Ajax-loader

Sík Sándor könyvei a rukkolán


Sík Sándor - Zrínyi ​Miklós
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Sándor - Zrínyi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Sándor - Fekete ​kenyér
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Sándor - Alexius
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Sándor - Szép ​történetek
Ha ​módomban állna, megszámolnám, a rendszervált(oz)ás óta hány egyesület, cserkészcsapat, iskola, kollégium vette fel a jeles költő, esztéta, piarista pap-tanár, pedagógus, hitszónok, tartományfőnök: Sík Sándor (1889-1963) nevét. Örvendetes látni, hogy Sík Sándor visszatér. Újra felfedezik, miként Márai Sándort, Hamvas Bélát, Bibó Istvánt, Wass Albertet, s remélhetőleg elfoglalhatja az őt megillető helyet a magyar irodalom és művelődés történetében. A Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégium 1992-ben alakult, mint a Piarista Rend (a világon) egyedüli nem papképzéssel foglalkozó felsőoktatási intézménye. Kollégiumunk céljai közt hangsúlyos helyen szerepel névadónk szellemi örökségének ápolása. Lehetőségeinkhez mérten szeretnénk kiadni minél több elfeledettnek hitt Sík Sándor-művet. 2000 tavaszán sajtó alá rendeztük Az olvasás tudománya c. kéziratát, most pedig ezt a bájos mesekönyvet szeretnénk az Olvasók figyelmébe ajánlani. Ezeket a szép históriákat, melyekben ott lobog a magyar cserkésztábortüzek tiszta romantikája. Kocur László

Sík Sándor - A ​boldog ember inge
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Sándor - Sík ​Sándor összes versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Sándor - Salamon ​király gyűrűje
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Sándor - A ​belülvalók mécse
Sík ​Sándor pedig egyszerre volt hitétől áthatott katolikus pap, később egyházának főpapja, bátran harcos humanista költő és tudós, korábban a ,,szegedi fiatalok" (Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma), köztük Radnóti Miklós hatásos támogatója, majd a felszabadulás után az Országos Köznevelési Tanács elnöke. 1948-ban a legelső Kossuth-díjasok egyike, egész életművében az emberséges eszmék magas formai színvonalú megszólaltatója. Sem emberi egyéniségében, sem költészetében soha egy pillanatra sem került ellentétbe a tántoríthatatlan haladó ember és a rendíthetetlen vallásos ember. Nyelvgazdagsága és formakultúrája pedig semmivel sem maradt a Nyugat formaművészei mögött.

Sík Sándor - Sík ​Sándor költeményei
Ezzel ​a könyvvel az volt a kiadók szándéka, hogy a kötete anyaga eddigi költői munkásságomnak teljes képét nyújtsa. Mivel ezt a kívánságot két előbbi verskötetemnek (Szembe a nappal és A belülvalók mécse) viszonylag csekély példányszámban való megjelenése is indokolttá tette, szükségesnek tartottam az újabb költemények mellé a régebbiekből is fölvenni mindazt, amit a jelzett cél elérésére kívánatosnak láttam.

Sík Sándor - Áldás
Sík ​Sándor költői hagyatékát nyújtjuk át ebben a kötetben az olvasónak. A magyar költészet nagy halottjának elsősorban azoknak a verseit tartalmazza, amelyeket az Őszi fecske megjelenése óta írt. Benne vannak továbbá azok az 1948 és 1958 között írott versek, amelyek az Őszi fecske válogatásában nem szerepeltek, továbbá a Keresztút ciklus, amelynek tizennégy stációjából mindössze néhány jelent meg eddig nyomtatásban.

Sík Sándor - Isten ​tenyerén
A ​kötetben Rónay György írása olvasható Sík Sándor papköltőről, valamint a cd-mellékleten elhangzó 24 költemény.

Sík Sándor - Ének ​minden emberhez
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Sándor - Őszi ​fecske
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Sándor - Tizenkét ​csillagú korona
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Sándor - Gárdonyi, ​Ady, Prohászka
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Sándor - Sarlósboldogasszony
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Sándor - Válogatott ​költemények
Válogatta ​és az utószót írta Rónay László

Sík Sándor - Kereszténység ​és irodalom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Harmat Artúr - Werner Alajos - Sík Sándor - Bárdos Lajos - Szent ​vagy, Uram! / Responzálé
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Sándor - Karácsonyi ​álom
Sík ​Sándor, az egykori piarista szerzetes, rendtartományfőnök, költő és irodalomtudós méltatlanul feledésre ítéltetett a 20. század második felében. Szellemi örökségét döntő részben a piarista iskolák, műhelyek gondozták. Költészetében kereste az új utakat, a hívő ember megnyilatkozási formáit, ugyanakkor őrizte a magyar keresztény lírai hagyományt is. E gazdag, sokszínű életmű újrafelfedezésére vállalkozik a kötet, melyben a karácsonyi ünnep gondolatköréhez tartozó költemények és az istenes versek kerültek egy-egy csokorba. Jézus születésének ünnepe a keresztény egyház kiemelkedő eseménye, Sík Sándor poézisának is fontos ihletője. Elfogódva vall a karácsony csodájáról, és megejtő szépséggel festi meg Mária alakját, aki "csókkal hajol a jászolka fölébe". Istenes verseiben a költő sorai a hit misztériumát fejezik ki, a megfoghatatlan és láthatatlan, csak a lelkünk által érzett Istent, akit azonban folyamatosan keresünk, sokszor egy életen át, mert maga a Teremtő kódolta lelkünkbe ezt a csillapíthatatlan vágyat.

Sík Sándor - A ​kettős végtelen
Az ​irodalomtudós, esztéta, papköltő (1889-1963) versei Rónay György válogatásában.

Sík Sándor - Péter Pál - Így ​szeret az Isten
Sík ​Sándor, a kiváló piarista pap-költő 1954 nagyböjtjében konferenciabeszédet tartott a budapesti Egyetemi Templomban Jézus keresztútjáról. E sorok írója, mint kispap, a zsúfolt templom kórusán hallgatta ezeket a beszédeket, és szorgalmasan jegyzetelt. Majd néhány év múlva, már mint fiatal pap, a Sík Sándor beszédei alapján készített jegyzetek alapján tartott lelkigyakorlatot. Ez kerül most a kedves olvasók kezébe. A tizennégy stáció hat beszédre való felosztása egyértelműen Sík Sándortól való. A könyvben olvasható szövegbe bekerült minden olyan gondolat, amelyet sikerült az eredeti beszédek elhangzásakor feljegyezni.

Sík Sándor - Összegyűjtött ​versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Harmat Artúr - Sík Sándor - Szent ​vagy, Uram!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Sándor - A ​magam módján
Az ​egyik legismertebb katolikus, illetve neokatolikus művész, aki a középiskolai és egyetemi oktatás mellett számos műfajban jeleskedett - próza, műfordítás, tanulmányok, kritikák - talán a költészetben lépett legmagasabbra. Jelentős költői birodalom az övé, ezt mutatja meg a könyv, amely 1910 és 1963 között írt verseinek gyűjteménye. Fontos mű A magam módján, mert az értékes darabok megjelenítésén túl talán elindít egy Sík Sándor- újrafelfedezést. Azét a Sík Sándorét, aki nem csupán művészként volt nagy, de emberként is, aki szerkesztőként is jeleskedett, s nem utolsósorban fölfedezett és támogatott induló írókat, költőket, köztük - miként ez köztudott - Radnóti Miklóst. A lélekben és tehetségben gazdag ember azon ritka művészek közé tartozott, kinek mély vallásossága - hiszen pap volt - harmonikusan ötvöződött a művészi teljességgel. A több mint kétszáz verset tartalmazó kötetet egy Sík-vallomás vezeti be A versek lelkéről. Ebben a titokzatos "lélek- könnyről" ír, amely nélkül nincsen igazi költemény, hiába tökéletes a forma vagy igaznak tetsző a gondolat. Sík műveiben ez a lélek-könny - mondhatni lelki mélység - van jelen, ez tárul föl. A közhiedelem eloszlatására: verseinek csupán egy része vallásos jellegű. Foglalkozik a mindennapokkal, a magyar múlttal, a maga jelenével, az első és második világháborúval, az élet fájdalmaival, örömeivel. A teljes élet foglalata Sík Sándor költészete, miközben a lírikus hite elsősorban az emberbe vetett hit. De az is kiderül, hogy számára ez a hit a katolicizmussal függ össze. Így lesz a lírai életmű egy pap- költő és egy igazban és szépben hívő ember folyamatos imádkozása a tisztább világért. A testes válogatást - amelyet Rónay László állított össze, és amely az eredeti Sík-kötetek időrendjében hozza a költeményeket - betűrendes versjegyzék zárja.

Sík Sándor - Szent ​magyarság
A ​Szent magyarság című mű Sík Sándornak 1936-ban elhangzott hat rádióbeszédét adja közre. A beszédek a magyar szentek nagy hivatását az Árpád-házi Szent István, Szent Imre, Szent László, Szent Erzsébet és Szent Margitról szóló tanulmányokkal elemzi.

Sík Sándor - Esztétika
"Ez ​a könyv több mint tízéves közvetlen munkának, több mint húszéves elmélkedésnek, több mint harmincéves anyaggyűjtésnek, igazában egy életre szóló szenvedélynek gyümölcse. Meg kell azonban vallanom, mint életmű: melléktermék. Az az emberélet, mely exisztenciális szükségszerűséggel megteremtette: papi, írói, utóbb is legföljebb irodalomtörténetírói élet, nem a mesterségbeli bölcselő esztétikusé. Ha ezt kérdezi tőlem valaki, hogyan mer megszólalni az amatőr a professzionisták között, azt felelem: Csak úgy, mint többé-kevésbé minden tudatos művészember megteszi ha írásban nem, élőszóban, ha szóval nem, legalább is "belső monológ" formájában. A jó mesterember szereti a mesterségét, pihenő idejében is eljátszik szerszámaival, még aludni is legszívesebben a műhelyben dől le, és amikor egyéb ügyével-bajával foglalatoskodik, félszeme akkor is az anyaga közt motoz. Így aztán persze hogy kiles egy és más mesterségbeli titkot, ezt aztán nincs szíve magának tartani."

Sík Sándor - Pázmány, ​az ember és az író
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Sándor - Szembe ​a Nappal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Sándor - Maradék ​magyarok!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Sándor - Az ​Isten fiatal!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók