Ajax-loader

Bojtár Endre könyvei a rukkolán


Szegedy-Maszák Mihály - Veres András - Bojtár Endre - Horváth Iván - Szörényi László - Zemplényi Ferenc - Irodalom ​III.
Az ​átdolgozott régi-új gimnáziumi tankönyv - a magyar irodalmat világirodalmi összefüggéseiben vizsgálja - szakít az értelmezés és értékelés uniformizáló felfogásával - bemutatja, hogy a műveknek több érvényes értelmezése lehetséges - az értékelés legfontosabb szempontja a művészi ábrázolás igazsága - írói portrékat, életműveket történetiségükben mutatja be - nem hallgat az alkotó és a közösség között fennálló konfliktusokról sem - magából a műből fejti a "beletitkolt" eszméket - nagy súlyt helyez a formaproblémákra, a művek nyelvi, retorikai és poétikai jellemzésére

Bojtár Endre - A csodamalom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szegedy-Maszák Mihály - Veres András - Bojtár Endre - Horváth Iván - Szörényi László - Zemplényi Ferenc - Irodalom ​II. a gimnázium II. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bojtár Endre - Bevezetés ​a baltisztikába
A ​szűkebb értelemben vett baltisztika az indoeurópai nyelveken belül külön családot alkotó, egymással rokonságban álló nyelvekkel: a keletbalti lettel és litvánnal, a kihalt nyugatbalti (ó)porosszal és néhány kisebb, ugyancsak kihalt nyelvvel vagy inkább nyelvjárással, míg a tágabb értelemben vett baltisztika ezeknek a nyelveknek-népeknek a kultúrájával foglalkozik. A könyv első része megpróbálja leírni az e nyelveket beszélő népek történetét, a második egy külső nyelvtörténetet ad, majd jellemzi magukat a nyelveket, a harmadik a balti nyelvű népeknek a régiségben a mitológiával azonosított vagy a mitológia köré épített kultúrájával foglalkozik.

Bojtár Endre - Litván ​kalauz
"...kevés ​olyan nép él - legalábbis Európában -, amelyet úgy megdobált volna a történelem, mint a litvánt" - írja a szerző, Bojtár Endre. Napjainkban - akárcsak a többi baltikumi szovjet köztársaság - Litvánia is a világ érdeklődésének középpontjába került. A könyv e hányatott sorsú nép történeti, kultúrtörténeti kalauza, melynek segítségével tisztább képet nyerhetünk a mai Litvánia helyzetéről, politikai harcainak gyökereiről. Az eredeti forrásokra és szakirodalomra támaszkodó, adatgazdag könyv stílusa esszéisztikus, így a nem szakember számára is érthető, élvezetes olvasmány.

Bojtár Endre - Kelet-Európa ​vagy Közép-Európa?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bojtár Endre - A ​kelet-európai avantgarde irodalom
Tartalom A ​kelet-európai avantgarde történetéhez Az irodalmi irányzat A kelet-európai avantgarde mint irodalmi irányzat Bevezetés A dadaizmus A futurizmus Az expresszionizmus A konstruktivizmus A szürrealizmus A kelet-európai avantgarde jellemzéséhez Avantgarde és l'art pour l'art A l'art pour l'art fajai a húszas évek elején A jelen tagadása A jövő A kommunista "tiszta költészet" Munkás-költő és költő-munkás A formai didaktizmus A 30-as évek "tiszta költészete" Jel és dolog Az avantgarde természetesség-felfogása Az avantgarde jel-felfogása Válogatott bibliográfia Névmutató

Bojtár Endre - Egy ​kelet-européer az irodalomelméletben
Tartalom Irodalomtörténet Az ​irodalmi mű értéke és értékelése Az irodalomtudomány újabb feladatairól Strukturalizmus és "metafizika" között Az irodalmi mű jelentése és értéke Művek Értékelés és értelmezés (Tandori Dezső: Hommage) A mű-szubjektum metamorfózisai (Tandori Dezső: Godogra várva: 11 aero-mobil) Az irodalmi mű jelentése (Konrád György: A látogató) Az irodalom gépezete (Puskin és Esterházy) József Attila és a kelet-európai költészet Kelet-Európa A katasztrofizmus mennyországában (Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita) Költő - magaslesen (Cyprian Norwid) A kelet-européer pontossága Jegyzetek A kötet írásainak megjelenési helye

Bojtár Endre - Hazát ​és népet álmodánk
A ​romantikus regény nem »valódi« történelmi regény. Hát akkor mi? Az, aminek Közép- és Kelet-Európán kívül olvassák: kalandregény, ifjúsági regény. (S aminek alapján szerte a világon még ma is megítélnek bennünket, csupa romantikus csodabogárnak tartván a közép- és kelet-európai embert.) Ebben rejlik a műfaj hallatlan népszerűségének a titka is: a cselekményességben, a szereplők egyértelműségében és változatlanságában, akikkel az olvasó ezért kockázat nélkül azonosulhat, a színes nyelvi stílusban. A baj csak az, hogy a számos tiltakozás ellenére mifelénk mindenütt valódinak tartják a romantikus történelmi regényt: a legtöbbjük kötelező iskolai olvasmány, többszörösen megzenésített, megfilmesített, képregényesített, tévére, rádióra alkalmazott mű, a múltunkról alakított kép legfőbb formálója. S itt már súlyosabb dolgok forognak kockán, mint a lakkozott valóságszemlélet: a közép- és kelet-európai kis népek együttélése.

Bojtár Endre - A ​szláv strukturalizmus az irodalomtudományban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bojtár Endre - A ​kelet-européer pontossága
Több ​mint harminc év irodalomelméleti, irodalomtörténeti, elemző és irodalomkritikai tanulmányaiból, esszéiből válogatta össze jelen kötetét Bojtár Endre. A szerző a kelet-európai (elsősorban szláv és balti) irodalmak szakértőjeként, specialistájaként szerzett nevet magának, ám jelentős teoretikus munkálkodása is, legkivált azonban az fontos ouvre-jében, hogy komparatív szemlélettel és az összehasonlító irodalomtudomány eszköztárával (méghozzá annak Zsirmunszkij fémjelezte tipológiai komparatisztika apparátusával) fordul nemcsak olyan kelet-európai nagyok munkássága felé, mint Bulgakov, Puskin vagy Norwid (róluk szóló tanulmányait vette fel ebbe a kötetébe), de ilyen megközelítésmódot alkalmaz magyar irodalmi dolgozataiban is (ezek közül a Tandoriról, Konrád Györgyről, Esterházyról szólók szerepelnek a kötetben). A kötet azonban legalább felerészben elméleti tanulmányokat tartalmaz (ezek közül a legfontosabb a kismonográfia terjedelmű és értékű Az irodalmi mű értéke és értékelése című opusz, amely ugyan csaknem húsz évvel ezelőtt keletkezett, ám ma sem meghaladott, sőt egyre aktuálisabbnak tetsző irodalmi axiológiai traktátus). Bojtár Endre írásainak sajátos aurát kölcsönöz az, hogy irodalomról szólván is politizált, méghozzá - ez a művek születésekor ritka bravúr volt - éppen nem áttételesen, hogy teoretikus témákat is tud szinte a szaloncsevegés hangján előadni (axiológiájában pl. Puskás Öcsit is idézi), és hogy távoli országok és nyelvek alkotóit is közel tudja hozni a kelet-európai irodalmakban nem éppen járatos hazai olvasókhoz. Legaza Ilona

Bojtár Endre - Kevés ​szóval litvánul
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szegedy-Maszák Mihály - Veres András - Bojtár Endre - Horváth Iván - Szörényi László - Zemplényi Ferenc - Irodalom ​II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bojtár Endre - "Az ​ember feljő"
"Nem ​»valódi« történelmi regény. Hát akkor mi? Az, aminek Közép- és Kelet-Európán kívül olvassák: kalandregény, ifjúsági regény. (S aminek alapján szerte a világon még ma is megítélnek bennünket, csupa romantikus csodabogárnak tartván a közép- és kelet-európai embert.) Ebben rejlik a műfaj hallatlan népszerűségének a titka is: a cselekményességben, a szereplők egyértelműségében és változatlanságában, akikkel az olvasó ezért kockázat nélkül azonosulhat, a színes nyelvi stílusban. A baj csak az, hogy a számos tiltakozás ellenére mifelénk mindenütt valódinak tartják a romantikus történelmi regényt: a legtöbbjük kötelező iskolai olvasmány, többszörösen megzenésített, megfilmesített, képregényesített, tévére, rádióra alkalmazott, a múltunkról alakított kép legfőbb formálója. S itt már súlyosabb dolgok forognak kockán, mint a lakkozott valóságszemlélet: a közép- és kelet-európai kis népek együttélése."

Bojtár Endre - Útvesztők, ​útjelzők
Bojtár ​Endre írásait olvasva bizton állíthatom, hogy ez a kötet is ugyanolyan nagy jelentőségű, mint volt a szerző 1983-ban megjelent Egy kelet-européer az irodalomelméletben című tanulmánykötete (amelyik a körülmények szerencsés összejátszása következtében alighanem az egyetlen cenzúrázatlan könyv volt a szocializmus alatt), s amelyik ezért is, de legfőképpen minőségének köszönhetően jelentős hatással volt a fiatalabb társadalomtudósokra. A kötet felmutatja Bojtár munkásságának minden erényét: irodalomelméleti felkészültségét, irodalomtörténészi kvalitásait, a jelenkori, kortárs irodalom kritikusának biztos ítélő erejét, sőt, még műfordítói képességeiből is kapunk ízelítőt. Mindezt pedig annak az eszménynek a jegyében előadva, amit Bojtár úgy fogalmazott meg, hogy az a jó tanulmány, esszé, amelyiknek minden mondata mögött egy-egy elolvasott könyv áll, de ez nem látszik. ___Szilágyi János György

Kollekciók