Ajax-loader

Arany János könyvei a rukkolán


Arany János - Rózsa ​és Ibolya
Egy ​klasszikus népmese Arany János feldolgozásában.

Arany János - Csaba-trilógia
Tartalom: ​Keveháza. Csaba királyfi. Csaba-trilógia (első dolgozat). Buda halála. A Csaba-trilógia újabb alaprajza. Csaba-trilógia (utolsó dolgozat)

Arany János - Toldi ​/ Toldi szerelme / Toldi estéje
"Az ​igazi nagy alkotók jeles műveit nem kezdi ki a múló idő. Olykor ugyan meg-megcsappan az érdeklődés irántuk -hisz megannyi mozgalmas, rikító színű jelenség vonja el tőlük a csapongó figyelmet-, ám az emberek újra meg újra ráeszmélnek, mekkora érték rejlik bennük, s időről időre visszajárnak hozzájuk, mint szomjazó vándor a kiapadhatatlan forráshoz. Arany János a mi éltető forrásaink egyik legtisztábbika és legfontosabbika. Elveszített, elvesztegetett aranyaink nem kevés része térül vissza az Ő Toldija révén. Olvassuk hát nyitott szívvel!" (Buda Ferenc)

Covers_515214
elérhető
3

Arany János - Toldi
Arany ​Jánoshoz Pest, február 4. 1847 Üdvezlem Önt! Ma olvastam Toldi-t, ma írtam e verset, s még ma el is küldöm... minél hamarabb akarom Önnek tudtára adni azon meglepetést, azon örömet, azon elragadtatást, melyet műve költött bennem. Hiába, a népköltészet az igazi költészet. Legyünk rajta, hogy ezt tegyük uralkodóvá! Ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék, s ez a század föladata, ezt kivívni célja minden nemes kebelnek, ki megsokalta már látni, mint mártírkodnak milliók, hogy egy pár ezren henyélhessenek és élvezzenek. Égbe a népet, pokolba az arisztokráciát! Írjon Ön nekem, ha nem fogja restelni: írjon magáról, akármit, mindent, hány éves, nőtlen-e vagy házas, szőke-e vagy barna, magas-e vagy alacsony... minden érdekelni fog. Isten Önnel, isten Önnel. Ab invisis őszinte barátja Petőfi Sándor

Arany János - Buda ​halála
Buda ​király megosztja hatalmát öccsével, Etelével: a hatalomról való balga lemondása a tragikai mag, ami végül halálához vezet. Etele a hivatott a világ fölötti uralomra, de ennek az a feltétele, hogy képes legyen önmagát legyőzni. Az idegen Detre ármánya egymás ellen uszítja a két testvért, s így betelik mind Buda, mind pedig a hun nép végzete. Arany tudatosan olyan eposzi hőst alkot, aki végzete tudatában küzd

Arany János - Toldi ​/ Toldi estéje
Arany ​János népies elbeszélő költéményének félelmetes erejű hőse Toldi Miklós, aki igazáért, szerelméért, hazájáért mindig becsülettel küzd.

Arany János - Arany ​János drámafordításai I-III.
Arisztophanész Arany ​János a "nemzet koszorús énekese", az Akadémia főtitkára, 1867-ben hivatalának munkáiba temetkezik, s egy évtizedre elnémul. Amikor újra megszólal, olyan fordításokkal jelentkezik, amelyekben - korával elégedetlenül - a maga kesernyés mondanivalóit tudja egy géniuszával rokon lángelme szavainak köntösében kifejezni. Így jön létre életművének egyik rejtélyes és rendkívül izgalmas részlete: a teljes magyar Arisztophanész. A görög költészetnek ez a játékos kedvű fenegyereke maró gúnnyal figurázta ki korának visszásságait. A játék és komolyság költészetének, a valóság hiteles ábrázolásának és célzatos eltorzítsásának egyaránt mestere volt. Sok mindent felperzselt; - borszesz-lángként lebegő és égető szellemét azonban az emberi értékek szenvedélyes szeretete táplálta. Arany a maga elfojtott szenvedélyeinek, eltűnt, játékos ifjúságának, torkára forrt szókimondó őszinteségének felszabadító szavait találta meg Arisztophanész fordítása közben. Lángelméjének páratlan erejű ihletettségében a magyar műfordítás remekeit hozta létre. A fordítások létrejöttének körülményeit és sorsát megvilágító jegyzetek érdekes fényt vetnek a költő műhelyébe. Shakespeare "Csak Sekszpirt! Sekszpirt, domine!": ezt kötötte Arany lelkére egykori debreceni tanára. A fiatalember megfogadta a tanácsot, s a "nemzet költője" sem vetette el. Egész életében hű maradt a nagy rokongéniuszhoz. Alkotásaiban is ott vannak a nyomok, amelyeket annak szellemujja vont. Magyarázói nem indokoatlanul nevezték Aranyt a "ballada Shakespeare-jének". Ifjúkora óta nemcsak olvasta brit óriás drámáit; újra meg újra hozzáfogott fordításukhoz is. A teljes magyar Shakespeare elkészítésére először Petőfi és Vörösmarty társaságában vállalkozott. A tragikusan megszakadt kezdemény helyére lépő újaknak is mindvégig sürgetője, segítője, részese volt. Számtalan Shkakespeare-fordítást bírált el, javított végig; maga is többször hozzáfogott egy-egy dráma átültetéséez. Hárommal kszült el egészen: a töprengő, kétségek közt hánykódó lelkéhez oly közel álló Hamlettel; a játékos, nyelvében és formájában alig fokozhatóan nehéz Szentivánéji álommal, s a viharos angol történelem egy korszakát balladás fény-árnyékkal felidéző János királlyal. Mindhárom munkáját máig is a magyar műfordítás remekei közé soroljuk.

Arany János - Arany János összes költeményei I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany János - Toldi - Jankovics Marcell rajzaival
"Arany Toldiját sokan illusztrálták, de arany Toldit még senki sem. Az arany a mesehős, a naphérosz színe. Ez illik a magyar Héraklészhez, vagy, ha jobban tetszik, Herculeshez. Toldi Miklós nem suttyó falusi legényke lenne? Hát az olyan mesehősök, mint a Világhírű Kis Miklós, Aranyhajú Kis Miklós, Erős Jankó, a finn Kullervo micsodák? Parasztlegények, egyszersmind naphéroszok. Arany János sokat tudott erről, tessék csak figyelmesen olvasni remekművét. Vajon miért tagolta épp 12 énekre a hónapok száma szerint? Mitől emberfeletti erejű ez a kis legény, akinek még legénytoll sem pelyhedzik az állán? Puszta kézzel dönti földre a megvadult bikát, akár a táltosok. Miért szorul bele annyi düh, amennyi csak a pusztító Napba? És annyi igazságérzet, mint a mindent látó napistenekbe? Hogy képes egy ültő helyében annyi húst magába tömni, annyi bort ledönteni a torkán, amennyit a görög Héraklész vagy a Nagyevő szokott?" (Jankovics Marcell)

Arany János - Arany János összes költeményei [Rovásírással]
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany János - Arany ​János munkái V.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany János - Arany ​János munkái II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany János - Arany ​János munkái VI.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany János - Arany ​János munkái III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany János - Arany ​János munkái IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany János - Levelezés ​III.
Arany ​János levelezésének megjelentetése fontos feladata az irodalomtudománynak, ezen belül elsősorban a költészet, a verstan és az irodalomkritika történetének, valamint az egész magyar művelődéstörténetnek. A XVII. kötet leveleinek több mint egyharmada kiadatlan (közülük 31 Aranytól való). Ismeretük fontos mind az életrajz, mind az életmű szempontjából, hiszen az ember, a költő, a kritikus, a szerkesztő és a tudós egyéniségét, életmódját, szokásait, felfogását dokumentálják; általuk többet tudhatunk meg az irodalmi élet viszonyairól, a magyar oktatás történetéről, a leírt szöveg és az ihlet kapcsolatáról éppúgy, mint a tapasztalat és a fikció összefüggéseiről. A levelek, a szépirodalmi és a tudományos alkotások így újabb összefüggésrendszerbe lépnek egymással, amely minden bizonnyal elősegíti majd az Arany-filológia további kutatásait.

Arany János - Arany ​János balladái Zichy Mihály rajzaival
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany János - Arany ​János összes költői művei I-X.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany János - Arany ​János összes költeményei I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany János - Arany ​János összes költeményei I-V.
Kisebb ​költemények (I-II.) Költői beszélyek és beszélytöredékek (III.) Az elveszett alkotmány Toldi/Toldi estéje/Daliás idők (IV.) Toldi szerelme (V.)

Arany János - Összegyűjtött ​versek
Arany ​János (1817–1882) a magyar irodalom egyik meghatározó alakja. Költő, aki már életében halhatatlannak számított. Mindazt befogadta, összegezte és feldolgozta, amit koráig a magyar irodalom alkotott. Költészetében a hibátlan formaművész, a költői nyelv zeneiségének és szemléletességének művésze egyesült, hogy kifejezze a népét féltő, kora problémáitól gyötört, minden hatásra érzékenyen rezdülő lelket. Arany János már életében halhatatlannak számított. Mindazt befogadta, összegezte és feldolgozta, amit koráig a magyar irodalom alkotott. Epikája alapjában nosztalgia és melankólia, humor és elégia. Lénye legbensőbb vonása a kemény, humánus moralitás. Költészetében a hibátlan formaművész, a költői nyelv zeneiségének és szemléletességének művésze egyesült, hogy kifejezze a népét féltő, kora problémáitól gyötört, minden hatásra érzékenyen rezdülő lelket. Művészete akkor szárnyal legmagasabban, amikor pátosztalanul, fanyar méltósággal, mosoly és könny nélkül veszi számba, miként tette azt, amit tehetett, s miképp kell tennie azt, ami még hátravan.

Arany János - Arany ​János válogatott művei I-IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany János - Kemény Zsófi - Arany ​János versei Kemény Zsófi válogatásában
Klasszikus ​költő és szlemmer? Hogy kerül a csizma az asztalra? Olvasni jó, verset olvasni még jobb. Mondják, mégis kevés fiatal olvas verseket. Az iskolában letudják a kötelező penzumot, aztán soha többé semmi mást. Arany poros, Petőfi túlzó és idealista, József Attila meg egy lúzer lenne? Ha valakik, akkor a szlemmerek képesek megmutatni a fiataloknak, hogy mennyire érdekesek ma is a száz-százötven évvel ezelőtt írt versek. Kemény Zsófi versválogatása és a versek kommentjei arról győznek meg: Arany János menő, és nem érdemes félresöpörni. "Kemény Zsófi Arany-válogatásáról jutott eszembe ez a történet. A helyzet, persze fordított: a befutott, mi több, százötven éve halott, mi több, a legnagyobbak között számon tartott Arany Jánossal beszélget egy fiatal, pályakezdő költő. De bizony, a kommunikáció lényege éppen ez: minden irányban lehet beszélgetni, mindenki hozzászólhat a másik verséhez, öreg a fiatalhoz, fiatal az öreghez, a tizenkilencedik századi üzenhet a huszonegyedik századinak, s a huszonegyedik századi üzenhet a tizenkilencedik századba. Olvassuk Kemény Zsófi felől Arany Jánost. Általában nem gondolunk rá, hogy mindig valahonnan nézzük a szövegeket: a költő felől, a korszak felől, a tankönyv nézőpontja felől, a múltba helyezve, egy másik költő felől nézve. Vagy önmagunk nézőpontja felől, személyes tapasztalataink, élményeink, elvárásaink, félelmeink felől. Olvassunk a mi korunk felől Arany Jánost." - Fenyő D. György

Arany János - Arany ​János válogatott lírai versei
Petőfi ​"társtalan testvéristene", ahogy Juhász Ferenc nevezi Arany Jánost, nemcsak a XIX. század magyar költészetének óriásai közé tartozik, de végigtekintve hét évszázad alkotó csúcsain is, a legnagyobbak közül való. Nyelvünk hangszínkeverésének utolérhetetlen mestere ő, "vulkán-erejű, tenger hömpölygésű, harmat-tisztaságú" - hogy újra Juhász Ferenctől idézzünk találó szavakat költészetének jellemzésére; eposzteremtő, balladateremtő, s lírai darabjai is máig a leghatásosabb "nyelvgyakorlatok" a költészet megszerettetésére. Jelen kötet Arany János lírájának válogatott szépségeit tárja a fiatal versolvasók elé, Juhász Ferenc válogatásában.

Arany János - Arany ​János válogatott versei
A ​Nesztor Diák-könyvek sorozat az iskolai oktatásban kiemelten szereplő nagy magyar költők válogatott verseit tartalmazza. Ez a kötet Arany lírai költeményeiből, balladáiból, kisebb elbeszélő költeményeiből tartalmaz válogatást.

Arany János - Kaláka ​- Arany János
Helikon ​Kiadó népszerű Hangzó-Helikon sorozatának újabb kötetében Arany János költeményeinek a Kaláka együttes által megzenésített változata hallható, a CD-hez mellékelt kötetben pedig maguk a versek is olvashatók. A kötet illusztrációit Kass János készítette.

Arany János - Epilogus
Egy ​nagyon közismert vers, a középiskolában tanult Epilogus a címe ennek az Arany-válogatásnak, mert a válogató költőktől (Ágh István, Csoóri Sándor, Falusi Márton, Ferencz Győző, Lator László, Lukács Sándor, Papp Zoltán, Szepesi Attila, Tamás Menyhért, Tóth Erzsébet) ez a mű kapta a legtöbb szavazatot.

Arany János - Őszikék
Bőven ​túl volt már a hetvenen Tiziano, amikor kortársait is megdöbbentve valami egészen új módon kezdett el festeni. Sokan azt hitték, hogy a vonalas rajzról, a precíz ecsetkezelésről való lemondás inkább csak öregkori hóbort, vagy egyszerűen a mester szeme romlott meg olyannyira, hogy már aligha lát tisztán. Egyes feljegyzések azt is elárulják, hogy utolsó képeit már részben nem is ecsettel, hanem ujjaival festi, s közben a fények és árnyak, színek különös összhangjáról beszél... Ezek az időskori képek ma is feladják a leckét a szemlélőnek, ha a hagyományos korszakstílusok szerint szeretné besorolni a legnagyobb velencei kolorista utolsó néhány alkotását. A művészettörténeti szakirodalomban pedig újra és újra felbukkan a merész ötlet: vajon nem ennek az öregembernek a 16. század hetvenes éveiben festett furcsa képein bukkan föl mindaz először, amit azután a francia festők a 19. század végén külön irányzatként, programként művelnek majd? Ritka pillanatai ezek a művészet és irodalom történetének, amikor az agg mester - az idős korából látszólag természetesen következő konzervatívizmussal szemben - utolsó munkáiban mintha előre szaladna az időben, s láthatatlan szálakkal összekapcsolná az általa képviselt múltat s a megsejtett jövendőt... Úgy gondoljuk, hogy Arany János csodálatos öregkori fellángolásában szintén megtette ezt. A magyar költészetnek így egyedülálló dokumentuma az a kis kulccsal zárható könyv, amelybe - többek között - az utolsó évek kifinomult, összegző és helyenként nagyon is a jövőbe mutató versei kerültek. Ez az öregkori ciklus egy, csak ősszel és röviden virágzó növény, egy kikiricsfaj, az őszike nevére játszik. Ki tudja Arany érezte-e, tudta-e mindezt, amikor a 10. lapra odakanyarította utólag egy halványan fogó ceruzával a cikluscímet: Őszikék? Tudatos volt-e ez a kísérlet, vagy csak a kötöttségektől megszabadult tehetség zseniális pillanatainak tanúi vagyunk? Összeállításunk Arany János csodálatos öregkori ciklusa előtt kíván tisztelegni. Szándékunk egyszerű: szeretnénk az Őszikék szövegét úgy átnyújtani az olvasónak, hogy közben a klasszikus történeti-poétikai felfogás szerint minden szükséges külső segítséget megkapjon ahhoz, hogy a lehető legoptimálisabb módon tudjon találkozni a szöveggel. Ezért a szokásos kiadások jegyzetein jelentősen túlmenően "elektronikus kiadásunk" tartalmaz - több generáció felfogását tükröző - értékelő tanulmányokat, az életrajzi hátteret bőségesen megvilágító levél- és emlékezés-irodalmat, sok-sok képet a fontos helyszínekről és - nem utolsósorban - módja van az olvasónak az eredeti "Kapcsos könyv" alapos tanulmányozására is. Munkánk és anyaggyűjtésünk során nagyon sok szakirodalmat, periodikát, forrást és kéziratot is átnéztünk. Felsorolásuk fölösleges lenne, egyrészt idézésük helyén hivatkozunk rájuk, másrészt megtalálja őket bárki az MTA Irodalomtudományi Intézetének vonatkozó szakbibliográfiájában ("A magyar irodalomtörténet bibliográfiája" c. sorozat). Úgy illendő, hogy megemlékezzünk azokról az intézményekről és személyekről, amelyek és akik lehetővé tették az "Őszikék" web-hely elkészítését: * SZTE Egyetemi Könyvtár * OSZK Magyar Elektronikus Könyvtár * Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma * MTA Könyvtár Kézirattára (Rozsondai Marianne) * OSZK Kézirattár (Király Péter) * OSZK Térképtár (Plihál Katalin) * Budapest Gyűjtemény (FSZEK) - (Sándor Tibor) * A nagyszalontai Arany János Múzeum (Molnár János közvetítésével) Külön köszönjük Drótos Lászlónak, hogy a szükséges végső javításokban segítségünkre volt.

Petőfi Sándor - Arany János - Fazekas Mihály - Vörösmarty Mihály - János ​vitéz / Toldi / Lúdas Matyi / Szép Ilonka
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany János - A ​nagyidai cigányok
A ​szabadságharc bukását követően megtorlás éveiben írta legnagyobb epikus költőnk egy 18. századi, akkoriban közismert adomára építve A nagyidai cigányokat. A nagyidai cigányok, szerzője önvallomása értelmében abból a lelkiállapotból született, amelyben "meghasonolva torzképek festésében akartam kárpótlást keresni", azzal a humorral, mely "halandó létünk cukrozott epéje". A kortársak azonban inkább az epét érezték ki "a költői önkínzás remekművéből" (Kosztolányi), s a "pesszimizmus nyelvöltögetését" látták benne.

Arany János - Józan, ​okos mérték
"Én ​nem mertem élni, mert élni akartam." "De kiséri két pap, két egyház imája... No, hisz valamelyik Majd csak eltalálja." "Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt. Ez a föld másra sem való, Csak hogy eltékozold." Részlet

Arany János - Rege ​a csodaszarvasról
Ősi ​mondáink krónikás hagyománya szól Arany János gyönyörű magyar nyelvén. A regében régi történelmünk és hitvilágunk emlékei lappanganak: a két testvér a régmúlt kettős királyságát, a leányrablás a más nemzetségből való házasodás törvényét. a csodaszarvas pedig eleink istenasszonyát idézi. A kezdő- és záróképek valamint a „Száll a madár” kezdetű szakaszok képei ősi szkíta szarvasminták nyomán készültek.

Kollekciók