Ajax-loader

Balogh Edgár könyvei a rukkolán


Balogh Edgár - Acéltükör ​mélye
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh Edgár - Hét ​próba / Szolgálatban
"Önéletrajzra ​nem adom magam. Ami azonban velem, körülöttem s általam is történt, az nem egy emberélet problématikája, hanem egy egész magyar értelmiségi nemzedék sorsa, eszmélkedése és próbája volt."

Balogh Edgár - Duna ​völgyi párbeszéd
"Ami...velem, ​körülöttem s általam is történ, az nem egy emberélet problematikája, hanem egy egész magyar értelmiségi nemzedék sorsa, elmélkedése és próbája volt" - vallja magáról egy helyütt Balogh Edgár; másutt pedig ezt teszi hozzá vallomásához: "A közügy hajtott mindig, s ha írtam, az tudatos publicisztika volt." Ez a négy évtizedet átfogó közírói életmű Kelet-Európa legújabbkori történelmének talán legviharosabb, legzaklatottabb szakaszát tükrözi kortársi tanúságtételül, nemcsak hitelesen és híven, hanem Balogh Edgár példamutató erkölcsi bátorságát, emberi-írói tisztaságát, eszmei tántoríthatatlanságát, meggyőződéssel vállalt kelet-eurpaiságát is dokumentálva. Ez a kelet-európaiság a vissza-visszatérő fő gondolata minden írásának akkor is, ha szociográfiát ír valamelyik szlovákiai magyar faluról; akkor is, ha romániai katonáskodásáról számol be; akkor is, ha a fasizmus területi, politikai, szellemi előnyomulása ellen tiltakozik; akkor is, ha irodalmi művekről, írói pályákról, irodalmi jelenségekről mond véleményt. Balogh Edgár így lett három ország - Magyarország, Csehszlovákia és Románia - szellemi életének részese és alakítója is. Gyűjteményünket - mely legjelentősebb publicisztikai és kritikai írásait tartalmazza - Sándor László, Balogh Edgár harcostársa és életművének kitűnő ismerője állította össze, arra törekedvén, hogy Balogh Edgár írói, szellemi-politikai arculata hiánytalanul és hitelesen rajzolódjék az olvasó elé.

Balogh Edgár - Szárnyas ​oltár
Három ​elbeszélés: áttekintés, összegezés egy eseményeiben változatos, eszmeiségében tiszta és következetes életút tapasztalatairól. Balogh Edgár azonban nemcsak az elvek embere: jó tollú közíró is, kitűnő stiliszta, ábrázolásmódja érzékletes, sokoldalú: a felsorakoztatott álláspontokat eleven alakok képviselik, jelenünk és a közelmúlt ismert típusai. Megragadóan személyesek is ezek az elbeszélések: "Magamat írom, rákentem saját vonásaimat is egy-egy alakra" - vallja megindult hangon rövidke előszavában. Itt, az előszóban adja meg igazában a Szárnyas oltár-hoz a kulcsot - mit jelképez a cím? - , hogy az olvasó az írások mélyebb rétegeihez is jól megtalálja az utat, s összetett, gazdag élményhez jusson.

Balogh Edgár - Hídverők ​Erdélyben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balázs András - Balogh Edgár - Ez ​volt a Sarló
Ötven ​év telt el azóta, hogy a csehszlovákiai haladó magyar diákság és fiatal értelmiség maroknyi csoportja a Rozsnyó melletti Gombaszögön elindította népi gyökereiből sarjadt és fejlődése során a munkásmozgalomba torkollt mozgalmát, a Sarlót. Feladatául a csehszlovákiai magyarság társadalmi, gazdasági, kulturális viszonyainak tanulmányozását és szocialista világnézetűvé való átalakítását, valamit a Duna-völgyi népekkel, elsősorban a csehekkel és szlovákokkal való együttműködés megvalósítását tűzte ki maga elé. A kötet összeállítója és valamennyi szerzője ennek a mozgalomnak a tapasztalatait szeretné átadni a mai olvasóknak. Kötetünk szerzői, a régi sarlósok elemző-értékelő, sok ismeretanyagot közlő írásaikban hol a tanulmány feszes, tárgyilagos modorában, hol az emlékezés oldottabb, személyesebb hangján próbálják elmondani mindazt, ami a Sarlóval kapcsolatban fontosnak, lényegesnek tarottak: valós képet adjanak a mozgalom egykori szerepéről, munkájáról, s nem utolsó sorban a munkásmozgalom történetében betöltött helyéről

Balogh Edgár - Szolgálatban ​(Emlékirat 1935-1944)
A ​tapasztalatokban gazdag emberélet termésének begyűjtése mindig különösen fontos mozzanat. Fontos az író és közéleti ember számára, akinek a megtett út egy pontjáról visszatekintve alkalma van - a távlat-adta előnyöket felhasználva - összegezni. S fontos az olvasók, a közélet egyszerű napszámosai számára is, hisz egy-egy történelmi korszak tapasztalatainak bele kell épülniök a következő nemzedékek életébe. Balogh Edgár jó néhány éve a Hétpróbában megkezdett visszatekintései most az 1930-as évek derekán folytatódnak, amikor a csehszlovákiai baloldali mozgalmakban való részvétele miatt onnan kiutasítva, hazatér Erdélybe. Életének nagy csomópontjai azonosak a koréival. A Korunk munkatársi gárdájához csatlakozó fiatal közíró hamarosan a romániai népfront mozgalmak fő sodrásában bukkan fel, szervezője a MADOSZ-nak, kezdeményezője a Vásárhelyi Találkozónak, munkatársa a mártírhalált halt Józsa Bélának, tevékeny részese az 1944. augusztus 23. körüli kolozsvári ellenállási szervezkedéseknek. Az eseményeket a bennük részes közíró szenvedélyes elkötelezettségével eleveníti fel. Azt a történelmet írja, amelyet maga élt meg, de a személyes hevület az egész történelmi korszak lényegét segít még jobban megérteni, azt a folyamatot, amelynek záró - de egyben új távlatokat nyitó pontja az ország felszabadulása s a Párt vezette dolgozó tömegek romokat eltakarító, új életet építő nekilendülése.

Balogh Edgár - Tíz ​nap Szegényországban
"Bárcsak ​valami háború jönne már egyszer, hadd legyen kevesebb a szegény ember. Magamat sem veszem ki belőle - morfondíroz a munkanélküli... a szegények Mátyás királytól várják a jó szerencsét, és él még bennük az ősi magyar harci erény. Sírni kell." Tíz nap Szegényországban. Balogh Edgár írása 1930-ból. "Csehszlovákia ma Európa jólétszigete: a kormánysajtó emberei nemcsak a külföldnek, de az adóterhek alatt nyögő kisparasztnak, a csendőrszuronyok előtt álló munkanélkülieknek is mohó, gyanús sietséggel akarják bebizonyítani az európai paradicsom tényét." Az éhség legendája. Fábry Zoltán írása 1932-ből. A politikusok politizáltak. Az írók írtak. A tiszaháti magyar falvak pusztultak.

Balogh Edgár - Férfimunka
Emlékirat ​1945-1955.

Balogh Edgár - Én ​tintás esztergapadom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók