Ajax-loader

Jonathan Edwards könyvei a rukkolán


Jonathan Edwards - Az ​igaz erény természete
"Az ​igaz erény mindenekelőtt az Isten, a létezők Létezője, a minden létezőnél végtelenül nagyobb és jobb iránti szeretetben van" - állítja alaptételként etikai értekezésében Jonathan Edwards (1703-1758), a nagy amerikai teológus-filozófus. Az ember boldogságát és az emberi életet középpontba állító modernség szemében Edwards Isten elsőbbségét hirdető etikája az embert bilincsbe verő zsarnokság igazolásának tetszhet, ám a korunkban újrafölfedezett gondolkodó teocentrikus látomásából egyfelől az következik, hogy az Istenbe vetett bizalom alapján valamelyest bízhatunk abban, hogy a természeti vagy társadalmi jelenségeket vizsgálva nem pusztán elménk tükörképét látjuk, másfelől pedig a magánvaló léttel azonosulva talán mégis a szabadság forrását lelhetjük föl. Edwards teológiai-filozófiai munkásságát részben a felvilágosodással való párbeszéd és vita jegyében alkotta: hallatlanul nyitott volt a modern tudományos és bölcseleti fölismerések iránt, ugyanakkor leghatározottabban elutasított mindenfajta deista törekvést. Az új-angliai "nagy ébredés" néven ismert megújulási mozgalom szószólójaként a vallás érzelmi vonatkozásainak elvont igazolására is törekedett műveiben.

Jonathan Edwards - A ​kezdő kertész
A ​kezdő kertész könnyen érthető megfogalmazásban minden alapvető kertészkedési módszert bemutat, így minden kezdőnek ez lehet az ábécéje. Ideális az új háztulajdonosoknak, mert minden olyan információt tartalmaz, amit az újdonsült kerttulajdonosnak tudnia kell az induláshoz. Legyen szó akár a teljesen üres kert betelepítéséről, akár az elvadult kertről, ez a könyv világosan elmagyarázza, hogy hogyan kell az elhanyagolt kertbe új életet lehelni. A kötet illusztrációkkal vezeti az olvasót lépésről lépésre, rávilágítva a kertészkedés összes alapelemére, mint például hogyan kell a pázsitnak gondját viselni, hogyan kell a növényeket és hagymákat elültetni, hogyan kell metszeni a bokrokat és fákat, hogyan kell edényben nevelni növényeket, és miként kell kiválasztani a megfelelő felszerelést. A szerzõ, Jonathan Edwards végigvezeti az olvasót a teljes folyamaton, attól kezdve, hogy megtervezzük a kertet, a kertápoláson át egészen az évszakonkénti teendők részletezéséig, hogy a siker egész évben biztosítva legyen.

Jonathan Edwards - My ​Family and Other Superheroes
My ​Family and Other Superheroes introduces a vibrant and unique new voice from Wales. The superheroes in question are a motley crew. Evel Knievel, Sophia Loren, Ian Rush, Marty McFly, a bicycling nun and a recalcitrant hippo - all leap from these pages and jostle for position, alongside valleys mams, dads and bamps, described with great warmth. Other poems focus on the crammed terraces and abandoned high streets where a working-class and Welsh nationalist politics is hammered out. This is a post-industrial valleys upbringing re-imagined through the prism of pop culture and surrealism. If the author's subjects have something in common with RS Thomas, or even Terry Street-era Douglas Dunn, his technique and approach owe at least as much to contemporary American poets like James Tate and David Wojahn.

Jonathan Edwards - Ébredés ​az egyházban
Jonathan ​Edwards (1703-1758) filozófus és teológus neve elválaszthatatlanul összekapcsolódott az Új-Angliában végbemenő "nagy ébredés" mozgalommal. Az ebben az időszakban írt művei alapján méltán nevezik az ébredés teológusának. Puritán hittudósként nagy hatással volt az amerikai vallásos élet alakulására, metafizikusként ő volt az első amerikai, aki nemzetközi hírnévre tett szert, írásait mélységesen személyes elkötelezettsége és a tiszta élet iránti vágy igénye határozza meg. A magyarul most először megjelenő Ébredés az egyházban című munkája szakszerű módon elemzi a tengerentúli vallásos életben bekövetkező változásokat. A lelki ébredés hátráltatói ellen intézett kritikái, az elkövetett hibákat és túlkapásokat leleplező észrevételei igen időszerűvé teszik ezt a könyvet jelenlegi egyházi életünkben, izgalmas olvasmány nemcsak teológusoknak, hanem azoknak is, akik szívükön viselik az egyház megújulási törekvéseit.

Jonathan Edwards - Értekezés ​a vallási indulatokról
1734-35-ben ​az új-angliai Southampton legelőkelőbb templomában a frissen megválasztott fiatal lelkipásztor „Bűnösök a haragvó Isten kezében" címmel prédikációsorozatot tartott, melyben olyan élénken festette le a vétkesek pokolbeli kínjait, hogy sok hallgatója az öngyilkosságon kezdett töprengeni, másokban bűntudat ébredt, és megtértek. Hatására az egész gyarmatot elöntötte a zokogástól, ájulásoktól és egyéb túlcsorduló vallási indulatoktól kísért rendkívüli buzgóság. A „nagy ébredés" néven ismert mozgalom óriási tömegeket térített a szigorú Krisztus-követés útjára annak idején, és mindmáig meghatározza az amerikai, sőt az angolszász protestáns kegyességet. A mozgalom ifjú lelke, Jonathan Edwards elméletileg is igyekezett igazolni a különös ébredést. Számos teológiai, sőt tisztán filozófiai műben taglalta az igaz vallásosság kérdéseit. A nagy ébredés, de általában az ébredés vagy hitbeli megújulás egyik máig leghatásosabb és legmélyebb elemzését Értekezés a vallási indulatokról című munkájában adta. Ám a vallási indulatoktól átfűtött ébredési mozgalom apostola meglepő módon a belső szoba rejtekében, titkon megélt hitben és annak gyümölcseiben, a jó cselekedetekben látja az eszményi vallásosságot, és a kereszténység legnagyobb ellenségének nem a külső (deista vagy felvilágosult filozófiai) támadásokat, hanem a szólamokban mutatkozó álvallásosságot, a képmutatást tartja. A hazánkban protestáns körökben is alig ismert Jonathan Edwards kétségkívül a XV^III. századi amerikai gondolkodás egyik legjelesebb alakja, az úgynevezett puritán felvilágosodás, az amerikai eszmetörténet egyik legértékesebb vonulatának legmarkánsabb gondolkodója. Az Értekezés a vallási indulatokról című könyvében (1746), amely legismertebb munkája, nem egyszerűen hittudományi módszerekkel és nyelvezettel értekezik a vallásos gyakorlat mibenlétéről, hanem kora tudományos eszköztárával megalkotta az egyik első vallásfenomenológiát, amely ily módon fölkeltheti mind a gondolati mélységre törek\'ő hívők, mind a vallásszociológia és eszmetörténet iránt érdeklődők figyelmét. Edwards gondolkodását még az az eszme vezérelte, hogy a hit és az ész nemhogy összeegyeztethető, hanem föltételezik is egymást, és ezért az önmagát megismerni igyekvő ember, ha kellően szigorú önmagával szemben, önáltatás nélkül is eljuthat Isten és a természet összhangjához. Törekvése ma is mindenképpen lenyűgöző.

Jonathan Edwards - Oroszlán ​és bárány
Az ​Oroszlán és Bárány: Krisztus szépsége nemcsak nagyszerű illusztrálása Edwards krisztológiájának, hanem az igehirdetés maga is páratlan remekmű. Jól példázza Edwards visszafoghatatlan látomását arról a szépségről, amelynek forrása a Szentháromság egysége. Gerald R. McDermott, amerikai Edwards-kutató professzor, Roanoke College, Virginia Edwards számára a szépségnek, különösen is az isteni szépségben való részesedésnek központi szerepe van az emberi tapasztalatban. Az igehirdetés erre úgy szólít fel bennünket, hogy az isteni Logost egyszerre oroszlánnak és báránynak – méltóságteljesen kedvesnek és félelmetesen gyengédnek mutatja be. Kenneth P. Minkema, A Yale-i Egyetem Jonathan Edwards Központjának igazgatója Aki ismeretlen ismerősünket, Jonathan Edwardsot olvassa, annak feltárul az isteni kegyelem páratlan szépsége. Bogárdi Szabó István református püspök

Kollekciók