Ajax-loader

Kovács László könyvei a rukkolán


Kovács László - Tanú ​vagyok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács László - Félvezetők ​és ionkristályok néhány érdekes optikai tulajdonsága és alkalmazásuk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Görföl Jenő - Kovács László - Hol ​sírjaink domborulnak
A ​Hol sírjaink domborulnak címmű frissen megjelent, átdolgozott, bővített kiadású kötetben a Görföl JenőKovács László szerzőpáros a Szlovákiában még fellelhető 1848-as honvédsírokat és emlékhelyeket dokumentálta és szedte csokorba. Ebben a könyvben a mai Szlovákia területén található emlékek összegyűjtésére és bemutatására vállalkoztak a szerzők. A pozsonyi törvényes forradalom helyszíneit, szereplőinek emlékeit a politikai események, személyek, a nagy csaták emlékműveit, valamint az ország temetőiben szétszórva található honvédsírókat ismerhetik meg a könyv lapjairól, fényképeiről. A könyv tárgyalja a mai Szlovákiai területén zajló hadi eseményeket és két régiónak, a Csiliköznek és Gömörnek 184849-es történéseit és szereplőit. Görföl Jenő felvidéki barangolásai során ébredt rá, mennyi 48-as honvéd emlékhely, síremlék található az országban, s mennyi van elhanyagolt állapotban, sőt lassan már feledésbe is merül, de ugyanúgy az első világháborús és egyéb kulturális, történelmi emlékeink is. Ezeket mutatja be a mintegy 400 oldalasra duzzadt kötetet.

Kovács László - A ​küldetés
A ​képzelt jövőben játszódó regény főhőse iskolái elvégzése után sorsdöntő elhatározásra jut. Hol mulatságos, hol veszélyes helyzetekbe sodródik. Kalandjai, megpróbáltatásai humoros és abszurd elemekkel fűszerezett történetben tárulnak elénk, amely lebilincsel fordulatos cselekményével, remek karaktereivel és - nem utolsó sorban - mondanivalójával. A művet egy G. A. Bürgertől vett idézettel bocsátjuk útjára: "Ez az egyszerű kis könyvecske igazán többet ér, mint egy egész rakás könyv, amely sem meg nem ríkat, sem meg nem nevettet..."

Görföl Jenő - Kovács László - Biblia ​pauperum
Szlovákia ​több mint száz templomában láthatók ma román és gótikus stílusú falfestmények, általában freskók. Ezek közül ebben a könyvben az alábbi témakörbe tartozó képsorokat mutatjuk be: Maiestas Domini képkompozíció, karácsonyi ünnepkör képei, szenvedéstörténet képei, az önálló Kálvária képek, az Utolsó Ítélet képsora, Szent Mihály kép, Vir dolorum kép, Veronika-kendő, köpönyeges Mária, Ábrahám kebele. Az összes témakörben találhatók képsorok a romanika és a gótika korából is. Ezeknek a képeknek a művészi értéke szinte felbecsülhetetlen. Ezért úgy gondoljuk, hogy az ilyen elrendezésben való bemutatásuk, mely ennek a könyvnek a célja, egyfajta kulturális misszió is.

Kovács László - Csalóka ​lidércfény nyomában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács László - A ​bőr ápolása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács László - Fogalmi ​rendszerek és lexikai hálózatok a mentális lexikonban
A ​kötet témája a mentális lexikon (agyi szótár): a mentális lexikon vizsgálatának lehetőségei és módszerei, valamint a mentális lexikonban tárolt egységek szerveződése. A mentális lexikon egységei nem egymástól függetlenül léteznek, hanem egymással kapcsolatot létesítve hálózatot alkotnak. Ezt a hálózatot két megközelítésben is vizsgálja a kötet: egyrészt hagyományos nyelvészeti módszerekkel, másrészt a napjainkban kibontakozóban lévő hálózatkutatás eszközeivel. A mentális lexikon hálózatainak vizsgálata nagy mennyiségű szóasszociációs adat gyűjtését és feldolgozását követeli meg. Hagyományos kutatási módszerekkel ez nem, vagy csak nehezen kivitelezhető, ezért a vizsgálathoz szükséges volt egy olyan szoftver megalkotása, amelynek segítségével szóasszociációs adatok gyűjthetők és részben automatikusan fel is dolgozhatók. A könyv részletesen bemutatja az ebből a célból megalkotott Agykapocs-rendszer működését, illetve az internet-felhasználóktól történő adatgyűjtés előnyeit és hátrányait. A gyűjtött adatok feldolgozásának példájaként a mentális lexikon szakmai szerveződését vizsgáljuk, a kapott adatokat terminológiai rendszerekkel is összevetve. A kötet egyrészt betekintést nyújt a mentális lexikon vizsgálatának és szerveződésének számos aspektusába, másrészt a nyelvészet területén új adatgyűjtési módszerrel is megismerteti az Olvasót.

Kovács László - A ​nemi úton terjedő betegségek
A ​nemiség az élőlénynek az az alapvető tulajdonsága, mely elsősorban a fajok fennmaradását biztosítja. Ez az életjelenség a szervezet működésének csodálatos harmóniája folytán a testi fejlettség bizonyos fokán, a serdülőkorban virul ki. Ekkor indul meg az eddig bimbójukban meglevő ivarmirigyek működése, mert az agy szabályozó központja, az agyalapi mirigy termelni kezdi azt a hormont, amely elindítja az eddig szunnyadó petefészek, illetve herék működését. Az élet teljességéhez tartozik tehát a nemiség és a nemi élet. Számos probléma is keletkezik ennek kapcsán, ezek egy része szervi működési rendellenesség, más része pedig a nemiség kiélésének zavara. A nemi élethez kapcsolódó további nehézségeket azok a fertőzések okozzák, amelyek terjedésére a nemi élet ad alkalmat. Ez utóbbiakat nevezzük általában nemi betegségeknek. A testi kapcsolat segíti a betegségek terjedését. A nemi betegségek fogalomköre az utóbbi időben bővült, ezért ma már helyesebb nemi úton terjedő betegségekről beszélni.

Kovács László - Műszakiak ​zsebkönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Görföl Jenő - Kovács László - Középkori ​templomok - Mátyusföld és Zomborvidék
Középkori ​templomok Mátyusföld és Zoborvidék címmel jelent meg nemrégiben Görföl Jenő és Kovács László összeállításában az a kötet, amelyben a két vidék középkorban épült templomait mutatják be, fotókkal és a templomok történetével. A szerzők Deáki, Boldogfa, Hegy, Sáp – Dunaújfalu, Kismácséd, Egyházfa, Jóka, Kolozsnéma, Lakszakállas, Darázs, Gímeskosztolány, Nagyhind, Kolon, Pográny, Alsóbodok, Menyhe és Család községekbe kalauzolják el az olvasót, a helyi templomokba, kápolnákba. A könyv bevezetőjében a szerző történelmileg, földrajzilag is bemutatja a két tájegységet, Mátyusföldet és Zoborvidéket, de az egyházszervezet kialakulását, az első plébániatemplomok általános leírását is megismerhetjük a kötetből. Majd a községek templomainak külön-külön bemutatását találjuk, színes képekkel illusztrálva.

Hermann Róbert - Kovács László - Petőfi ​halála
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács László - Görföl Jenő - Dél-Szlovákia ​középkori templomai
A ​Dél-Szlovákia középkori templomait bemutató gazdagon illusztrált kötet végigvezeti az olvasót a Ipoly mentén, Gömörön, Abaúj-Tornán, majd a Bodrogközön és az Ung-vidéken. Segítségével megismerkedhetünk a román és a gótikus kori templomokkal egyaránt.

Kovács László - Gépipari ​anyagtáblázatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Görföl Jenő - Kovács László - A ​magyar szentek ábrázolása Szlovákia középkori templomaiban
Ebben ​a könyvben a magyar szentek középkori templomokban való ábrázolásának bemutatására vállalkoztunk. A középkorban a szentek tiszteletének, kultuszának szerves része volt, hogy templomok, egyházi intézmények (kolostorok), oltárok patrónusának választották. Ezzel együtt járt a szentek ábrázolása faliképeken, festett oltárképeken, oltárszobrokon, de önálló plasztikai ábrázolásuk is általános volt. A szentek kultuszának gyakorlata lehetővé tette minden újonnan megtért nép, így a magyarok számára is, hogy saját képviselőikkel gazdagítsák a szentek karát. Az első szentté avatásokra 1083-ban került sor Magyarországon, amikor is Istvánt, az első magyar keresztény királyt és fiát, Imrét avatták szentté, majd az ő szentté avatásukat elősegítő Lászlót 1192-ben, s végül II. András lányát, Erzsébetet 1235-ben...

Kovács László - Szilárd ​testek mágneses tulajdonságai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács László - Sokat ​próbált vadászpuskák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Zoltán - Kovács László - Magyarok ​Moldvában
A ​moldvai magyarság történetének egyik vitatott kérdésére: a hogyan, mikor és miért kerültek magyarok Moldvába kérdéskörre próbál válaszolni a szerzőpáros ebben a kiadványban. A középkorból fennmaradt magyar emlékeken és az ősi szokásokat őrző mai falusi élet, illetve a mai önszerveződés elemein keresztül, gazdag képanyaggal mutatják be annak a kisebbségnek mindennapjait, amely legalább nyolc évszázada őrzi nyelvét, kultúráját úgy, hogy nap mint nap ellenáll a mesterségesen generált állami és egyházi konfliktusoknak és az asszimiláció embert próbáló nehézségeinek. A rövid általános történeti áttekintés után előbb a moldvai magyar múltat igazoló tizenhat település - egyebek között Őrhely, Kisjenő, Jászvásárhely, Németi, Karácsonykő, Románvásár és Ornyest - emlékeit ismerhetjük meg színes és sokszor egy oldalas képek és rövid kísérőszövegek segítségével. A második rész képei pedig a mai moldvai magyarok élő szokásait, hitéletük mozzanatait, a népi viseletet, a kézművességet (kosárfonás, fazekasság, szövés), a házak berendezéseit, a mai magyar oktatás pillanatfelvételeit és a falvak hangulatát tükrözik.

Gál Béla - Dr. Kánitz József - Kovács László - Dr. Németh Endre - Szécsi Szilveszter - Biológiai ​tesztek középiskolásoknak
A ​Biológia tesztek középiskolásoknak 5220 kérdést tartalmaz, többnyire a tanulók által jól ismert kérdéstípusok formájában. Ezek között dominál a többszörös választás, a négyféle asszociáció és a relációanalízis, mert szerettük volna a lexikális tudás lemérése mellett az összefüggések ismeretét is számonkérni ill. gyakorolni. A tankönyvek fejezeteit követi a tesztgyűjtemény. Általában 50 kérdéses feladatlapokat alakítottunk ki, melyet a jól felkészült tanuló 30-40 perc alatt megoldhat. A fejezetek első két, gyakran három feladatlapja A-B-/C/ csoportos dolgozat megírására készült, arra is felhasználható. A többi kérdéscsoport egymástól független, nem épülnek egymásra.

Kovács László - Görföl Jenő - Középkori ​templomok Dél-Szlovákiában
Az ​első templomok központi helyeken, püspöki székhelyeken, nemzetségfői, törzsfői udvarhelyeken, ispáni várak közelében épültek. A templomépítésről és a templomlátogatásról Szent István törvényei külön megemlékeztek. Az I. törvénykönyv 1001-ből így rendelkezik: "A papok és az ispánok pedig hagyják meg az összes falusi bíróknak, hogy ezek parancsára vasárnap mindenki menjen templomba, öregek és fiatalok, férfiak és nők, kivéve azokat, akik a tüzet őrzik." II. törvénykönyvében pedig ezt mondja: "Tíz falu építsen egy templomot, amelyet két telekkel és ugyanannyi rabszolgával lássanak el, lóval és kancával, hat ökörrel és két tehénnel, harminc apró marhával. Ruhákról és oltárokról a király gondoskodik, papról és könyvekről a püspök."

Kovács László - Vadnyugati ​vadászpuskák
Mítosz ​és legenda, ez az Amerikai Egyesült Államok történelme. A végtelen prérik, égbenyúló hegyek, végeláthatatlan őserdők színfalai előtt kétségbeesett őslakók harca a fehér betolakodókkal. Történelem, amit mindig mindenhol a fegyverekkel írnak. Sólyomszem Hosszúpuskája, Old Shatterhand Henry puskája ifjúságunk kalandregényeiben, Winchesterek, coltok, Arizona, Texas füves térségein. A könyvből kiderül, hogy ez is, az is létezett és most mát nem csak a főhős nyeregtáskájában van, hanem képletesen a mi kezünkben is. Megismerjük szerkezetét, meg- tudjuk miből készült a tusája, hogy hány kiló, lövéskor mekkorát üt és még ezerféle dolgot. Ebben van segítségünkre az író Kovács László, aki a tőle megszokott alapossággal vezet be bennünket a vadnyugati puskák világába. Közben Geronimo a legendás apacs főnök megszökik ismét a rezervátumból, hogy ki tudja hányadik bosszúhadjáratára induljon, mert az író nem feledkezik meg arról, hogy könyvét nem csak fegyverszakértőknek írja hanem olyan érdeklődőknek is akiknek fontos az olvasmányosság. Mítosz és valóság ez a vadnyugat, de egyre inkább rájövünk, hogy történelem is, hiszen May Károly a mi Xantus Jánosunkról mintázta Old Shatterhandot. Regényhős és világutazó, kitalált és élő személy ugyan úgy eggyé olvad, mint a legenda és valóság. Fegyvereik azonban valósak, segítik harcaikat és vadászataikat. Természetesen főleg vadászataikat, mivel Kovács László szenvedélyes vadász. Fegyverértő és vadász, tehát ha vadnyugat akkor: „Vadnyugati vadászpuskák"!

Görföl Jenő - Kovács László - A ​felvidéki bányavárosok középkori templomai
A ​Felvidék tele van csodálatos műemlékekkel, építményekkel, templomokkal. Utóbbiak egy része az Árpád-házi királyok uralkodása alatt épült, ezek múltunk olyan emlékei, amelyeket bárki felkereshet, megtekinthet. A felvidéki bányavárosokban is több olyan emlék van, amely a magyar középkorból maradt ránk. Ebből a csodálatos kivitelezésű albumból az is kiderül, hogy a városok kialakulása Magyarországon, így a Felvidéken is a középkorban kezdődött, amelyek a királyi és püspöki várak alatt létesült településekből jöttek létre. II. András bányaművelés céljából thüringiai telepeseket hívott az országba, IV. Béla a tatárjárás után érkező hospeseknek több helyen városi kiváltságokat adott, a felvidéki városok közül Selmecbánya 1245-ben, Besztercebánya 1255-ben, Gölnicbánya 1246-ban, Igló 1271-ben kapott városi kiváltságokat. A bányászat és a bányavárosok fejlődése az Anjou-házi uralkodók idején élte virágkorát. Károly Róbert és Nagy Lajos uralkodása alatt több városi kiváltságot élvező település polgársága bányaművelési monopóliumot kapott, aminek köszönhetően csak a királynak fizettek adót. Szabad királyi bányavárossá vált Selmecbánya, Besztercebánya, Körmöcbánya, Bakabánya, Újbánya, Libetbánya és a Selmecbányából kivált Bélabánya. Úgynevezett szabadalmazott királyi bányaváros lett Nagy Lajos idejében Igló, Mátyás alatt Gölnicbánya és Szomolnok. Földesúri függésben lévő bányaváros lett Rozsnyó és Csetnek. Ezeknek a városoknak a középkorban megépültek a templomai is. A Szent Katalin-templom az egyik legszebb középkori emlék - amely Selmecbányán tekinthető meg napjainkban is.

Dobos Krisztina - Gazda István - Kovács László - A ​Fasori csoda
Sok-sok ​víz folyt le a Dunán, mióta utoljára fürödtem benne. Az idő azonban nem mosta le a hálaérzetemet születésem helye iránt. Nem felejtettem el, hogy bölcsőm volt, hogy sokáig éltetett, hogy ott szereztem meg tudásom alapjait. Ritkán mulasztok el hasonló alkalmat, hogy kifejezzem hálámat tanítóimnak és az intézetnek, a fasori evangélikus gimnáziumnak, amelynek annyit köszönhetek. Soha sem fogom elfelejteni régi tanáraimat, közöttük Rátz Lászlót, egy igaz pedagógust és melegszívű embert, aki először ébresztette fel bennem tárgyának, a matematikának szeretetét.

Kovács László - Érett ​asszonyok álma
A ​szerző fordulatos cselekményű, helyenként karikírozott, csattanós történetekkel örvendezteti meg az olvasót. Novelláiban, karcolataiban formabontó modernkedés nélkül ábrázolja hőseit, szövi a mesét, festi a mindennapi élet örömét, bánatát, sikerét, kudarcát, betekint a mai valóság - és részben a múlt - arca és álarca mögé. Hangvételének skálája a szelíd humortól az irónián, a tragikomikuson, olykor a maró szatírán át a groteszkig terjed. Változatos tematikájú írásainak megismerése igényes szellemi élvezetet ígér. A szintén e kötetben található A bársonyszék c. novella I. díjat nyert a Corvin Ház 2010. évi novellapályázatán.

Kövesdi Pál - Bor Pál - Halász Tibor - Kovács László - Szántó Lajos - Fizika ​7.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács László - Vadászlexikon
A ​Vadászlexikon nélkülözhetetlen kézikönyve annak, aki: *aktív vadász és többet szeretne tudni a témával kapcsolatos dolgokról: állatfajokról, fegyverekről, egyesületekről, vadászetikáról és -szokásokról. *Kiváló segédeszköz azoknak is, akik most kezdenek ismerkedni a vadászattal, *szeretnének bepillantani a nimródok világába, megismerni ezt az ősi szenvedély indíttatású tevékenységet, gyakorlásának módját és lehetőségeit. *Érdekes, különös hangulatú szakszavak magyarázatával és a legnagyobb magyar vadászok életével is megismerkedhetünk.

Kövesdi Pál - Bor Pál - Halász Tibor - Kovács László - Miskolczi Józsefné - Fizika ​6.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács László - Kapcsolatok ​a szilárd testek szerkezete és néhány tulajdonsága között
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász István - Mocsai Lajos - Kovács László - Kézilabda ​II.
A ​Sport kezdőknek sorozatban megjelent, nagy szakmai sikert elért Kézilabda I. című kiadvány folytatása. Juhász István, ezúttal egy komplett, háromhetes edzéstervet dolgozott ki, az utánpótlást fontosnak tartó edzők számára. Kovács László a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tanára… Játékosként szerepelt a világválogatottban. Kötetünkben a kapusok kiválasztásáról és felkészítéséről ír. Mocsai Lajos, az előző kötetben megjelent utánpótlás korcsoportok képzési kerettervét, az eddig hiányzó ifjúsági és junior korosztállyal fejezi be.

Görföl Jenő - Kovács László - Középkori ​templomok Pozsony vármegyében
A ​kialakuló Pozsony vármegye területe alapvetően három nagy tájegységből állt: a Pozsonytól északkeletre eső részen a Kis-Kárpátoktól a Morva folyóig terjedő Erdőhát és a Kis-Kárpátok akkor még erdős területe és annak a Kisalföld északi része felé nyitott hegyalji területe; a Mátyusföld északi része; és a történelmi Csallóköz területe. Ennek a tájnak - sok más egyéb mellett - jellegzetessége a sajátos középkori építészeti emlékanyaga. Ha valaki ezen a tájon jár; különösen a csallóközi és mátyusföldi területen, meglepi őt az egymáshoz közel eső falvakban található feltűnően sok középkori templom. Oly sűrűségben fordulnak elő ezek a zömükben több mint hétszáz éves építészeti emlékek, hogy a Kárpát-medencében is szinte párját ritkítja. S ami még különlegesebbé teszi ezeket az emlékeket, hogy felfedezhetők rajtuk az azonos stílus jegyei: mind téglából épültek, többségük eredetileg román stílusban. A gótika korában szinte azonos módon történt nagyobb részüknek az átalakítása, megnagyobbítása is. * Így váltak ezek a középkori templomok - összesen harminckilencnek a leírását adjuk - ennek a tájnak, a régi Pozsony vármegyének egyik meghatározó jegyévé.

Kollekciók