Ajax-loader

Antal László könyvei a rukkolán


Antal László - Várhegyi Éva - Tőkeáramlás ​Magyarországon
Ebben ​a munkában megkíséreljük leírni, jellemezni a tőke- (eszköz-) áramlás 1968 után funkcionáló rendszerét, a döntési-elosztási folyamatokat és magát az intézményrendszert - félig piaci intézményeket, állami-banki elosztási mechanizmusokat -, amely a tőkemozgást lebonyolítja. Vizsgáljuk azokat a változásokat is, amelyek a 68-as reformot követő több mint másfél évtizedben a tőkeallokációs rendszerben végbementek. Ezek a változások a gyakorlati tapasztalatok szerint egészen a 70-es évtized végéig nem voltak igazán lényegesek. Nem eredményezték a vállalatközi, profitmotívumokon alapuló (vagyis piaci jellegű) tőkemozgás szerepének érdemi növekedését, és nem vezettek a Bank (az MNB) sajátos félhatósági szerepkörének változására. Nagyjából fennmaradtak a pénzintézetekre jellemző szigorú profilkötöttségek és a hozzájuk kapcsolódó - jogilag is megerősített - monopóliumok. A pénzügyi rendszerben végbement változások inkább csak a finanszírozási konstrukciók, pénzügyi technikák módosítását jelentették, anélkül, hogy ezáltal érdemben változott volna a döntési folyamatok jellege.

Antal László - A ​jelentés világa
Tartalom Bevezetés A ​háttér A nyelvi jel pszichologista koncepciója Jel, jelentés, jelölés A jelentés fajtáiról Jelentés és szövegösszefüggés A különböző nyelvi elemek és a jelentés kapcsolata Jelentés és metalingvisztika Mondat és ítélet Összefoglalás Felhasznált irodalom

Antal László - Nyelvek ​nyomában
Nyelvi ​szempontból a világ minden képzeletet felülmúló tarkaságot mutat. Vannak világnyelvek, amelyeken sok millióan beszélnek, ismerünk holt nyelveket, tudunk olyanokról, amelyek terjedőben, s olyanokról, amelyek sorvadóban vannak. Antal László, az ismert nyelvész arra vállalkozott ebben a kötetben, hogy felvázolja a világ nyelvi képét, megismertetve olvasóit a főbb nyelvcsaládokkal, ezek történelmi, irodalmi hátterével és földrajzi kiterjedésével, különös figyelmet szentelve az európai nyelveknek és kultúrának. A villanásszerűen felsorakoztatott adalékok mozaikjából átfogó kép kerekedik ki, felismerhetővé válnak a jövő nyelvi tendenciái is, amelyek a világnyelvek valamelyikének második nyelvként való használatára utalnak.

Antal László - Egy ​új magyar nyelvtan felé
Tartalom Többféle ​elemzés, többféle nyelvtan A magyar főnév birtokos ragozása Hány esetünk van? Gondolatok a névmásokról Kirajzolódó körvonalak: a magyar pronominalizáció Jól ismerjük a magyar igét? A magyar jelző három nyelvtani koncepció fényében Még egyszer az igéről Gondolatok a nominális szintagmákról Idézett, felhasznált irodalom

Antal László - A ​formális nyelvi elemzés - A magyar esetrendszer
A ​kiadó Antal László (1930-1993) két legfontosabb tanulmányát adja itt közre. A kötet nem évfordulóhoz kötött emlékkiadvány, hanem a hazai strukturalista leíró nyelvészet ma is megfontolásra érdemes gondolatokban gazdag foglalata. Szépe György, a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének elnöke így jellemzi Antal munkásságát: „Olvasói nem föltétlenül hivatásos nyelvészek voltak, hanem egyszerű olvasók: például hallgatók az egyetemen, oktatók a tanítóképzőkben, vagy más szakmák iránt nyitott fiatalok. A nyelvészetnek belső - magyarországi - paradigmaváltás iránti igénye akkor már kétségtelen volt. S ebben Antal Lászlónak úttörő (és faltörő) szerepe volt. Munkásságának elején Antal László voltaképpen korán jött: megelőzte a - magyarországi időszámítás szerinti - saját korát. A későbbiekben bonyolult okok miatt marginalizálódott." Antal László, aki angolul, németül, oroszul, franciául, latinul és albánul is magas szinten tudott, több nyelven publikált és kitűnő előadó volt, eredeti elemzéseiben korát meghazudtoló mennyiségű tudásanyagot alkalmazott. A tudományos életben nem tudott próféta lenni sem saját hazájában, sem idegenben. Ennek ellenére dolgozatait a mai napig idézik, ajánlják és előírják egyetemi hallgatóknak. A jelen kötetben közreadott művek már-már legendásak: sokan tudnak róluk, de eddig kevesen forgatták őket, mert néhány szakkönyvtáron kívül nem voltak hozzáférhetőek. A kiadó reméli, hogy az olvasó sokat tanul A formális nyelvi elemzés és A magyar esetrendszer tanulmányozása közben, még akkor is, ha Antal László felfogása és állításai nem mindig egyeznek meg a magyar nyelvről és általában a nyelvről való korábbi nézeteivel. Ezeknek a műveknek ki kell törniük a legendák világából, mert arra hivatottak, hogy a magyar nyelvészeti műveltség alapművei legyenek. A kötetben a két tanulmányon kívül olvasható két kiváló pályatársnak, Papp Ferencnek és Szépe Györgynek a szerzőről szóló írása, valamint az eddigi legteljesebb Antal-bibliográfia is.

Antal László - A ​hatodik mondatrész
Semmi ​okunk sincs arra, hogy csak azért, mert elődeink öt mondatrészbe próbálták a nyelvi valóságot beszorítani, mi is beérjük ennyivel, ha a nyelvi valóság ezeket a kereteket szétfeszíteni látszik. Egy olyan nyelvtan, amely a jelző mellett nem különbözteti meg a kiegészítőt, mint a nominális részek másik tipikus bővítményét, legalább annyira hiányos, mint amilyen az a nyelvtan lenne, amelyik nem különböztetné meg a tárgy mellett a határozót vagy a határozó mellett a tárgyat. Talán nem öt, hanem hat mondatrésszel kell számolnunk: az állítmánnyal és két bővítményével, a tárggyal meg a határozóval, és az alannyal meg szintén két bővítményével, a jelzővel és a kiegészítővel.

Antal László - A ​tartalomelemzés alapjai
Az ​utóbbi években hazánkban is örvendetesen növekszik az érdeklődés a társadalomtudományok egy világszerte széleskörűen alkalmazott vizsgáló eljárása, az ún. tartalomelemzés iránt. E bevezető jellegű összefoglalás ezzel a módszerrel akarja megismertetni az olvasót. A szűkreszabott keretek miatt nem gondolhattam arra, hogy rendszeres és mindjárt gyakorlati útmutatásul is szolgáló kézikönyvet nyújtsak át, olyat, amelynek a segítségével menten konkrét kutatási feladatok oldhatók meg. Inkább a módszer lényegének markáns megrajzolása, a lehetőségek felvillantása, főleg az érdeklődés és a kutatási kedv felkeltése volt a célom. E kézirat azokon az előadásokon alapszik, amelyeket hosszú évek óta tartok a Bölcsészkaron "A tartalomelemzés alapjai" című kétféléves kollégium keretében. Ez a kollégium kötelező tantárgy az "általános és alkalmazott nyelvészet" szakos hallgatóknak, a többi bölcsészhallgató számára pedig ajánlott speciális kollégium.

Antal László - Csongor Barnabás - Fodor István - A ​világ nyelvei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.