Ajax-loader

Ruzsa Imre könyvei a rukkolán


Pólos László - Ruzsa Imre - A ​logika elemei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ruzsa Imre - Máté András - Bevezetés ​a modern logikába
A ​könyv feldolgozza a modern (szimbolikus) logika Gottlob Fregétől származó elméletét és ennek a 20. században keletkezett fontosabb bővítéseit és kiterjesztéseit. Az 1997-es kiadás változatlan utánnyomása magában foglalja az egyetemi és főiskolai logikaórák teljes tananyagát, jól hasznosítható a posztgraduális képzésben is.

Ruzsa Imre - Bevezetés ​a modern logikába
A ​könyv feldolgozza a modern (szimbolikus) logika Gottlob Fregétől származó elméletét és ennek a 20. században keletkezett fontosabb bővítéseit és kiterjesztéseit. Az 1997-es kiadás változatlan utánnyomása magában foglalja az egyetemi és főiskolai logikaórák teljes tananyagát, jól hasznosítható a posztgraduális képzésben is.

Fried Ervin - Pásztor István - Reimann István - Révész Pál - Ruzsa Imre - Matematikai ​kisenciklopédia
A ​kisenciklopédia a matematika legfontosabb ágait és tételeit tartalmazza, általában bizonyítások nélkül. Az egyes fejezetek anyagai logikai sorrendben (nem címszavak szerint) következnek egymás után, megfelelően tagolt szövegben. A mű a következő fejezeteket tartalmazza: Algebra, Számelmélet, Geometria, Analízis, Halmazelmélet, Valószínűségszámítás, Matematikai logika. Minden fejezetet rövid tudománytörténeti összefoglalás zár le. A mű több mint 350 szövegközi magyarázó ábrát tartalmaz. A kötet lexikonszerű használatát részletes név- és tárgymutató teszi lehetővé.

Ruzsa Imre - Logikai ​szintaxis és szemantika I-II.
A ​szerző korábbi, _Klasszikus, modális és intenzionális logika_ című könyvében a technikai (matematikai) apparátus csaknem teljes mellőzésével mutatta be a modern logika fejlődését Frege klasszikus elméletétől az intenzionális logikáig. Jelen kétkötetes munkája lényegében ugyanezt a témát dolgozza fel, ám jóval részletesebben és a matematikai technika széles körű alkalmazásával. A formalizált nyelvek szintaxisához szükséges matematikai eszközként bemutatja a kanonikus kalkulusok és a Markov-algoritmusok elméletét, majd a logikai szemantika alapvető segédtudományaként a halmazelméletet. Ezek a matematikai eszközök nemcsak a formalizált, hanem a természetes nyelvek egzakt vizsgálatában is nélkülözhetetleneknek bizonyultak. A szerző az extenzionális és az intenzionális logika különféle rendszereinek leírása és nagy jelentőségű törvények szabatos bizonyítása során hasznosítja ezeket az eszközöket. Nem épít azonban az olvasó matematikai előismereteire: mindent, ami a könyv megértéséhez szükséges, magából a könyvből sajátíthat el az olvasó. A nyelv és a logika számos filozófiai-módszertani problémáját is érintő és a szerző saját kutatási eredményeit is bemutató könyv nem könnyű, de izgalmas tudományos olvasmány.

Ruzsa Imre - Klasszikus, ​modális és intenzionális logika
A ​szerző e könyvében a szimbolikus logika módszereit, fejlődéstörténetét és fontosabb filozófiai problémáit tárgyalja. A hasonló tárgyú munkáktól eltérően nem áll meg a klasszikus (extenzionális) elméletnél, hanem messzemenően behatol a logika alapvető jelentőségű modális és intenzionális logika területére, a legutóbbi évekig követve e tudományág fejlődését. A szerző a kifejtéshez szükséges matematikai apparátus használatát a minimumra korlátozza anélkül, hogy engedményt tenne a szabatosság rovására. A művet felépítése és tárgyalásmódja alkalmassá teszi a tankönyv jellegű felhasználásra.

Ruzsa Imre - A ​matematika és a filozófia határán
Ez ​a könyv azokhoz szól, akiket a matematika önmagában nem érdekel, de akiket érdekel a matematika helye, szerepe és jelentősége világképünkben; azokhoz, akik szeretnének megismerkedni a modern matematikához kapcsolódó filozófiai-világnézeti problémákkal. Megértéséhez nem szükséges több matematikai előismeret, mint amennyi általános iskoláink anyagában szerepel. A matematikáról a matematika ismerete nélkül nem lehet filozófálni. A szerző célja, hogy a modern matematika fogalomköréből megismertesse azt a minimumot, amely nélkülözhetetlen a hozzá kapcsolódó filozófiai problémák megfogalmazásához. Az elvont fogalmak konkrét példákon való szemléltetésével és a matematika szimbolikus nyelvének megkerülésével igyekszik megkönnyíteni az olvasó útját a matematikához, ahhoz a tudományhoz, amelyhez - mint mondják - nem vezet "királyi út". A modern matematika nélkülözhetetlen a legkülönfélébb szaktudományokban, a műszaki gyakorlatban és a termelésben, de ezen túl szerves része az általános emberi kultúrának is. A könyv egyik célja a matematikának mint az emberi tudás és kultúra monumentális alkotásának bemutatása.

Ruzsa Imre - Logikai ​zsebenciklopédia
A ​Logikai Zsebenciklopédia alapvető célja a modern (szimbolikus) logika legfontosabb rendszereinek, fogalmainak, módszereinek és eszközeinek tömör, közérthető, ám mégis szabatos bemutatása. A gyűjtemény másik célja általános tájékoztatást adni a logikában használatos szakkifejezésekről. Ennek érdekében a szerkesztő arra törekedett, hogy egy találomra kiválasztott szócikk önmagában is többé-kevésbé érthető legyen. A legtöbb cikk egy sor utalást tartalmaz más címszavakra, amelyek fölkeresésével a megértés mélyebbé tehető. A Függelékben a Patho-logikus szaxótár a logikai szakzsargon öniróniája. A kötetbe foglalt cikkek túlnyomó része eredetileg a Magyar Nagylexikon számára készült. Itteni közreadásuk a Magyar Nagylexikon Kiadó RT. szíves hozzájárulásával történik.

Madarász Tiborné - Pólos László - Ruzsa Imre - A ​logika elemei
A ​szerzők a tankönyv írásakor több évtizedes tudományos és oktatómunkájuk tapasztalatait használták fel. Ezt a rövid logikatankönyvet elsősorban egyetemi, főiskolai hallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak ajánljuk, továbbá azoknak is, akiknek fontos a világos fogalmazás, a tiszta, áttekinthető érvelés, a következtetések logikus vagy nem logikus voltának felismerése. A tankönyv logikai eszközök elsajátítására és használatára tanít az oktatásban és a gyakorlati életben egyaránt.

Ruzsa Imre - Urbán János - A ​matematika néhány filozófiai problémájáról / Matematikai logika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók