Ajax-loader

Fehér Tibor könyvei a rukkolán


Covers_16529
elérhető
2

Fehér Tibor - Vasjogar
Bizánci ​krónikások feljegyzései szerint Alboin longobárd király arra kényszerítette feleségét, Rosamundát, hogy az édesapja koponyájából készült serlegből igyék. A králynő később kegyetlen bosszút áll férjén, apja gyilkosán, akinek kezéből nemsokára ki is hull az uralkodói vasjogar... A regény a magyar föld történetének alig ismert, de annál izgalmasabb "sötét" koszakába viszi vissza az olvasóit: a VI. századba. Róma egykori hatalmát egy-két tengődő városkán kívül ekkor már csak pusztuló utak, hidak és erődök romjai jelzik. A Duna-Tisza vidékének új, barbár urai a longobárdok és gepidák, akik a bizánci császár pórázán rángatva egymást irtják, miközben mögöttük már ott készülődik utódjuk, az avarság, akik elől Itáliába kell menekülniük.

Fehér Tibor - Aranyváros ​hercege
Fehér ​Tibor új regényének hőse az Árpádok egyik legtehetségesebb uralkodója, III. Béla, aki ifjú hercegként kora legfényesebb és legműveltebb császári udvarába, Bizáncba került, ahol Mánuel császár deszpotává avatta, s a leányát is eljegyezte vele. A bizánci uralkodásból később ugyan semmi sem lett, az azonban kétségtelen, hogy Béla ebből az élményből is életre szóló tapasztalatokat merített. A szerző biztos kézzel rajzolja meg a korszak izgalmas eseményeit, a nagy magyar király életének fordulóit, igazolván azt a nézetet, hogy a történelem sokszor jóformán kész regényt szolgáltat az író számára. A cselekmény érdekfeszítő bonyolítása, a sok színes leírás a regényt emlékezetes olvasmánnyá teszi.

20120825234717
elérhető
2

Fehér Tibor - Hajdúkaland
"Az ​1605. esztendőben korán tavaszodott. A föld nedvességszagot lehelt, a gyökerek mozgolódtak; a fű hersent, a fák ágain duzzadtak a rügyek, és az egész táj felett délben úgy ragyogott a levegő, mintha folyékony gyémánt lett volna." Az idillikus kezdet ellenére az 1605. esztendő másnak is tanúja volt: a törökök magyarországi portyázásainak esik áldozatául egy hajdúcsapat, velük együtt pedig a kis Szekcsői Tamás édesapja is. Tamás nagy szerencsévél megmenekül, és felnőve maga is beáll a hajdúk közé, de török fogságba kerülve át kell gondolnia mindazt, amit addig a törökökről tudott. Lehet-e gyűlölködésnél egyéb magyar és török között? Sőt mi több: lehet-e szerelem egy török bég lánya és egy magyar fogoly között? Ezekre a kérdésekre ad választ Fehér Tibor Hajdúkaland című fordulatos történelmi regénye, amely a kalandok leírása és a három részre szakadt Magyarország viszonyainak bemutatása mellett még némi romantikával is kecsegtet.

Fehér Tibor - Az ​ezüstkardú vitéz
A ​tatárjárás korának Magyarországba vezeti olvasóit Fehér Tibor fordulatos regénye. Hőse, az "ezüstkardú vitéz" bátorsága no meg kissé a szerencséje folytán is IV. Béla király közvetlen közelébe jut, hű embere, bajban tanácsadója, veszélyben derekas segítője lesz. Ereje, merészsége és démonian csodás ezüstkardja már-már mesehőssé tenné a szemünkben, hogyha az író nem alkotna körülötte nagyon is valóságos képet a korabeli Magyarországról, a közelgő tatárokról, a magyar urak széthúzásáról, arról a hajdani furcsa, kavargó középkori világról.

Fehér Tibor - Tűzön-vízen ​át
Amikor ​1978. január 6-án az Országház kupolacsarnokában az Egyesült Államok elnökének, Jummy Carternek személyes képviselője, egyúttal a népes amerikai küldöttség vezetője, Cyrus Vance külügyminiszter ünnepélyes külsőségek közt visszaadta Magyarország népének Szent István koronáját és a koronázási ékszereket, beszédét így kezdte: „Két évszázad során a magyar és az amerikai nép sorsa gyakran összefonódott. Fiatal köztársaságunk, amely függetlenségi harcát vívta, hálával fogadta Kováts Mihály ezredest, aki segített George Washington tábornok lovassági alakulatainak megszervezésében és kiképzésében. Kováts ezredes életét áldozta az amerikai függetlenségért Dél-Carolinában, a charlestoni csatában.˝ Kováts Mihály szülőhazája mindaddig méltatlanul keveset tudott az Újvilágban nagy megbecsülésnek örvendő fiáról. Ez az első regényes életrajz, amelyből fiatal és felnőtt olvasóink megismerhetik a vitéz huszártiszt hőstetteit és nagyszerű pályafutását.

Fehér Tibor - Nyugtalan ​vér
E ​könyv írója - annyi sok szép regénye után - ismét a magyar történelem egyik viharos korszakába hívja olvasóit. Egy különös Árpád-házi királynak, Salamonnak életét kíséri végig gyermekkorától. Ő az a nyugtalan vérű uralkodó, aki jó és rossz indulatok között vergődve hatalomra törne ugyan, de végül is folyton mások akaratának bábja lesz csupán. Kicsinyes torzsalkodásokba keveredve országos háborúkat zúdít a népre. Mi, akik évszazadok messzeségéből figyeljük tetteit, igazat adunk mindazoknak, akik a magyarság érdekében végül is összefognak ellene... Tanulságos, elgondolkoztató korszak színes, eleven rajza ez a tanulságos és elgondolkoztató regény, amely filmszerűen pergő, izgalmas jelenetekben vázolja fel előttünk az Árpádok korabeli Magyarország forgatagos világát.

Fehér Tibor - Lidérckirály
A ​szerző új regényének hőse Kun László, az utolsó Árpádok egyike, ez az igen szerencsétlen sorsú, fiatalon meggyilkolt uralkodó. Az igzalmas könyv lapjain életre kelnek a XIII. század utolsó harmadának gátlástalan főurai, a vad pártharcok szereplői, akiknek cselszövényei rossz útra terelték a tehetséges, jobb sorsra méltó királyt. A szerző nemcsak a korabeli magyar élet bonyolult sorskérdéseit villantja fel, hanem megrajzolja a csehek nagy királyának, II. Ottokárnak, valamint a megszülető Habsburg-birodalom alapítójának, Rudolfnak erényeit, hibáit; elvezet az Anjouk nápolyi udvarába is, akik a pápák segítségével ásták alá a magyar király tekintélyét, végzetes polgárháborúba sodorva az országot. Az író nagy tárgyismerettel ad hiteles korképet az akkori magyar társadalomról, annak erkölcséről, mozgatóerőiről és mindennapi életéről.

Fehér Tibor - Zórád Ernő - Hajdúk ​kapitánya
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pamjav Horolma - Németh Endre - Csáji László Koppány - Fehér Tibor - Genetika ​és őstörténet
A ​populációgenetika és a filogenetika egzakt természettudományos mérésekkel elemzi az emberi DNS bizonyos szakaszait és tárja fel a változások leszármazóról leszármazóra öröklődő szabályszerűségeit. Vajon mennyire alkalmazható ez a rendkívüli technológiai fejlettségű természettudományos módszer az őstörténet-kutatásban? Hogyan tudjuk a jelenlegi népességből és réges-régi csontmintákból nyert adatokat értelmezni népek, esetleg nyelvek történeti elterjedésére vonatkozóan? Mivel járulhat hozzá a genetika múltunk feltárásához a legújabb adatok alapján? Közép-Európa egyik legjobban felszerelt laboratóriumának, az ISZKI BOI DNS Laboratóriumának vezetője, Pamjav Horolma több tudományterületet érintő kutatócsoport felállítását szorgalmazta. A kötet szerzői e kutatócsoport tagjai. Több éves munkájuk során a mintavételtől a kiértékelésig, a matematikai modellezéstől a nemzetközi tudományos eredmények feldolgozásáig, az elméleti kérdésektől a gyakorlati problémák megoldásáig immár több tudományos publikációban számoltak be eredményeikről. Azonban első ízben találkozhat a hazai olvasóközönség olyan magyar nyelvű ismeretterjesztő kiadvánnyal, amelyben érthető stílusban és tudományos alapossággal ismertetik a legfrissebb genetikai kutatásokat, és ezek őstörténeti eredményeit. A kötet tehát hiánypótló és úttörő jelentőségű: többek között a jelenlegi magyar népesség genetikai sokszínűségének elemzését, Európa benépesülésének folyamatát és az indoeurópai nyelvű népességre jellemző haplocsoportok és alcsoportok elterjedését, a székelyföldi és magyarországi magyarok apai illetve anyai leszármazási vonalainak összehasonlítását, a szibériai manysi nép haplocsoport-megoszlásának esettanulmány jellegű vizsgálatát is tartalmazza. Rendkívül adatgazdag érveléssel sok félreértést és tévhitet oszlat el. Azokra a kérdésekre keresi a választ, amelyek a magyar közvéleményt leginkább érdeklik: mely kortárs populációval milyen kapcsolatok fűzik össze a magyarságot. A genetika eszköztárának, lehetőségeinek és korlátainak ismertetésével a kötet elméleti és gyakorlati eligazítást is nyújt mindazon érdeklődőknek, akik többet szeretnének tudni a genetikai és az őstörténeti kutatások elméleti és gyakorlati együttműködéséről, közös eredményeiről.

Fehér Tibor - Hold ​a Tisza felett
Dózsa ​György születésének 500. évfordulójára jelenik meg újra Fehér Tibornak, több sikeres történelmi regény szerzőjének Hold a Tisza felett című regénye. Cselekménye az 1514-es nagy parasztfelkelés előtt kezdődik. Az író két paraszttestvér izgalmas történetét tárja elénk. Az idősebb, Mihály a csanádi püspök kancelláriáján dolgozik borostyánkoszorús deákként, öccse, Péter pedig jobbágyként él a püspök egyik falujában. Egy igazságtalan tizedszedéskor a püspök hadnagya halálra sebzi a két testvér apját. Péter végez a hadnaggyal. Tette miatt Mihály is bajba kerül: a püspök elkergeti szolgálatából. A bujdosó testvérek más-más úton ismerkednek meg a regény és a kor igazi hősével, Dózsa Györggyel. Péter a nándorfehérvári őrségnél talál menedékre éppen Dózsa György csapatában, Mihály pedig Rómába megy, ahol a pápaválasztáson részt vevő Bakócz Tamás kancellárja lesz, ilyen módon kerül később Dózsa közelébe. Bakócz megbukik a pápaválasztáson. Kárpótlásul az új pápa követeként küldi Magyarországra, hogy meghirdesse a törökellenes keresztes hadjáratot. Dózsa Györgyöt vitézségéért a nándorfehérvári várnagy Budára küldi, hogy a király jutalmazza meg. Ulászló király Dózsát aranysarkantyús vitézzé üti, Bakócz érsek pedig megteszi a gyülekező keresztes had vezérévé. Az urak és Bakócz árulása miatt azonban az egybegyűlt keresztes parasztok nem a török, hanem elnyomóik, az urak ellen fordulnak. Mihály is otthagyja az áruló érseket, és Dózsa deákja lesz. A két testvér együtt vesz részt a harcokban is. A tragikus bukás után Mihály újra Itáliába megy, ahol megbecsülik a tudomány emberét, ha jobbágyivadék is, de Péter itthon marad, vállalva sorsát, hogy Dózsára emlékezve ne hagyja kialudni a szabadság reményének kis szikráját. A regényt fordulatos meseszövése, hiteles korrajza, szép magyar nyelve és érdekes hősei, hősnői teszik élvezetes, tanulságos olvasmánnyá.

Fehér Tibor - Hajdúk ​kapitánya
Szénási ​Mihály családját idegen zsoldosok kardélre hányják, házára üszköt vetnek. Mindenétõl megfosztva, végsõkig elkeseredve bujdosásra adja fejét, mint a többi megárvult magyar, akinek császári zsoldos vagy török martalóc gázolt a kertjében. Ezer meg ezer ilyen nincstelen legény kóborol az elpusztított országban, hajdúknak nevezik õket. A császár tisztjei szívesen fogadják zsoldjukba, mert vak eszközt látnak bennük. Mihály is beáll hajdúnak, és az elsõ törökellenes lesvetéskor nemcsak kitüntetést szerez, hanem egy jó barátot is. A regény ezután Szénási Mihály történetébõl Bocskai István és az egész magyar nép regényévé szélesedik. A szerzõ fényt vet a magyarellenes udvari politika cselszövényeire, megláttatja Bocskai vívódásait, amelyeknek során a császárbarát bihari nagyúrból a Habsburg-ellenes szabadságharc vezetõje lesz, és megismertet bennünket az oroszláncímeres Bocskai-zászlók alá gyülekezõ hajdúk elsõ sikereivel. A három részre szakadt ország sötét másfél évszázadának legdicsõségesebb évei ezek. A gyõztes hajdúk soraiban ott harcol Szénási Mihály is, hogy megbosszulva szeretteit, új életet kezdhessen.

Fehér Tibor - Könyves ​király
A ​szerző új regényének Kálmán király a főhőse, aki nagybátyja, I. László udvarában nevelkedik öccsével, a daliás Álmos herceggel együtt. Kálmánt a kriály papnak szánja, Álmost akarja örökösének megtenni. A nagyeszű és a tudományokban jártas herceg lengyel földre menekül, ahonnan királyként tér haza László halálakor. A regény lapjain megelevenedik Kálmán királynak, a nagy szervezőnek, országépítőnek, törvényhozónak és politikusnak egész uralkodása, tragikus családi életével, harcaival és lázadó öccse ellen elkövetett kegyetlen tettével együtt. A Kálmán és Álmos között zajló testvérharc a cselekmény főága. Ebben a komor történelmi korszakban virul ki Kálmán apródjának, majd comesének, a keresztes lovaggá lett Zoltánnak a szépséges Havaska iránt érzett szerelme. Zoltán igazi lovag, aki idegen tájak és emberek megismerésére vágyik, és sok csalódás után végül is Apuliában, egy normann úr házában találja meg élete értelmét. A regényt sok izgalmas esemény, jó meseszövés és szép magyar nyelve teszi érdekes, lebilincselő olvasmánnyá.

Fehér Tibor - A ​ródoszi lovag
Az ​ifjú Félix lovag Nápolyba hajózik Ródoszból, a johanniták székhelyéről, hogy orvostudományt tanuljon. Ismeretséget köt Endrével, Johanna királynő férjével, és kapcsolatuk a kölcsönös rokonszenvből csaknem barátsággá nemesedik, amikor Erzsébet anyakirályné látogatásakor Félix döbbenten veszi észre, hogy az úrhölgy bal kezét nyújtja csókra. Még megrendítőbben jut tudomására, milyen merényletnek lett áldozata nemcsak a királyné jobb kezének négy ujja, hanem egy egész nemzetség is, amelyet harmadízigleni pusztulásra ítélt az elhamarkodott, igazságtalan bosszúállás. Megmenekül-e orgyilkosai fegyverétől Endre királyfi, visszanyeri-e hősi nevét Zách Felícián három unokája? Erről szól ez a nagyon izgalmas és tanulságos történelmi regény.

Fehér Tibor - A ​félhold árnyékában
Szakállas ​dervisnek álcázott, titokzatos figura őgyeleg az Újtorony körül, ahol a rangos magyar rabokat őrzik. Kaszafer, a janicsár halálosan gyűlöli Kurtot, a rabtartó agát, akit valamikor a mohácsi csata utáni időkben rabolt el a török egy dunántúli feldúlt udvarházból. Kurt mohamedán vallású, és híres katona, nagyszerű hőstetteket hajt végre Perzsiában, megmenti egy basa életét is, de sem az idő, sem a janicsáriskola vasfegyelme nem tudja kiirtani szívéből a szülőföld emlékét. Örökös ellenfele azonban neszét veszi hogy Kurt az egyik fogoly magyar uraság kiszabadításán fáradozik, egy fiúruhás, bátor és szép leány kedvéért. Sikerül-e hőseinknek megmenekülniük egy velencei kereskedő hajóján, viszontlátják-e Magyarországot? Erről szól ez az érdekes, és tanulságos történelmi regény.

Fehér Tibor - Aquincumi ​lovas
1963. ​október 2-án Dunaújvárosban, a hajdani Intercisa helyén, egy lakótelep építésekor római kőkoporsóra bukkantak. A régészek megállapítják: a halott keleti ember lehetett. A szarkofág oldalán dombormű: két kis genius tartja lefordított fáklyáját. Ki volt a halott? Mikor élt? Miért és hogyan halt meg? Ezekre a kérdésekre ad választ Fehér Tibor új regénye, amelynek cselekménye a IV. század közepén kezdődik. A szerző biztos kézzel és alapos történelmi tudással vezet bennünket II. Constantinus, Julianus és I. Valentinianus római császárok birodalmába, felidézve a kor eseményeit, embereit. Hőseivel élünk a császárok udvarában, a szegények viskóiban és a gazdagok palotáiban. Megelevenedik a regény lapjain Aquincum, Intercisa, Róma, Athén, Konstantinápoly, Antiochia és több más város élete. Az intercisai szarkofágban fekvő Joriás egykori életét rekonstruálva kitűnően érzékelteti az író a hanyatló római birodalom utolsó évszázadának hangulatát, feszültséggel és ellentmondásokkal teli, véres, sötét korszakát.

Fehér Tibor - Bíborváros
"Libanon ​telet hordoz a fején, tavaszt a vállán, a keblén őszt, a lábánál pedig nyári verőfény szunnyad" - tartja a régi szólás. A hegység tövében virult valamikor régen, majdnem három évezrede Szor városa. A városfejedelem, Mutton király nem fiát, Pimeliunt jelöli trónutódjául, hanem öccsét Szikharbalt. Valóban ő lesz az új uralkodó és feleségül veszi Eliszárt, az elhúnyt király lányát, tulajdon unokahugát. A hatalomvágyó Pimelium összeesküvést sző nagybátyja ellen, majd meg is öli. A fiatal özvegy annyira iszonyodik gyilkos fivérétől, hogy hívei hatalmas csoportjávalegyetemben felkerekedik, s elhajózik az észak-afrikai partvidékre. Hogyan alapítja meg a világszép Eliszár új városát, Karthágót, hogyan gyullad új szerelemre, milyen viszályok várnak rá új hazájában, erről szól ez a szép és érdekes történet.

Fehér Tibor - Aranykakas
Egy ​mostanáig megíratlan korszakot elevenít meg Fehér Tibor izgalmas történelmi regénye: a honfoglalás utáni kalandozások idejét. A nevezetes szentgalleni portyának a krónika lapjain fennmaradt emlékezetét frissíti fel az író s színezi át, varázsolja közel hozzánk a deli Csát vitéz és a gyönyörű Szökéte szenvedéseinek és szerelmének rajzával. A történetben természetesen érdekes szerepet kap Heribald, a félnótás kövér barát, akinek visszaemlékezése alapján maradt fenn kalandozó őseinkről a szentgalleni kolostor krónikájában a történelemből jólismert jelenet. Hiteles események és alakok, költött figurák és fiktív történetek formálódnak egységes társadalmi-történelmi körképpé ennek az izgalmas, kalandos regénynek lapjain. Nem csupán a középkori nyugat-európai városokról és klastromokról rajzol az író érdekes képet, hanem történelmi, néprajzi, régészeti és más adatok alapján megeleveníti egy portyázó magyar törzs itthoni életét is.

Kollekciók