Ajax-loader

Sík Sándor könyvei a rukkolán


Sík Sándor - Válogatott ​költemények
Válogatta ​és az utószót írta Rónay László

Sík Sándor - Magányos ​virrasztó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Sándor - Harmat Artúr - Szent ​vagy, Uram! énektárának kis szövegkönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Sándor - Sík ​Sándor összes versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Harmat Artúr - Werner Alajos - Sík Sándor - Bárdos Lajos - Szent ​vagy, Uram! / Responzálé
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Sándor - A ​belülvalók mécse
Sík ​Sándor pedig egyszerre volt hitétől áthatott katolikus pap, később egyházának főpapja, bátran harcos humanista költő és tudós, korábban a ,,szegedi fiatalok" (Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma), köztük Radnóti Miklós hatásos támogatója, majd a felszabadulás után az Országos Köznevelési Tanács elnöke. 1948-ban a legelső Kossuth-díjasok egyike, egész életművében az emberséges eszmék magas formai színvonalú megszólaltatója. Sem emberi egyéniségében, sem költészetében soha egy pillanatra sem került ellentétbe a tántoríthatatlan haladó ember és a rendíthetetlen vallásos ember. Nyelvgazdagsága és formakultúrája pedig semmivel sem maradt a Nyugat formaművészei mögött.

Sík Sándor - Összegyűjtött ​versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Sándor - Esztétika
"Ez ​a könyv több mint tízéves közvetlen munkának, több mint húszéves elmélkedésnek, több mint harmincéves anyaggyűjtésnek, igazában egy életre szóló szenvedélynek gyümölcse. Meg kell azonban vallanom, mint életmű: melléktermék. Az az emberélet, mely exisztenciális szükségszerűséggel megteremtette: papi, írói, utóbb is legföljebb irodalomtörténetírói élet, nem a mesterségbeli bölcselő esztétikusé. Ha ezt kérdezi tőlem valaki, hogyan mer megszólalni az amatőr a professzionisták között, azt felelem: Csak úgy, mint többé-kevésbé minden tudatos művészember megteszi ha írásban nem, élőszóban, ha szóval nem, legalább is "belső monológ" formájában. A jó mesterember szereti a mesterségét, pihenő idejében is eljátszik szerszámaival, még aludni is legszívesebben a műhelyben dől le, és amikor egyéb ügyével-bajával foglalatoskodik, félszeme akkor is az anyaga közt motoz. Így aztán persze hogy kiles egy és más mesterségbeli titkot, ezt aztán nincs szíve magának tartani."

Sík Sándor - A ​kettős végtelen
Az ​irodalomtudós, esztéta, papköltő (1889-1963) versei Rónay György válogatásában.

Sík Sándor - Maradék ​magyarok!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Sándor - Isten ​tenyerén
A ​kötetben Rónay György írása olvasható Sík Sándor papköltőről, valamint a cd-mellékleten elhangzó 24 költemény.

Sík Sándor - Hét ​szép história
Sík ​Sándort elsősorban költőként tartja számon az utókor, pedig pályája kezdetén a széppróza sem állt távol tőle. Ebben a szinte elfeledett kötetében - az általa választott címhez híven - valóban hét szép elbeszélést ad az olvasók kezébe. Elvezet az Újszövetség idejébe, a Heródes elől menekülő betlehemi családok közé; felidézi a középkor legendáinak hangulatát, majd elkalauzol a mesék időtlen világába. Akik kedvelik novella - irodalmunk hagyományos vonulatát, bizonyára örömmel fedezik fel ismét ezt a hét szép históriát.

Sík Sándor - A ​magam módján
Az ​egyik legismertebb katolikus, illetve neokatolikus művész, aki a középiskolai és egyetemi oktatás mellett számos műfajban jeleskedett - próza, műfordítás, tanulmányok, kritikák - talán a költészetben lépett legmagasabbra. Jelentős költői birodalom az övé, ezt mutatja meg a könyv, amely 1910 és 1963 között írt verseinek gyűjteménye. Fontos mű A magam módján, mert az értékes darabok megjelenítésén túl talán elindít egy Sík Sándor- újrafelfedezést. Azét a Sík Sándorét, aki nem csupán művészként volt nagy, de emberként is, aki szerkesztőként is jeleskedett, s nem utolsósorban fölfedezett és támogatott induló írókat, költőket, köztük - miként ez köztudott - Radnóti Miklóst. A lélekben és tehetségben gazdag ember azon ritka művészek közé tartozott, kinek mély vallásossága - hiszen pap volt - harmonikusan ötvöződött a művészi teljességgel. A több mint kétszáz verset tartalmazó kötetet egy Sík-vallomás vezeti be A versek lelkéről. Ebben a titokzatos "lélek- könnyről" ír, amely nélkül nincsen igazi költemény, hiába tökéletes a forma vagy igaznak tetsző a gondolat. Sík műveiben ez a lélek-könny - mondhatni lelki mélység - van jelen, ez tárul föl. A közhiedelem eloszlatására: verseinek csupán egy része vallásos jellegű. Foglalkozik a mindennapokkal, a magyar múlttal, a maga jelenével, az első és második világháborúval, az élet fájdalmaival, örömeivel. A teljes élet foglalata Sík Sándor költészete, miközben a lírikus hite elsősorban az emberbe vetett hit. De az is kiderül, hogy számára ez a hit a katolicizmussal függ össze. Így lesz a lírai életmű egy pap- költő és egy igazban és szépben hívő ember folyamatos imádkozása a tisztább világért. A testes válogatást - amelyet Rónay László állított össze, és amely az eredeti Sík-kötetek időrendjében hozza a költeményeket - betűrendes versjegyzék zárja.

Sík Sándor - Zrínyi ​Miklós
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Sándor - A ​szeretet pedagógiája
„Mindent ​vágytam szeretni, mint az Isten.” – Sík Sándor századunk egyik legnagyobb hatású nevelője volt: a tanár, a cserkészmozgalom lelke és formálója, az irodalomtudós, a költő, a konferenciabeszédeket mondó pap minden helyzetben pedagógus volt: sokak „lelkének atyja”, egyéniségének formálója. Négy évtizedes dermedtség után ismét kibontakozhat hazánkban a keresztény szellemű pedagógia. Sík Sándor nevelői egyénisége, írásai ennek megerősödését, önmagára találását segíthetik elő. Ez a kötet különféle írásaiból tartalmaz válogatást. A cserkészetről szóló gondolatai nemcsak a cserkészeknek adnak útmutatást, hanem minden pedagógusnak, aki szívügyének tartja a fiatalok nevelését. Irányt tudott mutatni a felnőtteknek is előadásaiban és egyéni lelkivezetésében is. A kötetet rendtársainak néhány írása zárja le, a piarista szellemről, lelkiségről, amely Sík Sándor életének is meghatározója volt. A „szeretet pedagógusa” a mai olvasót is nevelheti-gazdagíthatja: „amelyik lélek magába vette az Istentől sugárzott szeretet fényét és melegét, amely ember gyakorolta cselekedeteiben, abban úgy meggyűlik a meleg és a fény, hogy természetszerűleg kiárad belőle, nagy gazdagság lesz a lelkében...”

Harmat Artúr - Sík Sándor - Magyarok ​fénye
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Sándor - Az ​olvasás tudománya
Rövid ​leírás: Valóban olyan nagy tudomány az olvasás, hogy külön könyvet kell írni róla? S ha az, nem a legelső tuodmány, amelyre kisiskolás korunkban megtanítottak? Ez a könyv az irodalomtanároknak szeretne segíteni abban, ami az irodalmi nevelés lényege: az olvasás művészetében és az olvasni-tanítás tudományában. Hosszú leírás: Sík Sándor ez a könyve is, mint annyi más írása, a történelmi pillanat sürgetésére született. 1948-ban Sík Sándort, aki akkoriban vált ki az Országos Köznevelési Tanácsból, fölkérték, hogy írjon segédkönyvet, elsősorban az irodalomtanárok számára. Ezt örömmel vállalta, mert úgy érezte, hogy sok mindent összefoglalhat itt abból az örökségből, amelynek birtokosaként a „jövő szolgálatára” ajánlkozhat. Húsz éven át tanított középiskolában, tanköbyvek szerzője volt, majd a szegedi egyetemen tanította a jövő irodalomtanárait. Tartalma négy góc köré csoportosul az első az irodalomelmélet és esztétika legfőbb fogalmait magyarázza. A második rész az írásművészet legfőbb kérdéseivel foglalkozik, mégpedig tapasztalati alapon, a nyelvből kiindulva, részletesen elemezve az írói formálás fő eszközeit: a szóképet, a ritmust és a szerkezetet. A harmadik rész az irodalmi műfajok természetét magyarázza, mindenütt példák elemzése alapján. Egy-egy műelemzést átvesz másoktól, például Illyés Gyulától, Rónay Györgytől. Végül a negyedik rész a magyar irodalom stíluskorszakait mutatja be, és az irodalmi értékelés lehetőségeivel foglalkozik. Az olvasás tudomány sebtében készült, de mégsem elég gyorsan ahhoz, hogy megjelenhessen: ezt az erősödő diktatúra már nem engedhette meg. Több, mint ötven évvel később a szegedi Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégiumban rendezték sajtó alá.

Sík Sándor - Zrínyi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Sándor - Schütz Antal - Imádságoskönyv, ​egyszersmind kalauz a lelki életre a tanulóifjúság számára
Hogyan ​kell használni ezt a könyvet? Mindenekelőtt jól meg kell értened, hogy ez a könyv nem puszta imádságoskönyv, hanem lelki kalauz, úgynevezett Vademecum, vagyis olyan könyv, amit magaddal kell hordanod, gyakran elővenned és olvasgatnod. Iparkodjál benső barátságot kötni vele, tekintsd jóakaró vezetődnek, hűséges társadnak. Bánj vele szeretettel, tartsd tisztán és becsüld meg. El ne feledd, hogy, legszükségesebb utadban kalauzod: az örök hazába vezető úton. Iparkodjál minél előbb jól megismerni. Azért gyakran forgasd és olvasgasd, a szentmisén kívül is. Igy lassankint megismered, hogy mi vari benne és merre. A könyv elején Tartalomjegyzéket találsz, amelyben föl van sorolva mindaz, amit a könyv magában fogai. Ajánlatos, hogy többször elolvasd a tartalomjegyzéket Ha valamit keresel és nem találod a tartalomjegyzékben, vagy nem jut eszedbe a címe és csak arra emlékszel, hogy miről van benne szó, akkor keresd a könyv végén, a Betűrendes tárgymutatóban. (Pl. ha a kísértésekben való viselkedésről akarsz útmutatást ilyen című fejezetet nem találsz, de a Tárgymutatóban a k betűnél (kísértés) megtalálod mely tápokon van róla szó.)

Sík Sándor - Alexius
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Sándor - Szembe ​a Nappal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Sándor - Advent
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Sándor - Sarlósboldogasszony
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Sándor - Őszi ​fecske
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Sándor - Péter Pál - Így ​szeret az Isten
Sík ​Sándor, a kiváló piarista pap-költő 1954 nagyböjtjében konferenciabeszédet tartott a budapesti Egyetemi Templomban Jézus keresztútjáról. E sorok írója, mint kispap, a zsúfolt templom kórusán hallgatta ezeket a beszédeket, és szorgalmasan jegyzetelt. Majd néhány év múlva, már mint fiatal pap, a Sík Sándor beszédei alapján készített jegyzetek alapján tartott lelkigyakorlatot. Ez kerül most a kedves olvasók kezébe. A tizennégy stáció hat beszédre való felosztása egyértelműen Sík Sándortól való. A könyvben olvasható szövegbe bekerült minden olyan gondolat, amelyet sikerült az eredeti beszédek elhangzásakor feljegyezni.

Sík Sándor - Fekete ​kenyér
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Sándor - Pázmány, ​az ember és az író
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Sándor - Szent ​magyarság
A ​Szent magyarság című mű Sík Sándornak 1936-ban elhangzott hat rádióbeszédét adja közre. A beszédek a magyar szentek nagy hivatását az Árpád-házi Szent István, Szent Imre, Szent László, Szent Erzsébet és Szent Margitról szóló tanulmányokkal elemzi.

Sík Sándor - Áldás
Sík ​Sándor költői hagyatékát nyújtjuk át ebben a kötetben az olvasónak. A magyar költészet nagy halottjának elsősorban azoknak a verseit tartalmazza, amelyeket az Őszi fecske megjelenése óta írt. Benne vannak továbbá azok az 1948 és 1958 között írott versek, amelyek az Őszi fecske válogatásában nem szerepeltek, továbbá a Keresztút ciklus, amelynek tizennégy stációjából mindössze néhány jelent meg eddig nyomtatásban.

Sík Sándor - Gárdonyi, ​Ady, Prohászka
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Sándor - Karácsonyi ​álom
Sík ​Sándor, az egykori piarista szerzetes, rendtartományfőnök, költő és irodalomtudós méltatlanul feledésre ítéltetett a 20. század második felében. Szellemi örökségét döntő részben a piarista iskolák, műhelyek gondozták. Költészetében kereste az új utakat, a hívő ember megnyilatkozási formáit, ugyanakkor őrizte a magyar keresztény lírai hagyományt is. E gazdag, sokszínű életmű újrafelfedezésére vállalkozik a kötet, melyben a karácsonyi ünnep gondolatköréhez tartozó költemények és az istenes versek kerültek egy-egy csokorba. Jézus születésének ünnepe a keresztény egyház kiemelkedő eseménye, Sík Sándor poézisának is fontos ihletője. Elfogódva vall a karácsony csodájáról, és megejtő szépséggel festi meg Mária alakját, aki "csókkal hajol a jászolka fölébe". Istenes verseiben a költő sorai a hit misztériumát fejezik ki, a megfoghatatlan és láthatatlan, csak a lelkünk által érzett Istent, akit azonban folyamatosan keresünk, sokszor egy életen át, mert maga a Teremtő kódolta lelkünkbe ezt a csillapíthatatlan vágyat.

Sík Sándor - Kereszténység ​és irodalom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók