket ismertet, mint a szóhasadás, a szóelvonás, a szóvegyülés; izgalmas etimológiákat mutat be; stb. A második rész címe: A jól megfogalmazott mondat – itt a kötőszók, igekötők helyes használatáról, a jelzők jó elhelyezéséről és sok egyéb „apróságról” esik szó. A harmadik rész címe: Helyesírás: a műveltség alapja. Itt néhány nehéz, kevésbé ismert esetet próbál meg elmagyarázni a szerző. A negyedik rész címe: Retorika, az érvelés tudománya. Két pillére az érvelés és a stílus. Kérdésekre válaszolnak a cikkek: miért voltak nagyok 1848 szónokai, milyen a szónokok humora, milyen érvelési hibákat vétenek leginkább? A retorikának az emberhez kell szólnia, az embereket kell meggyőznie, tudniillik akarva-akaratlanul mindig érvelünk: közéletben és magánéletben egyaránt. Reméljük, hogy a könyv írásai meggyőzik az olvasókat, s reméljük, hogy segítik a magyartanárokat. Adamikné Jászó Anna magyar–orosz–finnugor szakos tanár, csaknem egy évtizedig tanított gimnáziumban, több mint két évtizedig oktatta a leendő tanítókat a budai képzőben, jelenleg az ELTE BTK professor emeritusa.

Adamikné Jászó Anna - Fercsik Erzsébet - Világvándor ​I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Adamikné Jászó Anna - Aczél Petra - A ​szónoki beszéd kidolgozása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Adamikné Jászó Anna - Jókai ​és a retorika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Adamikné Jászó Anna - 33 ​téma a szövegértő olvasás fejlesztésére
Ennek ​a könyvnek több célja van. Megkísérli fejleszteni a napjainkban sok gondot okozó szövegértő - szó szerinti, értelmező, kritikai, kreatív - olvasást. Megkísérli elmélyíteni a középiskolai irodalmi tananyagot, megkísérli közelebb hozni az alkotó lelkületét olvasója lelki világához. Ebből a szempontból különbözik a prakticista angolszász típusú olvasástesztek világától, bár tesz engedményeket: foglalkozik az ismeretközlő (nem művészi) szövegek, az ábrák, grafikonok olvastatásával, valamint a folyamatelemzéssel. A tanterv kívánalmainak is eleget tesz: helyet kaptak benne a tömegkommunikációs műfajok, valamint a sokat emlegetett, de kellőképpen meg nem világított manipuláció. A könyv az előkészítő tanfolyamon, a 9. évfolyamon és utána használható leginkább, de néhány szövegének megértése elképzelhető az alsóbb osztályokban is.

Adamikné Jászó Anna - Gósy Mária - Lénárd András - A ​mesék csodái
Hangoztató-elemző-összetevő ​módszerű, szótagoltató ábécéskönyv, párhuzamos írástanítással. Tartalma: mesék, részletek meseregényekből, főszereplői a törpék. A mesék biztosítják az átmenetet az óvodai világ és az iskola között, közel állnak a kisgyerekekhez. A mesék hangulata kedves, humoros, derűs. A könyv 5 részből áll: előkészítés, kisbetűk, nagybetűk, olvasmányok, ünnepeink. A tipográfia, a dekódolás - az olvasástechnika tanítását segíti. Eleinte igen nagy betűformák láthatók az ábécében. A betűnagyság fokozatosan csökken, a szótagolás elhagyásakor ismét nő, majd ismét fokozatosan csökken.

Adamikné Jászó Anna - Klasszikus ​magyar retorika
A ​retorika a kifinomult vitakultúra tudománya. Szabályaival meghatározza a legnagyszerűbb tudományos előadásoktól a nyilvános beszédekig minden kommunikáció stílusát, és minden közéleti személyiség szereplésmódját. Ma, amikor a média uralmának korát éljük és megkerülhetetlenné vált a szó hatalma, ismét szükségessé vált a retorikai iskolázottság. A "Klasszikus magyar retoriká"-t tanároknak, felsőfokú oktatásban részt vevő diákoknak, középiskolásoknak és a kommunikációval foglalkozóknak szánjuk, de a leendő szónokok, jogászok és politikusok is haszonnal forgathatják. Könyvünkben egyesítjük a klasszikus és a modern retorika eredményeit, részletesen tárgyaljuk az érvelést és a stílust. Az elmélet és gyakorlat egységét a világirodalom és a magyar szónokok nagy beszédei mellett a szöveges ábrák, illusztrációk és a fejezetek végén található gyakorlatok segítik: beszéd írása, megtanulása és előadása. Tapasztalatunk szerint már három-négy ilyen feladat elvégzése után sokat fejlődhet a szónoki képesség.

Adamikné Jászó Anna - Fercsik Erzsébet - Fejlesztő ​olvasókönyv
A ​Fejlesztő olvasókönyvet azoknak ajánljuk, akik számára gyakran problémát okoz az olvasás és a szövegértés: tizenéveseknek, esti és levelező iskolák idősebb tanulóinak, a szakképzésben résztvevőknek, valamint az ún. diszlexiás osztályokba járó diákoknak. A könyv nem kapcsolódik speciális tantervhez, éppen ezért minden iskolatípusban használható. Az olvasmányokhoz kapcsolódó számos feladat a készségek kis lépésekben történő, fokozatos kialakítását biztosítja. A könyv rendkívül alkalmas a felzárkóztatásra, az általános iskolai tananyag elmélyítésére, valamint az otthoni gyakorlásra.

Adamik Tamás - Adamikné Jászó Anna - Aczél Petra - Retorika
A ​retorika elméleti és gyakorlati vetületeire egyaránt kitekintő tudományos kézikönyv a klasszikus diszciplína teljes bemutatására törekszik. A retorika több ezer éves történetének áttekintésével, a főbb fejlődési folyamatok kijelölésével és a fogalomtár rendszerszerű bemutatásával kezdődik a munka, amelyet azután a meggyőzés mint hatás és mint tulajdonság meghatározása, a hatás kiváltásának és létrejöttének, lehetséges megvalósulásának leírása, a szöveg és beszéd felépítésének tárgyalása, illetve a működéséhez szükséges elemek felsorolása követ.A könyv egyedülálló értékét adja a magyar retorikai tankönyv- és szakirodalom áttekintése és alapos vizsgálata. A kötetet közéleti kitekintés, valamint a retorika gyakorlati alkalmazásának területeit bemutató fejezetek zárják.

Adamikné Jászó Anna - Az ​olvasás múltja és jelene
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Adamikné Jászó Anna - Anyanyelvi ​nevelés az ábécétől az érettségiig
A ​gyakorló és leendő tanítóknak és magyartanároknak íródott ez a könyv, de haszonnal forgathatják az érdeklődő szülők is. A módszertan olyan, mint az orvostudomány - nem árt, ha egy kicsit mindenki ismeri, hiszen szülőként gyermekünk anyanyelvi fejlődését is figyelemmel kell kísérnünk. Az anyanyelvi módszertan kiváló gyakorlati és elméleti művelőjeként ismert szerző elsőként kínál az érdeklődőknek korosztályokon átívelő, egységes szemléletű kézikönyvet.

Adamikné Jászó Anna - Aczél Petra - A ​szóképek és a szónoki beszéd
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Adamikné Jászó Anna - Fercsik Erzsébet - Édes ​anyanyelvünk
A ​tankönyv fejezetei: Kommunikáció ( a kommunikáció fogalma, a kommunikációs folyamat, kommunikációs helyzetek), A szavak jelentése, Szófajtan, Szövegalkotás, Összefoglaló táblázatok. Újdonság a nyelvhelyességi tanácsokat tartalmazó Álljunk meg egy szóra! rovat.

Kollekciók