Ajax-loader

Hegedüs Géza könyvei a rukkolán


Hegedüs Géza - Szent ​Szilveszter éjszakája
999-ben ​az örök város, Róma utcáit átjárja az ezredvég rettenete, a végítélet félelme. Vajon mit hoz az ezredik év? III. Ottó császár a szerelem beteljesedésében reménykedik, mely a legyilkolt római lázadó Crescentius özvegyéhez köti. Segít-e vágya elérésében II. Szilveszter, a kor nagytudású pápája, aki valaha az uralkodó tanítója volt? A lendületes regény a két legendás történelmi alak életén keresztül ábrázolja az első ezredvég legfontosabb eseményeit, az éppen kiteljesedő középkor árnyait és fényeit.

Hegedüs Géza - Börtönfalak ​ábécéje
Részlet: ​Én, Gerzson Mihály, az ókori, középkori és közel-keleti régészet doktora, hites írásszakértő, címzetes egyetemi tanárként a paleográfia, vagyis a régi írások egyetemi meghívott előadója, több, mint hét évtizeden át magyar állampolgár, a közép-európai történelem kiszolgáltatott, vétlenül többszörösen büntetett előéletű résztvevője - úgy döntöttem, hogy földi életem ama végső szakaszára, amely még megadatik nekem, elhagyom lélekbeli hazámat, Európát. Elmegyek idegenbe, idegennek, hogy remélhető nyugalomban végiggondolhassam, vajon van-e tanulsága mindannak, amit végigéltem. Hiszen mindig úgy hittem, semmi közöm nincs a politikához, minthogy vélt tudásom részletkérdései érdekeltek és foglalkoztattak, s mégis újra meg újra politikai helyzetek sodortak veszedelmekből veszedelmekbe. Szerelmek lelki és testi mámoráról ábrándoztam, és váratlan büntetőügyek vádlottja és elítéltje lettem.

Hegedüs Géza - Arcképvázlatok
Ha ​az olvasó találkozott a szerző A magyar irodalom arcképcsarnoka című könyvével, akár úgy is tekintheti, hogy most annak második kötetét tartja a kezében. Hiszen amiként abban, úgy ebben is kereken száz magyar író és költő arcképvázlatát ismerheti meg; s minthogy ez a könyv később jelenik meg, mint amaz, tehát sorrendben: ez a második kötet. Holott mégsem az, és nagyon kérem az olvasót, ne is tekintse annak. Először is: itt szó sincs semmiféle időbeli folytatás­ról, itt is nagyon régiekkel – XVI. századbeliekkel – kezdődik a névsor, és nemrég elment kortársakkal végződik. De még csak azt sem lehet mondani, hogy okvetle­nül értékrendbeli különbség van a két könyv felidézte íróművészek között. Egy­szerűen arról van szó, hogy itt most azokról beszélek, akik ezért vagy azért nem fértek el abban az Arcképcsarnokban. Mert az ugyan igaz, hogy irodalmunk legvitathatatlanabb klasszikusairól a szerző – mármint én, aki e sorokat írom – az előző kötetbe írta-vázolta azokat a bemutató mondatokat, amelyekkel jelezni kívánta, hogy őbenne milyen fővonásokkal rajzolódnak ki ezek a legnagyobbak, ámde ezeknek a kétségtelenül legnagyobbaknak, legjelentékenyebbeknek a száma alig-alig haladja meg a tucatot. Hogy őmelléjük kik kerültek abba az Arcképcsar­nokba, azt nagymértékben meghatározta a szerző saját ízlése, olvasói emlékeinek követelőzése vagy egyik-másik alak életrajzi érdekessége. És mivel négy-öt író­gépelt oldalnál rövidebben nemigen lehet valamelyest is szemléletes képet vázolni egy-egy íróról, száz ilyen vázlatnál több pedig nem fér még egy viszonylag terjedel­mes kötetbe sem – tehát a kerek százas szám varázsa (amely Dantét is igézte, hogy Isteni színjátéka éppen száz énekre terjedjen, és Boccacciót is arra csábította, hogy száz novellából állítsa össze Dekameronját, és még a mi Szerb Antalunkat is ösz­tönözte, hogy száz versből építse fel a szerintem mindmáig legszebb magyar nyelvű költői antológiát) nekem is azt az egyáltalán nem irodalomtörténeti, hanem iro­dalmi játéknak tekinthető komponáló igényt adta, hogy kereken száz ugyanolyan hosszú – illetve ugyanolyan rövid – arcképpel igyekezzem vágyat ébreszteni az olva­sókban kimeríthetetlen kincsestárunk, a magyar irodalom minél teljesebb birtokba vételére.

Hegedüs Géza - Ágyban ​szerzett diadal
A ​négy kisregény négy különböző és különös történetet beszél el a régi-régi görög és bizánci történelemből, témájuk mégis azonos: mind a négy az ezerarcú szerelem és a hasonlóképpen ezerarcú politika elválaszthatatlan egységéről, olykor egyenest azonosságáról vall. Hőseik egykor valóban élt, múlhatatlan jelentőségű és érdemű államférfiak, Nagy Sándor, Gügész király, Periklész és Justinianus császár, és híresen-hírhedten gyönyörű asszonyok, mint a hetérából az aranykor Athénjának első asszonyává lett Aszpászia, Phrüné, a legnagyobb görög szobrász és festő modellje és szeretője, aki a történelem első sztriptízét mutatta be azért, hogy a "belépti díjból" fölépíttethesse Théba városának lerombolt falait, vagy a bizánci bordélyból a trónra kerülő Theodóra, akinek szépségével csak az okossága vetekedhetett. Legenda és valóság, a régmúlt mitikus ködébe vesző csodás epizódok és hiteles történelmi események szórakoztató, egyszersmind a ma embere számára is bölcs tanulságot rejtő egyvelege ez a tüneményes könyv.

Hegedüs Géza - Az ​írnok és a fáraó
Hegedüs ​Géza regénye az ókori Egyiptom világába vezeti el az olvasót. Főhőse Ehnaton, a nagy reformer fáraó, aki az egyistenhit bevezetésével forradalmi jelentőségű társadalmi változások lehetőségét teremti meg. Másik hőse a fáraó fiatal írnoka, az ő boldogulása az új tanok győzelméhez kötődik, mert szerelmét, egy gazdag pap lányát, csak úgy kaphatja meg ha a régi világ összeomlik, és romjain egy új, egészségesebb élet születik, Ez a regény egy antik kultúrtörténeti trilógia harmadik önálló darabja. Az első kötet, A milétoszi hajós, a görög, a második pedig, az Előszó a hőskölteményhez, a latin kultúráról ad képet. A most hetvenesztendős író e három, az egyiptomi, görög, latin ókorról írt regénye egységes keretbe foglalja kultúránk kezdeteit, és színes, érdekes képes fest egy hajdani világ embereiről.

Hegedüs Géza - Előjátékok ​egy önéletrajzhoz
Az ​író - könyvéről: "Nem véletlenül indultam történésznek: saját előzményeimet, személyes élményeimet hajlamos vagyok kívülről is szemlélni. De nem véletlenül kanyarodtam igen hamar a tudománytól az írásművészet felé: számomra a jelen is történelem, és a múlt is személyes kaland. Néha úgy sejtem, hajnalkorom óta készülök erre a könyvre. Abban a sajátos helyzetben növekedtem felnőtté, hogy korai időktől fogva tudtam: az apai ág örökölt mendemondái a XVII. századig, az anyai ág a XVI. századig tartja nyilván az elődöket. Így a többé-kevésbé rendszeresen összegyűjtött családi adatok egyben valamelyes képet adnak a magyar polgárság jó néhány rétegének és árnyalatának fejlődéstörténetéről. Kétségtelen, hogy ez az emlékhalmaz valahogy előkészítette, színezte legkülönbözőbb műfajú írásaimat. De hiszen minden művészi eredmény valahogyan magában rejti létrehozójának múltját, emlékanyagát. De még azt is el tudom képzelni, hogy aki velem együtt végigjárja az én előzményeim útját, menthetetlenül fokozottabban kezd érdeklődni saját előzményei iránt. Hiszen a jelen és a készülődő jövendő csak a megértett előkészítő múlt ismeretével látható egységes és értelmes képnek."

Hegedüs Géza - Világirodalmi ​arcképcsarnok I-II.
Hegedûs ​Géza könyve 100 alkotó életútját tárja elénk mívesen megírt miniesszékben, amelyekben a pontosságra, megbízhatóságra való törekvés jól megfér a könnyed hangvétellel, az olvasmányos, színes stílussal és a közvetlen elõadásmóddal.

Hegedüs Géza - Az ​állam én vagyok
"Az ​itt következő regény és utána egy novella immár a hetedik kötete az Európa közepén című regényciklusnak. Ez így együtt összesen tíz hosszabb-rövidebb, műfajilag egymástól igen különböző történetet. Nem sokkötetes hosszú regény ez; hanem szoros értelemben vett regényciklus, ha tetszik: regényfolyam. Valamennyi darabja zárt, önmagában is önálló regény vagy elbeszélés, esetleg novella. Összeköti azonban valamennyit, hogy ugyanabban a társadalmi körben játszódnak, jó néhány szereplő újra meg újra visszatér bennük, habár van számos olyan alak, aki csak egy-egy történetben mutatkozik. Az is előfordul, hogy aki az egyik helyütt éppenhogy a történet szélén jelenik meg, az másutt a történet középponti alakja. A korábbi kötetek olvasója lépten-nyomon ismerősökkel találkozhat, de mindig kénytelen új figurákkal is megismerkedni. És ha még nem olvasott egyetlen regényt sem a ciklusból, akkor is hiánytalan, kerek történetet vagy történeteket kap, bármelyik kötete kerül a kezébe. Az én sokkalandú nemzedékemről szeretnék hírt adni azok számára is, akik kortársként velem együtt élték és élik ezeket az évtizedeket. A régmúlt és a közeli jövő közt azokat a pillanatokat szerettem volna és szeretném megragadni, amelyekben a jelenné érkezett egykori jövendő éppen múlttá válik. Saját bőrömöm tapasztaltam ennek a változásnak gyönyöreit is, veszedelmeit is, szorongásait is, reményeit is. Nagyszerű és rettenetes pillanatoknak voltam részese, cselekvője, szenvedője, tanúja. Művész vagyok: vallanom kell róluk. Feladatomnak tudom több mint két évtizede."

Hegedüs Géza - Az ​erdőntúli veszedelem
A ​magyar történelemnek egy kevéssé ismert szakaszáról, a Budai Nagy Antal-féle huszita felkelés történetéről szól ez az izgalmas, színes regény. Rég elmúlt idők érdekes hősei kelnek e lapokon életre: a Biblia-fordító diák, az újra fegyvert fogó huszita hadvezér, a földesúr testőréből lett lázadó katona, és - ha csak rövid időre is - elénk lép a későbbi magyar történelem halhatatlan alakja: Hunyadi János. Aki szereti a történelmi regényeket - márpedig ki nem szereti? -, annak maradandó élménye lesz Hegedüs Géza sok kiadást megért regénye, amely az olvasók kérésére újból megjelenik a Delfin sorozatban.

Hegedüs Géza - Palota ​a hegytetőn
Tartalom Palota ​a hegytetőn Katonadolog Idegenben Egy nap Londonban A második karrier Szilveszter Jegyzet az Európa közepén-ből

Hegedüs Géza - Az ​Isten és a részegek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hegedüs Géza - Az ​a májusi riadó
„Az ​a májusi riadó azóta kísért. Hétéves voltam, plakátokat bámultam, indulókat hallottam, felnőttek izgatott szavaiból bontakozott elém a történelem. Azután teltek-múltak az évtizedek, nemzedékemmel együtt éltem át a vészeket és reménységeket, és közben újra meg újra felderengtek azok a régi plakátok, régi indulók, annak a májusi riadónak a hangulata. Sokat kellett nekem is átélnem és megértenem, hogy kétségtelenné váljék: azt az utat járjuk, azt az utat kell járni, amelyen ők indultak el. Gyermekkori emlékeim és későbbi tapasztalataim vegyültek el a megtanult történelemmel, hogy segítségükkel próbáljam felidézni a hőstörténetet. Képeket láttam magam előtt, zenéket hallottam a csöndben is, alakok formálódtak képzeletemben: a valóság képei, zenéi, alakjai. És mintha egy újmódi hősköltemény egyik énekét kellene megírnom kellett, mert belülről követelődzött , úgy ültem le, hogy szavakba fogalmazzam olyan emberek kalandjait, akik akkor voltak ifjak, amikor én kisgyermekként plakátokon, énekekben, felnőttek izgatott beszédét ellesve találkoztam azzal a májusi riadóval. Regény? Azt hiszem, hogy az, de mégis sok köze van a hőskölteményhez is. Legalábbis így remélem.”

Hegedüs Géza - Egy ​jól nevelt fiatalember felkészül
Az ​író megpróbálja jellemezni ezt a könyvet: „A jól nevelt fiatalember - természetesen én vagyok. Dicsértek is, gúnyoltak is ifjúkoromban ezzel a jólneveltséggel. Ez a fiatalember, mint megannyi nemzedéktársa, túl kalandos emberöltők tanúja volt és lett. Ebből a hazai történelemszakaszból szeretnék egytucatnyi esztendőt felidézni, ahogy annak idején én éltem át. Az egész korszakra és egész társadalmi körömre jellemzőnek - ha tetszik: társadalomtörténeti dokumentumanyagnak - érzem azt az utat, amelyet én magántörténetemben éltem át az értelem és az érzelemvilág kibontakozásában gyermekkortól kamaszéveken át a korai ifjúságig. Az elején egy hétéves kisfiú érkezik szüleivel Nagyváradról a forradalmak évadján Budapestre, a végén egy tizenkilenc éves budapesti egyetemista látogat Nagyváradra, hogy amolyan induló értelmiségiként megmutassa magát rokonainak és gyermekkori ismerőseinek. Ami e két személyes dátum között volt, az a történelemben forradalom és ellenforradalom, majd úgy egy évtizeden át a Bethlen-féle konszolidáció, a magyar polgárság végső életképes kora (mert ez már nem volt fénykor, de még életképes kor, utána a polgárság önpusztító elmebaja, a fasizmus következett). Ebben az időben voltam én életre és hivatásokra felkészülő polgár ifjú. Saját példámat olyan példázatnak vélem, amelyből az olvasó sok mindent élhet újra velem egy ma már történelminek mondható korszakból, amely fél évszázaddal ezelőtt lezárult. - Hogy azután mi minden következett? Remélem, még abból is sok mindent tudok majd felidézni. De amit most a kezében tart az olvasó, magában is zárt, kerek krónika egytucatnyi magyar esztendőről."

Hegedüs Géza - A ​világosság gyermekei
"Kérem ​az olvasót - írja Hegedüs Géza-, hogy ezt a regényt semmiképpen se tekintse afféle szabványos-szabályos történelmi regénynek, még ha teljes egészében bele is illeszkedik nemzeti történetünk oly fontos mozzanataiba, mint a hazai felvilágosodás szellemi áramlata és a Martinovics-per tragikus eseménysorozata. Két hőse - Őz Pál, a forradalmár és Ürményi József, a személynök - hiteles történelmi alak, s felsorakoznak mellettük a kor valóban élt és így élt, így halt fiataljai. És mégsem mondanám, hogy ez a történet, a Martinovics-féle mozgalom regénye, inkább azt, hogy regény a Martinovics-mozgalom korából, amely szeretne minél többet érzékeltetni, az olvasó számára személyes élménnyé tenni abból a kora hajnali világból, ábrándokból, indulatokból, törekvésekből, amelynek múltunk egyik legvonzóbb korszakává teszi a XVIII. század végső negyedét. De még többet is kívánna a regény írója: érzékeltetni próbálta, hogy nemzedékének ifjúkorában mit jelentett ennek a felvilágosodott nemzedéknek felismert emlékezete."

Hegedüs Géza - Szatírák ​könyve
Hegedüs ​Géza verses és prózai szatíráinak gyűjteménye 1957-ben jelent meg, a most kiadott munka ennek hasonmása. Az antik versformában közreadott, Juvenalisra, Martialisra és társaikra alludáló költemények, valamint a hasonló hangnemű rövid prózai szatírák persze a kor meglehetősen ideologikus módján, "építő módon" bírálják a közélet és főként az irodalmi, kritikai világ visszásságait, akkor nem éltek számára ma már tulajdonképpen alig érthetően. A nem minden szellemesség nélkül való munka - elsősorban kortörténeti érdekességű.

Hegedüs Géza - Az ​olvasás gyönyörűsége
Ezeket ​a beszélgetéseket a rádió ihlette. A szerzőnek immár jó négy évtizede a rádió az egyik legfontosabb kifejezési formája. A rádióbeli dráma - a hangjáték - ugyanúgy saját műfajom, mint a csevegő hangú ismeretterjesztés, amelyet színész barátaim olvasnak fel, mikrofon előtt az érdeklődő hallgatóknak. Nos, évekkel ezelőtt Rádiónk szerkesztőségében feltették nekem a kérdést, hogy miképpen is képzelném el, ha a legszélesebb közönség számára az olvasás gyönyörűségéről kellene beszélnem. A kérdésre még csak gondolkodnom sem kellett: mintha magam is évek óta ezt terveztem volna. Hiszen ifjúkorom hajnali éveitől kezdve szenvedélyes olvasó vagyok; ugyanúgy nem tudom elképzelni napjaimat könyv nélkül, mint étel-ital nélkül.

Hegedüs Géza - Világirodalmi arcképcsarnok II.
Hegedûs Géza könyve 100 alkotó életútját tárja elénk mívesen megírt miniesszékben, amelyekben a pontosságra, megbízhatóságra való törekvés jól megfér a könnyed hangvétellel, az olvasmányos, színes stílussal és a közvetlen elõadásmóddal.

Hegedüs Géza - Évezredek szép prózája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hegedüs Géza - Heltai ​Jenő alkotásai és vallomásai tükrében
Első ​verseskötete, a Modern dalok a múlt század végén jelent meg, utolsó, búcsúverse 1957-es keltezésű. A két dátum között egy sokműfajú alkotó és jelentős kultúrpolitikus egymástól elválaszthatatlanul egységes, csaknem áttekinthetetlen méretű életműve teljesedett ki. "Ide-oda csapongó újságíró, szerkesztő, könyvkiadó, színházigazgató, író, drámaíró, kabaréköltő, francia, angol, olasz és német színdarabok és versek fordítója voltam, éltem Párizsban, Londonban, Bécsben, Berlinben, Konstantinápolyban, itthon és külföldön is találkoztam kis és nagy emberekkel, becsületesekkel és csalókkal, szép és gonosz nőkkel, ... s mindebből talán egy-egy figurát tudok csak megvilágítani..." - írja öregkori vallomásában, szerényen elhallgatva, hogy ő teremti meg a magyar kabaréköltészetet, hogy Kató-verseivel új korszak kezdődik irodalmunkban, hogy novelláinak legszebb darabjai a műfaj hazai legjobb remekei közé tartoznak, hogy regényeiben, a bohémvilág, a balkáni uralkodók kisszerű machiavellizmusának ábrázolásával utat mutat a magyar persziflázs-regénynek, hogy egyike legsikeresebb színpadi szerzőinknek, aki az újromantikus versesjátékokat új életerővel töltötte meg, s A néma leventé-vel ma is, most is telt házat teremt színházainkban. Az izgatottan úttörő, folytonosan kezdeményező Heltainak a költők között sajátos helyet jelöl ki az, hogy biztonságosan csevegő újságíró és novellista, a novellistának viszont bravúros hátteret ad, hogy gyakorlott drámaíró, és mindehhez az esztétikai erényhez járul egy ritka és fontos etikai erény: Heltai bármit írt, átsüt rajta az emberi jóság. A Heltai-életmű sokfélesége más-más műfajban más-más jelentőségű. Hogy művei végtelenjében mi az irodalomtörténeti jelentőségű és mi a kiemelkedő rangos írás, azt keresi -kutatja Hegedűs Géza e kötetben oknyomozó lendülettel, értő, irodalomtörténészi lélekkel és a hiátusokat is kitölteni tudó, a mögöttes világ sugárzását is fogékonyan érző írói szívvel.

Hegedüs Géza - A ​mindentudás városa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hegedüs Géza - Isten ​jött Thébába
Hegedüs ​Géza József Attila díjas író, költő, dramaturg könyve két nagyobb egységre tagolódik. Az első részben változatos témájú költemények olvashatók. A véget nem érő szenvedések hatására íródott a Bal, jobb, egy kettő, és a Háborús könyörgés: ”Most háború van: rombadőlt, / mit épített az ember. / Csak sír az ég, jajong a föld / s a szív remélni sem mer.” Hazafias költeménye a Márciusi daktilusok, történelmi Kottaner Ilona dicsekvő éneke: „én voltam az a híres asszony, ki ellopta a koronát.” Szerelmes verse a Margit-napi virágének: „Nálad nélkül búsan járnék / egyedül, egyedül, / melletted a csöndesség is / hegedül, hegedül. De van verse a képmutatásról: „Oly úri a forma, kecses a bók, / de verseny az élet, tőke a csók” (Tánc-szvit), és a türelemről: „hallgasd meg azt is, mások mit felelnek. / Türelmes légy, hogy békesség legyen… Ne légy türelmes: mit sem ér a béke, / ha megaláznak – embernek se véve –„ Két szonett a türelemről. A könyv második részben olvasható a kötet címét is adó Isten jött Thébába. A regény Bakkhosz, azaz Dionyzosz történetét meséli el, azt, hogy miért és hogyan kóstoltatta meg Bakkhosz Théba lakóival a mámort okozó nedűt. A görög mitológia történetét feldolgozó regényben többször felmerül a bűn és a jóság problémája: hogy kinek mi a vétke, s vajon jót tett-e Bakkhosz, amikor megismertette az emberekkel a bor élvezetét. A könyv, bár nem életmű válogatás, bepillantást ad az író alkotói világába. A kötetet a szerző jelentősebb műveinek a jegyzéke zárja.

Hegedüs Géza - Szerelem ​a fűzfák alatt / Sakuntala gyűrűje
A ​szerelemről szól Hegedüs Géza két legenda-feldolgozása. A gőgös előítéletek miatt szerencsétlenné lett szerelmesek a halál után egyesülnek. Mintha _Kádár Kata_ magyar népmesei motívumai szólalnának meg a _Szerelem a fűzfák alatt_ kínai meséjében. A szegény sorsú Liang San-po sírját villám nyitja szét, hogy szerelmese követhesse, Liang San-po és Csu Jing-té lelke madárként repül ki a sírból, hogy a fűzfán együtt dalolja szerelmes énekét. A másik mesejáték az ind mesevilág egy darabját ülteti át magyar nyelvre. A szerelem itt boldog beteljesüléshez vezet, de míg idáig érnek a szerelmesek, az istenek nehéz próbáit kell megállniuk. - Ha a királyfi életét akarod, akkor örökre le kell mondanod a szerelméről - mondja Ganga istennő a hozzá imádkozó Sakuntalának. És Sakuntala szerelme kiállja a próbát - örök remeteségre kárhoztatja önmagát, hogy megmenthesse szerelmese életét. S az indiai istenek megelégszenek a lemondás szándékával, újból egymáshoz vezetik a hű szíveket. Hegedüs Géza gördülékeny és változatos verssorokba öltözteti a két bájos mesejátékot, s verselési művészetével gazdagabbá teszi két távoli nép meséivel a magyar mesevilágot.

Hegedüs Géza - A ​megalázott Babilon
A ​szerző írja könyvéről: Asszír katonák menetelnek Babilon utcáin, a lakosok némán szoronganak, a szorongások mögött vágyak, indulatok feszülnek, és az emberek élnek úgy, ahogy lehet, s ki-ki viselkedik jelleme szerint. Az asszír fővárosban, Ninivében pedig Asszur-banapli ül trónusán, palotája közelében, a cserépkötegek hírneves könyvtárában halmozódik a tudás és a költészet. Ebben a világban játszódik ez a regény, amelyben a diadalmas Asszíria végül is összeomlik, és a megalázott Babilon felemeli fejét, hogy elinduljon végső fénykora felé. S mindezt egy kalandos történet kapcsán próbáltam elmesélni, remélvén, hogy aki velem tart hősömnek, az írástudó Tamuzaddadnak útjain, közben egyet-mást megtud az ókori Mezopotámia világáról, kultúrájáról, fényeiről és sötétségeiről. És azt is remélem, hogy közben személyes ismerősként él a felidézett alakokkal, akiknek sorsa történelmi helyzeteket példáz, de nem az ismeretterjesztés oktató-magyarázó módszereivel, hanem a gyönyörködtető szándékú, embert és társadalmat ábrázoló szépirodalom eszközei által. Regényt írtam tehát, hogy élményként idézzek egy régmúlt kultúrtörténeti korszakot. Jó mulatást kívánok hozzá.

Hegedüs Géza - Hermész ​pecsétje
"1962-ben, ​tehát nyolc évvel ezelőtt kezdtem el írni ezeket műfajilag talán rapszódiának nevezhető, szabadhullámzású költeményeket, és annak is jó három esztendeje, hogy az egyes darabok – a közben kibontakozott terv alapján – összeálltak azzá az egységes vallomás-ciklussá, amelyet e kis kötettel kezében tart az olvasó. A megjelenés tehát, különösen, ha első elkészült részeit tekintjük, szinte-szinte betartotta a horatiusi bölcs tanácsot, amely sokévi kivárásra inti a költőt, hogy előbb a múló idő igazolja a mű érvényességét, és csak akkor kerüljön olvasó elé, ha újra elővéve sem tűnik avultnak vagy gyorsan avulónak. A gyakorló és gyakorlott író, akinek a költészet a lélek ünneplője, amelyben a legfontosabbnak tűnő mondanivalókat kívánja maradandóság igényével közölni, ebben a költői módszerekkel fogalmazott rapszódiaciklusban eddigi élete legfontosabbnak vélt tanúságait, alanyian megfogalmazott világképét próbált összefoglalni. És ez alighanem indokolja is a kivárást, amíg az idő próbája felhatalmazta, hogy közzétegye élete alapélményeinek lírai vetületét."

Hegedüs Géza - Hajnal ​a tárnák fölött
Két ​korábban megjelent történelmi regény új kiadása egy kötetben."A fekete ember históriája" 1570-ben játszódik. Mohács után akad egy parasztvezér, Karácsony György, aki győzni tudott a török ellen. A belső harcoktól hangos ország megrémült "az új Dózsától", összefogtak ellene, s végül Debrecenben halálra ítélték. A kötet másik regénye a "Hajnal a tárnák fölött" 45 évvel korábban játszódik: Besztercebányán 1525-ben. Magyarország történetének ez volt a legkorábbi bányászmegmozdulása, az első magyar munkássztrájk. Az író mindkét regényben gyér számú hiteles adatot kerekít felidézett korképpé, összefüggő, érdekes történetté. A két regény Győry Miklós illusztrációval jelenik meg.

Hegedüs Géza - Európa ​közepén III.
Az ​Európa közepén harmadik kötete az ötvenes évek elején játszódik. A regényfolyamban tehát ez a rész is önálló egésznek, egy korszak tükrének tekinthető. Ezen belül azoönban zárt, kerek egész külön-külön is a két regény: A Kálmánszeghyek és a Kettesben a Tragédiával. De a két történetet összefogja, hogy ugyanabban a dunántúli városban, Pusztavárott játszódik. Ez a Pusztavár ugyan az írói képzelet szülötte, de oly módon, hogy körülményei jellemzőek számos hazai középnagyságú vidéki városra. Nagy hagyománya van ennek a magyar irodalomban. Pucufalva Bessenyei Tariménes utazásá-ban, Taksony vármegye Eötvös A falu jegyzője című regényében, Tanúsvár Jókai Kiskirályok-jában vagy Zsarátnok városa Móricz Rokonok-jában mind az írói képzelet szülötte, de nagyon is jellemzőek az ábrázolt korok valóságára. Hegedűs Géza a nagy példák ösztönzésére igyekezett egy elképzelt, de hite szerint igen tipikus vidéki város bemutatásával felidézni sok mindent az ötvenes évek első feléből. A Kálmánszeghyek egy nagy múltú nemesi család történetével jelzi a hajdani dzsentrivilág kiszorulását a magyar történelemből a proletárhatalom kezdeteinek idején. A regény hőse Angyal Mihály, a proletárfiúból lett tanácselnök, akit minden emléke a Kálmánszeghyek elleni harcra ösztökél. S habár szenvedélye elragadja és tragikomikusan magát buktatja el, utána már másmilyen a város képe. A Kettesben a Tragédiával; művészregény. Egy színésznő - Fülöp Veronika, akit az Európa közepén olvasója már ismerhet - Pusztavárra kerül, s itt nem is egészen idegen, hiszen nagy messziről ő is Kálmánszeghy-leszármazott. Itt megkapja Éva szerepét Az ember tragédiájá-ban. És ahogy azonosul a szereppel, úgy éli át saját múltját, az ország múltját és az egész emberiség múltját, hogy jobban értse önmagát és a kort, amelyben él, és amelyben a művésznek oly fontos történelmi feladatai vannak.

Hegedüs Géza - Vasbordájú ​szentek
- ​Csak kíméletlenül kiirtani a király ellenségeit - vallotta Strafford lord és Laud, a canterbury érsek. Hullottak a fejek, a hóhér alig győzte, mígnem egyszer csak Strafford és Laud fejét kellett leütnie... a királyból meg egyelőre fogoly lett. A vasbordások seregének vezére, Cromwell pedig győzelemre vitte a népet, az angol polgári forradalmat. S így neve elválaszthatatlan az emberiség új korszakának kezdetétől... A rengeteg izgalmas fordulattal teli forradalom és nagy alakja, Cromwell, valósággal megelevenedik Hegedüs Géza könyvének lapjain.

Hegedüs Géza - Így ​élt Dózsa György
1972: ​ Új sorozatot indít a Móra Könyvkiadó 10-14 éves gyermekek számára Így élt... címmel. Elmúlt idők legkiválóbbjainak életét és munkásságát mutatja be egy-egy kötetben, 80-100 fényképpel illusztrálva. Az új sorozat első kötete az 500 évvel ezelőtt született Dózsa György, az 1514-es magyar parasztforradalom vezérének alakját, tevékenységét mutatja be. A gazdagon illusztrált kötetből nemcsak azt tudja meg az olvasó, hogyan élt és harcolt Dózsa György az 1514-es magyar parasztháborúban, hanem azt is, hogyan élt tovább neve és szelleme a magyar irodalomban - Taurinus, Petőfi, Jókai, Ady, Illyés, Szabó Pál, Gergely Sándor, Juhász Gyula, Kiss József,Várnai Zseni, Rónay György, Juhász Ferenc írásaiban, Derkovits Gyula rajzaiban.

Hegedüs Géza - Fontatlanságok
Ami ​nem pontos, az pontatlan, ami pedig nem fontos, az Hegedűs Géza eredeti szóhasználatával: fontatlan. Ám ami nem fontos, az még lehet igen érdekes: ilyen "fontatlan" történelmi érdekességekkel és hiteles pletykákkal - egyszóval: fontatlanságokkal - szórakoztatja a népszerű szerző hétről hétre a TV Magazin olvasóit. Ezekből az írásokból gyűjtött most össze egy csokorra valót, s nyújtja át jó szórakozást kínálva és kívánva valamennyiünknek.

Hegedüs Géza - Kulcsra ​zárt szobában
Muraközy ​János, az elfelejtett, különös, kettős életű, XIX. századi romantikus magyar festő Hegedüs Géza legújabb regényének hőse. "Muraközy sorsa felizgatta képzeletemet - vallja az író. - És ezt az életet a maga szélsőséges egyediségében nagyon is jellemzőnek éreztem a múlt század második felének Magyarországára, ahol 48 élő és szeretett emléke szakadatlanul jelen volt 67 sohase lelkesítő, de józanul vállalt valóságában, ez pedig kisebb vagy nagyobb mértékben az egész társadalomra kényszerített valamelyes tudathasadást. Én Muraközy életének gyér számú adataiból, néhány kiválasztott képből és a korszakra jellemzőnek tartott történelmi tényekből szerkesztettem meg a regény vázlatát, kitöltve a tények mögé és köré képzelt érzésekkel, gondolatokkal, cselekménymozzanatokkal."

Hegedüs Géza - Magyar ​századok
Hegedűs ​Géza több mint hat évtizedes írói tevékenységének jelentős hányadát a magyar irodalom és a magyar történelem széles körű megismertetésének szentelte. Új könyvében hazánk 1100 éves történelmét tömören, olvasmányos stílusban tekinti át, s a politikai történéseken kívül a magyar kultúra és a magyarság mindennapi életének is nagy figyelmet szentel. A MAGYAR SZÁZADOK olyan könyv, amelyben egy kivételes műveltségű, sokat tapasztalt író mintegy a saját személyes élményeként mutatja be, s ily módon az olvasó számára is saját élménnyé teszi eleink tizenegy évszázados történetét. A kötet Függeléke időrendben közli Magyarország uralkodóinak, államfőinek, kormányfőinek, valamint közoktatási és kulturális ügyekkel foglalkozó minisztereinek a jegyzékét a kezdetektől napjainkig.

Hegedüs Géza - Európa ​közepén I-IV.
Az ​Európa közepén hatalmas arányú regényciklus, mely két évtizedes munkával teljesedett a megrendült régi világ és a felszabadulás utáni élet epikus tükörképévé. A négy kötetre tervezett sorozat első része, mely három regényből és egy novellából áll, a harmincas évektől 1945-ig vezet, vagyis szoros értelemben a felszabadulás krónikája. Az Útvesztő a fasizmusba és a háborúba rohanó országot mutatja be két testvér sorsában. Az egyik testvérben polgári vágyakozások élnek, a másik megtalálja az utat a munkásmozgalomhoz és a vészek között kibontakozó jövőhöz. De már itt feltűnik Káldi Kristóf, a ciklus egyik újra meg újra visszatérő alakja, a későbbi közéleti férfi. A Dermesztő hidegben pillanatkép a háborúból, hőse Boltos Béla, a későbbi történetek egyik középponti szereplője. A sötétség utolsó órái a megaláztatást követő felszabadulás regénye. Internáltak, elítéltek, haláltáborba hurcolt emberek története és a szabadulás pillanataié. Itt kezdődik el az új élet, a mi életünk. A Bojár Bálint egy jó házasság megrendülésének története 1945-ben, a koalíciós korszak első heteiben. Lélektani regény is, korkép is, jellegzetes helyzetekkel, jellegzetes alakokkal. Egy új világ első örömeivel, első tétovázásaival, s a jövendő - azaz a mi emberöltőnk - bontakozó láthatárával. A négy kötetnyi regénycikluson belül ez az első kötet önmagában is teljes értékű, epikusan zárt egység.

Kollekciók