Ajax-loader

Magyar László András könyvei a rukkolán


Magyar László András - Idill
Az ​utóbbi évek pályakezdő költői között egyre többen akadnak olyanok, akik a klasszikus versformák újjáélesztésével, költői rehabilitálásával keltenek megérdemelt figyelmet. Magyar László András közéjük tartozik, sőt talán legkönnyedebb, legelegánsabb művelője ennek az irányzatnak. Az antikvitás kultúráján edzett eredeti szemléletmódja, tudatossága, kiművelt és tiszta versbeszéde szerencsésen ötvöződik az ironikus, olykor groteszk ábrázolásra való hajlamával, a modern nagyvárosi élet többnyire hétköznapias élménykörével vagy éppen az erotikus idillköltészet újszerűen ódon változatával. Higgadt és szemlélődő alkatából következően költészetének centrumában a nem avuló emberi és művészi értékek védelme és tudatosítása áll. Ez végül is nincs ellentétben azzal, hogy jól meggondolt ambivalenciákban és dilemmákban fedezze fel az egyéni s költői hivatás, az ajándékul kapott létezés értelmét.

Magyar László András - A ​szűzgyógymód és egyéb érdekességek
Magyar ​László András kultúrtörténeti esszéi: Mi köze a koponya dudorainak a jellemhez, vagy az orrnak a hímtaghoz? Létezett-e aranyszőlő? Milyen szokások, hiedelmek, mesék kapcsolatosak a napfogyatkozással? Van-e értelme az érvágásnak? Miért nehéz gyógyítani a gazdagokat? Gyógyhatású-e a szűzlányok közelsége? Efféle különös orvostörténeti kérdésekre ad választ a kötet tizenkilenc komolyan szórakoztató tanulmánya.

Magyar László András - Solenoid ​és Pelithe
A ​gyógyító ember kezdetleges sebészeti és fogászati műtéteihez ősidők óta használt szerszámokat. Ahogy az orvosi tudás és az emberiség technikai készsége gyarapodott, úgy tökéletesedtek ezek a szerszámok, és bonyolódtak lassan szerkezetekké, gépezetekké. Ebben a kis könyvben képek és szórakoztatónak szánt magyarázatok segítségével érdekes, régi gyógyító szerken!tyűket kívántunk bemutatni. Vagyis nem egyszerű orvosi műszereket, eszközöket gyűjtöttünk egybe, hanem olyan bonyolultabb gyógyalkotmányokat, amelyek vagy telje!sen, vagy eredeti formájukban már rég eltűntek. Ihletőjük ugyanaz a 19. században megszülető egészségkultusz volt, mint amin a mai nagyhatalmú, értékrendünket és élet!módunkat egyaránt befolyásoló egészségipar alapul. Az a világ, amelybe ez a könyv kívánja vezetni olvasóit, még csak a kezdet világa. A bájosan gyermeteg, gyakran mulatságos, ám mindenképpen érdekes és izgalmas kezdeté, amikor a gépek még nem uralkodtak rajtunk, hanem csak csodált barátaink és játszótársaink voltak, akiknek úgy örültünk egykor, mint ahogy új játékának örvend a kisgyerek.

Magyar László András - A ​@-tól az egyszarvúig
Az ​állatoknak nincs történelmük: a zoológia őse, az úgynevezett „historia animalium” – a historia szó eredeti jelentéséhez híven – mindig is fajuk vagy egyedi testük puszta leírására szorítkozott. A változások olyasféle hálója, amilyen az emberiség sorsát jellemzi, az állati létet nem veszi körül: az állat számára a változás csupán teste és környezete változását, esetleg faja evolúcióját jelenti, szemlélete módosulását, vagy múltja, emlékezete gazdagodását sosem. Az ember azonban kétségkívül történeti, vagyis időben élő lény: az emberit talán éppen ez különbözteti meg az állati léttől. Ha tehát zoohistóriáról beszélünk, nyilván csupán az ember és állat kapcsolatának történetét érthetjük alatta. Állatokhoz való viszonyunk, állatszemléletünk múltja azonban szorosan kapcsolódik saját történetünkhöz, így lényünk lényegéhez is, amelyet segítségével bizonyára könnyebben is érthetünk meg. Ezért lehet tanulságos egy effajta kérdésekkel foglalkozó tanulmánykötet…

Magyar László András - A ​jó életnek módja
A ​görög-római, az arab és a középkori orvostudomány az úgynevezett nedvkórtanon alapult. Ennek a 19. századig Európában egyeduralkodó medicinának gyógyító gyakorlata nagyrészt diététikus terápiából állt. A könyv a nedvkórtan alapelveinek ismertetése után ezt az ősi, és sok helyütt máig eleven gyógymódot mutatja be, valamint kapcsolatait az asztrológiával, fiziognómiával és egyéb furcsa elméletekkel. A szöveget áttekinthető élelmiszer-táblázatok, diagramok, ábrák és szórakoztatóan informatív művelődéstörténeti betétek színesítik. A könyvet tájékoztató bibliográfia is kiegészíti.

Magyar László András - A ​csámcsogó hullák és egyéb érdekességek
Az ​orvostörténész szerző a legkülönösebb gyógymódokat tárja az olvasó elé, illetve azokat a cselekedeteket, amelyek a gyógyítás históriájának elhagyatott határterületein rejtőznek. A szórakoztató olvasmány illusztrálására álljon itt két jó tanács, amely a hosszú élet titkát fedi fel előttünk. Cserei Mihály krónikaíró így inti hazánk lakosságát: "Ha magyar vagy, s sokáig élni akarsz, okos ne légy, vitéz ne légy, s pénzed se legyen sok." Egy 1804-ben latinul megjelent kötet szerint a hosszú életet óhajtóknak csak a következőket kell kerülniük: "a gőgöt, a tettetést, a veszekedést, a hálátlanságot, a nagyravágyást, a hivalkodást, a kíváncsiságot, az engedetlenséget, a kapzsiságot, a makacsságot, a harácsolást, a hazudozást, az izgalmakat, a dőzsölést, a meggondolatlanságot, az irigységet, a gyűlölséget, a túlságos örömöt, a pletykát, a torkosságot, a bőbeszédűséget, a léhaságot, a türelmetlenséget, a cselszövést, a hangoskodást, a depressziót, az elkeseredést, a rosszindulatot, a képzelgést és a kishitűséget." Ennyi az egész!

Magyar László András - A ​kapzsi hóhérné
A ​gyűjtemény elbeszéléseiben, méregkeverőkről, prostituáltakról, kikapós asszonykákról, apácákról, csalókról, mártírokról, kuruzslókról, hóhérfeleségekről és kígyónőkről egyaránt szó esik. A rövid és szórakoztató történetek hiteles képet adnak a nők korabeli társadalmi helyzetéről, életmódjáról, szenvedéseiről, sőt -mivel a szövegek kivétel nélkül férfiaktól származnak- bizony nem túlságosan hízelgő megítéléséről is. A 16-17. század már szinte teljesen elfeledett irodalma különleges csemege lehet mindazok számára, akik kedvelik a szórakoztató, eseménydús, kissé véres és kegyetlen, olykor pajzán vagy egyenesen obszcén olvasnivalót.

Horányi Ildikó - Magyar László András - Életmódszertár
A ​múzeum világa új élményeket kínál diákoknak és tanároknak egyaránt. Újat, hiszen egyfelől a legfrissebb, megbízható tudományos ismereteket közvetíti, s újat, hiszen az iskola falain kívüli világ ez, tele szokatlan tárgyakkal, eszközökkel, művészeti alkotásokkal, amelyek megismerése önmagukban élményt jelent. Foglalkozásaink a tantervekhez kapcsolódva a biológia, a történelem és a művészetek oktatásában szokatlan témákat dolgoznak fel, interaktívak, készség- és tudásfejlesztőek, izgalmasak és szórakoztatóak. Óvodás kortól az érettségizőkig minden korosztály megtalálja múzeumpedagógiai kínálatunkban a neki szólót, a kedvére valót.

Magyar László András - A ​repülőkenőcs
Hogyan ​készíthetünk szerelmi bájlevest? Ki találta fel az óvszert? Mire jó a vakond zsírja, a sün bőre vagy a bivaly teje? Hogyan próbálták a régiek befolyásolni magzatuk küllemét, hogyan kíséreltek meg óriásokat és törpéket tenyészteni? Kik a méregleányok? Mi a szűzlánygyógymód? Hány típusa van a csóknak? Ki volt a legkövérebb ember? Lehet-e levélben gyógyítani? Miért nem járt vécére Mao elnök? Mi a jobb gyógyszer: az álom vagy a hideg víz? Ki volt a fogarasi fenomén? Milyen szagúak a betegségek? Ebben a könyvben az egészséges és a beteg testtel kapcsolatos hagyományokról, szokásokról, furcsaságokról, egyszóval testkultúránk múltjáról mondunk el néha mulatságos, néha pedig meghökkentő, sőt egyenest megdöbbentő történeteket. Kötetünk kétféleképpen is olvasható. Forgathatjuk úgy, mint igaz mesék gyűjteményét, folyamatosan olvasva szövegét, ám használhatjuk valamilyen különös enciklopédiaként is, amelynek csak egy-egy szócikkébe pillantunk bele.

Magyar László András - A ​műember története
Aki ​meg akarja tudni, mi a kapcsolat a gólem és a számítógépek, Frankenstein és a mandragóra-emberke, az incubus-ördög és az eugenika, a génsebészet és az alkímia között, ebben a könyvben választ talál majd kérdéseire. Aki arra kíváncsi, miképpen próbált az ember magához hasonló lényt teremteni s miképpen vágyott részesülni az emberteremtés kétes gyönyörében, hogyan kutatta saját eredetét az alkímia, mágia, kabbala, a fizika, kémia és biológia segítségével, ezt a könyvet olvasva, ha ki nem is elégítheti, legalább csillapíthatja kíváncsiságát. Aki pedig pusztán szórakozni szeretne letűnt korok, hajdanvolt emberek és ősi gondolatok történetét hallgatva kíván megpihenni munka után, az sem teszi le csalódottan ezt a könyvet, hiszen nincs szebb, nincs érdekesebb, mint az emberi vágyak története - olyan történet ez, amelyben alig választható szét álom és valóság.

Csoma Zsigmond - Magyar László András - Magyar ​füves- és gyógyborok
Korabeli ​források olvasása, levéltári kutatások, néprajzi gyűjtések során a szőlővel és borral való gyógyítás különböző módjaira lettünk figyelmesek. Lassan kirajzolódott előttünk egy gyógyítási rendszer, egy teljes kép, a szőlővel, a musttal, a borral, a különböző gyógyfűvel még inkább gyógyhatásúvá varázsolt borféleségekkel történő gyógyításról. Mindez a természetes gyógyítás része volt, a több évszázados tapasztalatokat magába ötvöző, kikristályosodott gyógyító tudás része. Szándékunk e könyv megírásával, hogy a több évszázados szőlő-bor gyógykúra ne merüljön végleg feledésbe, sőt ha arra érdemesnek tartják, orvosok, szanatóriumok ismét alkalmazhassák. Ne feledjük, a mértékletesen fogyasztott magyar borok mindig gyógyhatásúak voltak, és maradtak máig is.

Magyar László András - Bevezetés ​a kísértettanba
"Micsoda ​a kísértet? Hol található? Hogyan tartható távol s idézhető meg? Mire használható?"Egyebek közt ezekre a kérdésekre ad rövid, mulattató választ ez a kis könyv, mely egy nemlétező világba, a kísértetek birodalmába kalauzol minket.S ugyan mit keresünk mi, mai emberek, a kísértetvilágban? Talán saját vágyainkat és félelmeinket, múltunkat és hagyományainkat. Mesék, hiedelmek, szokások, mítoszok, versek és különös gondolatok között bolyongunk majd, vámpírokkal, démonokkal, fehér asszonyokkal és lánccsörgető csontvázakkal ismerkedünk, nevetve azon, amit meghaladtunk, és mosolyogva azon, amit máig őrzünk. Hiszen a kísértetek világa az emberek világa: melyik gyökerezik a másikban, ki tudja?Szálljunk hát alá! Kezdjük meg utunkat!

Kollekciók