Ajax-loader

Kopátsy Sándor könyvei a rukkolán


Covers_152682
elérhető
1

Kopátsy Sándor - Kopp!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kopátsy Sándor - Nyugat ​felé
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kopátsy Sándor - Kádár ​és kora
Igaz-e, ​hogy Kádár hírneve, értékelése közvetlenül István király és Mátyás király után következik a közvélemény tudatában? Mondhatni-e, hogy a maga lehetőségeit tekintve "a legnagyobb magyar"?! Kádár és kora című könyv írója Kopátsy Sándor nem ma, hanem 1992-ben írott Beszélgetések Adyval című könyvében írta: "Aki nem tudja, hogy Kádár az adott körülmények között a lehetséges legjobb megoldás, éppen olyan ostoba, mint az, aki azt hiszi, hogy Kádár azt is tudja, mit kellene akkor csinálnia, ha nem volna gúzsba kötve." A neves közgazdász-történész író nagy ívű könyvét minden bizonnyal éles és határozott helyeslés vagy tagadás fogadja majd az újságok, folyóiratok, s az elektromos média "oldalain".

Kopátsy Sándor - Gazdaságpolitikai ​úttévesztés
A ​demokrácia nagy előnye éppen az, hogy megbukik minden olyan rendszer, amelyik nem a követelményekhez igazodik. A jelen század minden gazdasági sikere a politikusok szándékaival szemben a tömegek nyomására, vágyaiknak megfogalmazásával született. Ne azt erőltessük, hogy a tömegek menjenek az okos vezetőik után, hanem higgyük el, az okos vezető a tömegek ösztönében a saját eszénél is jobban bízik. Szerencsére a mi népünk jóval szorgalmasabb, igényesebb, vállalkozóbb szellemű, sokkal képzettebb, mint amekkora a jelenlegi gazdasági teljesítményünk. Nem kellene mást tenni a politikában, csak a nép után menni. Én sem tettem mást, ezt az utat elemezgettem.

Kopátsy Sándor - A ​magyar marslakók titka
Előszó Életem ​során jó tucatnyi olyan tudományos, ismertető könyvet olvastam, aminek olvasása közben aláhúztam a számomra fontos mondanivalóit, és jó száz gépelt oldal jegyzetet készítettem. Ezek közé legutóbb Marx György könyve került. Sőt, az olvasás során szerzett élményeken fellelkesülve azonnal publikálásra szánt könyvecskét készítettem. Aztán, amikor megjelent Fejtő Ferenc Magyarság - Zsidóság című könyve, annak méltatása érdekében újabb tanulmányt írtam, ami megjelent a CET 2001. áprilisi számában, az is belekerült e könyvbe. Miért örülnék gondolataim megjelenésének? 1. Mert még szeretném megérni, hogy elinduljon a vita a magyar zsidóség és nem zsidóság között, és tisztázódjanak azok a feszültségek, amelyek száz év óta sem rendeződtek. Életem egyik nagy célja valósulna meg ugyanis azzal, ha ezt a problémát a nyugvópont felé lehetne elindítani. Ezzel, közel ötven éve, igazán és őszintén Bibó István próbálkozott, de az idő nem volt még kedvező, hiszen akkor még túlságosan elevenek voltak a zsidóság soha be nem gyógyuló sebei. Lehet, hogy még mindig korán van, mert a magyar politikai élet túlságosan polarizált, még kevésbé allergikus kérdésekben is ellenséges érzelmek ütköznek egymással. Mégis meg kell próbálni a tisztázást, mert ezt megköveteli mind a magyarság jó lelkiismerete, mind az európai csatlakozás egyik akadályának elbontása. 2. E könyvben a marslakók részéről, illetve velük kapcsolatban számos olyan kérdés vetődik fel, melyek a technika terén várható jövőt vetítik előre. Ezt szellemi nagyságuknál és a napi politikától való távolságuknak köszönhetően jobban látják, mint a hivatalosak, akár a politika, akár a társadalomtudományok oldalán. Minél gyorsabban változik a világ, annál nehezebb felismerni, de annál fontosabb volna megmondani, merre tartunk. A tények azonban azt mutatják, hogy a jövőt még mindig a múlt tendenciáinak meghosszabbításával akarjuk láttatni, pedig a jövő egyre kevésbé a múlt vágányain halad. A jövő irányát sokkal inkább a tudományok fejlesztői, mint a politikaalakítók ismerhetik fel. Ezért néha túllépek a marslakók által felvetett problémák vitatásán, bizonygatásán, és a magam véleményét próbálom meg kifejteni. Ehhez kérem az olvasók türelmét. 3. Ez a könyv igazol abban, hogy jól választottam meg életem útját azzal, hogy mindig a sokoldalúságra törekedtem. Ez az út ugyan nem hozott számomra látványos eredményeket, de annál több önigazolást és örömet. Nem lettem hatalmas, de talán bölcsebb, mint a gyorsabb sikert ígérő módszerek választása esetében. Ez az önigazolási szándék volt e kis könyv megjelenésének harmadik motivációja. Az olvasótól elnézést kérek, hogy az írásomban felvetett, tovább gombolyított gondolatokat nem a logika által megkövetelt sorrendben vetem fel, hanem lényegében olvasói naplót írok, ragaszkodom a Marx György-könyvben lévő sorrendhez. Ezzel akarom segíteni azokat, akik vagy olvasták, és újra előveszik Marx György könyvét, és újra olvassák azokat a fejezeteket, amelyeket én is érintek, vagy még nem olvasták, de megszerzik a könyvet. Minden bizonnyal sokan másutt érzik fontosnak a marslakók mondanivalóját, de segíteni fogja a társadalmi háttér megértésében az, amit én írok, de ő, mint zsidó tapintatosan nem hangsúlyozott. Külön értékes a marslakók érkezésének a története. Előbb angolul jelent meg, és csak annak a külföldi sikere ösztönözte a magyar nyelvű megjelenést. Aztán kiderült, hogy ritka érdeklődést váltott ki a magyar értelmiség körében, mivel a könyv mondanivalója nekünk magyaroknak százszor jobban szól, százszor többet megértünk belőle, mint azok, akik kívül csodálkoznak rá arra, hogy körülbelül száz évvel ezelőtt Pest néhány belvárosi kerületében mennyi zseni született. Nem ismerek példát arra, hogy a tudományok történetében annyi jelentős egyéniség szülessen egy időben és egy helyen. Ez nem volt véletlen. Ehhez a történelmi és társadalmi körülmények összejátszására volt szükség. Ezen okok feltárásához igyekeztem hozzájárulni az alábbi írásommal. Könyvem megjelenéséhez bátorságot Marx György könyvének sikere adott. Ha sikere lesz, az is nagy részben az ő érdeme. Ebben a kis könyvben röviden felsorolom a marslakók többségét annak érdekében, hogy én is hozzájáruljak a kellő ismertségükhöz. Eddig ugyanis érdeméhez viszonyítva sokuk szinte ismeretlen maradt. A könyv végére pedig beillesztettem Fejtő Ferenc könyvéről írt méltatásomat, ami ugyancsak segíthet a magyar zsidóság szerepének jobb megértéséhez.

Kopátsy Sándor - Húsz ​év után
Húsz ​év múltán hihetetlenül felgyorsultak az események. Számomra mégis 1968 jelenti a kezdeteket, hiszen az akkor indult gazdasági autonómiák gyarapodása vezethetett ahhoz a politikai lavinához, amelynek húsz év elteltével tanúi lehetünk. Sztálin tudta, hogy a rendszere csak akkor maradhat stabil, ha nem tűr meg semmiféle gazdasági autonómiát. Az 1968-as reform elfogadói nem sejtették, hogy politikai stabilizációjuk erősítési szándékával tett gazdasági eredményeik törvényszerűen aláássák azt a politikai struktúrát, amelyet érintetlenül szerettek volna megőrizni. A vállalatoknak, de még bizonyos mértékig a költségvetési intézményeknek is megengedtek bizonyos gazdasági szabadságot, megelégedtek a politikai hegemóniával. Ennél is veszélyesebb talajra léptek, amikor bizonyos teret engedtek a másodgazdaságnak, ami lehetővé tette, hogy az ország lakosságának a fele jövedelmének jelentős hányadát máig a politikai hatalom által nem ellenőrizhető szférából szerezze. Húsz éven keresztül fékezve és engedve fokozatosan bővült a gazdasági autonómiák köre, mígnem bekövetkezett a pillanat, amikor megszűnt a politikai diktatúra gazdasági feltétele is. Ettől kezdve kéz a kézben rohanhat a gazdaság és a politika reformja. Köztudomású: azonos energia esetében a lassú olvadást gyors melegedés követi. Átélhetjük a csodát.

Kopátsy Sándor - A ​mi XX. századunk
A ​szerző legújabb könyve rólunk szól, meg időbeli otthonunkról, a XX. századról. Egy különleges század lép elénk, amelyik az emberi történelemben példátlan módon sokszorozza meg a gazdaságot, az életkort, az emberiség számát, a tudományt és kultúrát és szinte mindent, amit az emberiség korábban ismert. Majd hatalmas vajúdás kezdődik, kommunista és fasiszta kísérletek, Amerikában és New Deal és a II. világháború utáni nyugat-európai átalakulás törik szét a régit, hogy végül a szerencsés felén megszülessen a jóléti állam. A szerző bölcs és titkokat felfedő kalauzolásával járhatjuk be századunk sötét zugait és élhetjük újra fényes pillanatait. Különleges e könyv Kopátsy életművében, mert egy kivételes századot fog át értőként, de egyben alkotó résztvevőként is s közben önmagának is tükröt tart: ki vagyok én, mit tettem századomban? Biztosra veheted kedves Olvasó, hogy a Te századodról is sok újat tudsz meg a könyvből, hogy végül nagyot sóhajthass: micsoda korban éltem!

Kopátsy Sándor - Az ​Orbán jelenség
Orbán ​bukását ugyan nem tartom akkora történelmi eseménynek, amiről érdemes volna tanulmányt írni, mégis írok, mert Kossuth óta a magyar politika azért fut újra és újra történelmi tragédiákba, mert a politikai vezetésnek sikerül a közvéleménnyel elhitetni, hogy nemzeti egységre van szükség.

Kopátsy Sándor - Történelemszemléletem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kopátsy Sándor - Beszélgetések ​Adyval
Ma ​alig tudok fontosabb feladatot, mint a népiek és urbánusok, a humán- és a gazdasági értelmiség egymásra találását hirdetni. Ady mellett Bartók a nagy példa arra, hogy a legnépibbekből lettek a legurbánusabbak is úgy, hogy népiségük csak még jobban kiteljesedett. E könyvvel azt szeretném illusztrálni, hogy az elmúlt tizenkét évben lassan beindult és most egyre jobban felgyorsuló polgárosodás ugyan túlsúllyal a gazdaságban történik, de ezek a pénzzel dolgozó polgárok lesznek nemcsak Ady, de a humán értelmiség legjobb szövetségesei is. Budapest, 1992. február 27. Kopátsy Sándor

Kopátsy Sándor - Új ​közgazdaságtan
Magyarország ​egyik legismertebb közgazdászának több mint fél évszázados pályája a gazdasági reformprogramoktól a rendszerváltás privatizációjának ellenőrzésén át napjaink újszerű közgazdasági szemléletének megalkotásáig ível. A Kádár-korszakban fekete báránynak tartott Kopátsy Sándor munkásságát Matolcsy György nemrégiben „második alma materének" nevezte, s hogy miért, az azonnal érthetővé válik az Új közgazdaságtan. A minőség társadalma olvastán. Kopátsy Sándor meggyőző és modern érvekkel támasztja alá Széchenyi István 170 évvel ezelőtt kimondott igazságát: a gazdaság legfontosabb értéke a kiművelt emberfő. Napjaink fejlett társadalmában már nem a befektetett tőkén vagy az infrastruktúrán áll vagy bukik egy gazdaság sikere, hanem a képzett, tehetséges munkaerő mennyiségén. Az új szemléletű társadalom pedig olyan új közgazdaságtant igényel, ami a fizikai mellett a szellemi tőkével is számol, sőt egyre inkább előtérbe helyezi a tehetséget, a minőségi képzést és a szakértelmet. Kopátsy Sándor új megvilágításba helyezi a közgazdaságtant, logikus irányt mutatva egy új világban Magyarország számára.

Kopátsy Sándor - Az ​emberi faj története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kopátsy Sándor - Van ​kiút!
Ez ​a könyv azoknak szól, akik a szabad választások óta folytatott kormánypolitikával nem értenek egyet, annál szociálisan érzékenyebb, a szegénységbe süllyedteket és a munkanélkülieket, a pályakezdőket, a fiatalokat és az öregeket, a betegeket sokkal jobban megértő politikát akarnak. Még inkább címzettek azok, akik a jelenlegi kormányt, mindenekelőtt a Magyar Szocialista Pártot támogatták szavazataikkal abban a reményben, hogya korábbinál nagyobb szociális elkötelezettséggel irányítja majd a politikát. Ez ma már azt jelenti, hogy az ország lakosságának óriási, korábban soha nem tapasztalt többségéhez szólhatok, mindazokhoz, akik nem értenek egyet a jelenlegi kormány gazdaságpolitikájával, még kevésbé e gazdaságpolitikában használt hangnemmel. A könyv célja megmutatni, hogy van kiút. Nem követhet el nagyobb hibát egy kormányzat annál, mintha elhiteti magával, hogy csak az az út járható sikerrel, amelyiken jár. Minden kormány számára mindig sok lehetőség van, amelyek között választani lehet. Aki pedig azt hiszi, hogy neki nincs választása a lehetőségek között, az biztosan eltévedt, elszakadt a realitásoktól. A kormányoknak nem az a feladatuk, hogy jobb meggyőződésük ellenére a maguk kitalálta útra kényszerítsék a társadalmat, hanem az, hogy igyekezzenek megvalósítani azt, amit a közvélemény tőlük elvár.

Kopátsy Sándor - Az ​igazi történelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók