Ajax-loader

Fehér Ferenc könyvei a rukkolán


Fehér Ferenc - Heller Ágnes - Jalta ​után
A ​kelet-európai folyamatokról készült tanulmánykönyv tíz év tizenhárom tanulmányát tartalmazza. A szerzők mindenekelőtt arra keresik a választ: mi volt Jalta? A félelem vizionálta titkos paktumok sorozata, amelyben a nagyhatalmak megegyeztek a megosztottságban s mindenekelőtt abban, hogy a nagyon is különböző kelet-európai nemzetállamokat a sztálinizmus közös ágyába fektetheti a háborús győzelemből nagyhatalmi hegemóniát kovácsoló új birodalom. A közös sorsot azonban az 1956-os magyar forradalom óta hajszálrepedések feszítik szét. A szerzők elemzéseikben arra a következtetésre jutnak, hogy a nyolcvanas évtized a szüntelenül megújuló Jalta-ellenes küzdelmek sorozata lesz. A kötet sok új, igen lényeges megközelítést tartalmaz a kelet-európai országok elmúlt 40 esztendejének történetéről. Minden eddiginél teljesebb összefoglalókat olvashatunk Hruscsov tétova reformkísérleteiről, a brezsnyevi bizantinizmus természetrajzáról és dicstelen végnapjairól. A széles korú, sok forrásra támaszkodó gyűjtemény külön tanulmányt szentel a Gorbacsov-jelenségnek és várható megoldási kísérleteinek. Mindezek mellett alapos elemzéseket kapunk a magyarországi eseményekről, a prágai tavaszról is. A kötet talán legizgalmasabb fejezete a "Kelet-Európa és a német nacionalizmus" című tanulmány. A könyv azonban nem csupán a megtörtént események krónikája. Világos és egyértelmű következtetéseket fogalmaz meg egy olyan folyamtot illetően is, amelyet a Jalta utáni korszakként jellemezhetünk. A szerzők itt mindenekelőtt azt vizsgálják, milyen feltételek között lép be Közép-Európa az ezredforduló előtti évtizedbe. A prognózis főként annak kifejtésére irányul, mit jelent az a körülmény, hogy a térség országai átlépnek a történelem korából a politika korába.

Fehér Ferenc - A ​kőkecske titka
Igen, ​a kőkecske, amelyről a szomszéd Ferenc bácsi mesélt. Fél szarva törött, üregében egy pici kulcs. És ahogy álmában utánanyúl, már lobban is a kőkecske, s helyén egy vaspántos láda áll. Vajon mit rejt magában? Török kincseket? Magyarokról rabolt kincseket? De jó volna a kőkecskét a valóságban is megtalálni! A szomszéd bácsi meséje nyomán a ködös múlt álomvilágába ragadja a kisfiú képzelete. Pedig már kinőtt a mesekorszakból, s mindennapi élete egyáltalán nem a mesék bódító világát idézi. Nemcsak a szülők nehéz gondjai, hanem a történelem súlyos lépései is feldúlják gyerekvilágát. A kőkecske titkát kutatva másra talál: szorongásra, pusztításra és pusztulásra - a második világháború embertelenségeire. Ezek a tapasztalatok - a tőlük való borzadás- tanítják meg emberségesen érezni és gondolkodni. Fehér Ferenc megkapó és megrendítő lírával tárja fel ezt a belső átalakulást, Kass János művészi illusztrációi pedig hitelesen elevenítik meg a regény hangulatvilágát.

Bencsik Orsolya - Brasnyó István - Fehér Ferenc - Fenyvesi Ottó - Harkai Vass Éva - Juhász Erzsébet - Terék Anna - Tóth Ferenc - Szívem csücske
Bencsik Orsolya, Brasnyó István, Fehér Ferenc, Fenyvesi Ottó, Harkai Vass Éva, Juhász Erzsébet, Kemény Hargita, Nebojsza István, Pressburger Csaba, Terék Anna, Tóth Ferenc és Lovra Éva, azaz topolyai, vagy Topolyán született és élt, a városhoz kötődő írók, költők munkái és a Topolya a részletekben lakozik című fotópályázatra öt év alatt beérkezett, válogatott képek jelennek meg a Szívem csücske című, 112 oldalas könyvben, amely a topolyai Népkönyvtár gondozásában, a Solymosy Könyvesház kiadásában lát napvilágot. - Az öt év alatt, amióta megszervezzük a Topolya a részletekben lakozik című fotópályázatot, több száz fénykép érkezett a városról és környékéről, amely egy kicsit a szívünkhöz nőtt, benne van a város lelke – meséli Náray Éva, a Népkönyvtár igazgatónője, a kötet szerkesztője. - Topolyának annyi írója, költője van, akiket talán egy kicsit el is hanyagolunk. Irodalmi alkotásaikból és fényképekből állt össze ez a könyv, melynek bemutatójára december 20-án, pénteken 17 órakor kerül sor a Népkönyvtár padlástermében. A kötet alcíme: „Album minden egykori, jelenlegi és utánunk jövő topolyainak.” És talán azoknak is, akik szeretik az esztétikus fotókat, színvonalas írásokat, és valamiféleképpen kötődnek ehhez a észak-bácska kisvároshoz, hisz mint ahogy Terék Anna írja: - Folyton elmegyek, és folyton hazajövök ide. Mintha nem tudnám itthagyni, mintha ezt a várost nem lehetne soha úgy igazán elhagyni. Az ember csak viszi a szívében, abban a súlyos szívében a városát mindenhová, hogy annak súlya húzza visszafelé, haza...

Fehér Ferenc - Akác ​és márvány
Fehér ​Ferenc a jugoszláviai magyar irodalom egyik legismertebb, legjelentősebb költőegyénisége volt. Első verse 1947-ben jelent meg, első kötete 1953-ban. Azóta folyamatosan jelennek meg verseskötetei, versfordításai, naplójegyzetei, újságcikkei. Költőként az izgatta legjobban, hogy olvasói vajon "a vers áhítata, ünnepi csengése mögött is meglelik-e egy hallásra az értelmét is, vagy csak átadják neki magukat mint hangulatnak? Fehér Ferenc lírájának a hazai versolvasók minden bizonnyal érzékeny érzelmi és gondolati befogadói lesznek, mert ez a költészet alkotója személyiségénél, indíttatásánál fogva eleve harmonikus, ugyanakkor gondolatilag gazdag egység, olyan életmű, amely elsősorban az élet jól megközelíthető pozitív jelenségeinek, mindennapi szépségének tükrözésére vállalkozik. Híven az alkotó ars poeticájához: "a költőnek vissza kell szereznie a szavak érvényét, a gondolat humánus tisztaságát és erkölcsi fedezetét."

Fehér Ferenc - A ​megfagyott forradalom
E ​kiváló monográfia a francia forradalom átfogó történeti, történetfilozófiai elemzésére tett monumentális kísérlet. Nem újabb hozzájárulás a francia forradalom hatalmas történeti irodalmához, hanem olyan kísérlet, amely egyesíteni igyekszik a politikaelmélet problémáit a gyakorlati tapasztalatokkal. A szerző elsősorban azt vizsgálja, hogy mi teszi különlegessé a francia forradalmon belül a jakobinizmust, amely megsemmisítette a forradalom politikai, társadalmi egységét. Fehér alapos és eredeti művében részletesen bemutatja a jakobinizmus általános jellemzőit, rámutatva azokra az ellentmondásokra, melyek ellenére e gazdaságilag szűklátókörű és a totalitarizmus jegyeit viselő politikai mozgalom a forradalmi átalakulás paradigmájává vált. A kötet 1987-ben jelent meg angolul a Cambridge University Press kiadásában, s mind a szakmai, mind a széles olvasóközönség előtt igen nagy sikert aratott. A megfagyott forradalom közreadásával kezdi el a Cserépfalvi Könyvkiadó Heller Ágnes és Fehér Ferenc magyarul még nem hozzáférhető műveinek kiadását.

Fehér Ferenc - Egyazon ​ég alatt
Rövid ​párizsi ott-tartózkodásom után hazajöve,özvegy édesanyámnak arról beszéltem topolyai kis otthonunkban, hogy milyen sok szépet láttam,s hogy a versailles-i királyi palota termeiben milyen szép szőnyegek vannak a földre terítve...Így mondtam, hogy a földre, s véletlenül sem azt, hogy a padlóra vagy a tükörsima parkettre. Én már csak a földre hajolok le,virágért, koporsóra szánt göröngyért vagy kezemből kihullott ceruzáért...Mindegy, hogy a svájci havasi gyopárért nyúl-e a kezem zord sziklák világában, a topolyai temető legfrissebben hantolt sírjánál állok-e, vagy az újvidéki szobám íróasztalánál görnyedek .A földet érzem alattam mindig és mindenütt.Úgy,ahogy kisgyerekkoromban éreztem ott, az apám ásta dinnyefészekben kutyorogva, vagy ahogy a port őröltem sovány kis tenyeremmmel a Vágóhíd sor útporának szörnyű sivatagában. Ha most leírtam - évtizedek után - ismét a szót: "Egyazon ég alatt", nemcsak az eget értettem.A földet is.Azt amelyikről beszéltem.

Fehér Ferenc - Heller Ágnes - Marx ​és a modernitás
Fehér ​Ferenc is, Heller Ágnes is marxista filozófusként kezdték pályájukat. Először az 'igazi', az autentikus marxizmus nevében és oldaláról bírálták, támadták a 'kincstári', a hivatalos marxizmust, később egyre inkább elszakadtak magától a mestertől is, radikális baloldali gondolkodókká váltak, majd a posztmodern filozófusai lettek. A most megjelent kötet a marxizmussal és az alapító atyával, Karl Marxszal foglalkozó tanulmányaikból nyújt válogatást, életüknek abból a korszakából, amikor már nem tekintették magukat marxistáknak. Az értekezések Marx munkásságának, illetve a marxizmusnak más-más oldalait, aspektusait veszik górcső alá. Heller Ágnes Marx szükségletelméletéről, Marx és a modernitás kapcsolatairól, Marx igazságosságelméletéről, a marxista munka és termelés paradigma kérdéseiről, az újabb szükségletelméletek marxi relevanciáiról ír, Fehér Ferenc Marx és a francia forradalom kapcsolatait, Marx forradalomelméletét vizsgálja, egy közös írásban pedig a szerzők A marxizmus mint politika - gyászjelentését adják. A tanulmányok vehemens és szigorú Marx-kritikája egyúttal a szerzők nem rejtegetett önkritikája is, valamint annak megmutatása, hogy miért és mennyiben volt szükséges - annak idején - elfogadni a marxizmus nem egy tételét, koncepcióját. A szerzők természetesen teljes mértékben otthon vannak a marxi életműben, és kitűnően ismerik a kortárs filozófiát is.

Fehér Ferenc - Személygépkocsik ​elektromos berendezései
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fehér Ferenc - Heller Ágnes - Márkus György - Diktatúra ​a szükségletek felett
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fehér Ferenc - Heller Ágnes - Kelet-Európa ​"dicsőséges forradalmai"
A ​totalitarizmust lebontani bizonyos értelemben annyit tesz, mint visszatérni a totalitarizmus előtti állapotokhoz, ámde nem egy premodern állapothoz. Azokban az országokban, ahol liberális demokrácia sohasem létezett, inkább egy már totalitarizmus előtt is létező modellhez, semmint egy valóságos történelmi állapothoz kell visszatérni. A modernitás egy eltorzult változatából egy premodern állapothoz való visszatérés ugyanis magában rejti annak a veszélyét, hogy ismét valami hasonló, ha nem is teljességgel azonos ciklusba lépünk. Nyilvánvaló a kockázat, hogy amennyiben egy újonnan helyreállított antividuális társadalmi és politikai berendezkedésből a liberális demokrácia nem képes mihamarabb megszületni, a totalitarizmus újra erőre kaphat. Így hát a sárkány valahány fejét egyetlen csapással kell levágni.

Helen Davies - Fehér Ferenc - Kezdők ​portugál nyelvkönyve
A ​világhírű USBORNE Kiadó színes, szórakoztató képekkel illusztrált szótárai azzal a céllal készültek, hogy megkönnyítsék és kellemes időtöltéssé tegyék a nyelvtanulást. Mindegyikben több mint kétezer, a mindennapi életben gyakran használt szó és kifejezés található. A szavakat egy-egy téma köré csoportosítottuk (A család, A test, Ház és lakás, Öltözködés, Élelmiszerek, Bevásárlás, Autóval, Nyaralás, Sport stb.), s a mulatságos képek, jelenetek szinte sugallják a szavak értelmét. A könyv végén a legfontosabb tudnivalókat összegző néhány oldal következik "A nyelvtanról dióhéjban címmel. Befejezésül pedig szójegyzék található. Ebben a magyar ábécé rendjét követve azokat a szavakat, kifejezéseket és mondatokat adjuk közre, amelyek a könyv illusztrált oldalain előfordulnak.

Fernando Costa - Fehér Ferenc - Szendrő Borbála - Képes ​portugál-magyar szótár
Fernando ​Costa, Fehér Ferenc és Szendrő Borbála szereti a szavakat. És Ön? Ugye Ön is? És szeretne minél több szót tudni portugálul? Itt az alkalom: tanulja velünk a szavakat! Minden egy helyen. Portugál szavak és magyar megfelelőik. A nehéz szavak kiejtése. Rendhagyó nyelvtani alakok. Plusz mindennek megvan a képe is! A hétköznapi szókincs. Az űrhajótól a fogkefén át a bikaviadalig. 84 nagy társalgási téma szavai. Több mint 5000 portugál szó. 130 oldal kép. Használható egyénileg és csoportosan. Úton-útfélen. Segít felkészülni a nyelvvizsgára.

Fehér Ferenc - A ​bestiárium antropológiája
A ​politikai helyzetjelentések és a politikai elmélet között Fehér Ferenc esetében nem éles a határvonal. A politikai helyzetjelentésekbe gyakorta szervesen beépül - és nem pusztán keretül szolgál az egyik vagy másik elmélet, továbbá a tárgy megközelítésében a hermeneutika mint módszer és mint látásmód egyaránt jelentős szerepet játszik. A "Politikai elmélet" fejezetbe foglalt tanulmányok az előbbiekből abban térnek el, hogy nincs közvetlen politikai referenciájuk, amiből persze nem következik, hogy ne lenne politikai aktualitásuk. A rendszerváltás utáni "helyzetjelentések" tartogatják az olvasó számára a legnagyobb meglepetést. Mindenekelőtt a kötet lezáró tanulmányára gondolok, mely a Szárszó, 1993 szerény címet viseli. Az 1993-as szárszói találkozóról kiadott könyv; jegyzőkönyv elemzéséről van szó. Tizennégy évvel ezelőtt született ez a tanulmány, de mintha csak tegnap írták volna. A mai magyar közélet, elsősorban a mai magyar jobboldal minden betegsége, mizériája; hazugsága, csalása és öncsalása lepleződik itt le, ebben a higgadt, objektív, erős kifejezésektől tartózkodó, de ugyanakkor fájdalmas jelentésben. Számos nevet ma más nevekkel kell helyettesítenünk - pontosabban szólva új lábak bújtak be a régi cipőkbe, de a szövegek maradtak, ebben semmi sem változott. Heller Ágnes

Fehér Ferenc - Az ​antinómiák költője
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Thyll Szilárd - Fehér Ferenc - Madarassy László - Mezőgazdasági ​talajcsövezés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Heller Ágnes - Fehér Ferenc - A ​modernitás ingája
A ​modernek jellegzetes öncsalása két évszázadon át a "haladás" egyenes vonalú és előre (vagy hátra) mutató mozgásának téveszméje volt (amelyet viszont a "hanyatlás" hátra vagy lefelé irányuló mozgásának negatívan értékelt kinetikus észlelésével helyeztek szembe). Csak az utóbbi évtizedekben, ahogy elterjedtek és megszilárdultak a liberális demokráciák, s lehetővé tették, hogy meglendüljön az inga, és ahogy megfogalmazódott a posztmodern tudat, amely egyébként tagadja az univerzális haladást és az univerzális hanyatlást - jött létre egy új dinamikus képzelőerő.

Fehér Ferenc - Szeptemberi ​útravaló
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fehér Ferenc - Madarak ​folyója
Korábbi ​lírai korszakok nem csekély mértékben romantikus versfelfogásától eltérően a Madarak folyója olyan verseket is tartalmaz, amelyeken egypár évtizeddel első közlésük után is simított, alakított a szerző. Az utóbbi esztendőkben kötetbe nem gyűjtött verseit, melyek egy alkotói fejlődésfolyamat legújabb lírai korszakának természetéről tanúskodnak, most ebben a könyvben, a Madarak folyójában találja meg az olvasó. Az eddigi mű tehát teljes, de ugyanakkor nyitott mű is: új megvalósulások és meglepetések ígéretét hordozza.

Fehér Ferenc - Heller Ágnes - Egy ​forradalom üzenete
A ​hetvenes években külföldre kényszerült filozófus-házaspár könyve az első mű, amely a "magyar október" lázas napjainak szenvedélyes, ugyanakkor elméleti igényű elemzésére vállalkozik. A történtek a Jalta utáni világhelyzet egészébe ágyazottan, a forradalomnak a világra és Magyarországra gyakorolt hatásait egyaránt számba véve jelennek meg a kötet lapjain. Árnyalt képet kapunk Nagy Imre politikusi személyiségéről, pályafutásáról, s első ízben olvashatunk alapos társadalomtörténeti elemzést a Kádár-korszak Magyarországáról mint egy levert forradalom termékéről. A mához szóló legfőbb tanulságot így összegzik 1989 őszén a szerzők: "1956 többé nem politikai program, ahogyan az volt több mint harminc évig. Mert akár beszéltek, akár hallgattak a magyar forradalomról, akik nem tagadták meg, legalább a lehetőség adta módon és mértékben szembefordultak a diktatúra eszméjével és gyakorlatával. Az állítás fordítottjának azonban nincsen ma már egyenes politikai következménye. 1956 elismerése még önmagában nem jelent programot, legföljebb annak további makacs elutasítása informálhat bennünket a demokratikus frázisok mögött rejlő igazi indulatokról. Minden magyar politikai erő, amely komolyan veszi saját demokratikus arculatát és politikai esélyeit, 1956-ra fog hivatkozni, és mindegyik mást fog érteni ezen a hivatkozáson. Így van ez rendjén. Ebben a közmegegyezésben és ezekben a különböző értelmezésekben válik 1956 forradalma azzá, ami legnagyobb tette volt: az elutasítás, az ellenállás és az eszmékért s tettekért való helytállás erkölcsi paradigmájává, egyszersmind a magyar demokrácia alapító aktusává."

Fehér Ferenc - Magatartások
"Az, ​hogy a műalkotásokban világértelmező magatartásokat lehet föltárni, jelentése képződmény-voltukra irányítja a figyelmet. Funkciójuk van, amennyiben magatartásmintákat kínálnak - követésre, konfrontációra, elmélkedésre...."

Kollekciók