Ajax-loader

Raniero Cantalamessa könyvei a rukkolán


Raniero Cantalamessa - A megfeszített Krisztust hirdetjük!
"...Isten gyengeségének oka tehát az ember iránti szeretete. Látja a szeretett teremtményt, amint saját kezével teszi tönkre magát - miközben Ő nem tehet semmit! Valamennyire ismeri ezt az érzést az az apa vagy anya, akinek gyermeke folyamatosan megy tönkre a kábítószertől, s még csak nem is említheti meg neki a valódi problémát, mert attól fél, hogy végleg elveszíti. Nem tudná ezt Isten megakadályozni? Hiszen Ő mindenható! Természetesen megtehetné, de ezzel az ember szabadságát, s végső soron magát az embert semmisítené meg! Ezért nem tehet mást, mint figyelmeztet, könyörög, fenyeget - ezt teszi mindvégig a próféták által. Isten e szenvedésének mértéke azonban rejtve maradt szemünk előtt, míg Krisztus szenvedésében láthatóvá nem vált. Krisztus szenvedése nem más, mint az Atya ember miatti szenvedésének történelmi és látható kinyilvánítása. Krisztus szenvedése Isten gyengeségének legszemléletesebb kifejezése: Krisztust "gyöngeségében megfeszítették". Az emberek legyőzték Istent, győzött a bűn, és diadalmasan emelkedik a magasba Krisztus keresztje előtt. A fényt eltakarta a sötétség... De ez csak egy pillanat: Krisztust gyöngeségében megfeszítették, "de Isten erejében él" - teszi hozzá rögtön az apostol. Él, él!" Különösen értékes könyvet tart kezében, Kedves Olvasó! A kötet azokat a nagypénteki elmélkedéseket tartalmazza, melyek 1980 és 1994 között hangzottak el Krisztus kínhaláláról a Szent Péter Bazilikában, II. János Pál pápa jelenlétében. Szerzőjük pedig az a Raniero Cantalamessa kapucinus atya, aki nem csupán a Katolikus Karizmatikus Megújulás nemzetközi hírű apostola, de kétségkívül korunk egyik legjelentősebb lelki írója is. Az Ige alázatos és fáradhatatlan szolgájaként - Jézus szavaival - "kincseiből újat és régit hoz elő" szüntelenül...

Raniero Cantalamessa - Szüzesség
A ​szűzi és napfényesen áttetsző élet elsősorban nem saját erőfeszítésünk eredménye, hanem Isten ajándéka. Krisztus húsvétjából forrásozik, s minden keresztény hívő közös kincse. A megszentelt szüzességben élők arra kaptak meghívást, hogy az egyházban mindenki számára ennek jelévé és tanújává váljanak. A mai társadalmi környezetben a tisztaság megélése leginkább az egyén feladata, aki nem támaszkodhat másra, mint erős személyes meggyőződéseire, melyek istenkapcsolatából, imádságából és Isten igéjéből táplálkoznak. E könyvecske ilyen erős meggyőződések megszületését kívánja elősegíteni.

Raniero Cantalamessa - Engedelmesség
Valaki ​azt írta, hogy „ha ma probléma van az engedelmességgel, az nem a Szentlélekre való közvetlen, tanulékony figyelem terén jelentkezik, sőt erre éppen mindenki előszeretettel hivatkozik; a nehézséget a hierarchiának, az önmagát emberi módon kifejező törvénynek és tekintélynek való alávetettség jelenti”. Ez igaz. Viszont éppen azért kell az Istennek és az ő Lelkének való engedelmességhez visszatérve újrakezdenünk, hogy lehetővé és gyümölcsözővé váljon ez a látható törvénynek és tekintélynek való engedelmesség. A szerző olasz kapucinus szerzetespap.1934-ben született Colli del Trontóban. 1958-ban szentelték pappá. A svájci Friburgban teológiai, Milánóban klasszika-filológiai diplomát szerzett. A kora kereszténység történetének tanára, a milánói Szent Szív Katolikus Egyetem vallástudományi tanszékének vezetője, 1975 és 1981 között a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja volt. 1979-ben felhagyott az egyetemi oktatással, hogy egészen az igehirdetésnek szentelhesse magát. 1980-tól a Pápai Ház szónoka. A világ minden tájára hívják beszédeket tartani. 2010-ben a magyar papi találkozó előadója volt Esztergomban.

Raniero Cantalamessa - Megújulás ​a Szentlélekben
Egyházképünk ​megújulásra vár. Az egyházban - mint közösségben - csak úgy tudunk örömmel, kitartóan és aktívan részt venni, ha ismerjük értékeit. Nagyon elszomorít, hogy amikor az egyházról van szó, sokan nem tudnak másról beszélni, csupán keresztes háborúkról és az inkvizícióról. Mintha elfeledkeznének arról, hogy az oktatás, a szociális intézmények, a művészet, stb. egészen a huszadik század kezdetéig az egyházban és az egyház által bontakozott ki. De mindez századrangú kérdés ahhoz képest, amit az egyház évszázadokon keresztül az emberek lelki nevelésében, jóra való segítésében, üdvösségre való vezetésében kifejtett. Az egyház Krisztus menyasszonya, akiért Krisztus életét áldozta. Ebből indul ki a helyes egyházkép. Az egyház a hegyre épült város - ahogy a próféták látták -, amely Krisztust hordozza és amely felé a népek megindulnak (Iz 2,2; Jel 21,2). Ezt a prófétai látomást ragyogtatja fel előttünk Cantalamessa atya.

Raniero Cantalamessa - Mária, ​az Egyház tükre
Az, ​hogy Mária az Egyház előképe vagy tükre, konkrétan azt jelenti, hogy miután elgondolkodtunk a Szűzanya egy szaván, cselekedetén, vagy életének valamelyik eseményén, rögtön rákérdezünk: Mit jelent ez az Egyház és mindannyiunk számára? Mit kell tennünk, hogy átültessük a gyakorlatba, amit a Szentlélek mondani akart Márián keresztül? Számunkra a hitelesebb választ nem a Mária iránti jámbor tisztelet, hanem Mária imitálása, utánzása adja meg. Ami előttünk áll, az egy nagyon egyszerű és nagyon gyakorlati útmutatás lesz, így is mondhatnám, egy olyan lelkigyakorlat, amit Mária vezet.

Raniero Cantalamessa - Élet ​Krisztusban
Cantalamessa ​ferences atya könyve egyszerűen fantasztikus! A keresztény élet olyan igazságaira hívja fel figyelmünket, amelyekről nem is álmodtunk. A Szentírás egy-egy mondatát elemezve, elvezet a hit mélységeibe. Amikor olvasod, hirtelen elönt a fény, és utána az öröm afölött, hogy milyen nagyszerű az élet Krisztusban. Felismered, hogy Isten mennyire jó, és milyen nagy ajándék, hogy meghívott a vele való közösségre. Megmutatja azt is, hogy a belső növekedés mennyire fontos, sőt kívánatos, mert a növekedés a kulcsa a boldogságnak. Ez a növekedés egy állandó folyamat, amelyet a Szentlélek hoz létre bennünk. Rohanó világunkban, amikor kapkodva esszük meg az ebédünket is, meg kell állni és időt fordítani az igazán fontos dolgokra: Istenre, lélekre, elmélkedésre, imára, szeretetre. Cantalamessa atya több lelkigyakorlatot is tartott Magyarországon, könyvei sokakat megérintettek. Ez a könyve is nagy hatással lesz az olvasóra. Nem könnyű olvasmány, de aki ráfordítja az időt, az kincset fog találni benne. Ajánlom mindenkinek, aki ezt a lelki zarándokutat végig akarja járni. - Katona István atya

Raniero Cantalamessa - Megszentelődésünk ​forrása az Eucharisztia
A ​világhírű kapucinus szerzetes újabb könyvét tartja kezében az olvasó. Előző könyveiből már sokan megismerték hitet ébresztő, mély gondolatait és keresztény lelkiséget formáló meglátásait. Az Oltáriszentség a katolikus egyház legnagyobb kincse. Ezt a kincset méltó szívvel kell befogadni, mint a megszentelődésünk forrását. "Jézus jelenléte az Eucharisztiában nemcsak valóságos, hanem személyes is." A jelenlét feltételez valakit, aki jelen van és egy másik valakit, aki megnyílik ez előtt a jelenlét előtt. Ez a jelenlét elvezet a személyes kapcsolathoz és a szeretet növekedéséhez. Akit igazán szeretünk, ahhoz mindig közelebb akarunk kerülni. Az Eucharisztia Isten szeretetének és jelenlétének misztériuma. Ahhoz, hogy igazán befogadjuk, fel kell ismerni, mi az, ami távol tart tőle. Az emmauszi tanítványokat a csalódás szomorúsága tartotta távol. Amikor felismerték az Urat az Eucharisztiában, hirtelen közel kerültek Hozzá, beléptek az isteni jelenlét misztériumába, sőt ennek apostolaivá lettek (Lk 24,13-35). "A hit elvezet a megtapasztaláshoz, a megtapasztalás a tanúságtételhez" -- írja Cantalamessa atya. Így az Eucharisztia az evangelizáció forrása lesz. Ajánlom ezt a könyvet minden kereszténynek, aki fel akarja fedezni az Eucharisztiában a szeretet, a gyógyulás és az öröm forrását. Katona István rk. lelkész

Kollekciók