Ajax-loader

Kiss Lajos könyvei a rukkolán


Kiss Lajos - Kniezsa ​István
Kniezsa ​István nyelvész, egyetemi tanár, az MTA tagja származásánál és képzettségénél fogva is mindenekelőtt arra volt predestinálva, hogy a magyar szókincsre gyakorolt szláv hatást vizsgálja. De a magyar nyelv szláv jövevényszavaival való intenzív foglalkozás során újszerű megállapításokat tett a magyar nyelv német, olasz, bizánci görög, oszmán-török jövevényszórétegeire vonatkozólag is. Alapvető, máig nélkülözhetetlen munkákkal gazdagította a magyar helyesírás-történetet, a magyar hangtörténetet és - különösen - a földrajzi nevek szakszerű vizsgálatát. Munkássága, embersége előkelő helyet biztosít számára nyelvtudományunk történetében. Impulzív egyéniségét, közvetlen modorát el nem fakuló emlékként őrzik mindazok, akik környezetéhez vagy akár csupán ismeretségi köréhez tartoztak.

Kiss Lajos - 108 magyar népdal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kodály Zoltán - Balla Péter - Kiss Lajos - Várnai Ferenc - Hadikfalvi Székely Népdalok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiss Lajos - A ​szegény emberek élete
A ​Szegény ember élete és a Szegény asszony élete (előbbi 1939-ben, az utóbbi 1943-ban jelent meg először) című műveket tartalmazza ez a kötet. A két mű összevontan 1955-ben jelent meg először.

Dr. Gecső Ervin - Kiss Lajos - Fizika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Timár György - Kiss Lajos - Baranya ​megye földrajzi nevei I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiss Lajos - Sebészet ​és traumatológia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiss Lajos - Szófejtés, ​szótárírás és nyelvtudomány-történet
KISS ​LAJOS (1922-2003) a magyarországi etimológia, névtan, szótártan és szlavisztika kiemelkedő alakja, aki a nyelvtudomány történetének kutatásában is jelentős eredményeket ért el. A Magyar Tudományos Akadémia 1998-ban levelező, majd 2001-ben rendes tagjául választotta. Fő műve a Földrajzi nevek etimológiai szótára, 1988-as első megjelenése óta számtalan kiadást ért meg. A Szófejtés, szótárírás és nyelvtudomány-történet kötet válogatás Kiss Lajos szerteágazó és igen termékeny munkásságából. Hat fejezetre osztva (Az etimológia elmélete, Szófejtések, Földrajzinév-magyarázatok, Lexikográfia, A Földrajzi nevek etimológiai szótára, Nyelvtudomány-történet) 41 tanulmányt tartalmaz, amelyek az elmúlt évtizedekben a Magyar Nyelvben, a Magyar Nyelvőrben és más szakfolyóiratokban jelentek meg. A tanulmányok sorát Kiss Lajos személyes hangvételű visszapillantása zárja, amelyet publikációs jegyzék, szómutató és földrajzinév-mutató követ. A kötetet a nyelvész szakembereken kívül mindazoknak ajánljuk, akik érdeklődnek a magyar nyelv szavainak eredete, története és az ehhez kapcsolódó nyelvészeti kutatások iránt.

Isza Sándor - Dede Miklós - Szerdi János - Győri József - Holics László - Szijártó József - Sarkadi Ildikó - Légrádi Imre - Radnóti Katalin - Kiss Lajos - Tóth Ferenc - Gimnáziumi ​összefoglaló feladatgyűjtemény - fizika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiss Lajos - Az ​igazságügyi kézírásszakértői vizsgálat alapjai
A ​könyv Ismerteti az igazságügyi kézírásszakértői vizsgálat történelmi előzményeit, megjelöli helyét a szakértői vizsgálatok rendszerében, megvonja az írásszakértő feladatainak körét, elemzi a kézirat és a szakvélemény fogalmát és azok jelentőségét, felhasználási módját az eljárásban. Tájékozódhatnak a műből a bírók, ügyészek, ügyvédek, jogtanácsosok, nyomozók és mások az írásszakértői vizsgálati módszerekről, a kézírás sajátosságairól és azok azonosítási értékéről, továbbá a szakvéleményalkotás tartalmi és formai kérdéseiről. A kézírásból az író személyére levonható szakértői következtetések lehetősége különösen a felderítő nyomozóknak lehet hasznos, de a szerző e körben végzett kutatásainak és szakértői gyakorlatának leírt tapasztalatai pszichológusoknak, pedagógusoknak pszichiátereknek és másoknak is felkelthetik az érdeklődését, akik a személyiség megismerésével foglalkoznak.

Kiss Lajos - Lőrincréve ​népzenéje / Karsai Zsigmond dalai
Karsai ​Zsigmond, egyik legjelentősebb énekes-táncos népművészünk, a "Népművészet Mestere" 1920-ban született a Maros-menti Lőrincrévén (Leroint, Románia). Festőművésszé válva, Budapesten is híven megőrizte emlékezetében szülőfaluja negyven éve még virágzó hagyományait. Az ő gazdag dalkészletéből közreadott válogatása egy alig ismert terület népzenéjének keresztmetszete: a régi stílusú népdalok mellett a legjellemzőbb új daloknak, gyermekdaloknak, szokásdaloknak s a helyi románság zenei hagyományának java termése. Benne a népzene és néptánc kedvelői ismeretlen, régies, de egyben fejlett, értékes, táncra is alkalmas dalanyaggal ismerkedhetünk meg.

Kiss Lajos - Földrajzi ​nevek etimológiai szótára
Az ​1978-ban közzétett szótár volt hazánkban az első terjedelmesebb kézikönyv, amely a Magyarországon vagy Magyarországon kívül található (fontosabb) helységek, folyók, tavak, barlangok, szigetek stb. nevéről, a tenger- és kontinensnevekről stb. a kor színvonalán álló felvilágosítást nyújtott. 1980-ban, illetőleg 1983-ban változatlan tartalommal ismét a közönség kezébe került a könyv. A kedvező fogadtatás arra ösztönözte a szerzőt, hogy munkáját lényegesen kibővítse, s ahol szükséges, kiigazítsa. 1988-ban a szótár kétszeresére növekedett szócikkmennyiséggel és javított, tökéletesített szövegezéssel jelent meg. Az első kiadásnak mintegy 6820 szócikkével szemben e bővített és javított kiadásban és ennek jelenlegi, változatlan lenyomatában a szócikkek száma meghaladja a 13 330-at. Minthogy azonban az ugyanarra a földrajzi objektumra vonatkozó földrajzi nevek (pl. _Bécs, Vindobona, Wien, Vienna_ és _Dunaújváros, Sztálinváros, Dunapentele, Pentele, Intercisa,_ illetőleg _Pécs, Pečuh, Pečuj, Quinqueecclesiae, Fünfkirchen, Sopianae_) közös szócikkbe (az adott esetben _Bécs, Dunaújváros és Pécs_ alá) kerültek, a feldolgozott földrajzi nevek együttes száma lényegesen nagyobb a szócikkekénél. Az eligazodást nagyszámú utalás könnyíti meg. A szócikkek három részre tagolódnak: nyelvtörténeti adatokra, etimológiai magyarázatra és irodalomjegyzékre. [Az 1988-ban megjelent második, javított és bővített kiadás 1997-es első, változatlan lenyomatának fülszövege.]

Lázár Imre - Csoóri Sándor - Osváth Béla - Czine Mihály - Kiss Lajos - Vásárhelyi ​festők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiss Lajos - A ​szegény ember malaca
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiss Lajos - Az ​esztétikum keresése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiss Lajos - Vásárhelyi ​kistükör
A ​Kossuth-díjas tudós munkásságának nagy értéke, hogy írásait a pontosság, részletező tárgyiasság s a tények tiszteletben tartása mellett művészien formálja meg, s azoknak nemcsak történeti, néprajzi és szociológiai, de személyes, emberi hitelük is van. Ez a gyűjtemény felöleli összes, eddig kötetben meg nem jelent hódmezővásárhelyi vonatkozású néprajzi, irodalmi, művészeti és szépprózai írásait. Foglalkozik a nagy alföldi parasztváros szegény embereinek - különösen a tálasoknak és szűcsöknek - életével, munkájával, művészkedésével, a gyermekek játékával, megírja a híres vásárhelyi néprajzi múzeum történetét, mely jóval több, mint muzeológia: feltárul benne a múltak vidéki művelődésügyének minden korlátoltsága. Ez a tudomány, mint Kiss Lajos majd minden írása, messze túlmutat tárgyán, s ilyen "A hétköznapok krónikása" című életrajz is: a paraszti iparosok életformájának, a népi tehetség elkallódásának félelmetes dokumentuma. S ha a nagy tudós "kistükre" itt-ott idealizálja is Hódmezővásárhely és lakóinak képét, ha nagyon kedves, szubjektív véleménye őrá éppoly jellemző, mint városára,, akkor is jelentős gazdagodása a magyar néptudománynak, sőt irodalmunknak is.

Kollekciók