Ajax-loader

Schütz Antal könyvei a rukkolán


Schütz Antal - Prohászka ​pályája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Schütz Antal - Katolikus ​erkölcstan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Schütz Antal - Katholikus ​hitvédelem
Az ​apologéta szervezi az igazság védelmét és építi a hívő meggyőződésnek útjait. AZ igazság nagy ügye kötelességévé teszi, hogy védekezésében a mindenkori támadásokhoz igazodjék és állásait egyre jobban kiépítse, emberszeretete arra készteti, hogy építkezésében felhasználjon minden alkalmas új anyagot és módszert, ha mindjárt az ellenféltől hódította is el. Munkája sohasem kész, hanem "hű a haladékony időhöz". Ennek nyomait viseli ez a kiadás is, mely egyébként az előzőnek lényegében és formájában változatlan mása.

Sík Sándor - Schütz Antal - Imádságoskönyv, ​egyszersmind kalauz a lelki életre a tanulóifjúság számára
Hogyan ​kell használni ezt a könyvet? Mindenekelőtt jól meg kell értened, hogy ez a könyv nem puszta imádságoskönyv, hanem lelki kalauz, úgynevezett Vademecum, vagyis olyan könyv, amit magaddal kell hordanod, gyakran elővenned és olvasgatnod. Iparkodjál benső barátságot kötni vele, tekintsd jóakaró vezetődnek, hűséges társadnak. Bánj vele szeretettel, tartsd tisztán és becsüld meg. El ne feledd, hogy, legszükségesebb utadban kalauzod: az örök hazába vezető úton. Iparkodjál minél előbb jól megismerni. Azért gyakran forgasd és olvasgasd, a szentmisén kívül is. Igy lassankint megismered, hogy mi vari benne és merre. A könyv elején Tartalomjegyzéket találsz, amelyben föl van sorolva mindaz, amit a könyv magában fogai. Ajánlatos, hogy többször elolvasd a tartalomjegyzéket Ha valamit keresel és nem találod a tartalomjegyzékben, vagy nem jut eszedbe a címe és csak arra emlékszel, hogy miről van benne szó, akkor keresd a könyv végén, a Betűrendes tárgymutatóban. (Pl. ha a kísértésekben való viselkedésről akarsz útmutatást ilyen című fejezetet nem találsz, de a Tárgymutatóban a k betűnél (kísértés) megtalálod mely tápokon van róla szó.)

Schütz Antal - Dogmatika ​I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Schütz Antal - Balanyi György - Sebes Ferenc - Szamek József - Tomek Vince - Szentek ​élete I-IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Schütz Antal - Eucharisztia
Schütz ​Antal műve csodálatos tárgyalása az Eucharisztiának, és méltó része volt az 1938-as Szent István-évnek és az Eucharisztikus Világkongresszusnak. A szerző így ír a bevezetőben: „Az Eucharisztia a nagy hittitkok foglalata, a szentháromságos Isten titokzatos életáramlásának és túláradó önközlésének végállomása, a leereszkedő, teremtmény-szerető és teremtmény-szentelő Isten köztünk-lakásának záloga, szimbóluma és szerve. _Az Ige az Atya ölén_ – a Szentháromság örök életáramlásában; _az Ige az Anya (Szűz Mária) ölén_ – az Isten-velünk, (Immánuel), megtestesülés titkában, Jézus Krisztus megjelenésében; és végül _az Ige az Egyház ölén_ – titokzatos, de valóságos, rejtett és hatékony jelenléte a kenyér és bor szentségi leple alatt: ez a katolikus hit alapja és foglalata, a kinyilatkoztatás tartalma, minden elmélés és imádás hármas alaptémája. Amit Isten az ő kimeríthetetlen teremtmény-szeretetében az embernek legfőbb kegyelméül szánt, ti. a maga legmélyebb és legédesebb élettitkának, szentháromságos, belső életének kijelentéseit és kiárasztását és az eszes teremtménynek ebbe a fogyhatatlan életbe való közvetlen részességét: azt a Fiú megváltó érdeme és szeretete a Szentlélek szárnyán az Eucharisztiába sugározza és sűríti bele és odahelyezi az emberek közé – nem vitára, hanem imádásra, nem kíváncsiskodásra, hanem életre. S az Egyház híven és következetesen vállalta és vallja az Eucharisztiának ezt a központiságát. Legsajátosabb életének, istenimádásának, istenbírásának és istenszolgálatának szívverése és valósulása, a legsajátosabb értelemben vett misztérium: a szentmise nem más, mint az Eucharisztia ünneplése.”

Schütz Antal - A ​házasság
Ez ​a könyv Schütz Antal tíz előadását tartalmazza a házasságról, amelyet 1931 őszén a Pázmány Péter Egyetem valamennyi karának hallgatói számára tartott. A tíz előadás témája: A házasság válsága – A házasság teremtői gondolata – A házasság krisztusi gondolata – A házasság katolikus elgondolása – Férj és feleség: a házasság alapértelme – Szülő és gyermek: a házasság főcélja – Holtomiglan, holtáiglan: a házasság alapjellege – Férfi és nő: a házasság gyökere – Eszmény és valóság – A házasság jövője.

Schütz Antal - Katholikus ​hittan középfokú iskolák számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Schütz Antal - A ​bölcselet elemei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Schütz Antal - Katholikus ​egyháztörténelem középfokú iskolák számára
Rövidítés ​és könnyítés volt főcélja a jelen Egyháztörténet átdolgozásának. Remélem, ebben nem vallott kárt a könyv alapjellege, melyet az 1911-ben megjelent első kiadás így határozott meg: Az egyháztörténelem tanításának a középiskolákban egyik főnehézsége, hogy rövid idő alatt nagy anyagot (kb. kétezer év történetét) kell földolgoznia ; mégpedig olyant, amely nem mindenestül való a még meg nem higgadt fiatal elmének. E nehézségeket úgy iparkodtam megkerülni, hogy az egész anyagot főbb témák szerint osztottam be, s ezek köré, mint gócpontok köré, csoportosítottam az egyházi élet többi mozzanatait. E mellett azonban törekedtem az események szerves összefüggésének feltüntetésére. Tárgy tekintetében általában a szokásosnál nagyobb mértékben szóhoz jutott az Egyház belső története. A külső történetet rövidebbre fogtam, különösen ott, hol részben egybeesik a világi történelemmel, mely jelen tantervünk értelmében a legtöbb középfokú iskolában megelőzi, vagy legalább kíséri az egyháztörténelem tanítását. Egyébként is az adatokat (neveket, évszámokat) szigorúan megrostáltam, s technikailag is megkülönböztettem fontosságuk fokát. Nagy súlyt vetettem továbbá arra, hogy az Egyház múltjából megismerhető legyen jelene ; külön áttekintést adtam a magyar katholikus egyház jelenéről, hogy belőle tájékoztatást lehessen meríteni a magyar katholikus intelligencia föladataira és eszközeire nézve. Számos intézményt és jelenséget következetesen végigvezettem az egyháztörténeten. Tartalom dolgában főtörekvésem volt semmi olyant nem írni, ami nem állja a szigorú tudományos kritikát, Ezzel tartoztam mindenekelőtt az igazság Lelkének, aztán a tanulóknak, kiknek bizalma meginogna, ha utóbb megtudnák, hogy jelentős dolgokat elhallgattunk előttük, és magának az Egyháznak, melynek XIII. Leó szerint legjobb védelme a híven előadott múltja. Nem is mulasztottam el sehol sem helyreigazítani azokat a történeti hazugságokat, melyekkel Egyházunk múltját eltorzították ellenségei; és mert a tanulók általában még nem rendelkeznek elég fejlett történelmi judiciummal, a nehezebb kérdéseknél a tanulót történeti méltatásra és belátásra iparkodtam rásegíteni.

Schütz Antal - Krisztus
Ez ​a könyv a világhírű teológus tíz előadását tartalmazza, melyeket a Pázmány Péter Egyetem valamennyi karának hallgatói számára tartott 1930-ban. A tíz előadás témája: Krisztus a tudomány színe előtt -- Krisztus egyénisége -- Az Isten-ember -- Az ember Krisztus Jézus -- Krisztus valósága -- Krisztus az emberiség tanítója -- Krisztus az örök főpap -- Krisztus király -- A misztikus és eszchatologiai Krisztus -- Krisztus nagy miértje.

Schütz Antal - Isten ​a történelemben
A ​könyv Schütz Antalnak 1932 ôszén a Pázmány Egyetem valamennyi karának hallgatói számára tartott tíz elôadását tartalmazza. Mit felel a történelem problémáira az örök Bölcsesség? Hogyan igazodik el a ma történeti helyzeten és föladatban a katolikus igazságot valló tudományos gondolkodás? A kereszténység úgy jelent meg, mint ôsi eszmény és ôsi igazság, mely ott virrasztott már a történelem bölcsôjénél és mindamellett hivatást és erôt érzett az ifjúság és jövô országát építeni egy inaszakadt és vénhedt világ közepett. Tetterejével, via facti megoldotta a történelem nagy antinómiáját, az örökkévalóság és idô termékeny egybekapcsolását; és ezt megtette azután is minden történeti fordulóban, így a megélés útján olyan történetszemléleti anyagot halmozott föl, mely neki élet, de elásott kincs azok számára, kik úgy lettek a pillanat gyermekei, hogy nem tudnak egyúttal az örökkévalóság fiai lenni. A kinyilatkoztatásnak szempontjait és a keresztény történetalakításnak anyagát végiggondolni a történelem mai problematikájának színe elôtt és így elvben teljes és egyúttal éltetô feleletet adni azokra a kérdésekre, melyeket az elme szüntelenül fölvet, de a maga síkján megoldani nem tud: erre volna szüksége ennek a nemzedéknek, és erre vállalkoznak ezek az értekezések.

Kollekciók