Ajax-loader

Bolberitz Pál könyvei a rukkolán


Turay Alfréd - Nyíri Tamás - Bolberitz Pál - A ​filozófia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bolberitz Pál - Hit ​és ész
Bolberitz ​Pál 1941-ben született Budapesten, 1966-ban szentelték pappá Esztergomban. Teológiai doktorátust Budapesten, filozófiából szaklicenciátust a római Gergely egyetemen szerzett. 1978 óta professzor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán. Kolping prézes. Főbb művei: Isten, ember, vallás (1981) Lét és kozmosz (1985) Aquinoi Szent Tamás filozófiája és teológiája (Gál Ferenccel, 1987) Sorsközösség Krisztussal (1992) Elkötelezetten (1995) Alkotó hit (1996). Hit és Ész kibékíthetetlen, egymást kizáró (antagonisztikus) ellentétéről eleget hallottunk az elmúlt évtizedekben. Az ismert szerző ebben a kötetben olyan tanulmányait és előadásait adja közre, amelyek különféle témakörök tárgyalása során épp azt bizonyítják, hogy a hit és tudás nincsenek ellentétben, hanem kölcsönösen feltételezik egymást. Isten ugyanis csak egy értelmes világot teremtett. Kettős igazság nincs, hanem a hit által megismert isteni igazságok elmélyítik és gazdagítják természetes tudásunkat. Így a hit erősíti a tudást, a tudás pedig megalapozza a hitet. Nem helyes tehát a kultúrák egymás mellett éléséről beszélni, hanem az egymást gazdagító keresztény és profán kultúra ösztönző együttélését kell inkább szorgalmazni.

Bolberitz Pál - A ​magyar filozófia kezdetei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bolberitz Pál - Isten, ​ember, vallás
A ​könyv, melyet az olvasó kezében tart, a filozófiailag érdekelt keresztény ember számára mondja el mindazt, ami ma világnézetileg vitatott lehet az Istennel, az emberrel és a vallással kapcsolatban. A szerző úgy beszél, mint a filozófia tanára a hittudományi akadémián és nem is akar más területekre átkalandozni. Ez a mértéktartás emeli írása értékét, mert így végig tudjuk kísérni azt az érzelmi erőfeszítést, amelyet a filozófusok a fenti témáról elmondtak. Istenről, az emberről és a vallásról nemcsak az egyes filozófusok és filozófiai irányok nézetét mondja el, hanem a keresztény filozófiai szemlélet oldaláról bírálatot is mond róluk. Így mind a hívők, mind az útkeresők számára hasznos világnézeti eligazítást nyújt.

Bolberitz Pál - Alkotó ​hit
E ​könyv Bolberitz Pálnak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának dékánjának és a Magyar Kolping Szövetség egyházi elnökének a Magyar Kolping Szövetség lapjában, a Lang György szerkesztette „Kolping” -újságban megjelent elmélkedő írásait tartalmazza. Az írások időrendi sorrendben vannak rendszerezve, amit az aktualitásokra való odafigyelés indokol. Az „Alkotó hit” cím arra utal, hogy boldog Adolf Kolping szemléletében az alkotó tevékenység megszentelésének jelentős szerepe van életünkben. Ám az alkotás nem csupán dolgokra, hanem önmagunkra, keresztény erkölcsi jellemünk formálására is vonatkozik. Alkotásunk olyan lesz, amilyenek mi magunk is vagyunk. Hit nélkül mit sem ér munkánk és tevékenységünk. „Hogyha az Úr nem építi a házat, aki azt építi, hasztalan fárad.” (126. Zsoltár).

Bolberitz Pál - Tanúim ​lesztek
XVI. ​Benedek pápa 2008 júliusában, az ausztráliai Sydneyben a katolikus ifjúsági világtalálkozó vezérgondolataként Jézus szavait idézte: „Tanúim lesztek!” Ez a mottója a Bolberitz Pál szentbeszédeinek is, melyek a „B” liturgikus év vasár- és ünnepnapi perikópái szerint adnak lelki táplálékot mindazoknak, akik szeretnék elmélyíteni hitüket a Szentírás alapján. A szerző igehirdetései azért örvendenek évtizedek óta nagy népszerűségnek, mert a teológiai megalapozottságot nagyszerűen ötvözi a mindennapok során felmerülő élethelyzetekkel. Kimunkált, időnként aforizma tömörségű megállapításai megragadnak a hallgatóban, hogy később vezérfonalként szolgáljanak az evangéliumi igazságok tettekre váltásában. Sokak óhaja válik valóra, amikor e prédikációk nyomtatott formában is napvilágot látnak, hogy útmutatást adjanak azoknak, akik a hit világosságát és az értelem fényét egyaránt fontosnak tartják a krisztusi küldetés beteljesítésében: „Tanúim lesztek a föld végső határáig”.

Bolberitz Pál - Virrasszatok
Bolberitz ​Pál szentbeszédei az „A” liturgikus év vasár- és ünnepnapi perikópái szerint adnak lelki táplálékot mindazoknak, akik szeretnék elmélyíteni hitüket a Szentírás alapján. A szerző igehirdetései azért örvendenek évtizedek óta nagy népszerűségnek, mert a teológiai megalapozottságot nagyszerűen ötvözi a mindennapok során felmerülő élethelyzetekkel. Kimunkált, időnként aforizma tömörségű megállapításai megragadnak a hallgatóban, hogy később vezérfonálként szolgáljanak az evangéliumi igazságok tettekre váltásában. Ez a kötet a már korábban megjelent „B” (_Tanúim lesztek_) és „C” (_Igazság vagy szeretet?_) liturgikus év folytatása és a ciklus lezárása. Ezzel a három kötettel a három liturgikus év teljes szentbeszédsorozatát adjuk át az Olvasónak.

Bolberitz Pál - Reménység ​és jövő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bolberitz Pál - Érték ​és Etika
Az ​ezredvég értékválsággal küszködik. Tévedhetetlennek tételezett „örök” értékek kerültek a történelem lomtárába. Új „értékek” jelennek meg és harsogva hirdetik, hogy egyedül az ő birtoklásuk biztosíthat üdvösséget az ember számára. A korábbi hamis értékrendtől csak abban különbözik kínálatuk, hogy az előbbi az elméleti míg az utóbbi a gyakorlati materializmus világnézetét ajánlja. Van-e kiút az értékválságból? Van-e maradandóan igaz és valóban emberhez méltó értékrend? A kérdés különösen etikai, erkölcsi szempontból időszerű. Mi a helyes erkölcsi cselekvés normája? Önmagunknak szabunk-e erkölcsöt vagy van olyan erkölcsi törvény, ami mindenkit és minden időben kötelez? A kereszténységnek kétezer éve van válasza az emberhez méltó értékek után kutató elme számára Jézus Krisztusban, aki az „út, igazság és élet” (Jn 14,6). E kötet olyan írásokat ad közzé, melyek a keresztény értékeket mutatják be, és az etikai szempontot emelik ki abban a meggyőződésben, hogy a „teljes igazságra” Krisztus vezet el minket Szentlelke által (Jn 16,13), hogy így dicsőítsük meg az Atyát.

Bolberitz Pál - Krisztus ​követségében járunk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bolberitz Pál - A ​metafizika alapjai
A ​metafizika (a létről és létezőről szóló tudomány) Arisztotelész óta alaptudományként határozza meg az európai gondolkodást. Még azok is, akik tagadják létjogosultságát vagy kétségbe vonják tudományjellegét kénytelenek - ha közvetve is - a metafizikai kérdésekkel szembesülni. A metafizika - mint "első filozófia" - elkerülhetetlenül a lét végső alapja és létesítő oka felé tájékozódik s így szilárd alapot nyújthat ama vallási gondolkodásnak, mely a kinyilatkoztatásból merített hívő tudás értelmi alátámasztását keresi. Ez az igény - ha nem is mindig divatos - de maradandó. A katolikus egyház folyvást tudatában volt ennek (vö. II. János Pál pápa "Fides et ratio" c. körlevele, 1998.), s ezért a hit és ész párbeszéde során ismételten ajánlja azt a szerzőt, aki mértékadó módon és maradandóan képes volt összhangba hozni a hit és az értelem igazságait. Ő pedig nem más, mint a tizenharmadik század nagy skolasztikus gondolkodója, Aquinói Szent Tamás, aki Arisztotelész metafizikai felismeréseit az isteni kinyilatkoztatás látóhatárában értelmezte. Az egyház Szent Tamás szellemében alakította ki évszázadok során azt a keresztény filozófiai gondolkodást, melynek forrásai már az Angyali Doktort megelőzően hatékonyan jelen vannak a keresztény teológiai irodalomban. A könyv is ebben a szellemben íródott. A szerző Széchenyi díjas teológus, filozófus, egyetemi tanár, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán az 1. sz. filozófiai tanszék vezetője, a Szent István Akadémia elnöke. 1941-ben született, 1959-ben érettségizett 1966-ban szentelték pappá. Tanulmányait Esztergomban, Budapesten és Rómában végezte. Számos, a keresztény bölcselet témáit tárgyaló könyv és tanulmány szerzője.

Bolberitz Pál - Elkötelezetten
Bolberitz ​Pál 1941-ben született, 1966-ban szentelték pappá Esztergomban. Teológiai doktorátust a Budapesti Hittudományi Karon, filozófiai szaklicenciátust Rómában a Gergely egyetemen szerzett. 1978 óta a Hittudományi Kar filozófiai professzora, jelenleg a Pázmán Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának dékánja. A tudós pap és népszerű lelkipásztor elkötelezett ember. Nézeteit nem a divatok és rendszerváltozások diktálják. Ma is azt vallja, amit korábban: a keresztény katolikus világnézetet az Egyház tanítása szerint. E kötetben összegyűjtött írásai, cikkei, tanulmányai ezt a szellemiséget sugározzák. Erősítenek, hogy hitünkben mindig állhatatosak maradjunk. Főbb művei: Isten, ember, vallás; Lét és kozmosz; Sorsközösség Krisztussal.

Bolberitz Pál - Lét ​és kozmosz
A ​II. Vatikáni zsinat óta általános a követelmény, hogy a filozófiai tájékozódást szélesebb alapokra helyezzük, ami csak úgy valósítható meg, ha figyelembe vesszük a természettudomány mai eredményeit és szembenézünk a különféle filozófiai irányok megállapításaival. Az ilyen értelemben vett "Természetbölcseletre" tehát nálunk is nagy szükség van: mind a teológiai oktatásban, mind pedig a művelt hívők eligazításában, akik lépten-nyomon találkoznak a természettudományok és a filozófiák által megrajzolt világképpel. A szerző azt a célt tűzte maga elé, hogy olyan kézikönyvet ad, amely ezeknek a követelményeknek megfelel. Külön érdeme a könyv átfogó jellegű, nem könnyű, és az egész problémakörben világos, érthető és olvasmányos előadása. Nagyon szerencsés az az elgondolás, hogy bevezetőül metafizikai ismertetést ad a lét kérdéseiről, amellyel hozzászoktatja az olvasót a filozófiai gondolkodáshoz és ahhoz a terminológiához, mely nélkül a természetfilozófia tárgyalása sem volna érthető. Főleg azért van erre szükség, mert a mai nemkeresztény irányzatú filozófiák teljesen megelőzik a metafizikai kérdéseket. A kereszténységben viszont pl. Isten létének filozófiai igazolása kimondottan a metafizikai megismerés módszeréhez van kötve. A szerző a reális világ megismerésének lehetőségéből indul ki, kimerítően ismerteti a megismerés és a lét azon kategóriáit, amelyek a mai tudományos világban a legvitatottabbak, mint a mennyiség, minőség, tér, idő, okság, szubsztancia, járulék. Különösen ebben a részben látható, hogy a természettudomány vívmányainak felhasználása mennyire érdekessé teszi a filozófiai kérdéseket. A háttérben pedig ott van a kérdések gyökere, a titokzatos anyag, ami szinte követeli, hogy létének okát egy másik létrendben keressük. A filozófiai következtetés eljut odáig, hogy ez a világ, a benne levő törvényszerűségekkel és jelenségekkel végső fokon nem magyarázza meg önmagát, hanem a teremtettség jellegét hordozza magán. Éppen ezzel a megállapítással kapcsolatos a függelékként közölt fordítás, amelyben Pascual Jordan azt világítja meg, hogy a mai természettudomány hogyan illeszthető bele a hívő keresztény világképébe és mik a követelmények ahhoz, hogy az a világkép a hithez legyen lépcsőfok, nem pedig a hit elutasításához.

Bolberitz Pál - Szó ​és tett
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bolberitz Pál - Győzedelmes ​hit
E ​kötetben az utóbbi néhány évben megjelent vagy még kiadatlan írásomat gyűjtöttem össze, melyekkel a "győzedelmes hit"-ben való megerősödést kívánjuk szolgálni; bár lehet, hogy az útkeresőknek is irányt mutathatnak. Az elmélkedések a "Kolping" című újság hasábjain már 2003 és 2005 között napvilágot láttak. Bolberitz Pál 1941-ben született Budapesten, 1966-ban szentelték pappá Esztergomban. Teológiai doktorátust Budapesten, filozófiából szaklicenciátust a római Gergely Egyetemen szerzett. 1978 óta professzor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán. A Prímási Bíróság bírája, a Szent István Tudományos Akadémia elnöke, a Magyar Kolping Szövetség egyházi elnöke, a Szuverén Máltai Lovagrend konventuális káplánja, apostoli protonotárius, pápai prelátus, c. apát.

Bolberitz Pál - Általános ​metafizika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bolberitz Pál - Ateizmus ​és keresztény hit
E ​műnek nem az a célja, hogy feltárja az ateizmus lélektani, szociológiai, etikai és történeti hátterét, hanem csak utal ezekre az okokra. Valójában a másodlagos reflexióra kíván visszapillantani keresztény szempontból. A szerző bemutatja, hogy a modern európai ateizmusnak milyen szellemi gyökerei voltak. Elsősorban a filozófiatörténeti háttérre akar reflektálni, de ugyanakkor azt is feltárja, hogy e filozófiai ateizmus miképp hatott szellemi műveltségünkre.

Bolberitz Pál - Szabadság ​és erkölcs
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bolberitz Pál - Kézvezető
Kézvezető ​– manuductor. A szó eredeti jelentése arra utal, hogy egy idősebb pap vagy plébános segít, asszisztál az első miséjén az újmisésnek. A kötet olyan írásokat tartalmaz, melyek igénylik a „kézvezetést”, többnyire az értelem fényénél vázolják fel az adott témát, majd a természetfeletti hit világosságánál, az Egyház tanításának tükrében oldják meg a felvetett kérdéseket.

Bolberitz Pál - Relatív ​és abszolút
Bolberitz ​Pál filozófus, Széchenyi-díjas egyetemi tanár. A nemzetközi hírű, hazánkban is közismert és elismert katolikus pap több mint 30 éve professzora a Hittudományi Akadémiának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója, a Doktori Iskola témavezetője, az egyetem többször megválasztott dékánja volt. Bolberitz professzor kutatásai elsősorban az etika területére vonatkoztathatók. Írásai azonban nem kizárólag morálteológiai indíttatásúak, párhuzamai és szemléltető példái gyakran ragadják meg a „köznapi morál” lényegi kérdéseit, s keresnek választ az emberi együttélés megoldandó feladataira. A szerző 70. születésnapjára megjelenő válogatáskötet a gazdag életmű reprezentációja. A válogatott tanulmányok, interjúk, előadások olvasása során újra megbizonyosodhatunk arról, hogy Bolberitz morálteológiai felfogása, hite és erkölcsi világképe messzemenően alkalmas arra, hogy méltóképp jelen legyen a szellemtudományok tárházában.

Bolberitz Pál - Gál Ferenc - Aquinói ​Szent Tamás filozófiája és teológiája
Ez ​a könyv két, Aquinói Szent Tamás filozófiáját és teológiáját tárgyaló nagyszabású tanulmányt, továbbá a "skolasztika fejedelmének" két eredeti és csorbítatlan szövegű művét tartalmazza, ami nyilvánvalóvá teszi megírásának és kiadásának célját: újra felidézni - munkássága legfontosabb aspektusainak bemutatásával - a keresztény gondolkodás meghatározó személyiségének alakját és életművét, és ízelítőül megszólaltatni őt magát is. Egy Aquinói Szent Tamással foglalkozó mű megjelentetése már régóta esedékes volt. A keresztény, tehát Krisztus-központú gondolkodás - minden jel szerint - kiállta a legjújabb idők próbáját is, és a "modern" irányzatokban csalódott, vagy azoktól nem eleget kapott keresők egyre nagyobb kíváncsisággal fordulnak a felé a szellemi irányzat felé, amelynek válaszait az élet, a halál és az igazság végső kérdéseire most sem sikerült meghaladni. A szellem csataterén nem először és valószínűleg nem is utoljára zajlik le ez a folyamat. Az ún. "modernek" produkcióit követő kijózanodás után az érdeklődés - művészetben, történelemben, filozófiában - törvényszerűan a múlt felé fordul. Az elért eredményeket kevésnek tartók egyszerre kedvet kapnak, hogy újra elzarándokoljanak az átmenetileg elfelejtett forrásokhoz és ismét felfedezzék azokat a szellemi-lelki értékeket, amelyek évszázadokon keresztül az élet stabil alapjait és az organikus fejlődés lehetőségét nyújtották. Aquinói Szent Tamás szellemi hagyatéka óriási. A múlt eredményeit összegző és a jövőnek irányt szabó munkásságának kisugárzása mind a mai napig tart. Mindanniyan a tanítványai és adósai vagyunk; az öt kontinens minden "európai" fogalmakkal gondolkodó lakója - akár tud róla, akár nem, akár keresztény világnézetű, akár nem - szellemi struktúrájának legalább bizonyos elemeit, ha áttételesen is, de tőle tanulta. A kitűnő szerzők - a hazai katolikus teológiai és filozófiai irodalom legnevesebb szaktekintélyei - nem elégedtem meg Szent Tamás egyes műveinek tartalmi ismertetésével, hanem a filozófia és teológia nagy kérdései köré rendezve adják elő az Angyali Doktor tanítását. A tanulmányok olvasói nemcsak Aquinóii Szent Tamás gondolataival ismerkedhetnek meg, hanem az egyes kérdések előtörténetével is, azzal a sokszor kacskaringós úttal, amit a tárgyalt filozófiai felismerésnek vagy teológiai tételnek a megelőző korok fiozófusainál és teológusainál meg kellett tenniük, amíg nála végleges vagy legalábbis sok évszázadra érvényes formát öltöttek. És míg a "Lét és lényeg" című értekezésben megcsodálhatjuk a hétszáz év után is friss hangon szóló szerző pontos megfigyeléseit, finom disztinkcióit, zseniális rendszerező képességét. "A teológia összefoglalásá"-ban megérezzük, hogy Aquinói Szent Tamás nemcsak a filozófia és teológia szaktudósa, hanem karizmatikus ember, szentéletű szerzetes is volt, aki "Isten országáért" élt, írt és tanított. Szimbolikusnak is lehet tekinteni, hogy élete utolsó művének utolsó mondataiban erről az "országról" beszél, és - talán önmagára, súlyos betegségére és megsejtett halálára gondolva - azt bizonyítja, hogy "az ember eljuthat abba az országba: egyébként hiába remélne és szenvedne... Az Úr ugyanis így szól: "Ne félj te maroknyi nyáj, hiszen Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az országot".

Balázs István - Bolberitz Pál - Eperjes Károly - Thália ​és teológia
A ​könyv két, Istenben gyökerező, hívő ember, Bolberitz Pál, a filozófia professzora és Eperjes Károly színművész párbeszéde. A beszélgetés három téma körül csoportosul: Az első rész történelmi, társadalmi kérdéseket érint. Szóba kerülnek itt a XX. és a XXI. század főbb irányzatai, jelenségei, ezek gyökerei, valamint Magyarország lelki-szellemi állapota, a nemzet fogalmának aktualitása és értelmezése. A második rész az emberrel foglalkozik. Szóba kerülnek a félelmek, az egyén és a közösség viszonya, szó esik a boldogságról, a reményről, értékrendről és erkölcsről, létünk mozgatórugóiról, céljáról és mindarról, ami emberségünket meghatározza: gondolkodásról, vágyakról, tudatos és ösztönös cselekvéseinkről. Végül a harmadik rész a hittel, illetve az egyházzal kapcsolatos kérdéseket érinti: vajon kicsoda Isten a ma embere számára, mit jelent az üdvösség, a kereszténység, valamint szóba kerül a katolikus egyház történelme, annak tanulságai, az egyház társadalmi szerepe, feladata, felelőssége, megújulása, a papság és a szervezet jövője.

Bolberitz Pál - Minek ​gyónjak?
Nem ​kétséges, hogy gyónni sohasem volt könnyű, hiszen a gyónás "fárasztó keresztség" (mint a keresztségi ártatlanság visszaszerzése) és kemény próbatétel, amint ezt már a régiek is vallották. Ám napjainkban a gyónással kapcsolatban felhozott "nehézségek" még nehezebbé teszik sokak számára a bűnbánat szentségében való részesedést. Az e témával foglalkozó megfontolások az Egyház ún. "belső dialógusához" tartoznak, hiszen a nehézségeket elsősorban nem a "kívülállók" hozzák fel, hanem azok, akik az Egyház tagjainak vallják magukat, és - állításuk szerint - keresztény életre törekednek. Kérdés, vajon milyen mértékben igazak azok az ellenvetések, amelyek a gyónás feleslegességét hangoztatják, sőt esetleg az Egyház szentségi életéből való kiiktatását szorgalmazzák? Milyen megfontolások hozhatják közelebb számunkra a bűnbánat szentségének értékelését és a gyónás keretében való tevékeny gyakorlatát?

Bolberitz Pál - Sorsközösség ​Krisztussal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bolberitz Pál - Hosszú Lajos - Bölcselettörténet
A ​bölcselettörténet feladata a bölcseleti tanok és rendszerek ismertetése és értékelése a filozófusok fennmaradt írásai vagy a tanításukat közlő egyéb források alapján. Az értékelés révén segítségünkre van, hogy az igazságot megismerjük, a tévedéseket elkerüljük, s így helyes választ adjunk a legalapvetőbb emberi problémákra. A kötet szerzői, a művelődéstörténet útját követve, először a keleti népek világmagyarázatával ismertetnek meg bölcseletileg legjelentősebb rendszereik révén, majd figyelmüket az európai filozófiára összpontosítják, melynek – eddigi ismereteink szerint – a Kelettel nem volt szorosabb kapcsolata. Miként általában a tudományos történetírás, a bölcselettörténet is megkívánja a kritikai szemléletet. Bolberitz Pál és Hosszú Lajos mind a belső, immanens, mind a külső, tárgyi kritikát alkalmazták könyvük megírása során.

Bolberitz Pál - Igazság ​vagy szeretet
Bolberitz ​Pál szentbeszédei a „C” liturgikus év vasár- és ünnepnapi perikópái szerint adnak lelki táplálékot mindazoknak, akik szeretnék elmélyíteni hitüket a Szentírás alapján. A szerző igehirdetései azért örvendenek évtizedek óta nagy népszerűségnek, mert a teológiai megalapozottságot nagyszerűen ötvözi a mindennapok során felmerülő élethelyzetekkel. Kimunkált, időnként aforizma tömörségű megállapításai megragadnak a hallgatóban, hogy később vezérfonalként szolgáljanak az evangéliumi igazságok tettekre váltásában. Sokak óhaja válik valóra, amikor e prédikációk nyomtatott formában is napvilágot látnak, hogy útmutatást adjanak azoknak, akik igazságban és szeretetben a hit világosságát és az értelem fényét egyaránt fontosnak tartják a krisztusi küldetés beteljesítésében: „Tanúim lesztek a föld végső határáig”.

Bolberitz Pál - Az ​etika alapelvei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bolberitz Pál - Bevezetés ​a logikába
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balassa Péter - Boda László - Bolberitz Pál - Vekerdy Tamás - A ​bizonyság két táblája
A ​kötet a Bartók Rádióban 1992-ben elhangzott tizenegy részes, részenként közel hatvan perces rádióműsor teljes anyagát tartalmazza. Az egyes műsorok többórás beszélgetésekből lettek összeállítva, ám a könyv alakban való megjelentetés lehetővé tette a kimaradt részek eredeti kontextusukba való visszaemelését. Ugyancsak a könyv alak tette indokolttá, hogy az eredetileg irodalmi és zenei idézetekkel kiegészített rádióműsor jelen formájában képzőművészeti alkotásokkal gazdagodjék.

Bolberitz Pál - Freund Tamás - Hit ​és tudomány
A ​Manréza sorozat új kötetében a kor egyik meghatározó tudósa, a morálteológus Bolberitz Pál és az agykutató akadémikus Freund Tamás beszélgetésének lehetünk tanúi. A téma szinte örök, a hit és a tudomány viszonya, de az erről folytatott beszélgetés, nem csak számos új megközelítést vet föl, hanem lenyűgözően érdekes is. A személyes életutakra, példázatokra és a tudományos irodalom új felvetéseire egyaránt kitérő beszélgetés, helyenként éles vita is, melyben egyaránt előtérbe kerül – ahogyan szerzők fogalmazzák – a bűn biológiája és biológia bűne. A megoldásokat a szerzők a reménység végtelen útjain keresik, de felvetéseik eligazítóan hatnak a mai élet számos kérdésében is. A kiadás éve: 2010.

Bolberitz Pál - A ​keresztény bölcselet alapjai
Bolberitz ​Pál apostoli protonotárius, Széchenyi díjas teológus, filozófus, egyetemi tanár, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán az 1 sz. filozófiai tanszék vezetője, a Szent István Akadémia elnöke. 1941-ben született, 1959-ben érettségizett, 1966-ban szentelték pappá. Tanulmányait Esztergomban, Budapesten és Rómában végezte. Számos, a keresztény bölcselet témáit tárgyaló könyv és tanulmány szerzője. A JEL Könyvkiadó „Keresztény Bölcseleti írások" sorozatának szerkesztője. A bölcselet a végső okok, az elvek tudománya. Azokat a végső feltételeket és összefüggéseket kutatja, amelyek túlesnek a szaktudományi kutatás keretein, de amelyek érvényét a szaktudomány is feltételezi. Ilyenek a megismerés, a lét, a cselekvés és alkotás alapvető kérdései. Belőlük formálódik a bölcselet sajátos problémaköre. Ebben a témakörben az ismert szerző összefoglaló áttekintést nyújt a filozófia rendszeréről a keresztény világnézet összefüggésében. Az emberi megismerés és a metafizika továbbá a filozófiai istentan és a természetbölcselet tárgyalásán túl az ember, a vallás és az erkölcs filozófiai kérdéseit is feldolgozza.

Kollekciók