Ajax-loader

Sándor Ildikó könyvei a rukkolán


Sándor Ildikó - Irodalmi ​adattár érettségizőknek
Az ​érettségi szabályzat pontosan meghatározza a közép- és emelt szinten kötelező témák valamint lexikális ismeretek körét. Könyvünk kizárólag az érettségi számonkérés tényanyagára koncentrál. A gyűjtemény egységes szerkezetben mutatja be a tankönyvekben szétszórtan előforduló „kötelező”, az írásbeli és szóbeli vizsgán számon kérhető összes nevet, fogalmat, évszámot továbbá egyéb fontos adatot. Kiadványunk elősegíti a kétszintű érettségi vizsgareform óta hangsúlyossá vált kulcskompetenciák (szövegértés, írásbeli szövegalkotás, fogalomhasználat) fejlesztését.

Sándor Ildikó - Magyar ​szóbeli érettségi témakörök - Középszinten és emelt szinten
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sándor Ildikó - Kötelező ​versek elemzése 9-12. osztályosoknak
A ​középiskolai irodalomtanulás egyik sarkalatos pontját képezi a verselemzés, a lírai művek megértése. Kötetünk a következőket nyújtja a felkészüléshez: - a tanórákon, majd az érettségi vizsga során is hasznos tudást ad; - versek elemzése; - alkotók életrajza, munkásságuk bemutatása; - fontos szövegrészletekre épülő szövegértési gyakorlatok, melyek segítenek az alkotások megértésében, jól érzékeltetik a verselemzés gyakorlatát. Kiadványunkat ajánljuk diákoknak otthoni egyéni felkészülésre, pedagógusoknak tanórai vagy a felkészítő munkához.

Sándor Ildikó - Irodalmi ​esszévázlatok érettségizőknek
Az ​érettségi szabályzat pontosan meghatározza a közép- és emelt szinten kötelező témák, valamint lexikális ismeretek körét. Könyvünk kizárólag az érettségi vizsga tényanyagára koncentrál, elősegítve akár az iskolai, akár az otthoni tételkidolgozást. A gyűjtemény összefoglalja, egységesen esszévázlatok formájában tartalmazza a "kötelező", az írásbeli és szóbeli vizsgán számon kérhető lehetséges témaverziókat. Kiadványunk elősegíti a kétszintű érettségi vizsgareform óta hangsúlyossá vált kulcskompetenciák (szövegértés, írásbeli szövegalkotás, fogalomhasználat) fejlesztését.

Sándor Ildikó - Kötelező ​olvasmányok röviden 12. osztályosoknak - Világirodalom
A ​kötelező olvasmányok az irodalomtanulás egyik alapkövét jelentik. Ismeretük híján nem lehet teljes a tanuló felkészültsége és tudása. Jelen kiadványunk a 12. osztály világirodalmi kötelezőit dolgozza fel, segítséget nyújtva ezzel a diákoknak a kötelező irodalmak megismerésében. Minden fejezet elején a szerző életéről olvashatunk rövid, lényegretörő áttekintést, majd főbb műveinek gyűjteménye következik. Ezután segítünk elhelyezni az adott írást a művész pályáján. A cselekmény rövid vázával és a főbb szereplők jellemzésével folytatjuk a kötelező olvasmány feldolgozását, majd következnek a műelemzések és a műhöz kapcsolódó feladatok. A megváltozott érettségi rendszernek megfelelően alkalmazkodtunk az új elvárásokhoz, és szövegértési feladatot is kapcsoltunk az egyes regényekhez. Kiadványunkat nemcsak 12. évfolyamos diákoknak ajánljuk, hanem minden olyan tanulónak, aki nyitott a szépirodalmi olvasmányokra, és szeretne segítő irányvonalakat kapni a művek megértéséhez.

Sándor Ildikó - Novellaelemzések ​9-12. osztályosoknak
A ​szépirodalmi olvasmányok ismerete az irodalomtanulás egyik alapkövét jelenti. Ennek híján nem lehet teljes a tanulók felkészültsége és tudása, de műveltségük és lelki gyarapodásuk szempontjából sem elhanyagolható. Kötetünk a következőkkel segíti a felkészülést: - a középiskolai négy év alatt leggyakrabban előforduló novellákat tartalmazza; - az alkotók életét, munkásságát is bemutatja; - a műből vett részletekhez szövegértési kérdéssorok járulnak, amik - kulcsfontosságú tényezőkre irányítják a figyelmet, - segítenek felismerni a műben rejlő összefüggéseket; - elősegíti az iskolai felkészülést; - felkelti az érdeklődést az igényes irodalmi olvasmányok iránt. Kiadványunkat ajánljuk: - diákoknak otthoni egyéni felkészülésre, - pedagógusoknak tanórai vagy a felkészítő munkához

Csuka József - Sándor Ildikó - 160 ​műelemzés érettségizőknek közép- és emelt szinten
A ​felvételi-érettségi tavalyi tanévben bekövetkezett reformja miatt, új szemléletmód, új tanulási mechanizmus szükséges a sikeres felkészüléshez, majd a megfelelő eredményű érettségihez. Ez a gyűjtemény abban kíván a segítségére lenni, hogy minél sikeresebben dolgozza fel magyar nyelv és irodalomból a négyéves középiskolai tananyagot.

Sándor Ildikó - Benedek Krisztina - Néprajz, ​néphagyomány
Sándor ​Ildikó és Benedek Krisztina könyve és a kapcsolódó CD-ROM régen várt, hiánypótló újdonság a művészeti képzést nyújtó gimnáziumok, szakközépiskolák, a kézműves szakmákat oktató szakiskolák és minden olyan érdeklődő számára, aki a néphagyományt a közműveltség részeként, mindennapjaink élhető örökségeként szeretné jobban megismerni. A könyv a néprajzi kutatások tárgyát, a paraszti kultúrát és a néphagyományt öt nagyobb egységre tagolva mutatja be. Az Alapvetésben a fogalmak tisztázását, a néprajzkutatás történetét és a tudományág fő területeit találjuk. A Gazdálkodás című fejezet az egykori agrárnépesség megélhetést nyújtó tevékenységeit mutatja be a gyűjtögetéstől az állattartáson át a földművelésig. Az Életmód fejezet a paraszti kultúrának a mindennapokban megjelenő elemeit, a lakáskultúrát, az étkezési, öltözködési szokásokat, a népi tudást és hiedelmeket, az ünnepi szokásokat ismerteti. A Népművészet című egység a díszítőkultúra részeként sorra veszi a kézműves foglalkozások tárgyi örökségét, továbbá az előadó jellegű művészeti területeket, a népköltészetet, a népzenét és a néptáncot. A Néphagyomány térben és időben című rész a népművészet időbeli és térbeli tagolódását, valamint az egyes tájegységek és népcsoportok sajátosságait taglalja. A Ki kicsoda? kislexikon a magyar néprajzkutatás kiemelkedő személyiségeit mutatja be. A könyv CD-ROM melléklete gazdag szemléltetőanyagot tartalmaz: interaktív feladatokat, archív fotókat, népzenei felvételeket, videofilmrészleteket és az ismeretek bővítését szolgáló irodalmi, internet- és múzeumi ajánlásokat. Kiknek ajánljuk a könyvet? OKJ szám Szakma 31 543 01 Ipari üvegműves 31 543 09 Üvegcsiszoló 33 815 01 Fodrász 52 214 01 Lakberendező 52 815 01 Kozmetikus 54 211 04 Dekoratőr, kirakatrendező 54 211 10 Keramikus 54 211 17 Üvegműves 52 1812 04 Bútorműves 52 1812 02 Bőrműves 33 5262 07 Faműves 31 5293 01 Fazekas 33 1812 01 Porcelánfestő 52 1812 14 Tűzzománcozott dísztárgy készítő I. 33 1812 02 Tűzzománcozott dísztárgy készítő II. Szakközépiskola: művészet, közművelődés, kommunikáció szakmai alapozó gyakorlatok Szakiskola: művészet, közművelődés, kommunikáció szakmai alapozó ismeretek; oktatási szakmai alapozó ismeretek Művészeti képzést nyújtó gimnázimok A könyv a szakképzési célok megvalósításán túl szeretné a közműveltség részévé, a mindennapok élhető örökségévé tenni a néphagyományt, ezért a szélesebb olvasóközönségnek is ajánljuk.

Sándor Ildikó - Magyar ​érettségi feladatsor-gyűjtemény
2005 ​az új típusú érettségi bevezetésének éve. Mi változik? Minden. A vizsgareform meghatározó eleme a képességjellegű követelmények (kompetenciák) hangsúlyossá tétele, számonkérése. Kiadványunk elősegíti a szükséges lexikális (háttér) tudás, illetve a magyar nyelv és irodalom kulcskompetenciák (szövegértés, írásbeli szövegalkotás, fogalomhasználat) fejlesztését. Kinek a részére javasoljuk gyűjteményünket? Az érettségiző középiskolás diákok, felkészítő tanárok, a korábban érettségizett, de kiegészítő vizsgát tenni szándékozók, illetve mindenki más részére, aki szükségét érzi a gyakorlásnak olyan feladatok segítségével, amelyek az új, kétszintű érettségi követelményrendszer szellemében készültek. Gyűjteményünk az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek megfelelően összeállított számos gyakorló-feladatsort tartalmaz, amelyek sok száz feladatot ölelnek fel. Aki ezeket a teszteket megoldja, az érettségit is sikerrel veszi. Churchill szavaival élve: "Semmi mást nem ígérhetek, csak vért és gyötrelmet, könnyeket és verejtéket". Jelen kötet és egyéb kiadványaink nagymértékben hozzájárulnak az eredményes felkészüléshez, de önmagukban, az emberi akarat, tudásvágy nélkül semmit sem érnek. Ajánljuk szíves figyelmébe sorozatunk további köteteit, így különösen a Történelem érettségi feladatsorgyűjteményt, mely az érettségi vizsga követelményeinek megfelelően összeállított gyakorló-feladatsorokat tartalmaz.

Sándor Ildikó - Kötelező ​olvasmányok röviden 9-12. osztályosoknak - Magyar irodalom
Az ​érettségi vizsgán való sikeres szerepléshez ma már nem elegendő a tankönyvek szövegének pontos ismerete, jóval összetettebb tudásbázisra, a képességek sokrétű alkalmazására van szükség. Kiadványunk maximálisan igazodik e komplex követelményrendszerhez.

Sándor Ildikó - Tücsökringató
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csuka József - Sándor Ildikó - 160 ​műelemzés érettségizőknek - középszinten és emelt szinten
A ​magyar írásbeli érettségi legtöbb pontot érő feladata az „egy mű adott szempontú elemzése”. Jelen kötet az alábbiakkal segíti erre a felkészülést: -a négy évfolyam magyar és világirodalmi alkotóinak műveit elemzi -76 alkotó 160 művét tartalmazza -tételszerűen megfogalmazott feladatok -pontokba szedett lehetséges tartalmi elemek. A kiadványt ajánljuk diákoknak otthoni egyéni felkészülésre, pedagógusoknak tanórai vagy a felkészítő munkához. A(z) 160 műelemzés érettségizőknek adott szempontokkal az antikvitástól a kortárs irodalomig .

Sándor Ildikó - Kötelező ​olvasmányok röviden 9-12. osztályosoknak - Világirodalom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sándor Ildikó - Kötelező ​drámák röviden 9-12. osztályosoknak
Az ​irodalomtanulás, a tanuló felkészültsége és tudása nem lehet teljes a kötelező olvasmányok ismerete nélkül. Jelen kötetünk a középiskola négy osztályának drámairodalmi kötelezőit dolgozza fel átgondolt tematika alapján. Célunk, hogy a diákokat átsegítsük a tanulás nehézségein: szeretnénk megkönnyíteni az órakra való felkészülésüket, és a kötelező irodalmak megismerésében kívánunk segítséget nyűjtani. A könyvesboltok polcain található hasonló könyvekhez képest kötetünk újszerűnek tekinthető, hiszen a tartalom rövid ismertetésén túl megtalálható benne a szereplők bemutatása és jellemzése, valamint a művek elemzése is. A megváltozott érettségi rendszer elvárásaihoz alkalmazkodva szövegértési feladatot is kapcsoltunk az egyes drámai alkotásokhoz. A műből vett jelentős szövegrészletekhez szövegértési kérdéssorokat adunk, hogy a tanuláshoz és az olvasmányok megértéséhez még jobban hozzájáruljunk.

Kollekciók