Ajax-loader

Beran Ferenc könyvei a rukkolán


Beran Ferenc - Lenhardt Vilmos - Az ​Egyház társadalmi tanítása
A ​könyv három fő részre tagolódik. Az első rész történeti áttekintést ad az Egyház társadalmi tanításának kialakulásáról. Koronként bemutatja a jellemző szellemi irányzatokat, és rámutat azokra az értékekre, amelyeket a keresztény gondolkodók képviseltek. A második rész a társadalometika legfontosabb elveit tárgyalja. A tárgyalásnál törekszik arra, hogy az elveket és fogalmakat ne csak teológiai vagy bölcseleti szempontból mutassa be, hanem azoknak a gyakorlati megvalósulása is ismertté váljon. A mű harmadik fő része a szociális enciklikákkal foglalkozik. Először vázolja a történelmi hátteret, amelyben megszülettek, majd bemutatja azok tartalmát, végül üdvösségtörténeti értékelést is ad arról, hogy melyek voltak azok a tanítások, amelyek nagyobb visszhangot váltottak ki, és amelyekre a később írt enciklikák is gyakran hivatkoztak.

Beran Ferenc - A ​lelki élet teológiája
Az ​ember ősi tapasztalata, hogy kiapadhatatlan vágyat érez a Teljesség felé, és ezt a földi dolgok soha nem tudják teljes mértékben kielégíteni. Ez a vágy és annak "beteljesülni nem tudása" az élet kisebb eseményeiben is tetten érhető. Például olyankor, amikor szellemi törekvésünkben megtapasztaljuk korlátainkat; amikor emberi kapcsolataink kibontakozásában egy szinten elakadunk, vagy amikor a szépséget csak érinteni tudjuk, és utána megtörik annak harmóniája. Szellemünk szárnyalása, a kapcsolataink korlátok közé szoríthatatlansága iránti vágy és a szépség töredékes észlelésének fájdalma jelzi, hogy mindig többre vagyunk hívatottak, mint amit elérünk, elérhetünk. Az ember azt az adottságát, amellyel a teljességre vágyik, általában "léleknek" nevezte, és mindig izgatta annak eredete, tevékenysége, kibontakozása (útja) és célja. A hívő ember, a Biblia és egyéni megtapasztalása alapján, e vágyának forrását Isten Lelkében találta meg, aki "megragadja", "táplálja" és "vezeti" őt. Munkánk e lelki élet tapasztalatait és annak rendszerezett tudományos bemutatását, foglalatát tartalmazza. Reméljük, hogy könyvünket sokan veszik majd kezükbe, olvassák, és ez lelküket gazdagítani fogja.

Beran Ferenc - Etika
A ​szerző abból az egyre égetőbbé váló kérdésből indul ki, hogy miként találhatja meg a helyét az ember a fogyasztói szemléletre épülő, globalizálódó világban. Véleménye szerint ez csak úgy lehetséges, hogy hangsúlyozzuk azokat az értékeket, amelyek az ember életét teljesebbé teszik. Feltételezi, hogy ilyen értékek léteznek, az ember által felismerhetők, sőt az ember lényege szerint ezekre irányul. Meggyőződése szerint az embernek az értékre való irányultsága a teljességre, a természetfelettire való nyitottságával magyarázható.

Beran Ferenc - A ​keresztény erkölcs alapjai
Az ​utóbbi időben nagyon sokat beszélnek az erkölcstan fontosságáról. Ez azzal magyarázható, hogy az erkölcsi értékek bizonytalanná váltak, és néhány erkölcsi fogalom jelentése nem egyértelmű a hétköznapi ember számára. Ebben a nehéz helyzetben, a társadalomért, a szebb jövőért felelősséget érző emberek figyelme a kereszténység erkölcsi tanítása felé irányul, hiszen Jézus Krisztus evangéliuma biztos erkölcsi értékrendet hirdet, amely kiállta az idő próbáját. A keresztény erkölcstan, az evangélium tanításának megfelelően, a szíve mélyén "istenképiséget" hordozó ember legalapvetőbb vágyaiból, törekvéseiből indul ki, és ezekre a vágyakra, kérdésekre adja meg a transzcendentális választ. Minden ember a szíve mélyén szeretetre vágyik, vagyis arra, hogy önmagát oda tudja ajándékozni a másiknak, és képes legyen arra, hogy a másikat el tudja fogadni. A Szentírás üzenete szerint Jézus erre a kölcsönös szeretetre tanított meg minket. Tanítása szerint: az Őbenne feltáruló isteni szeretet segít minket, hogy felül tudjunk emelkedni egyéni korlátainkon, gyengeségeinken, képesek legyünk figyelemmel, jóakarattal a másik felé fordulni, és segítségére lenni, hogy élete terheit hordozni tudja. Ez a könyv azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a Jézus Krisztusban feltárulkozó isteni szeretetet, és a jócselekedetben megmutatkozó emberi választ bemutassa középiskolás és egyetemista olvasói számára.

Kollekciók